پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

hs101-تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری

کد محصول hs101

فایل وورد

120 صفحه

15000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب :

فصل اول: کلیات پژوهش
دیباچه
1-2 بیان مسئله و علل برگزیدن موضوع پژوهش
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش
1-4 هدف پژوهش
1-5 نوع طرح پژوهش
1-6 فرضیات پژوهش
1-7 روش پژوهش
1-8 جمع آوری اطلاعات
1-9 ابزار اندازه گیری اطلاعات
1-10 قلمرو پژوهش
1-11 محدودیت های پژوهش
1-12 واژگان تخصصی پژوهش
1-13 ساختار پژوهش
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
گفتار اول: حسابداری و گزارشگری مالی برون سازمانی
2-1 دیباچه
2-1-1 حسابداری و پیرامون آن
2-1-2 هدف های صورتهای مالی
2-1-3 نقش صورتهای مالی اساسی درتحقق اهداف حسابداری وگزارشگری
2-1-4 اهداف حسابداری
2-1-5 گزارش های حسابداری
2-1-6 صورتهای مالی و گزارشگری مالی
2-1-7انواع گزارشهای مالی
2-1-8 استفاده کنندگان گزارشهای مالی
2-1-9 ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری
گفتار دوم: گزارشگری مالی تحت وب
2-2 دیباچه
2-2-1 تاریخچه اینترنت
2-2-2 وضعیت کنونی اینترنت در ایران و جهان
2-2-3 محدودیت های گزارشگری مالی سنتی
2-2-4 لزوم مدل جدید گزارشگری مالی
2-2-5 موضوعات مهم در ارتباط با گزارشگری مالی تحت وب
2-2-6 انگیزه های موجود برای گزارشگری مالی تحت وب
2-2-7 ریسک های ذاتی در گزارشگری مالی تحت وب
2-2-8 زبان علامت گذاری فوق متن (HTML) در مقابل فرمت مدرک قابل حمل (PDF) 39
گفتار سوم: زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)
2-3 دیباچه
2-3-1 تاریخچه XBRL
2-3-2 تعریف XBRL
2-3-3 علت بوجود آمدن XBRL
2-3-4 XBRL چگونه کار می کند.
2-3-5 فرایند XBRL.
2-3-6 تاثیرات XBRL بر حسابرسی
2-3-7 XBRL و استانداردهای حسابداری
گفتار چهارم : پیشینه پژوهش
2-4 پژوهشهای برون از کشور
2-5 پژوهشهای درون کشور
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 دیباچه
3-2 جامعه آماری
3-3تعیین حجم نمونه
3-4 فرضیه های پژوهش
3-5 روش پژوهش
3-6 جمع آوری اطلاعات
3-7 ابزار اندازه گیری اطلاعات
3-8 روایی و پایایی پرسشنامه.
3-8-1 روایی پرسشنامه.
3-8-2 پایایی پرسشنامه
3-10 آماره آزمون
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 دیباچه
4-2 اطلاعات جمعیت شناسی
4-3 آزمون فرضیه ها
4-3-1 آزمون فرضیه اصلی اول
4-3-2 آزمون فرضیه فرعی 1.
4-3-3 آزمون فرضیه فرعی 2
4-3-4 آزمون فرضیه فرعی 3.
4-3-5 آزمون فرضیه اصلی دوم

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 دیباچه
5-2 بحث و نتیجه گیری
5-2-1 نتیجه گیری براساس فرضیه اصلی اول
5 -2-2نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی
5-2-3 نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی 2
5-2-4 نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی 3
5-2-5 نتیجه گیری براساس فرضیه اصلی دوم
5-3 پیشنهادهای کاربردی در راستای پژوهش
5-4 پیشنهادها برای پژوهشهای آتی
فهرست نگاره ها
2-1 چکیده ای از استفاده جهانی از اینترنت
2-2 مزایا و معایب PDF,HTML
3-3 پرسشنامه های توزیع شده و جمع آوری شده
4-4 توزیع فراوانی «جنسیت».
4-5 توزیع فراوانی «سمت شغلی».
4-6 توزیع فراوانی «میزان تحصیلات»
4-7 توزیع فراوانی «رشته تحصیلی»
4-8 توزیع فراوانی «تجربه کاری در حرفه»
4-9 توزیع فراوانی«نوع فعالیت شرکت»
4-10 توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری
4-11 آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضیه اصلی اوّل
4-12 توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری
4-13 آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضیه فرعی 1
4-14 توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی کیفی قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری
4-15 آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضیه فرعی 2
4-16 توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی کیفی در دسترس بودن اطلاعات حسابداری
4-17 آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضیه فرعی 3
4-18 توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به میزان آشنایی باگزارشگری مالی تحت وب
4-19 آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضی اصلی دوم

فهرست نمودارها:
2-1 جریان اطلاعات در گزارشگری مالی تحت وب
2-2 فرایند کلی زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی
3-3 توزیع آماره آزمونx2 با درجه آزادیdf=(n-1)(k-1) و سطح معنی داری05/0
4-4 توزیع فراوانی «جنسیت»
4-5 توزیع فراوانی «سمت شغلی»
4-6 توزیع فراوانی «مقطع تحصیلی»
4-7 توزیع فراوانی «رشته تحصیلی»
4-8 توزیع فراوانی «تجربه کاری در حرفه»
4-9 توزیع فراوانی «نوع فعالیت شرکت»
4-10 توزیع آماره آزمون(x2) باa=0/05 ,df=12
4-11 توزیع آزمون (x2) باa=0/05 , df=8
4-12 توزیع آماره آزمون(x2) باa=0/05 , df=12
4-13 توزیع آماره آزمون(x2) باa=0/05 , df=12
4-14 توزیع آماره آزمون (x2) با a=0/05 , df=12
چکیده :
روند پرشتاب دگرگونی های صورت گرفته در حوزه ی فن آوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه اینترنت، کلیه ابعاد جوامع بشری را تحت تأثیر قرار داده به گونه ای که برای مثال در حوزه‌ی حسابداری؛ منجر به معرفی یک روش نوین و انقلابی برای گزارشگری مالی شده است. این روش نوین گزارشگری مالی در عصر جدید را گزارشگری مالی تحت وب گویند. با توجه به اهمیت این نوع گزارشگری که می تواند تأثیر بسزایی بر تصمیم گیری استفاده کنندگان از اطلاعات مالی داشته باشد،پژوهشگر سعی در ارزیابی تاثیر این نوع گزارشگری بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری دارد وبرای این منظور فرضیه هایی به شرح زیر طراحی می گردد:
فرضیه اصلی اول: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی های کیفی اطلاعات را برای تصمیم گیرندگان تحت تأثیر قرار می دهد.
فرضیه فرعی 1: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری را در تصمیم گیری افزایش می دهد.
فرضیه فرعی 2: گزارشگری مالی تحت وب از ویژگی کیفی قابلیت اعتماداطلاعات حسابداری در تصمیم گیری می کاهد .
فرضیه فرعی 3: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی در دسترس بودن اطلاعات حسابداری را در تصمیم گیری افزایش می دهد.
فرضیه اصلی دوم: مدیران شرکتها با فرهنگ گزارشگری مالی تحت وب آشنا و آگاه می‌باشند.
برای جمع آوری اطلاعات لازم از پرسشنامه با طیف پنج گزینه ای لیکرت در بین جامعه آماری توزیع شد . آنگاه اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزار spss 11/5 با آزمون آماری x2 در سطح اطمینان 95 درصد تجزیه و تحلیل گردید. یافته های پژوهش عبارت است از :
گزارشگری مالی تحت وب ویژگی های کیفی اطلاعات را برای تصمیم گیرندگان تحت تأثیر قرار می دهد.
گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری رادر تصمیم گیری افزایش می دهد.
گزارشگری مالی تحت وب از ویژگی کیفی قابلیت اعتماداطلاعات حسابداری در تصمیم گیری
می کاهد .
گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی در دسترس بودن اطلاعات حسابداری را در تصمیم گیری افزایش می دهد.
ومدیران شرکتها ی ایران با فرهنگ گزارشگری مالی تحت وب آشنا و آگاه نمی‌باشند .

