بررسی روش های آموزشی ناشنوایان و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی شان

کد محصول AD10

تعداد صفحات: ۷۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

فـهـرسـت مـطـالـب

پیشگفتار ۱
خلاصه تحقیق ۳
فصل اول : طرح تحقیق 
مقدمه ۵
بیان مسئله ۷
اهمیت مسئله ۹
اهداف تحقیق ۱۱
فرضیه ۱۲
محدودیتها ۱۳
تعریف اصطلاحات و مفاهیم خاص ۱۴
فصل دوم : بررسی ادبیات تحقیق ۱۶
تاریخچه
سابقه تعلیم و تربیت ناشنوایان در ایران ۱۸
سابقه تاریخی تعلیم و تربیت ناشنوایان ۲۱
تعریفی بر ناشنوایی ۲۳
علل ناشنوایی ۲۴
طرق های سنجش شنوایی ۳۲
انواع ناشنوایی ۳۵
روش های آموزش زبان به ناشنوایان ۳۷
چند نکته در مورد لب خوانی ۴۱
شیوع ناشنوایی ۴۳
مشاوره با والدین کودکان ناشنوا ۴۴
فصل سوم : روش پژوهش ۴۶
جامعه و نمونه آماری
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری روش گردآوری داده ها ۴۶
فصل چهارم : یافته های پژوهش ۴۸
فصل پنجم : بحث و تفسیر ۵۲
بحث و نتیجه گیری ۶۱
پیشنهادها ۶۳
پرسشنامه ۶۴
فهرست منابع ۶۸
ضمائم
پیشگفتار
ای با هندو و ترک همزبان ای بسا در ترک چون بیگانگان
پس زبان محرمی خود دیگر است همدلی از همزبانی خوشتر است «مولوی»
آموزش زبان به ناشنوایان مطمئناً یکی از بزرگترین تلاش های آموزشی است . زبان از مهمترین چیزهایی است که ما یاد می گیریم ، در عین حال خردسالان شنوا زبان را به شکل عملی وبدون آموزش فرا می گیرند . در این امر موقعیت برای کودک ناشنوا پیچیده تر است زیرا او نمی شنوند وزبانش به طور طبیعی رشد نمی کند . کودک ناشنوا به تعلیم وتربیت ی خاص نیاز دارد .ما باید چشمهایش را جانشین گوشهایش بکنیم ومتاسفانه چشم به اندازه گوش در فراگیری زبان موثر نیست . همچنین باید نقش والدین را در آموزش فرزندانشان دوباره سازماندهی کنیم . همۀ والدین معلم هستند وهمۀ بچه ها از والدین خود چیزهایی یاد می گیرند ولی والدین یک کودک ناشنوا دریاری کودک شان برای فراگیری زبان نقش بسیار ویژه ای دارند همان طور که خانم اسپنسرترسیی ، بنیان گذار کلینیک جان ترسی ، متذکر می شود : «یک کودک ناشنوا به کسی نیاز دارد که با او صحبت کند ، به چیزی نیاز دارد که درباره اش صحبت کند وبه رغبتی برای صحبت کردن نیاز دارد» موجه ترین کسانی که می توانند به رشد زبان کودک کمک کنند والدین هستند زیرا آنها بیشتر از هر کس دیگری به فرزندشان علاقمندند وبیش از هر کس دیگری در دسترس کودک قرار دارند .
خلاصه تحقیق
فصل اول : که بیان مسئله نام دارد از عنوان ویک مقدمه تشکیل شده است . … در قسمت مقدمه با یک دید کلی به تعریف ناشنوایی وروشهای آموزشی پرداخته شده ودر قسمت بعد توضیح اهمیت مسأله از دیدگاه اجتماعی پرداخته وسپس اهداف کلی وجزیی آن را توضیح داده شده وبعد از آن فرضیه های پژوهش وهمچنین محدودیتها واصطلاحات ومفاهیم خاص بیان شده است .
فصل دوم : که (ادبیات تحقیق) نام دارد ابتدا به بررسی پیشینه تحقیق پرداخته وپس از آن تعریفی از ناشنوایی ، علل ناشنوایی ، انواع ناشنوایی وروش های آموزش به ناشنوایان وهمچنین ناشنوایی ، طرق سنجش شنوایی وهمچنین مشاوره با والدین کودکان ناشنوا توضیح داده شده است .
فصل سوم : که در آن جامعه آماری ، نمونه آماری ، روش نمونه گیری وابزارهای اندازه گیری وروشهای گردآوری داده ها آورده شده است .
فصل چهارم : که یافته های پژوهش نام دارد . جداول ، نمودارها وتحلیل داده ها صورت گرفته است .
فصل پنجم : که آن نتیجه گیری صورت گرفته است وهمچنین فهرست منابع ونمونه ای از پرسشنامه آورده شده است .