خانه / کتاب جزوه مقاله / کتب حسابداری و اقتصاد / بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام

بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام

کد محصول hs117

فایل وورد

۷۰ صفحه

۱۹۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱) مقدمه ۱
۲-۱) بیانِ مسئله ۲
۳-۱) اهمیتِ موضوع ۳
۱-۴) استفاده کنندگان از نتایج ۳
۱-۵) پرسش ها۴
۱-۶) فرضیه های تحقیق ۴
۱-۷) متغیر های تحقیق ۴
۱-۸) روش تحقیق ۴
۱-۹) جامعه آماری و چگونگی نمونه گیری و نمونه ۴
۱-۱۰) قلمرو(موضوعی، مکانی، و زمانی) ۵
۱-۱۱) داده های مورد نیاز و چگونگی محاسبه و استخراج آن ها ۵
۱-۱۱-۱) شاخص هموارسازی(SMTH)5
۱-۱۱-۲) بازده سهام ۷
۱-۱۲) طرح آزمون آماری فرضیه ها و نتیجه آن ۹
۱-۱۳) یافته ها ۱۰
۱-۱۴) نگاهی اجمالی به پیشنه ی داخلی و خارجی ۱۰
۱-۱۵) تعریف واژه های کلیدی ۱۰
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق
۱-۲) مقدمه ۱۱
۲-۲) تعریف هموارسازی سود ۱۲
۳-۲) انواع سودهای هموارشده ۱۳
۱-۳-۲) سودهایی که بطور طبیعی هموار هستند ۱۳
۲-۳-۲) سودهایی که بطور طبیعی هموار نیستند و عمداً هموار شده اند
۴-۲) انگیزه های هموارسازی سود ۱۴
۱-۴-۲) افزایش رفاه سهامداران ۱۴
۲-۴-۲) تسهیل قابلیت پیش بینی سود ۱۵
۳-۴-۲) افزایش رفاه مدیریت ۱۵
۵-۲) ابزارهای هموارسازی سود ۱۶
۱-۵-۲) هموارسازی از طریق زمان بندی رویدادها ۱۶
۲-۵-۲) هموارسازی سود از طریق انتخاب روش های تخصیص ۱۶
۳-۵-۲) هموارسازی سود از طریق طبقه بندی رویدادها ۱۶
۶-۲) روش های مختلف هموارسازی سود ۱۹
۱-۶-۲) آرایش اقتصادی موسسه۱۹
۲-۶-۲) روش کلاسیک ۱۹
۳-۶-۲) روش تغییر پذیری سود ۲۰
۴-۶-۲) روش اقتصادی دوگانه (مضاعف) ۲۰
۵-۶-۲) روش بهای تمام شده و روش ارزش ویژه سرمایه گذاری ۲۱
۷-۲) بازده سهام ۲۱
۸-۲) مفهوم بازده سهام ۲۱
(۹-۲اجزاء بازده سهام ۲۲
۱-۹-۲) درآمد جاری ۲۳
۲-۹-۲) بازده ناشی از منفعت یا ضرر سرمایه ۲۳
۱۰-۲) اندازه گیری بازده سهام۲۳
۲-۱۱) تعیین نرخ بازدهی سبد سرمایه گذاری ۲۴
۱۲-۲) پیشینه تحقیق ۲۴
۱-۱۲-۲) تحقیقات داخلی ۲۵
۲-۱۲-۲) تحقیقات خارجی
فصل سوم : روش تحقیق
۱-۳) مقدمه۲۹
۲-۳) پرسش ها ۳۰
۳-۳)فرضیه ها ۳۰
۳-۴) متغیر های تحقیق ۳۱
۳-۵) طرح تحقیق ۳۱
۳-۶)جامعه آماری، چگونگی نمونه گیری و نمونه ها ۳۱
۳-۷) قلمرو(موضوعی، مکانی، و زمانی) ۳۲
۳-۸) داده های مورد نیاز و چگونگی محاسبه و نحوه استخراج آن ها
۳-۸-۱) شاخص هموارسازی(SMTH) 32
۳-۸-۲) بازده سهام ۳۴
۳-۹) طرح آزمون آماری فرضیه ها ۳۶
۳-۱۰) خلاصه ۳۷
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده¬ها و آزمون فرضیه¬ها
۴-۱ )مقدمه ۳۸
۴-۲) آمار توصیفی۳۸
۴-۲-۱) توصیف مقادیر مربوط به هموارسازی شرکتها ۳۹
۴-۲-۲) توصیف مقادیر مربوط به بازده واقعی سهام شرکتها ۳۹
۴-۲-۲) توصیف مقادیر مربوط به بازده غیر عادی شرکتها۳۹
۴-۳) بررسی فرضیه های تحقیق ۴۰
۴-۳-۱) فرضیه اول ۴۰
۴-۳-۲) فرضیه دوم ۴۵
فصل پنجم: نتایج تحقیق و پیشنهاد ها
۵-۱) مقدمه ۵۱
۵-۲) یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها ۵۱
۵-۳)محدودیت های تحقیق۵۴
۵-۴)پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر یافته های تحقیق ۵۴
۵-۵)پیشنهادهایی برای انجام تحقیقات آتی ۵۴
فهرست منابع و مآخذ