اطلاعیه

بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه

کد محصول: OL452

تعداد صفحه: ۱۰۰ صفحه فایلword

قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده:
هدف تحقیق حاضر، بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران می باشد.
با توجه به موضوع پژوهش سوالاتی در این پژوهش تدوین گردیده است که به بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران بر حسب سه فاکتور (سن، میزان تحصیلات و سابقه کاری) می پردازد.
روش این تحقیق، روش توصیفی است که با روش زمینه یابی به اجرا در می آید و بهترین شیوه برای سنجش، آزمون MMPI بوده که هشت مقیاس (هیپوکندری، خودبیمار انگاری، هیستری، پسیکوپاتی، پارانویا، پسیکاستنی، اسکیزوفرنیا و هیپومانی) را مورد سنجش قرار می دهد.
جامعه آماری، شامل کلیه مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران می باشد.
نمونه آماری، شامل ۵۰ نفر از مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران می باشد.
در مجموع نتایج این پژوهش نشان می دهد که بالاترین میزان شیوع اختلالات مشاهده شده مربوط به اختلال هیپوکندری با ۶ درصد، اختلال هیستری با ۱۸ درصد و اختلال پارانویا با ۲ درصد می باشد و بیشترین میزان شیوع مربوط به مدیرانی است که در دامنه سنی ۴۹-۴۵ سال قرار دارند و دارای تحصیلات لیسانس می باشند و سابقه خدمت ۲۴-۲۰ سال دارند

 فهرست مطالب
چکیده
فصل اول
مقدمه ۱
بیان مسئله ۲
اهمیت و ضرورت پژوهش ۳
اهداف پژوهش ۴
تعاریف نظری ۴
تعاریف عملیاتی ۵
سوالات پژوهش ۶
فصل دوم
نظام آموزش و پرورش ۹
تاریخچه مدیریت ۱۰
انواع مدیریت ۱۱
ویژگیهای مدیریت آموزشی ۱۲
بهداشت روانی ۱۵
پیشگیری از بیماریهای روانی ۱۶
اختلال روانی ۱۸
توصیف و طبقه بندی اختلالات روانی ۱۹
نوروز ۲۰
روان پریشی (پسیکوز) ۲۰
اختلال شخصیت ۲۲
معلولیت روانی ۲۳
اختلالات عاطفی ۲۳
تعاریف نظری اختلالات روانی
پارانوئید ۲۴
اسکیزوفرنی ۲۵
افسردگی ۲۶
هیپومانی ۲۷
هیستری ۲۸
هیپوکندری ۲۸
پسیکوپات ۲۹
پسیکاستنی ۳۰
پیشینه تحقیق ۳۱
تاریخچه آزمونها ۳۴
آزمونهای روانی ۳۵
پرسشنامه های شخصیتی ۳۶
پرسشنامه شخصیت سنج چند وجهی مینه سوتا (MMPI) 37
استاندارد جدید MMPI 41
فرم کوتاه شده MMPI 41
فرم کوتاه شده MMPI در ایران ۴۳
فصل سوم:
جامعه و نمونه آماری ۴۴
روش نمونه گیری ۴۴
ابزار اندازه گیری ۴۴
اعتبار و روایی ۴۷
روش گرد آوری داده ها ۴۸
روش تجزیه و تحلیل داده ها ۴۸
فصل چهارم:
داده های توصیفی ۴۹
فصل پنجم
نتیجه گیری ۸۹
مقایسه داده های پژوهش حاضر با تحقیقات گذشته ۹۰
پیشنهادات ۹۱
محدودیتها ۹۱
فهرست جداول
جدول ۱- فراوانی مدیران شرکت کننده در آزمون براساس گروه بندی سنی ۴۹
جدول ۲- فراوانی مدیران شرکت کننده در آزمون براساس میزان تحصیلات ۵۱
جدول ۳- فراوانی مدیران شرکت کننده در آزمون براساس تاهل ۵۳
جدول ۴- فراوانی مدیران شرکت کننده در آزمون براساس سابقه کاری ۵۵
جدول ۵- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر هیپوکندری ۵۷
جدول ۶- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر افسردگی ۵۸
جدول ۷- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر هیستری ۵۹
جدول ۸- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر پسیکوپاتی ۶۰
جدول ۹- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر پارانویا ۶۱
جدول ۱۰- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر پسیکاستنی ۶۲ جدول ۱۱- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر اسکیزوفرنیا ۶۳ جدول ۱۲- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر هیپومانی ۶۴ جدول ۱۳- بررسی میزان شیوع هیپوکندری درمدیران بر حسب سن ۶۵ جدول ۱۴- بررسی میزان شیوع افسردگی درمدیران بر حسب سن ۶۶ جدول ۱۵- بررسی میزان شیوع هیستری درمدیران بر حسب سن ۶۷ جدول ۱۶- بررسی میزان شیوع پسیکوپات درمدیران بر حسب سن ۶۸ جدول ۱۷- بررسی میزان شیوع پارانویا درمدیران بر حسب سن ۶۹ جدول ۱۸- بررسی میزان شیوع پسیکاستنی درمدیران بر حسب سن ۷۰
جدول ۱۹- بررسی میزان شیوع اسکیزوفرنیا درمدیران بر حسب سن ۷۱
جدول ۲۰- بررسی میزان شیوع هیپومانی درمدیران بر حسب سن ۷۲
جدول ۲۱- بررسی میزان شیوع هیپوکندری درمدیران بر حسب میزان تحصیلات ۷۳
جدول ۲۲- بررسی میزان شیوع افسردگی درمدیران بر حسب میزان تحصیلات ۷۴
جدول ۲۳- بررسی میزان شیوع هیستری درمدیران بر حسب میزان تحصیلات ۷۵
جدول ۲۴- بررسی میزان شیوع پسیکوپاتی درمدیران بر حسب میزان تحصیلات ۷۶
جدول ۲۵- بررسی میزان شیوع پارانویا درمدیران بر حسب میزان تحصیلات ۷۷
جدول ۲۶- بررسی میزان شیوع پسیکاستنی درمدیران بر حسب میزان تحصیلات ۷۸
جدول ۲۷- بررسی میزان شیوع اسکزوفرنیا درمدیران بر حسب میزان تحصیلات ۷۹
جدول ۲۸- بررسی میزان شیوع هیپومانی درمدیران بر حسب میزان تحصیلات ۸۰
جدول ۲۹- بررسی میزان شیوع هیپوکندری درمدیران بر حسب سابقه کار ۸۱
جدول ۳۰- بررسی میزان شیوع افسردگی درمدیران بر حسب سابقه کار ۸۲
جدول ۳۱- بررسی میزان شیوع هیستری درمدیران بر حسب سابقه کار ۸۳
جدول ۳۲- بررسی میزان شیوع پسیکوپاتی درمدیران بر حسب سابقه کار ۸۴
جدول ۳۳- بررسی میزان شیوع پارانویا درمدیران بر حسب سابقه کار ۸۵
جدول ۳۴- بررسی میزان شیوع پسیکاستنی درمدیران بر حسب سابقه کار ۸۶
جدول ۳۵- بررسی میزان شیوع اسکیزوفرنیا درمدیران بر حسب سابقه کار ۸۷
جدول ۳۶- بررسی میزان شیوع هیپومانی درمدیران بر حسب سابقه کار ۸۸
فهرست نمودارها
نمودار ۱ – فراوانی مدیران شرکت کننده در آزمون براساس گروه بندی سنی ۵۰
نمودار ۲ – فراوانی مدیران شرکت کننده در آزمون براساس میزان تحصیلات ۵۲
نمودار ۳ – فراوانی مدیران شرکت کننده در آزمون براساس میزان تاهل ۵۴
نمودار ۴ – فراوانی مدیران شرکت کننده در آزمون براساس سابقه کاری ۵۶
نمودار ۵ – نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر هیپوکندری ۵۷
نمودار ۶ – نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر افسردگی ۵۸
نمودار ۷ – نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر هیستری ۵۹
نمودار ۸ – نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر پسیکوپاتی ۶۰
نمودار ۹ – نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر پارانویا ۶۱
نمودار ۱۰ – نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر پسیکاستنی ۶۲
نمودار ۱۱ – نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر اسکیزوفرنیا ۶۳
نمودار ۱۲ – نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر هیپومانی ۶۴
پرسشنامه MMPI

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.