پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

hs126-نظام‌ و صندوق بین‌المللی پول

کد محصول hs126

فایل وورد

442 صفحه

25000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست‌ مطالب‌

پیشگفتار
فصل‌ اول‌: بازارهای‌ مالی
نهادهای‌ مالی‌
نقش‌ نهادهای‌ مالی‌ در نظام‌ مالی‌
نهادهای‌ بازار اوراق  بهادار
اطلاعات‌ بانک‌های‌ سرمایه‌گذاری‌
نقدینگی‌ و تسهیم‌ مخاطره‌: بازار ثانویه‌
کارگزاران‌ و معامله‌گران‌
مبادله‌
معامله‌ اوراق  قرضه‌
نهادهای‌ سرمایه‌گذاری‌
صندوق های‌ امانی‌
شرکت‌های‌ مالی‌
نهادهای‌ قراردادی‌ پس‌انداز
شرکت‌های‌ بیمه‌
صندوق های‌ بازنشستگی‌
نهادهای‌ سپرده‌پذیر
نهادهای‌ مالی‌ دولتی‌
ابزارهای‌ بازار مالی‌
ابزارهای‌ بازار پول‌
ابزارهای‌ بازار سرمایه‌

فصل‌ دوم‌: بانکداری‌ در اقتصاد بین‌الملل‌
سازمان‌ بانک‌های‌ بین‌المللی‌
سازمان‌ بانک‌های‌ آمریکایی‌ در خارج‌
شعبه‌ها
شرکت‌های‌ قانون‌ لبه‌
خرید سهم‌ در شرکت‌های‌ خدمات‌ مالی‌ خارجی‌
تسهیلات‌ بانکی‌ بین‌المللی‌
خدمات‌ ارایه‌ شده‌ توسط‌ بانک‌های‌ بین‌المللی‌
کاهش‌ هزینه‌های‌ مبادله‌
مدیریت‌ مخاطره‌ نرخ‌ ارز
ارایه‌ خدمات‌ اطلاعاتی‌
مقررات‌ مالی‌ در بانکداری‌ بین‌المللی‌
نیازهای‌ سرمایه‌ای‌ و سطح‌ حداقل‌ برای‌ ارزش‌ ویژه‌ بانک‌ها
بیمه‌ سپرده‌ها
مداخله‌ بانک‌ مرکزی‌
هماهنگی‌ بین‌المللی‌
سندیکایی‌ کردن‌ وام‌های‌ بین‌المللی‌

فصل‌ سوم‌: نظام‌های‌ پولی‌ بین‌المللی‌ و تحولات‌ اخیر در بازارهای‌ مالی‌ بین‌المللی‌
ترتیبات‌ پولی‌ بین‌المللی‌ در تئوری‌ و عمل‌
نظام‌ بین‌المللی‌ پایه‌ طلا 1913ـ1879
توافق‌ برتون‌ وودز
نظام‌ نرخ‌ ثابت‌ پایه‌ دلار 1970ـ1950
الف‌ ـ کشورهای‌ صنعتی‌ به‌ جز ایالات‌ متحده‌ آمریکا:
ب‌ ـ ایالات‌ متحده‌ آمریکا:
توافق‌ اسمیتسونین‌
نظام‌ نرخ‌ شناور بر پایه‌ دلار 1984ـ1973
الف‌ ـ کشورهای‌ صنعتی‌ به‌ جز ایالات‌ متحده‌ آمریکا
ب‌ ـ ایالات‌ متحده‌ آمریکا
مداخله‌ پلازا ـ لوور و نرخ‌ ارز شناور بر پایه‌ دلار 1996ـ1985
الف‌ ـ آلمان‌، ژاپن‌ و ایالات‌ متحده‌ (G3)
ب‌ ـ سایر کشورهای‌ صنعتی‌
نظام‌ پولی‌ اروپایی‌ 1979
واحد پول‌ اروپایی‌
مکانیزم‌ نرخ‌ ارز (ERM)
قواعد بازی‌: نظام‌ پولی‌ اروپا، 1979
صندوق  همکاری‌های‌ پولی‌ اروپا
نظام‌ پولی‌ اروپا به‌عنوان‌ منطقه‌ بزرگ‌ مارک‌ آلمان‌ 1992ـ1979
قواعد بازی‌ ـ نظام‌ پولی‌ اروپا به‌عنوان‌ منطقه‌ بزرگ‌ مارک‌ آلمان‌ 92ـ1979

