بررسی تاثیر انگیزه های درونی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان

کد محصول: OL475

تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه فایلword

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب 
چکیده ۱
فصل اول : کلیات تحقیق ۲
مقدمه ۳
بیان مسئله ۵
اهمیت و ضرورت تحقیق ۷
اهداف تحقیق ۸
فرضیه های تحقیق ۹
تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها و مفاهیم ۱۰
فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق ۱۱
انگیزش های درونی و بیرونی ۱۲
مشوق ها و پیامدها ۱۷
زیان های نهفته پاداش ۲۴
پاداش های مورد انتظار و مادی ۲۸
معانی ضمنی ۳۰
مشوق ها و پاداش ها ۳۱
نظریه ارزیابی شناختی ۳۶
دو نمونه از رویدادهای کنترل کننده و اطلاع رسان ۴۳
منافع کمک کردن به انگیزش درونی ۴۶
درک مفهوم / یادگیری با کیفیت عالی ۴۷
عملکرد مطلوب و سلامتی ۴۸
انگیزش برای سازگاری مفید است ۵۰
انگیزه ها توجه را هدایت می کنند ۵۲
انواع انگیزش وجود دارد ۵۵
هیچ چیزی به اندازه یک نظریه خوب مفید نیست ۶۴
منشا فلسفی مفاهیم انگیزشی ۶۶
اراده : اولین نظریه بزرگ ۶۸
سایق : سومین نظریه بزرگ ۷۶
نظریه سایق فروید ۷۷
نظریه سایق هال ۷۹
زوال نظریه سایق ۸۲
سال های پس از نظریه سایق ۸۳
پیدایی نظریه های کوچک ۸۷
ماهیت فعال انسان ۸۹
فصل سوم : تعیین روش تحقیق ۹۱
جامعه مورد مطالعه تحقیق ۹۲
روش آماری مربوط به فرضیه ها ۹۳
معرفی ابزار اندازه گیری تحقیق ۹۴
فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها ۹۶
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ۱۰۳
پیشنهادات ۱۰۶
محدودیت ها ۱۰۷
ضمائم : پرسش نامه انگیزه های درونی در موفقیت تحصیلی ۱۰۸
پرسش نامه انگیزه های درونی و تاثیر در موفقیت تحصیلی ۱۰۹
منابع و ماخذ ۱۱۲
چکیده
هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر انگیزه های درونی بر روی موفقیت تحصیلی دانشجویان ورودی ۸۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر است که فرضیه های عنوان شده عبارتند از فرضیه کلی عبارتند از اینکه بین انگیزه های درونی و موفقیت تحصیلی رابطه معنی داری وجود دارد و فرضیه های جزئی عبارتند از سنجش وضعیت اقتصادی خانوده، روابط خانواده از نوع کنترل شده ایجاد محیط دوستانه با همسالان و هم سنان و تاثیر این عوامل بر موفقیت تحصیلی که جامعه موردمطالعه عبارتند از دانشجویان ورودی سال ۸۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر است که در حدود ۲۱۰۰ نفر بوده که ۱۲۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده که جهت آزمون فرضیه ها از پرسش نامه انگیزه های درونی استفاده گردیده که دارای ۳۰ سوال دو گزینه ای بله و خیر است که جهت آزمون فرضیه ها از روش آماری خی دو استفاده گردیده که نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین انگیزه های درونی و زیر عوامل آن با موفقیت تحصیلی رابطه وجود دارد به غیر از ایجاد محیط هم سن و سال با دوستان که گاهی باعث می شود فرد نتواند به موفقیت برسد و همه این فرضیه ها در سطح ۵% معنی دار است.