اطلاعیه

بررسی هوش هیجانی زنان و ارتباط آن با نوع ساختار قدرت در خانواده ها

کد محصول: OL449

تعداد صفحات: ۹۳ صفحه فایلword

قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده 
این پژوهش در جهت بررسی رابطه هوش هیجانی زنان معلم شهرستان ابهر با ساختارقدرت در خانواده صورت گرفته است . که در این پژوهش فرضیه ها به صورت رابطه هوش هیجانی با ساختار قدرت در خانواده زنان معلم رابطه بین مولفه های مهارتهای درون فردی زنان شامل ( خودآگاهی هیجانی ، جراتمندی ، حرمت نفس ، خود شکوفایی . استقلال عمل ) با ساختار قدرت در خانواده بر اساس الگوی حاکمیت مرد ، رابطه بین مولفه های مهارتهای درون فردی با ساختار قدرت در خانواده بر اساس الگوی حاکمیت مرد می باشد .
در این پژوهش به جهت بررسی فرضیه ها و پاسخ به آنها ۴۰ نفر از زنان معلم در شهرستان ابهر به روش تصادفی انتخاب شدند که متاهل بوده و پنج سال از زمان تاهل آنها گذشته باشد و با همسران خود زندگی کنند .
ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش تست هوش هیجانی بار – ان با ۹۰ سوال که در ایران استاندارد شده و تست خود ساخته ساختار قدرت که شامل ۲۶ سوال می باشد . که هر دو به روش لیکتری نمره گذاری می شود تست ساختار قدرت از بعد از زن سالاری ، مرد سالاری و الگوی مشارکتی و ضعیف را در خانواده مشخص می سازد . روش بکار گرفته شده در این پژوهش شامل آمار توصیفی فرمول همبستگی پیرسون آمار استنباطی t به منظور بررسی ارتباط معنی دار بودن متغیرها استفاده شده است .
فهرست مطالب 
فصل اول 
مقدمه ۲
بیان مساله ۴
ضرورت پژوهش ۶
اهداف پژوهش ۹
سوالات تحقیق ۱۰
تعاریف واژه ای ۱۱
فصل دوم 
مقدمه ۱۳
ساختار خانواده ۱۴
کارکردهای خانواده ۱۵
تعریف عام قدرت ۱۶
تعاریف قدرت در حوزه خانواده ۱۷
تئوری منابع ۱۸
دیدگاه فیمینیسمها ۲۰
مفاهیم قدرت در خانواده ۲۳
انواع قدرت در خانواده ۲۹
زن و خانواده ۳۳
هیجان ۳۷
فیزیولوژی هیجان ۳۹
هوش هیجانی و مفهوم توانایی ذهنی ۴۵
دیدگاه شخصیتی – اجتماعی – هیجانی هوش هیجانی ( مختلط ) ۵۲
نظریه گلمن ۵۷
کارکردهای هوش هیجانی ۶۱
هوش هیجانی ، تفکر و رفتار اجتماعی ۶۴
هوش هیجانی ، انطباق بارویکردهای استرس زا ۶۶
ارتباط هوش هیجانی و سلامت روانی ۷۱
مروری بر تحقیقات انجام شده ۷۷
فصل سوم 
روش پژوهش ۸۸
ابزار تحقیق ۸۸
پرسشنامه هوش هیجانی ۸۸
کاربرد پرسشنامه ۸۹
دامنه سنی ۹۱
اعتبار و پایایی ۹۲
هنجاریابی در ایران ۹۳
پرسشنامه ساختار قدرت در خانواده ۹۴
اعتبار و پایایی ۹۶
نمره گذاری ۹۶
روش تجزیه و تحلیل داده ها ۹۷
فصل چهارم ۹۸
فصل پنجم 
بحث و نتیجه گیری ۱۱۳
پیشنهادات
محدودیت ها ۱۱۵
۱۱۵
منابع ۱۱۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.