فصل‌ چهارم‌: بـازار پـول‌ اروپایی‌
بررسی‌تاریخی‌ـ ریشه‌های‌عرضه‌ و تقاضا برای‌ بانکداری‌ خارج‌ از مرز
مقررات‌ بانکی‌ داخل‌ مرز و رشد بانکداری‌ خارج‌ از مرز
دوام‌ بازارهای‌ خارج‌ از مرز
رشد بازار پول‌ اروپایی‌
قیمت‌گذاری‌ سپرده‌ها و وام‌های‌ پول‌ اروپایی‌
قیمت‌گذاری‌ در مورد یک‌ پول‌ و دو مرکز مالی‌
آیا بازار داخل‌ و خارج‌ از مرز می‌توانند در کنار هم‌ وجود داشته‌باشند؟
اثرات‌ کنترل‌ سرمایه‌ و مالیات‌
سهم‌ بازار و قیمت‌گذاری‌ در مراکز خارج‌ از مرز رقیب‌
سندیکایی‌ کردن‌ وام‌ها در بازار پول‌ اروپایی‌
بازار دلار اروپایی‌ و بحران‌ نفتی‌
بازار دلار اروپایی‌ و بانک‌های‌ آمریکایی‌

فصل‌ پنجم‌: بـازار اوراق  قرضه‌ اروپایی‌
ویژگیهای‌ اوراق  قرضه‌ اروپایی‌
ارزش‌گذاری‌ اوراق  قرضه‌ اروپایی‌ و اقدامات‌ برای‌ کاهش‌ مخاطره‌
فروش‌ اولیه‌
انتقال‌ مالکیت‌ در بازار ثانویه‌
بررسی‌ تاریخی‌ و ابعاد بازار اوراق  قرضه‌ اروپایی‌
اولین‌ عامل‌ مؤثر در توسعه‌ بازار اوراق  قرضه‌ اروپایی‌
مالیات‌ برابری‌ نرخ‌ بهره‌
دومین‌ عامل‌ اثرگذار بر توسعه‌ بازار اوراق  قرضه‌ اروپایی‌
محدودیت‌ اختیاری‌ اعتبار خارجی‌
دوام‌ بازار اوراق  قرضه‌ اروپایی‌
ویژگی‌های‌ مقرراتی‌ و نهادی‌ بازار
نهادهای‌ قانون‌گذار و عرف‌های‌ افشا
هزینه‌های‌ انتشار، رتبه‌بندی‌ و فهرست‌ بورس‌
صف‌بندی‌، پول‌ پایه‌ و سرعت‌ ارایه‌
خلاصه‌: بازار داخل‌ مرز و بازار خارج‌ مرز
عرض‌های‌ انتشار و شرایط‌ رقابتی‌ در بازار اوراق  قرضه‌ اروپایی‌
تصویری‌ مختصر از تعهد خرید اوراق  قرضه‌ اروپایی‌
تنش‌ها و انگیزه‌ها در داخل‌ سندیکای‌ اوراق  قرضه‌ اروپایی‌
بازار کبود
اوراق  قرضه‌ جهانی‌
قیمت‌گذاری‌ اوراق  قرضه‌ اروپایی‌
تفکیک‌ بازار و قیمت‌گذاری‌ اوراق  قرضه‌ اروپایی‌
اوراق  قرضه‌ اروپایی‌ و سری‌ بودن‌
فرصت‌های‌ آربیتراژ بازار داخل‌ مرز ـ بازار خارج‌ از مرز
سواری‌ گرفتن‌ از منحنی‌ بازده‌
سفته‌بازی‌ روی‌ سود یا زیان‌ سرمایه‌ای‌
بازار آتی‌ اوراق  قرضه‌
قراردادهای‌ آتی‌ اسمی‌
ارزان‌ترین‌ قرارداد تحویل‌
قراردادهای‌ آتی‌ پایه‌ گرفته‌ بر شاخص‌

فصل‌ ششم‌: نهـادهای‌ نـظام‌ برتون‌ وودز
سیستم‌ پرداخت‌ بین‌المللی‌
نقش‌ دلار و استرلینگ‌ در نظام‌ برتون‌ وودز
اهداف‌ نهادهای‌ نظام‌ برتون‌ وودز
تسهیلات‌ برای‌ وام‌گیری‌ ذخایر
1ـ برداشت‌ها از صندوق 
2ـ تسهیلات‌ احتیاطی‌
3ـ تسهیلات‌ گسترش‌ یافته‌
4ـ تسهیلات‌ تعدیل‌ ساختاری‌
5ـ تسهیلات‌ تعدیل‌ ساختاری‌ گسترش‌یافته‌
6ـ تسهیلات‌ جبرانی‌ و احتمالی‌
7ـ تسهیلات‌ گذار منظم‌
8ـ توافق‌ عمومی‌ برای‌ وام‌گیری‌ (GAB)
معاملات‌ جبرانی‌ در مقابل‌ تسهیلات‌ صندوق 

فصل‌ هفتم‌: صندوق  بین‌المللی‌ پول‌ و نظام‌ پولی‌ بین‌المللی‌
صندوق  بین‌المللی‌ پول‌ و نظام‌ پول‌ بین‌المللی‌
سال‌های‌ اولیه‌ 60ـ1946
دوره‌ برتون‌ وودز 71ـ1961
دوره‌ بعد از برتون‌ وودز 81ـ1972
صندوق : ساختار سازمانی‌ و فرایند سیاسی‌
عضویت‌ و منابع‌
تصمیم‌گیری‌ در صندوق 
ایدئولوژی‌ سازمانی‌
نقش‌ حق‌ برداشت‌ مخصوص‌ در نظام‌ پولی‌ بین‌المللی‌
تغییر در شرایط‌ بین‌المللی‌ در دهه‌های‌ 1970 و 1980 و نقش‌ حق‌ برداشت‌ مخصوص‌
وضعیت‌ جاری‌ در بازار برای‌ حق‌ برداشت‌ مخصوص‌ رسمی‌
نقش‌ آتی‌ حق‌ برداشت‌ مخصوص‌
انگیزه‌ در مقابل‌ مقررات‌ در بازار رسمی‌ حق‌ برداشت‌ مخصوص‌

