پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

MV8- نانو کامپوزیت‌های فلزی با تقویت نانو لوله کربنی

کد محصول MV8

فایلWORD

140 صفحه

40000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده:

کربن نانوتیوب ها ترکیبات نانو ساختاری کربن می باشند که دارای نسبت ابعادی زیاد، مدول یانگ بسیار بالا، استحکام مکانیکی و هدایت حرارتی و الکتریکی فوق العاده ای هستند. با درآمیختن تعداد کمی از کربن نانوتیوب ها با فلزات یا سرامیک هامنجر به تشکیل نانوکامپوزیت هایی با عملکرد بهتر با خصوصیت های فیزیکی و مکانیکی افزایش یافته می شود. ملاحظات و توجهات خاصی برای ارتقا و گسترش و ساخت و تولید کردن نانولوله های کربن استحکام یافته ی کامپوزیتی در دهه ی اخیر انجام گرفته است. این تحقیق به صورت عمده بر روی جدیدترین و پیشرفته ترین روش های ساخت، تشریح و توصیف ریز ساختار نانولوله ها، خواص مکانیکی و فیزیکی آن ها و کاربرد کامپوزیت های استحکام یافته بوسیله ی آن ها متمرکز شده است و روش های متنوع و مختلف ساخت و ترکیب، پاشش و پراکندگی کربن نانو تیوب ها در زمینه های کامپوزیتی، ساختار شناسی و رفتار سطوح مشترک بصورت کاملاً دقیق مورد بحث قرار گرفته است. ساخت و تولید کردن اینگونه نانوکامپوزیت ها برای کاربردهای تجاری همچنان در مراحل ابتدایی و آغازین خود به سر می برند. تجاری سازی موفقیت آمیز اینگونه نانوکامپوزیت ها برای کاربردهای صنعت و آزمایشگاهی نیازمند به فهم بهتر جنبه ها و اصول اساسی این مواد می باشد. با درک و فهم بهتر از رابطه ی بین تولید- ساختار- خاصیت، کامپوزیت های تقویت شده توسط نانو لوله های کربنی با خواص مکانیکی و فیزیکی مناسب و پیش بینی شده ای می توان طراحی وساخت که به خوبی با بافت های زنده سازگاری خواهد داشت.

کلمات کلیدی:

کربن نانو تیوب-کربن نانو تیوب تک دیواره-کربن نانو تیوب چند دیواره -کامپوزیت های سرامیکی

فهرست مطالب

 

فهرست مطالب   ج

فهرست شکل‌ها  خ

فهرست جدول‌ها ....ر

چکیده  1

فصل اول           2

1-1 مقدمه         2

1- 2‌ انواع نانولوله‌های کربن        3

1-3 سنتز نانولوله کربن   7

1-3-1 تخلیه قوس الکتریکی       7

1-3-2 سایش لیزری       9

1-3-3 رسوب از بخار شیمیایی    12

1-3-3-1 رسوب از بخار شیمیایی  حرارتی           15

1-3-3-2 رسوب از بخار شیمیایی  بهبود یافته با پلاسما      17

1-3-3-3 رسوب از بخار شیمیایی  با کمک لیزر   18

1-3-3-4 رشد نانو لوله از فاز گازي         18

1-3-3-5 بیش از حد کردن کربن منواکسید          20

1-3-4 فرآیندهای نوین   22

1-4  خالص سازی نانولوله‌های کربن        24

1-4-1 فرآیندهای خالص سازی  24

1-4-2 مشخصه‌یابی ساختاری نانولوله کربنی         26

1-5 خواص مکانیکی نانولوله‌های کربن    31

1-5-1 مدلسازی تئوری   31

1-5-2 اندازه‌گیری مستقیم           33

1-6 خواص فیزیکی نانولوله‌های کربنی     37

1-6-1 هدایت حرارتی    37

1-6-2 رفتار الکتریکی    39

1-7 چالش‌های پتانسیل و جریان  40

فصل دوم           42

2-1 مقدمه‌ای بر نانو کامپوزیت‌های فلزی- نانو لوله‌های کربنی         42

2-2 اهمیت ترکیبات نانویی شبکه فلزی    45

2-3 تهیه نانوترکیب فلز- نانولوله‌ کربنی    46

2-4 نانو ترکیبات پایه آلومینیم     48

2-4-1 تشکیل به وسیله پاشش     48

2-4-2 فرآیند متالورژی پودر       53

2-5 نانو ترکیبات پایه منیزیم       61

2-5-1 روش متالورژی مایع         61

2-5-1-1 ریخته گری ترکیبی     61

2-5-1-2 رسوب گداخته از هم پاشیده     62

2-5-2 فرآیند متالورژی پودر       62

2-5-3 فرایند لرزش اصطکاکی    64

2-6 نانوترکیبات تیتانیم   65

2-7 نانوترکیبات مس     65

2-7-1 تراوش مایع         67

2-7-2 آلیاژ سازی مکانیکی        67

2-7-3 مخلوط کردن مولکولی در سطح    69

 

2-7-4 رسوبگذاری الکتریکی      73

2-7-5 روش هاي جدید برای تولید نانو کامپوزیت با نانو لوله کربنی            75

2-8 نانو ترکیبات نانو لوله کربنی- فلز انتقالی        75

2-8-1 نانوترکیبات Ni   75

2-8-2 نانوترکیبات Co  78

2-8-3 نانوترکیبات مبتنی بر Fe   82

فصل سوم          84

3-1 مقدمه         84

3-1-1 واکنش گرمایی میکرو کامپوزیتهای زمینه- فلزی     86

3-2 واکنش‌های گرمایی میکرو کامپوزیت‌های  فلزی –نانولوله‌ کربنی          88

3-2-1 ریز ترکیب‌های بر پایه آلومینیم     88

3-2-2 نانو تركيبات قلع  90

3-3 رفتار الکتریکی نانوترکیبات فلز- نانولوله‌ کربنی          92

فصل چهارم       95

4-1مقدمه‌ای بر تقویت کنندگی    95

4-2رفتار تغییر شکل کششی         100

4-2-1آلومینیم مبتنی بر ترکیابت نانویی    100

4-2-2 ترکیبات نانویی منیزیم     104

4-2-3 ترکیبات نانویی مبتنی بر مس        106

4-2-4ترکیبات نانویی بر اساس نیکل       111

4-3 مقایسه با  فلزات تقویت شده با ذرات نانو        112

4-4 سایش        114

فصل پنجم         125

نتیجه‌گیری         125

منابع و مأخذ       127

فهرست شکل‌ها

شکل 1-1 نمودار آلوتروپی كربن 4

شكل 1-2 تصوير ميكروسكوپی الکترونی عبوری از یک نانو فیبر کربن دو لایه         4

شکل1-3 نمودار شماتیک نشاندهنده بردار و زاویه چیرال    5

شکل1-4 نمودار شماتیک سیستم پلاسما با الکترود چرخان 8

شکل 1-5 دستگاه تخلیه قوس      9

شکل 6-1تصویر الکترون عبوری از یک ساختار شبیه تار عنکبوت   10

شکل7-1تصویرمیکروسکوپ الکترونی عبوری درجا از نانو سیم درحال رشد            12

شکل 8-1 شماتیک مکانیزم جامد-مایع-گاز         13

شکل1-9 تصویر TEM  نانو لوله های کربنی تولیدی با استفاده ار کاتالیزور  16

شکل 1-10  مورفولوژی سطح نانو لوله های کربنی حاصل از ترکیب  C2H2           17

شکل 1-11شماتیک سیستم طراحی شده برای تولید نانو لوله های کربنی هم راستا     20

شکل 1-12 الگوی تفرق اشعه ایکس        29

شکل 1-13نمودار شماتیک از جذب تابش نمونه نانولوله‌ کربنی تک‌دیواره حاصل از قوس     29

شکل1-14  نانولوله‌‌های کربنی چند دیواره تحت تغییر شکل با کرنش زیاد   35

شکل 1-15 تغییر شکل کششی نانو لوله کربنی تک دیواره  37

شکل2-1 نمودار طرح کلی) افشاندن پلاسما          49

شکل 2-2 تصویر برش عرضی میکروسکوپ الکترونی روبشی پوشش‌های نانوترکیب MWNT/AL   50

شکل 2-3 سینیتک مرطوب کننده واکنشی در نانولوله‌‌های کربنی چند دیواره            51

شکل 2-4 وجود لایه کاربید سیلیکون بر روی سطح نانولوله‌ کربنی  52

شکل 2-5 ترکیب پودر و فرآیند نورد قوطی          54

شکل 2-6 تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی   55

شکل 2-7 شکل شکست میکروسکوپ الکترونی روبشی نوار 1wt%Al/      56

شکل 2-8 ریزشکل میکروسکوپ الکترونی روبشی که ترکیب ذره و تغییر اندازه آلیاژسازی مکانیکی  59

شکل 2-9 نانولوله‌های کربنی توزیع شده در سطح ذرات آلومینیم    59

 

شکل 2-10 نانولوله‌های کربنی جداگانه وارد شده به ذرات آلومینیم 60

شکل 2-11ریزشکل زمینه روش میکروسکوپ الکترونی عبوری از آلیاژ سازی مکانیکی          61

شکل 2-12 تصویر شماتیک فرایند رسوب گداخته ازهم پاشیده       63

شکل2-13 تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی  64

شکل 2-14 ریزشکل‌های میکروسکوپ الکترونی روبشی از انواع نانوترکیب  66

شکل 2-15 تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از پودر ترکیب Cu/نانولوله‌‌های کربنی چند دیواره  68

شکل 2-16 میکرو گراف نوری نانو ترکیبCu زینتر شده بروش جرقه‌ی پلاسما        68

شکل 2-17 شماتیک سیستم کلوخه‌سازی با جرقه پلاسما    69

شکل 2-18 ریخت پودر ترکیبی / CuO نانولوله‌‌های کربنی            71

شکل 2-19 الف)ظاهر نانوترکیبات مس کلوخه سازی شده بروش پلاسمای جرقه ای 72

شکل 2-20 نمودار شماتیک اتم‌های اکسیژن         72

شکل 2-21 میکرو گراف  TEM شامل:مس زمینه   74

شکل 2-22 شکل‌های میکروسکوپ الکترونی روبشی انتشار میدانی  77

شکل 2-23 تصویر میکروسکوپ الکترون عبوری نانو ترکیب پایه نیکل        79

شکل  2-24 تصویر زمینه تاریک میکروسکوپ الکترونی عبوری زمینه تاریک           79

شکل 2-25 میکروگراف میکروسکوپ الکترونی عبوری‌والگوی‌تفرق اشعه ایکس      80

شکل 2-26 میکروگراف میکروسکوپ الکترونی عبوری نانو ترکیبات حاصل از جرقه‌ی پلاسما          81

شکل 2-27 نمایش شماتیک شکل گیری ناتو پودر            82

شکل 2-28 میکروگراف   SEMشکل گیری  درجا نانولوله‌ی کربنی            83

شکل 3-1 منحنی خطی انبساط حرارتی بر حسب دما برای سه نمونه مختلف  88

شکل 3-2 وابستگی CTE  به دما در نمونه‌های مختلف         89

شکل 3-3 مقایسه بین مقدار تئوری تخمینی CTE و مقدار بدست آمده تجربی 89

شکل 3-4 هدایت حرارتی دو نمونه آلیاژ Al          90

شکل 3-5 منحنی‌های اسکن تفاضلی گرماسنجی    92

شکل 3-6 وابستگی مقاومت الکتریکی به دما برای کامپوریتهای آلومینیوم      93

شکل 3-7 مقاومت الکتریکی آلیاژ Al 2024  و نانوکامپوزیت آ لومینیوم      94

شکل 4-1 منحنی جابجایی بار از یک ازمایش توگذاری نانویی        99

 

شکل 4-2 تراکم مربوطه و ریز سختی ویکرز         102

شکل 4-3  استحکام کششی، مدول یانگ و استحکام کششی           102

شکل 4-4 ریز نمودارهای میکروسکوپ الکترونی روبشی    103

شکل 4-5  منحنی‌های کشش، فشار واقعی آلومینیم 103

شکل 4-7  منحنی‌های فشار – کششِ ترکیبات نانویی         106

شکل 4-8 تحلیل بافت ترکیبات نانویی     107

شکل 4-9 (الف) منحنی های فشار – کششی مس خالص     108

شکل 4-10 (الف) منحنی‌های کشش – فشار واقعی متراکم مس خالص         109

شکل 4-11 قدرت تسلیم آزمایشی و تئوریکی ترکیبات نانونی         110

شکل4-12 مشخصات  کششی ترکیبات    113

شکل 4-13 ریز نمودارهای میکروسکوپ الکترونی عبوری  113

شکل 4-14سختی برینل(HB) در مقابل محتوای حجم نانو لوله         117

شکل 4-15 میزان فرسودگی در مقابل محتوای حجم نانو لوله           118

شکل4-16ضریب اصطکاک در مقابل محتوای نانو لوله       118

شکل 4-17 میزان فرسايش در مقابل محتوای نانو لوله          119

شکل4-18تغییرات (الف) سختی ویکرز و (ب) میزان فرسودگی ترکیبات نانویی        120

شکل 4-19 ضریب اصطکاک در مقابل بار بکار برده شده  121

شکل 4-20 حجم فرسودگی در مقابل باربکار برده شده      122

شکل 4-21 محتوای لوله نانوی کربنی       122

شکل 4-22 ضریب اصطکاک و میزان فرسودگی به عنوان تابع محتوای نانو لوله         123

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول‌ها

عنوان       شماره صفحه

 

جدول 1-1فرایندهای نوین برای تولید نانو لوله های کربنی 23

جدول 1-2 مقایسه بین روش‌های رسوب شیمیایی و فیزیکی 26

جدول 1-3 فرایند‌های ابدائی برای خالص سازی نانو لوله‌های کربنی 28

جدول 1-4 دماهای DTG را برای اجزای مختلف کربنی      30

جدول 1-5  پروتکل  ناسا برای توصیف خلوص     31

جدول 1-6  مدول یانگ و استحکام کششی نانو لوله‌های کربنی       35

جدول 1-7  هدایت حرارتی نانو لوله های کربنی در دمای اتاق        39

جدول 2-1 مواد تقویت متداول برای نامپوزیت‌های زمینه فلزی          43

جدول 2-2 خواص فیبرهای مبتنی بر پلی اکلریلونیتریل        44

جدول 2-3 خواص استحکامی ذرات Alو کامپوزیتهایش     46

جدول 2- 4 تغییرات اندازه و درصد حجمی تخلخل‌ها و ذرات سیلیکون اولیه در پاشش حرارتی          52

جدول 3-1 فهرست ویژگی‌های شاخص فیزیکی ترکیبات آلومینیمی- سیلیکونی  تقویت شده 84

جدول 3-2 حدایت حرارتی نانو کامپوزیت های مختلف پایه آلومینیوم          85

جدول 3-3 مقادیر  CTE برای آلیاژ قلع با درصدهای مختلف تقوبت کننده    91

جدول 4-1 مقایسه ی داده‌های اطلاعاتی تئوریکی و آزمایشی برای ترکیبات نانویی    101

جدول 4-2مشخصات تراکم و مانیکی ترکیبات نانویی        105

جدول 4-3 مشخصات تراکم و مکانیکی ترکیبات نانویی    107

جدول 4-4 قدرت تسلیم پیش بینی شده ی تاخیر – برشی و تجربی ترکیبات نانویی   109

جدول 5-4 مشخصات مکانیکی نیکل کریستالی نانونیی       111

جدول 4-6 مشخصات کششی PM و DMD منیزیم           114

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید