موسیقی درمانی و کاهش هورمون های استرس زا و تاثیر موسیقی بر کاهش افسردگی دانشجویان

کد محصول: OL357

تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایلword

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول ۲
مقدمه ۳
بیان مساله ۵
اهمیت پژوهش ۵
سوال پژوهش ۷
فرضیه تحقیق ۷
متغیرها ۸
فصل دوم ۱۰
پزشکی و موسیقی درمانی ۱۷
کاربردهای موسیقی درمانی ۱۸
مزایای موسیقی درمانی ۲۰
اصول صدا و موسیقی درمانی ۳۱
چهار ابزار اصلی موسیقی ۳۴
افسردگی چیست ۳۸
تاریخچه افسردگی ۳۹
علائم و نشانه ها ۴۱
سرما خوردگی روانی ۴۴
سن شیوع افسردگی ۴۸
فصل سوم ۵۰
تعریف جامعه ۵۱
نمونه آماری ۵۱
ابزار پژوهش ۵۲
روش تحقیق ۵۵
فصل چهارم ۵۷
افراد علاقمند به ورزش ۵۸
افراد بی علاقه به ورزش ۵۹
فصل پنجم ۶۳
پیشنهادات ۶۵
محدودیتها ۶۵
منابع ۶۷

پرسشنامه ندارد
چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر موسیقی بر کاهش افسردگی دانشجویان رشته ی باغبانی ورودی ۸۷ همچنین تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش هورمون های استرس زا که در این پژوهش از دو گروه مستقل استفاده شد که جامعه مورد نظر دانشجویان رشته باغبانی ورودی ۸۷ بدون تفکیک جنسیت بودند که طبق نمونه گیری ۲۵ نفر از نمونه افرادی بودند که به موسیقی علاقه داشتند و به آن گوش می دادند و ۲۵ نفر از نمونه به موسیقی علاقه چندانی نداشتند و به آن کمتر گوش می دادند نمونه گیری به صورت تصادفی ساده صورت گرفت. ابزار پژوهش را پرسشنامه افسردگی به تشکیل میداد داده های آماری به دست آمده تجزیه و تحلیل شد از روش آماری T استیودنت محاسبه شد و به این نتیجه رسید که موسیقی تاثیر بسزایی در کاهش افسردگی داشته است. همچنین با توجه به منابع و تحقیقات انجام شده پزشکان و محققان نشان داده شد که موسیقی درمانی تاثیر بسزایی در کاهش هورمونهای استرس زا دارد.