کلیاتی از بانکداری اسلامی

کد محصول hs145

فایل وورد

۵۰ صفحه

۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

بانکداری اسلامی

فهرست مطالب

پیشگفتار ۲
مقدمه ۳
فصل اول
توسعه بانکداری اسلامی  ۷
طرح و الگوی بانکداری اسلامی ۹
مشکلات و چالشهای بانکداری اسلامی ۱۴

فصل دوم
بانک توسعه اسلامی ۱۹
سازمان اداری و ارکان بانک توسعه اسلامی ۲۰
سیاستها و چگونگی تامین منابع مالی ۲۲
شیوه های سرمایه گذاری بانک ۲۴

فصل سوم
بانک توسعه صادرات ایران ۴۲
وظایف اساسی بانک توسعه صادرات ایران ۴۳
مطالعه تطبیقی اگزیم بانک با شرکتهای بیمه و تضمین صادرات ۴۴
سوئیفت ۴۹
خلاصه و نتیجه گیری ۵۱
منابع و ماخذ ۵۸