 

کد محصول hs101

فایل وورد

120 صفحه

15000 تومان

فهرست مطالب :

فصل اول: کلیات پژوهش
دیباچه
1-2 بیان مسئله و علل برگزیدن موضوع پژوهش
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش
1-4 هدف پژوهش
1-5 نوع طرح پژوهش
1-6 فرضیات پژوهش
1-7 روش پژوهش
1-8 جمع آوری اطلاعات
1-9 ابزار اندازه گیری اطلاعات
1-10 قلمرو پژوهش
1-11 محدودیت های پژوهش
1-12 واژگان تخصصی پژوهش
1-13 ساختار پژوهش
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
گفتار اول: حسابداری و گزارشگری مالی برون سازمانی
2-1 دیباچه
2-1-1 حسابداری و پیرامون آن
2-1-2 هدف های صورتهای مالی
2-1-3 نقش صورتهای مالی اساسی درتحقق اهداف حسابداری وگزارشگری
2-1-4 اهداف حسابداری
2-1-5 گزارش های حسابداری
2-1-6 صورتهای مالی و گزارشگری مالی
2-1-7انواع گزارشهای مالی
2-1-8 استفاده کنندگان گزارشهای مالی
2-1-9 ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری
گفتار دوم: گزارشگری مالی تحت وب
2-2 دیباچه
2-2-1 تاریخچه اینترنت
2-2-2 وضعیت کنونی اینترنت در ایران و جهان
2-2-3 محدودیت های گزارشگری مالی سنتی
2-2-4 لزوم مدل جدید گزارشگری مالی
2-2-5 موضوعات مهم در ارتباط با گزارشگری مالی تحت وب
2-2-6 انگیزه های موجود برای گزارشگری مالی تحت وب
2-2-7 ریسک های ذاتی در گزارشگری مالی تحت وب
2-2-8 زبان علامت گذاری فوق متن (HTML) در مقابل فرمت مدرک قابل حمل (PDF) 39
گفتار سوم: زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)
2-3 دیباچه
2-3-1 تاریخچه XBRL
2-3-2 تعریف XBRL
2-3-3 علت بوجود آمدن XBRL
2-3-4 XBRL چگونه کار می کند.
2-3-5 فرایند XBRL.
2-3-6 تاثیرات XBRL بر حسابرسی
2-3-7 XBRL و استانداردهای حسابداری
گفتار چهارم : پیشینه پژوهش
2-4 پژوهشهای برون از کشور
2-5 پژوهشهای درون کشور
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 دیباچه
3-2 جامعه آماری
3-3تعیین حجم نمونه
3-4 فرضیه های پژوهش
3-5 روش پژوهش
3-6 جمع آوری اطلاعات
3-7 ابزار اندازه گیری اطلاعات
3-8 روایی و پایایی پرسشنامه.
3-8-1 روایی پرسشنامه.
3-8-2 پایایی پرسشنامه
3-10 آماره آزمون
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 دیباچه
4-2 اطلاعات جمعیت شناسی
4-3 آزمون فرضیه ها
4-3-1 آزمون فرضیه اصلی اول
4-3-2 آزمون فرضیه فرعی 1.
4-3-3 آزمون فرضیه فرعی 2
4-3-4 آزمون فرضیه فرعی 3.
4-3-5 آزمون فرضیه اصلی دوم

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 دیباچه
5-2 بحث و نتیجه گیری
5-2-1 نتیجه گیری براساس فرضیه اصلی اول
5 -2-2نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی
5-2-3 نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی 2
5-2-4 نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی 3
5-2-5 نتیجه گیری براساس فرضیه اصلی دوم
5-3 پیشنهادهای کاربردی در راستای پژوهش
5-4 پیشنهادها برای پژوهشهای آتی
فهرست نگاره ها
2-1 چکیده ای از استفاده جهانی از اینترنت
2-2 مزایا و معایب PDF,HTML
3-3 پرسشنامه های توزیع شده و جمع آوری شده
4-4 توزیع فراوانی «جنسیت».
4-5 توزیع فراوانی «سمت شغلی».
4-6 توزیع فراوانی «میزان تحصیلات»
4-7 توزیع فراوانی «رشته تحصیلی»
4-8 توزیع فراوانی «تجربه کاری در حرفه»
4-9 توزیع فراوانی«نوع فعالیت شرکت»
4-10 توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری
4-11 آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضیه اصلی اوّل
4-12 توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری
4-13 آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضیه فرعی 1
4-14 توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی کیفی قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری
4-15 آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضیه فرعی 2
4-16 توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی کیفی در دسترس بودن اطلاعات حسابداری
4-17 آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضیه فرعی 3
4-18 توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به میزان آشنایی باگزارشگری مالی تحت وب
4-19 آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضی اصلی دوم

فهرست نمودارها:
2-1 جریان اطلاعات در گزارشگری مالی تحت وب
2-2 فرایند کلی زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی
3-3 توزیع آماره آزمونx2 با درجه آزادیdf=(n-1)(k-1) و سطح معنی داری05/0
4-4 توزیع فراوانی «جنسیت»
4-5 توزیع فراوانی «سمت شغلی»
4-6 توزیع فراوانی «مقطع تحصیلی»
4-7 توزیع فراوانی «رشته تحصیلی»
4-8 توزیع فراوانی «تجربه کاری در حرفه»
4-9 توزیع فراوانی «نوع فعالیت شرکت»
4-10 توزیع آماره آزمون(x2) باa=0/05 ,df=12
4-11 توزیع آزمون (x2) باa=0/05 , df=8
4-12 توزیع آماره آزمون(x2) باa=0/05 , df=12
4-13 توزیع آماره آزمون(x2) باa=0/05 , df=12
4-14 توزیع آماره آزمون (x2) با a=0/05 , df=12
چکیده :
روند پرشتاب دگرگونی های صورت گرفته در حوزه ی فن آوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه اینترنت، کلیه ابعاد جوامع بشری را تحت تأثیر قرار داده به گونه ای که برای مثال در حوزه‌ی حسابداری؛ منجر به معرفی یک روش نوین و انقلابی برای گزارشگری مالی شده است. این روش نوین گزارشگری مالی در عصر جدید را گزارشگری مالی تحت وب گویند. با توجه به اهمیت این نوع گزارشگری که می تواند تأثیر بسزایی بر تصمیم گیری استفاده کنندگان از اطلاعات مالی داشته باشد،پژوهشگر سعی در ارزیابی تاثیر این نوع گزارشگری بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری دارد وبرای این منظور فرضیه هایی به شرح زیر طراحی می گردد:
فرضیه اصلی اول: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی های کیفی اطلاعات را برای تصمیم گیرندگان تحت تأثیر قرار می دهد.
فرضیه فرعی 1: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری را در تصمیم گیری افزایش می دهد.
فرضیه فرعی 2: گزارشگری مالی تحت وب از ویژگی کیفی قابلیت اعتماداطلاعات حسابداری در تصمیم گیری می کاهد .
فرضیه فرعی 3: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی در دسترس بودن اطلاعات حسابداری را در تصمیم گیری افزایش می دهد.
فرضیه اصلی دوم: مدیران شرکتها با فرهنگ گزارشگری مالی تحت وب آشنا و آگاه می‌باشند.
برای جمع آوری اطلاعات لازم از پرسشنامه با طیف پنج گزینه ای لیکرت در بین جامعه آماری توزیع شد . آنگاه اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزار spss 11/5 با آزمون آماری x2 در سطح اطمینان 95 درصد تجزیه و تحلیل گردید. یافته های پژوهش عبارت است از :
گزارشگری مالی تحت وب ویژگی های کیفی اطلاعات را برای تصمیم گیرندگان تحت تأثیر قرار می دهد.
گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری رادر تصمیم گیری افزایش می دهد.
گزارشگری مالی تحت وب از ویژگی کیفی قابلیت اعتماداطلاعات حسابداری در تصمیم گیری
می کاهد .
گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی در دسترس بودن اطلاعات حسابداری را در تصمیم گیری افزایش می دهد.
ومدیران شرکتها ی ایران با فرهنگ گزارشگری مالی تحت وب آشنا و آگاه نمی‌باشند .

