خانه / کتاب جزوه مقاله / کتب حسابداری و اقتصاد / بررسی ارتباط نسبت های صورت های مالی جریان های نقدی بر بازده سهام

بررسی ارتباط نسبت های صورت های مالی جریان های نقدی بر بازده سهام

کد محصول hs196

فایل وورد

۷۰ صفحه

۱۴۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

 فهرست

فصل اول : کلیات تحقیق
a. مقدمه (بیان مسأله) ۱
b. ضرورت   ۲
c. اهمیت موضوع  ۲
d. سوال اصلی  ۳
e. فرضیات  ۴
f. قلمرو  ۵
g. کلید واژه های اصلی  ۵

فصل دوم : ادبیات نظری
۲-۱) مروری بر ادبیات نظری  ۶
۳-۱) تاریخچه پیدایش صورتهای جریان نقدی ۷
۴-۱) مفاهیم و تعاریف وجوه نقد ۸
۵-۱) مزایای صورت جریانهای نقدی ۹
۶-۱) ماهیت صورت جریانهای نقدی ۱۰
۷-۱) تجزیه و تحلیل صورتهای مالی  ۱۲
۸-۱) ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی  ۱۳
۹-۱) نسبتهای مالی  ۱۳
۱-۹-۱- نسبتهای نقدینگی  ۱۴
۲-۹-۱- نسبتهای فعالیت ۱۴
۳-۹-۱- نسبتهای اهرمی ۱۵
۴-۹-۱- نسبتهای سود آوری ۱۵
تعریف نسبتهای مالی مبتنی بر صورت جریانهای نقدی  ۱۶
۱-۱۰-۱- الف) نسبتهای توانایی پرداخت و ایجاد نقدینگی ۱۶
۲-۱۰-۱ – ب) کیفیت سود  ۱۷
۳-۱۰-۱- ج) مخارج سرمایه ای  ۲۰
۱۱-۱ – نظریه تمرکز اطلاعاتی ۲۴
۱۲-۱- محتوای اطلاعات در سطح دستوری ۲۴
۱۳-۱- افزایش اطلاعاتی ۲۵
۱-۱۳-۱- الف) اطلاعات مکمل  ۲۶
۲-۱۳-۱- ب) اطلاعات موازی  ۲۶
۳-۱۳-۱- اطلاعات بی اثر ۲۷
بخش دوم:
۱-۲) پیشینه تحقیق  ۲۸

فصل سوم : روش تحقیق
۱- جامعه آماری  ۳۶
۲) نمونه آماری ۳۷
۳) اطلاعات مورد نیاز  ۳۸
۱-۳-۱- الف) اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه نسبتهای مالی سنتی ۳۸
۲-۳-۱- ب) اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه نسبتهای مالی صورت جریان های نقدی ۳۸
۳-۳-۱- ج) اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه بازده سهام شرکت ۳۸
تجزیه و تحلیل فرضیه ها ۴۰
اندازه گیری متغیرها ۴۱
روش آماری ۴۵

فصل چهارم : یافته های تحقیق
تحلیل آماری ۴۷
تحلیل و بررسی فرضیات ۵۳

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
خلاصه تحقیق  ۶۰
خلاصه و نتیجه تحقیق ۶۱
محدودیتهای تعمیم نتایج تحقیقات ۶۳
پیشنهادات ۶۴

فصل ششم : منابع و مأخذ
منابع تحقیق  ۶۵