دانلود پروژه مالی سیستم حسابداری شهرداری مرکزی مشهد

کد محصول hs29

تعداد صفحات : ۳۶ صفحه

فرمت فایل : WORD

قیمت :۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

(واحد حسابداری جاری)

فهرست مطالب

مقدمه ۲

ساختار حسابها (کدینگ حسابها) ۳

نرم افزار RAYVARZ 3

فصل اول: درآمدها ۵

درآمد روزانه نقدی مناطق ۵

برداشت مرکز از حساب درآمد منطقه ۶

آمار درآمد نقدی مناطق ۸

درآمدهای روزانه مرکز ۸

ارسال صورت ریز درآمدهای مرکز توسط مدیریت درآمد ۹

درآمد غیر نقدی ۹

برگشت از درآمد ۱۲

برگشت از درآمد سنوات قبل ۱۲

بستن حسابها ۱۳

نتیجه گیری درمورد نحوه شناسایی درآمدها ۱۳

فصل دوم:هزینه ها و اعتبارات ۱۴

اعتبارات مصوب ۱۴

تخصیص اعتبارات ۱۵

آمار هزینه های مناطق ۱۶

دریافت لیست پیش پرداخت و علی الحساب از مناطق ۱۷

پرداخت پیش پرداخت و علی الحساب به مناطق ۱۸

بستن قرارداد با پیمانکاران توسط مرکز ۲۰

صورت وضعیت های ارسالی پیمانکاران طرف قرارداد مرکز ۲۱

پرداخت علی الحساب به پیمانکاران و اشخاص توسط مرکز ۲۳

به هزینه منظور کردن علی الحساب پرداخت شده توسط مرکز

پرداخت پیش پرداخت به پیمانکاران و اشخاص توسط مرکز ۲۶

به هزینه منظور کردن پیش پرداخت ِ پرداخت شده توسط مرکز

اخذ ضمانت در قبال پرداخت پیش پرداخت و علی الحساب ۲۹

استرداد ضمانت ۳۰

بستن حسابها ۳۱

نتیجه گیری در مورد نحوه شناسایی هزینه ها ۳۳

بیان مطلب

 بخشی از پروژه : 

مقدمه

عملیات مالی شهرداری شامل ۳ وظیفه میباشد:

                         ۱-اداری                 ۲-شهری                    ۳-عمرانی

که وظایف۱و۲ به عنوان فعالیت های اعتبارات جاری مطرح که شامل ۴ فصل و ۲۰ ماده می باشد. وظیفه عمرانی شامل ۸ طرح یا برنامه و هر طرح شامل چندین پروژه می باشد. در تنظیم بودجه همیشه سعی بر این بوده که با رعایت صرفه جویی از اعتبارات جاری کاسته و به اعتبارات عمرانی افزوده شود.

طبق نظامنامه مالی شهرداری، روش حسابداری شهرداری ها نقدی بوده است؛ بدین معنی که درآمد به محض وصول شناسایی و ثبت میشود و هزینه ها نیز به هنگام پرداخت شناسایی و ثبت میشود. ولی آنچه که از عملکرد فعلی شهرداری استنتاج می شود این است که روش حسابداری به صورت نقدی تعدیل شده می باشد(نقدی-تعهدی)؛ ولی بعضاً ما در مسئله بخشودگی ها در شهرداری مرکزی,بخشودگی به شخص یا شرکت را از طرفی به حساب هزینه بدهکار و از طرفی در ثبت بستانکار به حساب درآمد منطقه می بریم؛ که این نوع ثبت با نحوه ثبت نقدی درآمدها مغایرت دارد.

در مورد هزینه ها نیز وضع بدین منوال است ؛که در این مورد در بخشهای بعدی توضیح بیشتری داده خواهد شد.

سیستم حسابداری مورد استفاده:

در شهرداری سیستم حسابداری مکانیزه در بخشهای امور مالی، اموال،انبار،درآمد و… مورد استفاده قرار میگیرد. لکن سیستم های مزبور عمدتاً بصورت یکپارچه کار ثبت و نگهداری اطلاعات هر بخش در سیستم در سیستم آن واحد را بطور مستقل انجام میدهند؛

که من در این پروژه،  سیستم حسابداری جاری شهرداری مرکزی را مورد تحقیق و بررسی قرارداده ام.

ساختار حساب ها (کدینگ حسابها):

حسابهای شهرداری در قالب گروه به فاصله صدتایی بشرح ذیل طبقه بندی شده است: