اطلاعیه

بررسی رابطه بین عزت نفس و افکار غیر منطقی در دانش آموزان

کد محصول: OL425

تعداد صفحات: ۱۰۲ صفحه فایلword

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
چکیده ۷
فصل اول ۹
مقدمه ۱۰
طرح مسئله ۱۱
اهداف پژوهش ۱۳
فرضیات ۱۴
تعریف نظری ۱۵
ضرورت و اهمیت تحقیق ۱۶
کلید واژه ۱۷
فصل دوم ۱۸
نگاهی به تاریخچه متغییرهای پژوهش ۱۸
مقدمه ۱۹
پیشینه نظری ۲۱
مفهوم عزت نفس ۲۴
چگونگی پیدایش عزت نفس در افراد ۲۶
عزت نفس از دیدگاه قرآن ، احادیث و دانشمندان اسلامی ۲۷
معانی نفس در قرآن کریم ۲۹
عزت نفس در احادیث و رویات اسلامی ۳۰
نظریه دانشمندان اسلامی درمورد نفس ۳۱
تفکر غیر منطقی ۳۲
دیگاههای روان شناختی درباره عزت نفس و افکار غیر منطقی ۳۶
دیدگاه ادلر ۳۷
دیدگاه اسمیت ۳۸
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۴۲
فصل سوم ۴۸
روش تحقیق ۴۸
مقدمه ۴۹
جمعیت هدف ۵۰
ابزار اندازگیری ۵۱
ویژگی تست افکار غیر منطقی ۵۲
روش آماری ۵۳
فصل چهارم ۵۴
یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها ۵۴
مقدمه ۵۵
توصیف نتایج ۵۶
یافته ها و تجزیه وتحلیل آنها ۶۰
جدول ۴-۴ بررسی رابطه عزت نفس یا ضرورت تایید و حمایت از جانب دیگران ۷۱
جدول ۵-۴ بررسی رابطه بین انتظار بیش از حد خود وعزت نفس در بین دانش آموزان ۷۲
جدول ۱۳-۴ بررسی رابطه بین عزت نفس و کمال گرائی در بین دانش آموزان ۸۰
فصل پنجم ۸۱
نتیجه گیری ۸۲
بحث ۸۵
محدودیت های پژوهش ۸۶
پیشنهادات پژوهش ۸۷
منابع و ماخذ ۸۸
ضمائم ۹۰
چکیده:
پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین عزت نفس و افکار غیر منطقی در دانش اموزان دبیرستانی دخترانه شهرستان نظراباد می باشد فرضیه هایی که به معرض ازمایش گذاشته شده اند عبارتند از:۱-ایا بین عزت نفس و افکار غیر منطقی رابطه وجود دارد یا نه؟ ۲-ایا بین عزت نفس با ضرورت تاثیر و حمایت از جانب دیگران وجود دارد یا نه؟ ۳-ایا بین عزت نفس با انتظار بیش از حد از خود رابطه وجود دارد یا نه ؟۴-ایا بین عزت نفس با تمایل به سرزنش رابطه وجود دارد یا نه؟۵-ایا بین عزت نفس با واکنش به ناکامی رابطه وجود دارد یا نه؟۶-ایا بین عزت نفس با بی مسولیتی عاطفی رابطه وجود دارد یا نه؟۷-ایا بین عزت نفس با نگرانی بیش ازاندازه توام با اضطراب رابطه وجود دارد یا نه؟۸-ایا بین عزت نفس بااجتناب از مشکلات رابطه وجود دارد یا نه؟۹-ایا بین عزت نفس با وابستگی رابطه وجود دارد یا نه؟۱۰-ایا بین عزت نفس با در ماندگی نسبت به تغییر رابطه وجود دارد یا نه؟۱۱-ایا بین عزت نفس با کمال گرائی رابطه وجود دارد یا نه؟
گروه نمونه این پژوهش شامل ۵۰نفر از دانش اموزان دبیرستانی دخترانه شهرستان نظر ابادکه به صورت تصادفی انتخاب شدند و روی انها پرسشنامه عزت نفس و باور های غیر منطقی انجام شد کهپس از ان از روش اماری ضریب همبستگی پیرامون استفاده شد که نتیجه به دست امده به شرح زیر می باشد :
در بررسی رابطه بین عزت نفس و تمایل به سرزنش در بین دانش اموزان رابطه وجود ندارد.
در بررسی رابطه بین عزت نفس و واکنش به ناکامی در بین دانش اموزان رابطه وجود ندارد .
در بررسی رابطه بین عزت نفس و اجتناب از مشکلات در بین دانش اموزان رابطه وجود ندارد .
در بررسی رابطه بین عزت نفس و وابستگی در بین دانش اموزان رابطه وجود ندارد.
در بررسی رابطه بین عزت نفس و درماندگی نسبت به تغییر در بین دانش اموزان رابطه وجود ندارد.
اما در ۶فرضیه دیگر رابطه معنی دار وجود دارد که در فصل های بعدی گفته شده است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.