خانه / کتاب جزوه مقاله / کتب حسابداری و اقتصاد / تجزیه وتحلیل سیستم اطلاعات حسابداری درمرکز درمانی

تجزیه وتحلیل سیستم اطلاعات حسابداری درمرکز درمانی

کد محصول hs122

فایل وورد

۵۴ صفحه

۱۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه فصل اول
سیستم حسابداری وطرح وتدوین آن
سیستم حسابداری ۳
مراحل طرح وتدوین سیستمهای حسابداری ۵
شناسایی سیستم حسابداری۶
تجذیه وتحلیل وارزشیابی سیستم حسابداری ۷
طراحی سیستم حسابداری ۹
اجرای سیستم حسابداری….. ۱۰
وارسی سیستم حسابداری۱۱
نگهداری سیستم حسابداری ۱۲
فصل دوم : دسته بندی سیستم حسابداری
دسته بندی سیستم حسابداری ۱۴
سیستم حسابداری دستی ۱۵
عملیات حسابداری در سیستم حسابداری دستی ۱۵
مزایای استفاده از سیستم حسابداری کامپیوتری۱۸
فصل سوم : سیستم حسابداری بیمارستان قائم
چارت سازمانی بیمارستان قائم ۲۱
سیستم حسابداری ۲۲
بانکها ۲۴
انواع حسابهای بیمارستان قائم(عج) ۲۷
بدهکاران ۲۷
اسناد هزینه ۳۱
استفاده از کالا و خدمات(خریدها) ۳۳
تنخواه گردان ۳۵
اسناد تضمینی دیگران نزدما۳۶
موجودی کالا ۳۶
دارایی ثابت و استهلاک ۳۸
صدور چک ۳۹
برگ مأموریت اداری ۴۰
بازخرید مرخصی ۴۱
صندوق ذخیره ۴۱
بیمه عمر ۴۲
بستن حسابها ۴۲
نتیجه گیری ۴۴
فصل چهارم : ضمائم
ضمائم ۴۶
منابع و مراجع ۵۴
چکیده
تجزیه وتحلیل سیستم حسابداری مرکزدرمانی قائم(عج)
این تحقیق درباره تعاریف ،اجزاسیستم حسابداری ،مراحل طرح وتدوین ودسته بندی سیستمهای حسابداری می باشد. همچنین به طوراختصاربه بخشی از اطلاعات پرسنلی واحد حسابداری بیمارستان قائم مشهد مقدس ونیز سیستم حسابداری این مرکزکه توسط شرکت افکار سیستم برنامه نویسی شده است می پردازد.
موارد مورد استفاده از این سیستم در پردازش وتهیه گزارشات،پردازش وترسیم نمودارهای گرافیکی، مدیریت فایلها،صدوررسید،حواله و… می باشد.
همچنین به صورت اجمالی به بررسی برخی از عملیاتهای بخش حسابداری مانندبررسی برخی ازحسابها ،نحوه محاسبه حقوق ودستمزد کارکنان ،خریدها ،انبارداری ،نحوه ثبت وبستن حسابها پرداخته شده است.
واژه های کلیدی
ثبت، حسابها، سیستم حسابداری .