ارتباط بین سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار

کد محصول hs148

۹۰ صفحه  فایل وورد

همراه با فایل پاورپوینت

۱۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب:

فصل اول
۱-۱- مقدمه
۲-۱- تعریف موضوع
۳-۱- اهمیت تحقیق
۴-۱- هدف و علت انتخاب موضوع
۵-۱- سوابق مربوط
۶-۱- فرضیات تحقیق
۷-۱- قلمرو مکانی تحقیق
۸-۱- قلمرو زمانی تحقیق
۹-۱- روش تحقیق
۱۰-۱- ساختار تحقیق
فصل دوم
۱-۲- مقدمه
۲-۲- کلیات
۳-۲- بازار سرمایه در ایران
۴-۲- مزایای وجود بورس اواق بهادار
۱- از دیدگاه کلان
۲- از دیدگاه شرکتهای پذیرفته شده در بورس
۳- از نظر سرمایه گذاران
۵-۲- سودمندی در پیش بینی معیاری برای ارزیابی اطلاعات
۶-۲- استفاده کنندگان صورتهای مالی
۷-۲- هدفهای گزارشگری مالی
۸-۲- انتخاب نظریه سود
۹-۲- استدلال انتخاب نظریه سود
۱۰-۲- مکاتب فکری پیرامون اندازه گیری سود
۱۱-۲- سود تحققی و سود غیر تحققی
۱۲-۲- فواید سود برای سرمایه گذاران
۱۳-۲- حلقه های ارتباطی سود و قیمت سهام
۱۴-۲- تحلیل سود
۱۵-۲- پیش بینی سودهای آتی از روی سودهای جاری
۱۶-۲- قیمتها و سودها
۱۷-۲- ویژگی بازار حقیقی و کامل
۱۸-۲- ارتباط بین سودهای حسابداری دائمی و سودهای دائمی که بعنوان مفهوم ارزیابی می باشند
۱۹-۲- مروری بر تحقیقات انجام شده ذر رابطه با سود-قیمت
فصل سوم
۱-۳- مقدمه
۲-۳- انواع روشهای تحقیق
۳-۳- مراحل مختلف تنظیم تحقیق توصیفی
۴-۳- مراحل پژوهش علمی در تحقیق
۱- تعیین هدف
۲- جمع آوری داده ها
۳- تجزیه و تحلیل داده ها
۴- بیان یافته ها
۵-۳- فرضیات تحقیق
۶-۳- تئوری فرضیه تحقیق
۷-۳- جامعه آماری
۸-۳- نمونه و نمونه گیری
۹-۳- نحوه جمع آوری داده ها و روشها و تکنیکهای آماری و محاسبات آنها
۱۰-۳- آماره تست فرضیات
۱۱-۳- ضریب تشخیص (ضریب تعیین)
۱۲-۳- محاسبه ضریب رگرسیون
فصل چهارم
۱-۴- مقدمه
۲-۴- تجزیه و تحلیل یافته ها
۳-۴- ضریب تعیین
۴-۴- محاسبه ضرایب رگرسیون و معادله خط آنها
۵-۴- بررسی همبستگی بین قیمت و سود نقدی
۱- ضریب همبستگی
۲- نتایج آزمون فرض
۳- ضریب تعیین
۴- محاسبات مربوط به ضراب رگرسیون
فصل پنجم
۱-۵- خلاصه تحقیق
۲-۵- ارزیابی نتایج آزمون فرض
۳-۵- محدودیت های تحقیق
۴-۵- پیشنهادات
۵-۵- توصیه برای تحقیقات آتی

منابع و مأخذ