نقش زنان روستایی در اقتصاد روستا

کد محصول hs132

فایل وورد

۹۰ صفحه

۱۳۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب :

فصل اول
نقش و حیطه کارزنان
در فعالیتهای غیر زراعی
نقش و حیطه کارزنان در فعالیتهای غیر زراعی:
دامداری و پرورش طیور
سهم مردان و زنان از پرورش دام «گاو» و طیور به تفکیک فصول
زنبورداری
جدول (۵-۲) پراکندگی گروههای زنان زنبوردار استان گیلان
نوغانداری:
جدول (۵-۳) مراحل و سهم کار زنان و مردان در پرورش کرم ابریشم
صنایع روستایی:
انواع صنایعی که در روستاها ممکن است وجود داشته باشد
الف : صنایع دستی و سنتی
ب : صنایع تبدیلی
ج : خدمات فنی و صنعتی روستاها
صنایع تبدیلی – صنایع دستی:
فصل دوم
ویژگیهای اجتماعی – اقتصادی فعالیتهای زنان روستایی منطقه
۲- ویژگیهای اجتماعی – اقتصادی فعالیتهای زنان روستایی منطقه:
۲-۱- تفاوتهای جنسی در نحوه بهره گیری از سواد و تأثیر آن بر اقتصاد روستایی منطقه:
۲-۲- کم و کیف درگیری زنان در انواع فعالیتها
جدول (۵-۵) نحوه توزیع ساعات کارهای خانگی و اقتصادی در یک شبانه روز به تفکیک مرد و زن
جدول (۵-۸) : توزیع روزهای کار زنان برحسب فصول و انواع محصولات مورد کشت
۲-۳- منزلت اجتماعی و اشتغال زنان
جدول ۵-۹- اشتغالات دارای پایین ترین منزلت و ارزش از نظر پاسخگویان
جدول (۵-۱۰) شکل مرجح کار از نظر زنان روستایی
۲-۴- جایگاه اشتغال زنان و درآمد خانوار در منطقه:
جدول شماره (۵-۱۲) حجم کار زراعی زنان در طی سال به تفکیک سطوح درآمدی خانوار
جدول شماره (۵-۱۱) جایگاه و سهم درآمد زنان و مردان در اقتصاد خانوار
۳- نقش زنان روستایی تالش در حمایت و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست:
فصل سوم 
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مقدمه:
پیشنهادات:
پیوستها:
فهرست منابع مأخذ فارسی:
نقش و حیطه کارزنان در فعالیتهای غیر زراعی:
اقتصاد روستا، فعالیتهایی را در بر می گیرد که هر یک بر حسب گستردگی و وسعتی که دارد در ارتقاء درآمد روستائیان مؤثر می باشد. از این رو بررسی های انجام شده نشان می دهد که هر قدر امکان بهره گیری از منابع درآمد برای روستائیان متنوع تر و فراوانتر باشد سطح درآمد و رفاه آن جامعه بالاتر بوده است برای مثال روستاهای منطقه تالش به لحاظ برخورداری از امکان کشت محصولات متنوع (برنج، مرکبات، تنباکو) از درآمد نسبتاً بهتری برخوردار می باشند. یا مناطق ساحلی به لحاظ همجواری با دریا قادرند از طریق فعالیتهای توریستی یا ماهیگیری درآمد حاصل از کشاورزی خود را تکمیل نمایند. در عین حال عمده ترین فعالیتهای جانبی روستائیان که معمولاً در کنار زراعت صورت می گیرد به شرح زیر می باشد:
دامداری و پرورش طیور
دامداری و نگهداری از حیوانات بزرگ جثه در منطقه بسیار محدود بوده و تنها گاوداری در قسمت جلگه ای رواج دارد. در مناطق روستایی مورد مطالعه گاوداری عمدتاً به شکل سنتی و در جوار سایر اشتغالات کشاورزی صورت می گیرد. البته با رواج زندگی شهری و خصوصاً گسترش جاده های مواصلاتی که برای گاوهایی که در سطح روستا زندگی می کردند خطرآفرین می باشد. از تعداد گاوهای منطقه کاسته شده است. گاوداری در بین خانواده های نمونه نسبتاً رواج چندانی ندارد و اکثراً تنها به داشتن یک یا دو گاو اکتفا می نمایند که این گاوها تنها قادرند لبنیات خانواده را تأمین نمایند و محصولی برای عرصه به بازار از آنها بدست می آید. در گاوداری به شکل سنتی معمولاً زن و مرد توأمان همکاری دارند لیکن برحسب نوع و وظایف سهم هر یک از آنها متغیر می باشد