پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

AD7- تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته

کد محصول AD7

فایل WORD

 

210 صفحه

20000 تومان

فهرست مطالب :

فصل نخست – کلیات 1
1-1. مقدمه 2
1-2 بیان موضوع 2
1-3. هدف تحقیق و اهمیت آن 3
1-4. سوالات و فرضیه های تحقیق 4
1- 5 . مفاهیم 5
1-5-1 0 واژه 5
1-5-2 0 آموزش 7
1- 5- 3 0 نظریه آموزش 7
1- 5- 4 0 یادگیری 8
1- 5- 5 0 رابطه ی آموزش و یادگیری 9
1-5-6 0 مقایسه آموزش با یادگیری 9
1- 5- 7 0 حوزه های معنایی 10
1-5-8 0 خلاصه 11
فصل دوم : مطالعات پیشین 12
2-1 0 اهمیت واژه و مطالعات انجام شده در زمینه ی آموزش واژه 13
2-2 0 فرایندهای واژه سازی 14
2- 2-1 0 انواع فرایندهای واژه سازی 15
2-2-1-1 0 تصریف 15
2-2-1-2 0 اشتقاق 15
2-2-1-3 0 ترکیب 16
2-2-1-4 0 قرض گیری /وام گیری 16
2-2-1-4-1 0 ترجمه قرضی /عاریتی 16
2-2-1-5 0 گسترش/تعمیم 16
2-2-1-6 0 تخصیص 17
2-2-1-7 0 کوتاه سازی 17
2-2-1-7-1 0 سر واژه سازی 17
2-2-1-7-2 0 اختصار سازی 18
2-2-1-7-3 0 پسین سازی 18
2-2-1-7-4 0 بریدن 18
2- 2- 1- 8 0 تبدیل 18
2-2-2-1-9 0 ادغام / آمیزش 19
2-2-1-10 0 ابداع 19
2-2- 1-11 0 نام آوا 19
2- 2- 1- 12 0 مضاعف سازی 19
2-3- 0 انواع واژه 20
2-3- 1 0 واژه های قاموسی و واژه های دستوری نقش نما 20
2-3-2 0 واژه های دریافتی و واژه های تولیدی 21
2-4- 0 سیر تحول واژه 22
2-4-1 0 دوره ی بی توجهی به واژه 23
2-4-2 0 دلایل بی توجهی به آموزش واژه در گذشته 25
2-4-3 0 دوره ی توجه 26
2-4-4 0دوره ی پیشرفت 28
2-5 0 یادگیری واژه 29
2-5-1 0 مراحل یادگیری واژه 30
2-6 0 اصول اساسی در آموزش زبان 32
2-7 0 راهکارهای یادگیری و یاد آوری 33
2-7-1 0 انواع راهکارهای یادگیری 34
2-8 0 عوامل درون واژه ای موثر بر یادگیری واژه 35
2-9 0 انواع راهکارهای یادگیری واژه 35
2-9-1 0 راهکارهای مبتنی بر تکرار واژه / معنای واژه 36
2-9-2 0 راهکارهای مبتنی برتجزیه و تحلیل ویژگی واژه 37
2-9-3 0راهکارهای مبتنی بر شرح و تفصیل ساده 38
2-9-4 0 راهکارهای مبتنی بر شرح و تفصیل پیچیده 38
2-10 0 روش یارگیری حافظه 39
2-11 0 آموزش واژه 40
2-12 0 روش ها آموزش واژه 40
2-2-1 0 روش مستقیم و روش غیر مستقیم 41
2-12- 1-1 0 روش مستقیم 42
2- 12-1-1-1 0 آموزش راهکارها 42
2-12-1- 1- 2 0 گسترش واژه + آموزش صریح 42
2-12-1-1-3 0 فعالیت های کلاس 42
2-12-1-2 0 روش غیر مستقیم 43
2-12-1-2-1 0 متن به تنهایی 43
2-12-2-1 0 فعالیت های برنامه ریزی نشده 43
2-12- 2- 2 0 فعالیت های برنامه ریزی شده روش های آموزش واژه 44
2-12-2-2 -1 0 آموزش واژگان غیر فعال 44
2-12-2-2-1-1 0 تکرار 45
2-12-2-2-1-2 0 روش های جفت پیوسته 45
2-12-2-2-1-3 0 فهرست واژه 46
2-12-2-2-1-4 0 روش واژه کلیدی 47
2-12-2-2-1-5 0 روش ترجمه 49
2-12-2-2-1-6 0 آموزش با کمک روابط واژگانی 50
2-12- 2-2-1-7 0 ارائه ی تصویر 51
2-12-2-2-1-8 0 اجرای نمایش 51
2-12- 2-2-1-9 0 خانواده های واژگانی 52
2-12-2-2-1-10 0 روش های معنایی 52
2-12-2-2-1-10-1 0 روش حوزه های معنایی 52
2-12-2-2-1-10-2 0 تجزیه و تحلیل مولفه های معنایی 54
2-12-2-2-1-11 0 روش شاگرد محوری : دفترچه ی واژگانی 55
2-12-2-2-1-12 0 کاربرد فرهنگ 55
2-12-2-2-1-13 0 یادگیری واژه از طریق بافت 56
2-12-2-2-2 0 آموزش واژگان فعال 58
2-12-2-2-2-1 0 روش سلسه مورسیا و روزن ویگ 59
2-12-2-2-2-2 0 روش پیجین سازی 60
2-12-2-2-2-3 0 روش لوکاس 61
2-13 0 تعداد واژه 61
2-14 0 انتخاب واژه 62
2-15 0 معیارهای انتخاب واژه 63
2-16 0 ارائه ی واژه 65
2-17 0 وسایل کمک آموزش دیداری و یادگیری 66
2-18 0 ملاحظات معنی شناختی 67
2-18-1 0 معنی شناسی ساختاری 67
2-18-2 0 حوزه های معنایی 67
2-18-3 0 انواع حوزه های معنایی 69
2-18-4 0 روابط معنایی 70
2-18-4-1 0 هم معنایی 71
2-18-4-2 0 شمول معنایی 71
2-18-4-3 0 با هم آیی 71
2-18-4-4 0 رابطه جزء –کل 72
2-18-4-5 0 تباین معنایی 72
2-18-4-6 0 تقابل معنایی 73
2-19 0 ملاحظات روانشناسی زبان 74
2-19-1 0 حافظه 74
2-19-1-1 0 انواع حافظه 75
2-9-1-1-1 0 حافظه کوتاه مدت 75
2-9-1-1-2 0 حافظه بلند مدت 76
2-19-1-1-3 0 حافظه معناشناسی 77
2-20 0 واژگان 77
2-20-1 0 واژگان ذهنی 78
2-20-2 0 سازماندهی واژگان ذهنی 79
2-20-3 . اطلاعات واژگانی: دانش واژگانی 81
2-21 0 اصول آموزش واژه 82
2-22 0 خلاصه 85
فصل سوم : تهیه و تدوین متن های آموزش واژه 86
3-1 0 مقدمه 87
3-2 0 نحوه ی انتخاب واحدهای درسی , واژه ها ساختارها 87
3-2-1 0 چگونگی انتخاب عنوان واحدهای درسی 87
3-2-2 0 نحوه ی انتخاب ساختارها 87
3-3 0 ملاحظات کلی 88
3-3-1 0 اطلاعات مربوط به زبان آموز 89
3-3-2 0 اطلاعات مربوط به شرح درس 90
3-3-3 0 اطلاعات آموزش 90
3-4 0 ساختار کلی واحدهای درسی 90
3-4-1 0 مرحله پیش از خواندن 91
3-4-1-1 0 تصویر 92
3-4-1-2 0 پرسش 92
3-4-2 0 مرحله خواندن 93
3-4-3 0 مرحله پس از خواندن 93
3-4-3-1 0 سوال های درک مطلب 94
3-4-3-2 0 تمرین کاربرد واژه 95
3-4-3-3 0 تمرین باهم آوایی 95
3-4-3-4 0 تمرین تطبیقی 95
3-4-3-5 0 تمرین واژه های مترادف و متضاد 96
3-4-3-6 0 متن های خواندنی 96
3-4-3-7 0 تمرین شبکه ی واژگانی 97
3-4-3-8 0 تمرین گروهی 97
3-4-3-9 0 تمرین های تصویری 97
3-4-3-10 0 تکلیف 97
3-4-3-11 0 تمرین مربوط به مراحل انجام یک کار 98
3-4-3-12 0 تمرین های دیگر 98
3-5 0 خلاصه 99
فصل چهارم : متن های آموزش واژه 100
4-1 0 سهراب سپهری 101
4-2 0 گل آقا 107
4-3 0 چغازنبیل 113
4-4 0 زبان آموزی میمون ها 120
4-5 0 پست 126
4-6 0 سال نو 134
4-7 0 فرودگاه 143
4-8 0 طلای سرخ ایران 150
4-9 0 جهانگردی چیست ؟ جهانگرد کیست ؟ 156
4-10 0 بوی خوش چای 162
4-11 0 خلاصه 167
فصل پنجم : خلاصه و نتیجه 168
5-1 0 خلاصه و نتیجه 169
5-2 0 موضوعاتی برای تحقیق 172
منابع 173
منابع فارسی 174
منابع انگلیسی 176
واژه نامه 181
فارسی – انگلیسی 182
انگلیسی – فارسی 186

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید