پروژه حسابداری رابطه نسبت های نقدی و تعهدی

کد محصول hs16

تعداد صفحات : ۷۵ صفحه

فرمت فایل : WORD

قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چیکده

 این تحقیق به بررسی بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده برمبنای جریانات نقدی می پردازد . اگر چه هر یک از در روش محتوای اطلا عاتی خاص را ارائه می کند و جایگزینی یک دیگر نمی توانند باشند،لیکن ارائه انان در کنار یکدیگر تصویری روشن تر از وضعیت عملیاتی ونقد ینگی یک بنگاه اقتصادی را به معرض نمایشمی گذارد در این تحقیق ارتباط و همبستگی میان نسبت های نقدی ونسبتهای سنتی (تعهدی) مورد آزمون قرار می گیرند تا مشخص شود که ای نشانه هایی از وجود بار افزاینده اطلاعاتی در ارقام مورد مطالعه دیده می شود یا خیر. نتایج تحقیق بیانگرآن است که بین نسبت های نقدی وتعهدی همبستگی معنی داری وجود دارد و ارائه انها در کنار یک دیگر تصویری جامع تر از موقعیت یک سازمان ارائه می نماید.

چیکده
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت موضوع
فرضیه
متغییرها
رابطه حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی
مقدمه
مبنای نقدی (کامل)
مبنای تعهدی (کامل)
مبنای نیمه تعهدی
مبنای تعهدی تعدیل شده
حسابداری تعهدی
فرآیند تحول و شفاف‌سازی حساب‌ها
قیمت تمام شده پروژه‌ها
تغییرات بنیادی در سیستم مالی کشورهای پیشرفته
سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی استرالیا
گزارشهای مالی تعهدی
سیستمهای مدیریتی تعهدی
گزارشگری جامع دولت
بودجه بندی تعهدی
دیدگاههای موافق و مخالف
ناسازه ها و تضادها
حسابداری بر مبنای نقدی چیست ؟
اشکالات و نارسایی‌های روش نقدی
ارجحیت‌های روش حسابداری تعهدی بر روش نقدی
مفاهیم اساسی :
اهداف صورتهای مالی:
الف- ترزنامه:
ب- صورت سود وزیان:
ج- صورت های جریان نقدی
تاریخچه پیدایش صورت جریانهای نقدی
اهداف واهمیت تهیه صورت جریانهای نقدی :
مفاهیم و تعریف وجوه نقد
مزایای صورت جریانهای نقدی :
ماهیت صورت جریانهای نقدی
فعالیتهای عملیاتی :
فعالیتهای تامین مالی
تجزیه تحلیل و صورتهای مالی :
نسبتهای مالی :
سوابق موضوع تحقیق
سوابق موضوع در خارج از کشور
ارتباط وجه نقد حاصل از عملیات واقلام تعهدی با بازده سهام:
محتوای اطلاعاتی فزاینده اقلام تعهدی در مقابل جریانهای نقدی
نتایج تحقیق
محتوای اطلاعاتی نسبتهاس صورت تغییرات در وضعیت مالی:
جریانهای نقدی مبنای دیگر در تجزیه تحلیل نسبتهای مالی :
محتوای اطلاعاتی افزاینده سود ،سرمایه در گردش حاصل از مالیات وصورت جریانهای نقدی:
روش تحقیق
ابزار شیوه گرد آوری اطلاعات :
چگونگی گرد آوری اطلاعات :
منابع اینترنتی