فصل‌ هشتم‌: سیاست‌های‌ تعدیل‌ صندوق  بین‌المللی‌ پول‌ و توسعه‌ اقتصادی‌
سیاست‌های‌ اقتصادی‌ صندوق 
سیاست‌های‌ تقاضای‌ کل‌
سیاست‌های‌ ساختاری‌
اصلاحات‌ تجاری‌
اصلاحات‌ قیمت‌های‌ کشاورزی‌
اصلاحات‌ مالی‌
سیاست‌های‌ نرخ‌ ارز
اندازه‌ تعدیل‌ نرخ‌ ارز
اثرات‌ تقلیل‌ ارزش‌ پول‌
سیاست‌ بدهی‌ خارجی‌
جنبه‌های‌ تجربی‌ سیاست‌های‌ اقتصادی‌ صندوق 

فصل‌ نهم‌: صندوق  بین‌المللی‌ پول‌ و کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌
تقاضای‌ جهان‌ سوم‌ و واکنش‌ صندوق 
مشارکت‌
منابع‌ مالی‌
مشروط‌ بودن‌ وام‌ها
نتیجه‌گیری‌
ضمایم‌:
ضمیمه‌ الف‌:
ضمیمه‌ ب‌: نمونه‌هایی‌ از شرایط‌ ارایه‌ وام‌ به‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌

فصل‌ دهم‌: گروه‌ بانک‌ جهانی‌ و جهان‌ سوم‌
ریشه‌ بانک‌ جهانی‌
بانک‌ جهانی‌: ساختار سازمانی‌ و فرایند سیاسی‌
بانک‌ بین‌المللی‌ ترمیم‌ و توسعه‌ ـ عضویت‌ و منابع‌ مالی‌
سیاست‌ وام‌دهی‌
تصمیم‌گیری‌
موسسه‌ بین‌المللی‌ توسعه‌ ـ موسسه‌مالی‌ بین‌المللی‌وموسسه‌چندجانبه‌ تضمین‌ سرمایه‌گذاری‌
ایدئولوژی‌ سازمانی‌
سرمایه‌ گروه‌ بانک‌ جهانی‌
تحول‌ بانک‌ جهانی‌
سال‌های‌ اولیه‌ ـ 1949ـ1946
تأمین‌ مالی‌ توسعه‌ اقتصادی‌ ـ 73ـ1947
شکل‌ جدید سیاست‌ وام‌دهی‌: نیازهای‌ اساسی‌ و توزیع‌ مجدد همراه‌ با رشد 1980ـ1973
بانک‌ جهانی‌ در دهه‌ 1980
بار بدهی‌ و انتقال‌ منابع‌
عوامل‌ داخلی‌ و خارجی‌
وام‌ برای‌ تعدیل‌ ـ دهه‌ 1980
بانک‌ جهانی‌ به‌عنوان‌ یک‌ موسسه‌ توسعه‌ای‌
کمک‌، مشروط‌ بودن‌ و توسعه‌ اقتصادی‌
بانک‌ جهانی‌ و مسایل‌ زیست‌محیطی‌ بین‌المللی‌
نتیجه‌گیری‌

فصل‌ یازدهم‌: سازمان‌ ملل‌متحد و جریان‌سرمایه‌وکمک‌به‌کشورهای‌در حال‌توسعه‌
توسعه‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌
دهه‌های‌ توسعه‌ سازمان‌ ملل‌
هماهنگ‌ ساختن‌ فعالیت‌های‌ توسعه‌
توسعه‌ اقتصادی‌
کمک‌ توسعه‌ رسمی‌ (ODA)
ارتقای‌ توسعه‌ در سطح‌ جهان‌
سرمایه‌گذاری‌ و توسعه‌
توسعه‌ کشاورزی‌
سازمان‌ کشاورزی‌ و مواد غذایی‌ سازمان‌ ملل‌
توسعه‌ صنعتی‌
سازمان‌ بین‌المللی‌ کار (ILO)
افزایش‌ اشتغال‌
جمعیت‌ و توسعه‌
کمک‌ به‌ کودکان‌
فهرست‌ منابع ‌

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

نظرات  

 
#1 حسنیه جوکار در تاریخ: پ 24 مهر 1393 ، ساعت 08:07 ب ظ
ممنون از سایت خوبتان
نقل قول
 

راهنمای خرید

ثبت سفارش ترجمه ی تخصصی در تمامی رشته ها

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi