تاثیر مداخلات خانواده درمانی راهبردی بر اختلافات زناشویی

کد محصول: OL242

تعداد صفحات: ۷۴ صفحه فایلword

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید
 فهرست مطالب
پیشگفتار
چکیده تحقیق
فصل اول 
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت موضوع
اهداف پژوهش
فرضیه ها
اصطلاحات
فصل دوم: ادبیات تحقیق
خانواده سالم و رشذ و تحول آن
خاستگاه خانواده
تاریخچه خانواده درمانی
مذهوم خانواده درمانی
خانواده درمانی راهبردی
خانواده درمانی روان تحلیل گری
خانواده درمانی تجربی
مکتب خانواده درمانی ساختاری
تحقیق در خانواده درمانی
فصل سوم
طرح تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری و روش نمونه گیری
روش جمع آوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم
جدول توزیع فراوانی سن روجین به تفکیک جنس
نمودار توزیع فراوانی سن زوجین به تفکیک جنس
جدول توزیع سطح تحصیلات زوجین به تفکیک جنس
نمودار توزیع سطح تحصیلات زوجین به تفکیک جنس
جدول توزیع فراوانی شغل زوجین به تفکیک جنس
نمودار توزیع فراوانی شغل زوجین به تفکیک جنس
جدول توزیع فراوانی مدت زندگی مشترک در دو گروه آزمایش‌و کنترل
نمودار توریع فراوانی مدت زندگی مشترک در دو گروه آزمایش و کنترل
جدول توزیع فراوانی تعداد فرزندان در دو گروه آزمایش و کنترل
نمودار توزیع فراوانی تعداد فرزندان در دو گروه آزمایش و کنترل
میانگین نمرات رضایت زناشویی گروه آزمایش و کنترل
آزمون فرضیه ها
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
محدودیتهای تحقیق
پیشنهادات
منابع و مأخذ

چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مداخلات خانواده درمانی راهبردی بر اختلافات زناشویی می‌پردازد به این منظور ۳۹ زوج از زوجینی که برای حل اختلافات زناشویی سال ۸۲ به مرکز مشاوره بهزیستی مراجعه کرده بودند، به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی (۲۱ زوج) و گواه ( ۱۸ زوج) قرار گرفتند.
برای ارزیابی زوجین در این پژوهش از مصاحبه بالینی و آزمون رضایت زناشویی انریچ استفاده شد. ابتدا زوجین با آزمون رضایت زناشویی مورد ارزیابی قرار گرفتند، پس از آن برنامه مداخلات خانواده درمانی راهبردی در مورد گروه آزمایش اجرا گردید، در حالیکه گروه گواه در لیست انتظار بودند. بعد از شش هفته مجدداَ دو گروه مورد ارزیابی قرار گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t و تحلیل واریانس و آزمونهای تعقیبی استفاده شد.
نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که مداخلات خانواده درمانی راهبردی نه تنها منجر به افزایش رضایت زناشویی در بین گروه آزمایش شده، بلکه تعارضات بین فردی آنان را نیز کاهش داده است، این مداخلات در زنان موثر بوده است همچنین نتایج پژوهش حاکی از این بودند که این مداخلات روی مشکلات ارتباطی نسبت به سایر مؤلفه های سبب شناسی اختلاف تأثیر بیشتری دارد