بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانشجویان رشته های علوم انسانی

کد محصول: OL377

تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه فایلword

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

 فهرست  مطالب
فصل اول : کلیات ۱
مقدمه ۲
بیان مساله ۴
سوال مسئله ۵
اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
زمینه تحقیق ۷
فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق ۹
مرور سوابق نظری و پیشینه مورد مطالعه ۱۰
ادبیات و پیشینه تحقیق ۱۲
اجزاء خلاقیت ۲۰
هوش و خلاقیت ۲۱
خلاقیت و پیشرفت تحصیلی ۲۳
خلاقیت و جنسیت ۲۸
رشد خلاقیت ۳۰
نقش معلم در پرورش خلاقیت ۳۱
خلاقیت چیست ۳۴
شرایط خلاقیت ۳۷
انگیزش درونی چیست ۳۹
تاثیرات اجتماعی و محیطی ۴۰
تاثیر محدودیتها بر جنبه های مرتبط با خلاقیت در عملکرد ۴۱
ده گام به سوی تقویت خلاقیت ۴۲
روش آموزش خلاقیت ۴۵
طبقه بندی مسائل ۴۶
آموزش مهارتهای حل مساله ۴۷
اهمیت دادن به دستاوردهای خلاقانه طلادگیرنده ۴۸
بگذارید کودکان تجربه کنند ۴۹
کشف استعدادهای ویژه هر دانش آموز ۵۰
جو کلاسی و خلاقیت ۵۲
روش های آموزش خلاقیت به دانش آموزان ۵۴
اسباب بازیهای مناسب برای کودکان ۵۹
استفاده از مواد رنگی ۶۰
توصیف عوامل مانع خلاقیت ۶۱
کمرویی مانع ایده هاست ۶۲
ضرورت توجه به خلاقیت درکودکان و نوجوانان ۶۳
ویژگی های افراد خلاق ۶۴
رشد خلاقیت در بچه ها ۶۵
عوامل سرکوب خلاقیت ۶۷
ما و خلاقیت ۶۸
نقش معلم ۷۰
وظیفه ی اولیا ۷۳
امکانات ما برای ایجاد خلاقیت ۷۶
نتیجه گیری ۸۱
پشنهادها ۸۲
بها دادن به هنر های کودکان جهت پرورش خلاقیت ۹۷
هوش هیجانی را بشناسیم ۹۸
چگونه می توان در هوش هیجانی پیشرفت کرد ۱۰۲
مولفه های هوش هیجانی ۱۰۵
سنجشی برای هوش هیجانی ۱۰۸
هوش هیجانی EI 109
هوش هیجانی خود را بیازمایید ۱۱۱
اهمیت اندازه گیری هوش هیجانی ۱۱۳
تعریف و پیشینه هوش هیجانی ۱۱۴
پیشینه مطالعه هوش غیر شناختی ۱۱۶
فصل سوم : روش تحقیق ۱۲۴
جامعه مورد مطالعه ۱۲۵
ابزار اندازه گیری تحقیق ۱۲۶
معرفی آزمون خلاقیت تورستون (CREE) 129
اعتبار آزمون ۱۳۱
روش آماری مربوط به فرضیه ها ۱۳۲
روش تحقیق ۱۳۳
فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها ۱۳۴
مقدمه ۱۳۵
جدول ۱-۴ نمرات خام آزمودنی ها از آزمون خلاقیت ۱۳۶
جدول ۲-۴ نتایج بدست آمده فرضیه اول ۱۳۸
جدول ۳-۴ نمرات خام پسران و دختران ۱۳۹
جدول ۴-۴ نتایج بدست آمده فرضیه دوم ۱۴۱
جدول ۵-۴ نتایج بدست آمده فرضیه سوم ۱۴۲
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ۱۴۳
بحث و نتیجه گیری ۱۴۴
پیشنهادات ۱۴۷
محدودیت ها ۱۴۸
منابع و ماخذ ۱۴۹