 

کد محصول hs101

فایل وورد

120 صفحه

15000 تومان

فهرست مطالب :

فصل اول: کلیات پژوهش
دیباچه
1-2 بیان مسئله و علل برگزیدن موضوع پژوهش
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش
1-4 هدف پژوهش
1-5 نوع طرح پژوهش
1-6 فرضیات پژوهش
1-7 روش پژوهش
1-8 جمع آوری اطلاعات
1-9 ابزار اندازه گیری اطلاعات
1-10 قلمرو پژوهش
1-11 محدودیت های پژوهش
1-12 واژگان تخصصی پژوهش
1-13 ساختار پژوهش
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
گفتار اول: حسابداری و گزارشگری مالی برون سازمانی
2-1 دیباچه
2-1-1 حسابداری و پیرامون آن
2-1-2 هدف های صورتهای مالی
2-1-3 نقش صورتهای مالی اساسی درتحقق اهداف حسابداری وگزارشگری
2-1-4 اهداف حسابداری
2-1-5 گزارش های حسابداری
2-1-6 صورتهای مالی و گزارشگری مالی
2-1-7انواع گزارشهای مالی
2-1-8 استفاده کنندگان گزارشهای مالی
2-1-9 ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری
گفتار دوم: گزارشگری مالی تحت وب
2-2 دیباچه
2-2-1 تاریخچه اینترنت
2-2-2 وضعیت کنونی اینترنت در ایران و جهان
2-2-3 محدودیت های گزارشگری مالی سنتی
2-2-4 لزوم مدل جدید گزارشگری مالی
2-2-5 موضوعات مهم در ارتباط با گزارشگری مالی تحت وب
2-2-6 انگیزه های موجود برای گزارشگری مالی تحت وب
2-2-7 ریسک های ذاتی در گزارشگری مالی تحت وب
2-2-8 زبان علامت گذاری فوق متن (HTML) در مقابل فرمت مدرک قابل حمل (PDF) 39
گفتار سوم: زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)
2-3 دیباچه
2-3-1 تاریخچه XBRL
2-3-2 تعریف XBRL
2-3-3 علت بوجود آمدن XBRL
2-3-4 XBRL چگونه کار می کند.
2-3-5 فرایند XBRL.
2-3-6 تاثیرات XBRL بر حسابرسی
2-3-7 XBRL و استانداردهای حسابداری
گفتار چهارم : پیشینه پژوهش
2-4 پژوهشهای برون از کشور
2-5 پژوهشهای درون کشور
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 دیباچه
3-2 جامعه آماری
3-3تعیین حجم نمونه
3-4 فرضیه های پژوهش
3-5 روش پژوهش
3-6 جمع آوری اطلاعات
3-7 ابزار اندازه گیری اطلاعات
3-8 روایی و پایایی پرسشنامه.
3-8-1 روایی پرسشنامه.
3-8-2 پایایی پرسشنامه
3-10 آماره آزمون
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 دیباچه
4-2 اطلاعات جمعیت شناسی
4-3 آزمون فرضیه ها
4-3-1 آزمون فرضیه اصلی اول
4-3-2 آزمون فرضیه فرعی 1.
4-3-3 آزمون فرضیه فرعی 2
4-3-4 آزمون فرضیه فرعی 3.
4-3-5 آزمون فرضیه اصلی دوم

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 دیباچه
5-2 بحث و نتیجه گیری
5-2-1 نتیجه گیری براساس فرضیه اصلی اول
5 -2-2نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی
5-2-3 نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی 2
5-2-4 نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی 3
5-2-5 نتیجه گیری براساس فرضیه اصلی دوم
5-3 پیشنهادهای کاربردی در راستای پژوهش
5-4 پیشنهادها برای پژوهشهای آتی
فهرست نگاره ها
2-1 چکیده ای از استفاده جهانی از اینترنت
2-2 مزایا و معایب PDF,HTML
3-3 پرسشنامه های توزیع شده و جمع آوری شده
4-4 توزیع فراوانی «جنسیت».
4-5 توزیع فراوانی «سمت شغلی».
4-6 توزیع فراوانی «میزان تحصیلات»
4-7 توزیع فراوانی «رشته تحصیلی»
4-8 توزیع فراوانی «تجربه کاری در حرفه»
4-9 توزیع فراوانی«نوع فعالیت شرکت»
4-10 توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری
4-11 آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضیه اصلی اوّل
4-12 توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری
4-13 آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضیه فرعی 1
4-14 توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی کیفی قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری
4-15 آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضیه فرعی 2
4-16 توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی کیفی در دسترس بودن اطلاعات حسابداری
4-17 آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضیه فرعی 3
4-18 توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به میزان آشنایی باگزارشگری مالی تحت وب
4-19 آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضی اصلی دوم

فهرست نمودارها:
2-1 جریان اطلاعات در گزارشگری مالی تحت وب
2-2 فرایند کلی زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی
3-3 توزیع آماره آزمونx2 با درجه آزادیdf=(n-1)(k-1) و سطح معنی داری05/0
4-4 توزیع فراوانی «جنسیت»
4-5 توزیع فراوانی «سمت شغلی»
4-6 توزیع فراوانی «مقطع تحصیلی»
4-7 توزیع فراوانی «رشته تحصیلی»
4-8 توزیع فراوانی «تجربه کاری در حرفه»
4-9 توزیع فراوانی «نوع فعالیت شرکت»
4-10 توزیع آماره آزمون(x2) باa=0/05 ,df=12
4-11 توزیع آزمون (x2) باa=0/05 , df=8
4-12 توزیع آماره آزمون(x2) باa=0/05 , df=12
4-13 توزیع آماره آزمون(x2) باa=0/05 , df=12
4-14 توزیع آماره آزمون (x2) با a=0/05 , df=12
چکیده :
روند پرشتاب دگرگونی های صورت گرفته در حوزه ی فن آوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه اینترنت، کلیه ابعاد جوامع بشری را تحت تأثیر قرار داده به گونه ای که برای مثال در حوزه‌ی حسابداری؛ منجر به معرفی یک روش نوین و انقلابی برای گزارشگری مالی شده است. این روش نوین گزارشگری مالی در عصر جدید را گزارشگری مالی تحت وب گویند. با توجه به اهمیت این نوع گزارشگری که می تواند تأثیر بسزایی بر تصمیم گیری استفاده کنندگان از اطلاعات مالی داشته باشد،پژوهشگر سعی در ارزیابی تاثیر این نوع گزارشگری بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری دارد وبرای این منظور فرضیه هایی به شرح زیر طراحی می گردد:
فرضیه اصلی اول: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی های کیفی اطلاعات را برای تصمیم گیرندگان تحت تأثیر قرار می دهد.
فرضیه فرعی 1: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری را در تصمیم گیری افزایش می دهد.
فرضیه فرعی 2: گزارشگری مالی تحت وب از ویژگی کیفی قابلیت اعتماداطلاعات حسابداری در تصمیم گیری می کاهد .
فرضیه فرعی 3: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی در دسترس بودن اطلاعات حسابداری را در تصمیم گیری افزایش می دهد.
فرضیه اصلی دوم: مدیران شرکتها با فرهنگ گزارشگری مالی تحت وب آشنا و آگاه می‌باشند.
برای جمع آوری اطلاعات لازم از پرسشنامه با طیف پنج گزینه ای لیکرت در بین جامعه آماری توزیع شد . آنگاه اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزار spss 11/5 با آزمون آماری x2 در سطح اطمینان 95 درصد تجزیه و تحلیل گردید. یافته های پژوهش عبارت است از :
گزارشگری مالی تحت وب ویژگی های کیفی اطلاعات را برای تصمیم گیرندگان تحت تأثیر قرار می دهد.
گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری رادر تصمیم گیری افزایش می دهد.
گزارشگری مالی تحت وب از ویژگی کیفی قابلیت اعتماداطلاعات حسابداری در تصمیم گیری
می کاهد .
گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی در دسترس بودن اطلاعات حسابداری را در تصمیم گیری افزایش می دهد.
ومدیران شرکتها ی ایران با فرهنگ گزارشگری مالی تحت وب آشنا و آگاه نمی‌باشند .

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید