بررسی آثار وضع مالیات بر زمین مطالعه ی موردی اقتصاد ایران

کد محصول hs103

فایل وورد

۱۶۷ صفحه

۱۷۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات
۱-۱. مقدمه
۱-۲. بیان مسأله و ضرورت اجرای تحقیق
۱-۳. اهداف تحقیق
۱-۴. سؤالات پژوهشی
۱-۵. روش تحقیق و چگونگی جمع¬آوری اطلاعات تحقیق
۱-۶. تعریف اصطلاحات
۱-۷. ساختار تحقیق
فصل دوم. مبانی نظری مالیات بر زمین
۲-۱. مقدمه
۲-۲. مفهوم ارزش زمین
۲-۳. مبنای مالیات بر ارزش زمین
۲-۳-۱. تئوری رانت اقتصادی
۲-۳-۲. تئوری کاپیتالیزه کردن مالیات
۲-۴. نظریات فیزیوکرات‌ها در خصوص مالیات بر زمین
۲-۵. نظریات کلاسیک در خصوص مالیات بر زمین
۲-۵-۱. آدام اسمیت
۲-۵-۲. دیوید ریکاردو
۲-۵-۳. جان استوارت میل
۲-۵-۴. هنری جورج
۲-۶. الزاماتی برای ساختار مالیات بر زمین
۲-۷. تئوری اقتصادی مالیات بر زمین
۲-۸. نحوه¬ی ارزش¬گذاری زمین
۲-۸-۱. مالیات بر ارزش زمین با در¬نظر¬گرفتن طبیعت
۲-۸-۲. مالیات بر ارزش زمین با در¬نظر¬گرفتن خدمات عمومی
۲-۸-۳. مالیات بر ارزش زمین با در¬نظر¬گرفتن فعالیت¬های شخصی
۲-۹. انواع مالیات بر زمین
۲-۹-۱. مالیات بر درآمد اجاره‌ای
۲-۹-۲. مالیات بر ارزش زمین اصلاح نشده
۲-۹-۳. مالیات بر ارزش بهسازی
۲-۹-۴. مالیات بر ارزش افزایشی زمین
۲-۱۰. کارایی مالیات بر زمین
۲-۱۱. خنثایی مالیات
۲-۱۲. مالیات به عنوان ابزاری برای نفوذ اقتصادی
۲-۱۳. ریاضیات رانت، ارزش زمین و مالیات بر زمین
۲-۱۴. سفته¬بازی زمین
۲-۱۵. اثرات وضع مالیات بر زمین
۲-۱۶. مدل نیکولز
۲-۱۷. مدل فلدشتین
۲-۱۷-۱. اثرات تغییر در نرخ مالیات بر انباشت سرمایه
۲-۱۸. مدل آتکینسون و استیگلیتز
۲-۱۹. جمع¬بندی
فصل سوم. مطالعات تجربی در حوزه مالیات بر زمین
۳-۱. مقدمه
۳-۲. مروری بر مطالعات انجام شده
۳-۲-۱. مطالعات خارجی
۳-۲-۲. مطالعات داخلی
۳-۳. تجربه‌های جهانی مالیات بر ارزش زمین
۳-۳-۱. ایالات متحده آمریکا
۳-۳-۲. استرالیا
۳-۳-۳. استونی
۳-۴. تجربه‌های جهانی مالیات بر افزایش ارزش زمین
۳-۴-۱. انگلیس
۳-۴-۲. ایرلند
۳-۴-۳. اسپانیا
۳-۴-۴. آلمان
۳-۴-۵. کانادا
۳-۴-۶. فرانسه
۳-۴-۷. ایالات متحده آمریکا
۳-۵. پیشینه وضع مالیات بر زمین در ایران
۳-۶. جمع¬بندی
فصل چهارم. طراحی الگو و کالیبره نمودن آن
۴-۱. مقدمه
۴-۲. سیستم معادلات
۴-۲-۱. بخش خانوارها
۴-۲-۲. بخش دولت
۴-۲-۳. بخش تولید
۴-۳. تعادل الگو
۴-۴. جمع¬آوری داده¬های الگو
۴-۵. فرآیند کالیبراسیون
۴-۵-۱. اجرای سناریوی اول
۴-۵-۲. اجرای سناریوی دوم
۴-۶. جمع¬بندی
فصل پنجم. نتایج و پیشنهادها
۵-۱. مقدمه
۵-۲. مروری بر کل مطالب
۵-۳. نتیجه¬گیری
۵-۴. پیشنهادها
۵-۵. جمع¬بندی
پیوست¬ها. جداول و تصاویر
الف- جداول
ب- نمودارها
ج- معادلات استفاده شده در مدل
ج-۱. سناریوی اول
ج-۲. سناریوی دوم
منابع و مآخذ
فهرست جداول 
جدول ۴-۱: متغیرهای اقتصادی آینده تحت مالیات¬های جاری
جدول ۴-۲: متغیرهای اقتصادی آینده تحت انتقال مالیات از نیروی کار به زمین.
جدول ۴-۳: متغیرهای دسته اول
جدول۴ -۴: پارامترهای مدل
جدول ۵-۱: تغییرات سهم نیروی کار در تابع تولید
جدول ۵-۲: تغییرات سهم سرمایه در تابع تولید
فهرست نمودارها
نمودار ۲-۱: اثر مالیات بر زمین در شرایطی که عرضه زمین کاملاً بدون کشش است
نمودار ۲-۲: چگونگی تغییر در موجودی زمین از طریق وضع مالیات
نمودار ۴-۱: شاخص رفاه سرانه
نمودار ۴-۲: پس انداز (نرخ
نمودار ۴-۳: کالای خصوصی سرانه
نمودار ۴-۴: تولید ناخالص داخلی