مقدمه :
مطالعات نشان داده است که بشر اصولاً بکارگیری روشهای خلاق را در یادگیری ترجیح می دد و روشهایی نظیر کاوش ، لمس کردن و پرسش و آزمایش و دنبال مجهول رفتن و نظریه دادن ، معلمین برخلاف متعلمین اغلب طرفدار دیکته کردن دانش و اطلاعات هستند ، تحقیقات نشان داده است که بسیاری از مطالب درسی ، اگر نگوییم همه ی آنها با روشهای خلاق بسیار با صرفه تر و موث تر است روشهای دیکته کردن آموخته می شوند علاوه بر آن بسیاری از افراد واکنشی بسیار قوی نسبت به یادگیری خلاق از خود نشان می دهیم ، آنها روشهایی که این امکان و اجازه را می دهد و از آنها می خواهد که خود دنبال مجهول و کشف پاسخ بروند ، میزان یادگیری بسیار بالا و در روشهایی که اطلاعات به آنها دیکته می شود ، سرعت و میزان یادگیری بسیار پایینی داشته اند. یادگیری از طریق بکارگیری استعدادهای خلاق ، عموماً به شکل های درک مسأله ، یا نواقص ، حدس زدن و ساختن فرضیه درباره راه حل آن، آزمایش کردن این حدسیات ، تجدید نظر و اصلاح حدسیات و استخراج نتایج آزمایش بروز می کند . در این فرایند یکی از غرایض قوی بشری نقش مهمی بر عهده می گیرد و آن تنشی است که بشر در مقابل یک مجهول یا غیر حقیقت احساس می کند . او سعی دارد به صورتی خود را از این تنش آزاد سازد و این انگیزه او را وادار به پرسیدن و حدس زدن و پی گیری مطلب می نماید حتی پس از حدس زدن ، تردید درباره صحت حدس هنوز باعث نارضایتی است . در دنیای پیچیده کنونی که شاهد رقابت های بسیار فشرده جوامع گوناگون برای دستیابی به جدیدترین فناوری و منابع قدرت هستیم افراد تیزهوش و دارای هوش هیجانی که خلاق هستند و صاحبان اندیشه نو و تفکر واگرا به مثابه گرانبهاترین سرمایه ها از جایگاه بسیار والا و ارزشمندی برخوردار است و در چنین عصری باید برای اداره سازمان های گوناگون اجتماعی – فرهنگی و اقتصادی و آموزش و به نوآوری و نوجویی و نظرخواهی و بهره گیری از دستاوردهای اخلاقی ، علمی و فنی بشر همت گذاشت . امروز جامعه بیش از هر زمان دیگر به افراد هوشمند و خلاق نیاز دارد ، هر قدر جهانی که در آن زندگی می کنیم پیچیده تر می شود نیاز به شناسایی و پرورش ذهن های خلاق و آفریننده نیز بیشتر و شدیدتر می گردد به همین دلیل در شرایط کنونی ، مسأله خلاقیت از مهمترین مسائل در قلمرو روانشناسی آموزشگاهی است و همین طور رابطه نزدیکی با هوش به خصوص هوش هیجانی دارد . با توجه به این امر باید مدیرانی مبتکر و خلاق را برای رده های متفاوت مدیریت برگزید ، مدیران توانمندی که قادر باشند با اتخاذ تدابیر و شیوه های بایسته به ویژه در دستگاه آوزش و پرورش و مراکز دانشگاهی زمینه را برای تجلی بروز استعدادها و خلاقیت دانشجویان فراهم آورد . اگر با استناد به نظر ژان کیا ژه هدف اصلی آموزش در مراکز دانشگاهی و آموزش و پرورش را آفرینش و به ویژه آفرینش انسان های توانا به انجام دادن کارهای نو و انسان های خلاق و نوآفرین و کاشف بدانیم . ( سیدیحی محمدی – ۱۳۸۴ )