بررسی رابطه بین پذیرش اجتماعی و ویژگی های شخصیتی در بین دانشجویان در بین دانشجویان رشته برق و مکانیک

کد محصول: OL381

تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه فایلword

قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول
(
کلیات تحقیق)
مقدمه ۳
اهمیت ضرورت تحقیق ۵
اهداف تحقیق ۶
بیان مسئله ۶
فرضیه های تحقیق ۷
متغیرهای تحقیق ۸
پذیرش اجتماعی ۸
ویژگیهای شخصیتی ۹
فصل دوم
(
پیشینه و ادبیات تحقیق)
منابع فصل دوم ۱۱
دو نقش اساسی جامعه پذیری ۱۲
جامعه پذیری انتظاری ۱۲
عوامل یا کارگزاران جامعه پذیری ۱۶
ساز و کارهای جامعه پذیری ۲۰
طبقه اجتماعی ۲۲
نظریه های جامعه پذیری ۲۴
نظریه های جامعه شناختی جامعه پذیری ۲۵
مید رشد خود را سه مرحله نشان می دهد ۲۸
نظریه های روان شناختی جامعه پذیری ۳۰
تضاد میان سه بخش شخصیت ۳۲
فرهنگ و شخصیت ۳۸
تعریف فرهنگ ۳۸
عناصر اصلی فرهنگ ۳۹
ویژگیهای فرهنگ ۴۲
مفهوم شخصیت ۵۶
تأثیر فرهنگ در شخصیت ۵۸
شخصیت اساسی یا پایه ۶۴
فرهنگ و بیماری ۶۷
بررسی هشیاری ۷۴
بررسی رفتار ۷۵
بررسی ناهوشیار ۷۷
بررسی علمی شخصیت ۷۸
تعریفهای شخصیت ۷۹
ویژگیهای منحصر به فرد ۸۲
ذهنیت در نظریه های شخصیت ۸۷
سؤالهایی درباره ماهیت انسان ۹۰
فصل سوم
(
روش تحقیق)
جامعه مورد مطالعه ۹۷
حجم نمونه،روش نمونه گیری ۹۷
ابزار اندازه گیری در تحقیق ۹۸
آزمون ویژگیهای شخصیتی مینه سوتا ۹۹
روش تحقیق ۱۰۰
روش آماری مربوط به فرضیه ها ۱۰۱
فصل چهارم
(
یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها)
مقدمه فصل چهارم ۱۰۳
فصل پنجم
(
بحث و نتیجه گیری)
نتیجه گیری ۱۱۷
پیشنهادات ۱۱۹
محدودیت ها ۱۲۰
منابع و مآخذ ۱۲۱
چکیده :
هدف از تحقیق حاضر برسی پذیرش اجتماعی ویژگیهای شخصیتی در بین دانشجویان رشته های برق ومکانیک دانشگاه آزاداسلامی واحد ابهر که فرضیه های عنوان شده عبارتند از اینکه بین ویژگیهای شخصیتی وپذیرش اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد وفرضیه های جزئی اینکه بین افسردگی هیپوکندریا ،هیستری ،پارانویا ،انحرافات اجتماعی ،وپذیرش اجتماعی رابطه وجود دارد که جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر در دو گروه مکانیک وبرق که حجم نمونه بدست آمده ۱۰۰نفر است که آزمون ویژگیهای شخصیتی وپذیرش اجتماعی بر روی آن اجرا گردیده که جهت آزمون فرضیه تحقیق از روش آماری ضریب همبستگی پیرسن استفاده گردیده که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین ویژگیهای شخصیتی وپذیرش اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد وسطح معنی داری آن برابر ۵%است