بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران

کد محصول hs97

فایل وورد

۱۰۰ صفحه

۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده 

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده  های سری زمانی در ایران از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۵ است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل رم (۱۹۸۶) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری، مخارج مصرفی و مخارج سرمایه گذاری انسانی تفکیک می شود. مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. همین طور مخارج سرمایه گذاری انسانی نیز در بلند مدت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. مخارج مصرفی دولت در این مدت تأثیر منفی و معنا داری روی رشد اقتصادی دارد. سرمایه گذاری خصوصی دارای یک تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی است. نتایج حاکی از آن است که بیشترین تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی مربوط به مخارج سرمایه گذاری انسانی است. کل مخارج دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد و این درحالی است که مخارج سرمایه گذاری دولت، روی سرمایه گذاری بخش خصوصی تأثیر منفی و معنی داری دارد. افزایش مخارج عمرانی دولت روی رشد اقتصادی یک تأثیر مثبت و معنی داری دارد. درحالی که افزایش مخارج جاری دولت تأثیر منفی و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

درست است که مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد اما نباید فراموش کرد که این سرمایه گذاری در تضاد با سرمایه گذاری بخش خصوصی است که آن نیز تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

به نظر می رسد که دولت باید بیشترین سرمایه گذاری را روی سرمایه انسانی داشته باشد و در تقویت بیشتر بخش خصوصی، با کاهش سرمایه گذاری خود و دادن فضای بیشتر و مطمئن تر برای بخش خصوصی از طریق اجرای دقیق اصل ۴۴ قانون اساسی بکوشد. دولت باید از مصرف گرایی فاصله بگیرد و مخارج مصرفی خود را به حداقل برساند.

واژه  های کلیدی: مخارج دولت، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، مصرف.

 فهرست مطالب

فصل اول – کلیات

مقدمه       ۱

۱-۱ تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق       ۲

۱-۲ ضرورت انجام تحقیق       ۳

۱-۳ فرضیه  های تحقیق        ۳

۱-۴ اهداف تحقیق        ۳

۱-۵ روش انجام تحقیق   ۴

۱-۶ روش و ابزار گردآوری اطلاعات   ۴

فصل دوم – مروری بر ادبیات موضوع

۲-۱ تعریف دولت و ماهیت آن    ۵

۲-۲ بررسی نظریه‌ها و مکاتب اقتصادی با تأکید بر جایگاه دولت ۱۰

۲-۲-۱ مکتب مرکانتیلیسم  ۱۰

۲-۲-۲ مکتب فیزیوکراسی    ۱۱

۲-۲-۳ مکتب کلاسیک     ۱۳

الف- آدام اسمیت      ۱۳

ب- ژان باتیست سه   ۱۶

ج- توماس رابرت مالتوس  ۱۷

د- دیوید ریکاردو    ۱۸

هـ- جان استوارت میل     ۱۹

۲-۲-۴ مکتب ناسیونالیسم اقتصادی    ۲۱

۲-۲-۵ مکتب لیبرالیسم (آزادی طلبی) ۲۳

الف- فردریک باستیا       ۲۳

ب- شارل دونوایه      ۲۵

۲-۲-۶ مکتب نئوکلاسیک        ۲۵

۲-۲-۷ نظام بی دولتی یا آنارشیزم  ۲۶

۲-۲-۸ مکتب دیریژیسم (اقتصاد ارشادی)   ۳۰

۲-۲-۹ مکتب نئولیبرالیسم  ۳۱

۲-۲-۷ مکتب کینزیسم  ۳۳

۲-۲-۸ مکتب نئوکاپیتالیسم (سرمایه‌داری نوین)      ۳۹

فصل سوم – مروری بر پیشینه تحقیق

 ۳-۱ از دیدگاه نظری        ۴۳

۳-۲ از دیدگاه تجربی         ۴۴

۳-۲-۱ بررسی تحقیقات انجام شده در سایر کشور ها    ۴۴

۳-۲-۲ بررسی تحقیقات انجام شده در ایران         ۵۱

فصل چهارم – ساختار مدل

۴-۱ مقدمه  ۵۴

۴-۲ ساختار مدل        ۵۵

۴-۳ تبیین مدل  ۵۸

فصل پنجم – تخمین الگو و تفسیر اقتصادی نتایج

۵-۱ مقدمه  ۶۰

۵-۲ سری  های زمانی غیرساکن   ۶۱

۵-۳ روش خودتوضیح برداری با وقفه  های گسترده      ۶۴

۵-۴ الگوی تصحیح خطا       ۶۶

۵-۵ منابع آماری      ۶۷

۵-۶ نتایج تخمین الگو       ۶۷

۵-۷ تفسیر اقتصادی نتایج        ۸۲

فصل ششم – نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

نتیجه گیری      ۸۵

ارائه پیشنهادات     ۸۶

پیوست  ها:

داده‌‌های آماری        ۹۱

نتایج کامپیوتری     ۹۴

جدول‌های آماری        ۱۰۱

فهرست منابع    ۱۰۲

Abstract

The objective of this paper is to investigate the impact of Government Spending and Economic Growth using time series data on Iran from 1971 to 2006. We formulate a simple growth model, adapting Ram (1986) in which Government expenditure is disaggregated into expenditure on investment expenditure, Consumption spending and human capital expenditure. Government investment expenditure have a positive and significant impact on economic growth. Human capital expenditure appears to have a positive and significant impact on economic growth in long run.

In this time, Government consumption expenditure have a negative and significant impact on economic growth. Private investment has a positive and significant impact on economic growth.

The results suggesting that Government spending associated with human capital expenditure have a most of impact on economic growth. Total Government spending has a positive and significant impact on economic growth. whereas that Government investment expenditure, have a negative and significant impact on private investment. Increase of civil expenditure has a positive and significant impact on economic growth, while increase of current expenditure has a negative and significant on economic growth.

This is true that government investment expenditure have a positive and significant impact on economic growth, but we should consider this investment is versus private investment that it has a positive and significant impact on economic growth.

It seems that Government should have the most investment on human capital and should try in more improvement of private department, through decreasing investment and preparing the better field and more stable for private department through performing exact principle 44 of constitutional law. Government should avoid being as consumer and decrease consumption expenditure.

Key words: Government expenditure; Economic growth; Investment; Consumption.