بررسی معلولیت و تاثیرگذاری آن در شیوه نگرش و تمایلات معلولین در انتخاب افراد عادی برای ازدواج

کد محصول: OL455

تعداد صفحات: ۹۰ صفحه فایلword

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده
از آنجائی که ازدواج یک امر مسلم و حیاتی برای انسانها می باشد، بنابراین، بدون استثنا معلولین نیز حق ازدواج کردن را دارا می باشند.بنابر ضرورت این امر، پژوهشگر پژوهشی در زمینه بررسی نگرش افراد معلول در رابطه با ازدواج با افراد سالم را انجام می دهد.جامعه آماری این پژوهش شامل ۴۰ نمونه می باشد که تشکیل می شود از ۲۰ مرد و ۲۰ زن مجرد معلول، پژوهشگر برای بررسی پژوهش خود و فرضیه را ارائه می نماید.
۱- بین نگرش زنان و مردان معلول در زمینه ایجاد ارتباط زناشوئی با افراد عادی تفاوت وجود دارد.
۲- نوع معلولیت افراد معلول در تمایل آنان به ازدواج با افراد عادی تاثیر دارد.
پس از تحقیق و بررسی در زمینه نگرش افراد معلول در رابطه با ازدواج با افراد سالم که توسط پرسشنامه ای خود ساخته انجام شد، نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین نگرش مردان و زنان معلول تفاوتی وجود ندارد زیرا با توجه به عدد بدست آمده از آزمون t غیر همتا و مقایسه آن با t جدول در سطح %۵ مشاهده می شود که t محاسبه کوچکتر از t جدول می باشد و در نتیجه فرضیه تحقیق رد و فرض صفر تائید می شود و همچنین نوع معلولیت نیز در نگرش آنان برای ازدواج هیچ گونه تاثیری ندارد زیرا معلولین مهمترین مانع را در امر ازدواج احساس حقارت و سربار بودن برای فرد عادی می دانند.
                                   فهرست مطالب

فصل اول -کلیات پژوهش 
۱- مقدمه
۲- بیان موضوع پژوهش و ضرورت اهمیت آن
۳- اهمیت موضوع در پژوهش این است که:
۴- هدف پژوهش:
۵- سئوال های پژوهش:
۶- فرضیه پژوهش:
۷- متغیرهای پژوهش:
۸- تعاریف عملیاتی متغیرها:
فصل دوم-گستره نظری پژوهش
۱-۲ تاریخچه معلولیت(از گذشته تا کنون)
۲-۲ انواع معلولیت۱
۳- ۲ گروه بندی معلولین جسمی:
۴- ۲ انواع فلج مغزی:
۵ – ۲ مشکلات روانی – اجتماعی معلولین:
۶- ۲ خدمات توانبخشی برای معلولین:
۷ – ۲ مناسب سازی شهری برای معلولین:
۸ – ۲ ازدواج و کارکردهای ان:
۹ – ۲ – معلولیت و ازدواج:
فصل سوم-روش پژوهش
۱- ۳ جامعه آماری
۲ – ۳ نمونه و روش نمونه گیری
۳-۳ شیوه جمع آوری اطلاعات
۴- ۳ ابزار اندازه گیری
فصل چهارم
روش تجزیه و تحلیل نتایج آماری
روش آماری
تحلیل آماری
فصل پنجم
بحث و بررسی و تفسیر نتایج
۱- ۵- بحث و نتیجه گیری
۲ – ۵ – نتیجه گیری نهایی:
۳- ۵ – محدودیت ها:
۴- ۵ پیشنهادها
پرسشنامه
منابع