پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

hs114-تاثیر هموار سازی سود بر بازده انباشته غیر عادی سهام شرکت ها

کد محصول hs114

فایل وورد

90 صفحه

22000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده مقاله
فصل اول:  کلیات تحقیق                                                 
1-1- مقدمه    1 
2-1- بیان مساله    2 
3-1- اهمیت موضوع  4
4-1- اهداف تحقیق 5
5-1- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق 5
6-1- پرسشهای تحقیق 5
7-1- فرضیه ها 5
8-1- متغیر ها 6
9-1- روش تحقیق  6
10-1-جامعه آماری ونمونه 6
11-1- قلمرو تحقیق 6
12-1- داده های مورد نیاز وچگونگی محاسبه واستخراج آنها6
13-1-نتایج حاصل از تحقیق7
14-1-محدودیتهای تحقیق7
15-1-تعریف واژه های کلیدی7
16-1-ساختار تحقیق8

فصل دوم:  مبانی نظری و پیشینه                                      
1-2- مقدمه  9
2-2- اهداف گزارشگری سود  10
3-2- نقاط قوت سود حسابداری 11
 4-2- نقاط ضعف سود حسابداری.... 11 
 5-2- تعاریف سود در سطوح مختلف 12
1-5-2- مفهوم سود در سطح ساختاری 12
2-5-2- مفهوم سود در سطح معنایی 12
3-5-2- مفهوم سود در سطح رفتاری 13
6-2- بازده 14
7-2- هموارسازی سود  15
8-2- اهداف هموار سازی سود  15
9-2- تعاریف هموار سازی سود  16
10-2- انواع هموار سازی سود 17
11-2- اجزاءهموارسازی سود   17
1-11-2- اهداف هموار سازی سود  18 
2-11-2- دوره های هموار سازی سود  18
3-11-2- ابزارهای هموار سازی سود  19 
4-11-2- ابعاد هموار سازی سود 20 
1-4-11-2- هموار سازی از طریق رویداد وشناخت  20 
2-4-11-2- هموار سازی از طریق تحقیق دوره های زمانی 20 
3-4-11-2- هموار سازی از طریق طبقه بندی  20  
5-11-2- انگیزه ها  وعوامل تعیین کننده هموار سازی سود 21
6-11-2- سازمان دهی کل حسابها 23
7-11-2-ایجاد حساب 23
8-11-2-پیشینه تحقیق در مورد هموار سازی سود 24
1-8-11-2- جدول پیشینه داخلی وخارجی26
2-8-11-2- جدول خلاصه متغیر های آزمون شده32
9-11-2-خلاصه فصل 33

فصل سوم:   روش تحقیق                                           
1-3- مقدمه  34
2-3- پرسش ها  34
1-2-3-فرضیه ها 35
3-3- متغیرها  35
4-3-طرح تحقیق35
5-3- جامعه ونمونه آماری 38
6-3- قلمرو تحقیق  38
7-3- داده های مورد نیاز وچگونگی محاسبه واستخراج آنها 39
1-7-3- داده های مربوط به متغیر مستقل وچگونگی و محاسبه واستخراج آنها 39
2-7-3- داده های مربوط به متغیر  وابسته وچگونگی ومحاسبه واستخراج آنها 39
3-7-3- داده های مربوط به متغیر  مداخله گر وچگونگی ومحاسبه واستخراج آنها 40
8-3-فهرست شرکتهای نمونه43

فصل چهارم:   تجزیه وتحلیل داده ها وآزمون فرضیه ها               
1-4- مقدمه  44
2-4- آمار توصیفی داده های تحقیق 44
1-2-4- توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب وضعبت هموارسازی 44
2-2-4- توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب بازده غیر عادی انباشته   
3-2-4- توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب نوع صنعت 46
4-2-4- توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب اندازه 47
5-2-4- توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب تغییرات سرمایه 48
6-2-4- توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب صنایع هموار ساز به تفکیک نوع صنعت  49
7-2-4- توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب صنایع  هموارساز به تفکیک اندازه 50
8-2-4- توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب صنایع هموارساز به تفکیک تغییرات سرمایه 51
9-2-4- بررسی نرمال بودن بازده غیر عادی انباشته   52 
3-4- تشریح فرایند آزمون فرضیه ها 53 
1-3-4- فرضیه (1) 53 
2-3-4- فرضیه (2) 55
3-3-4- فرضیه (3) 59 
4-3-4 فرضیه (4) 62 
5-3-4- بررسی احتمال اثر متقابل متغیر های تحقیق 65
4-4- خلاصه فصل66

فصل پنجم: نتایج تحقیق وپیشنهادها       
1-5- مقدمه  67
2-5- خلاصه تحقیق 67
3-5-یافته ها وتجزیه وتحلیل آن ها 68
1-3-5- نتایج آزمون فرضیه  اول 69
2-3-5- نتایج آزمون فرضیه دوم  69
3-3-5- نتایج آزمون فرضیه سوم   69
4-3-5- نتایج آزمون فرضیه چهارم   70
5-3-5- بررسی اثر هموارسازی ،صنعت ،اندازه وافزایش سرمایه بربازده های غیر عادی در مدل خطی عمومی.......70
4-5- محدودیتهای احتمالی در کاربردنتایج   70
5-5- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بریافته های تحقیق   71
6-5- پیشنهاد برای تحقیقات آتی72
فهرست منابع:
 فارسی  73
 انگلیسی  74
چکیده انگلیسی  76

پیوستها وجداول:                                                          
جداول وضعیت هموارسازی شرکتهای نمونه در چهار سطح سود77
جداول وضعیت تغییرات  فروش شرکتهای نمونه 79
جداول وضعیت فروش شرکتهای نمونه  81
جداول وضعیت ارزش بازار شرکتهای نمونه در پایان سال 1386 83
جداول وضعیت تغییرات سرمایه شرکتهای نمونه  85
جداول قیمت های ماهانه واقعی  شرکتهای نمونه 91
جداول قیمت های ماهانه بازار  شرکتهای نمونه 92
جداول بازده غیر عادی  ماهانه  وانباشته  شرکتهای نمونه و جداول خروجی تحلیل آماری نرم افزارSPSS  ...... 94

 

 چکیده مقاله
در این تحقیق تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیر عادی انباشته سهام شرکتها بررسی می شود.چرا که امروزه سرمایه گذاری بعنوان مهمترین عامل توسعه قرن حاضر شناخته شده ویه تبع آن بورس اوراق بهادار بعنوان ابزاری که توان بسیج سرمایه ها وهدایت آن بسوی صنایع مختلف را داراست مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است.بنابراین بررسی روند تغییرات سهام جهت کسب بازده می تواند بعنوان مهمترین عامل در فرایند تصمیم گیری سرمابه گذران وسایر استفاده کنندگان مورد استفاده قرار گرفته و هموار سازی سود، بعنوان عاملی مؤثر بر بازده سهام وریسک شرکتها تعریف گردد. زیرا با هموارسازی سود، نوسانات ادواری سود تقلیل پیدا نموده وبا افزایش تمایل سرمایه گذاران وسایر ذینفعان به سرمایه گذاری در چنین شرکتهائی، بازده سهام افزایش پیدا نموده وبالطبع مدیران به  منافع  وخواسته های خود خواهند رسید. در این تحقیق جامعه مورد مطالعه از بین کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  که شرایط مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای تحقیق را دارا بوده اند  برای یک  قلمرو زمانی 5 ساله از سال 1382 الی 1386انتخاب گردیده اند. روش جمع آوری داده ها و اطلاعات به روش کتابخانه ای بوده و ازهفته نامه ها و ماهنامه ها وگزارشهای بورس اوراق بهادار تهران و همچنین نرم افزار اطلاع رسانی « دنا سهم » استفاده شده است . داده ها ابتدا درمحیط نرم افزاری Excel وارد و پردازش اولیه صورت پذیرفته وپس از استخراج شرکتهای هموارساز وغیر هموارساز از طریق شاخص ایکل ،نسبت به محاسبه بازده غیر عادی انباشته با استفاده شاخص تعدیل شده بازاراقدام و بوسیله نرم افزار آماری SPSSمورد، آزمونهای آماری قرار گرفته است. روشهای آماری توصیفی برای هریک از متغیرها ،از طریق ارائه جداول توزیع فراوانی بهمراه داده های متمایل به مرکز مورد استفاده وتحلیل قرار گرفته و به منظور رد یا قبول فرضیه ها در سطح معنی دار 5% آزمون فرضیه ها انجام پذیرفته است . در این تحقیق سعی شده است تا اثرات انباشته بازده مورد انتظار وبازده واقعی تحت عنوان بازده غیر عادی مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین فرضیه اصلی تحقیق بر اساس این سوال پایه گذاری شده که  آیا  هموارسازی سود بر بازده غیر عادی انباشته سهام شرکتها که  از تفاضل بازده مورد انتظار وبازده واقعی بدست می آید ، تاثیر خواهد داشت ؟ نتایج این تحقیق نشان داد که علیرغم ،اقدام شرکتهابه هموار سازی ،بازده غیر عادی انباشته  سهام شرکتها  تحت تاثیر قرار نگرفته و با محدود نمودن داده های تحقیق، نتایج قبلی تائید گردید.( از طریق ورود متغیرهای مداخله گر همانند، نوع صنعت، اندازه شرکت ،وضعیت افزایش سرمایه)  وعلیرغم، وجود تفاوت در  میانگین بازده غیر عادی انباشته شرکتهای هموار ساز وغیرهموارساز، رابطه معنی داری بین هموار سازی وبازده غیر عادی انباشته سهام ،مشاهده نگردید.
واژه کلیدی : 1-هموارسازی سود 2-بازده غیرعادی انباشته 3-اندازه شرکت 4-افزایش سرمایه 5-صنعت

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

نظرات  

 
#1 مهنوش در تاریخ: ج 22 خرداد 1394 ، ساعت 03:03 ب ظ
سلام من به یک پرو پزال سال 93 که دفاع شده باشد احتیاج دارم در رابطه با موضوعات حسابداری فقط می خوام ب طبق مقاله بیس 2114 باشد ممنون
نقل قول
 

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید