پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

NS10- رابطه جهت تاب و مقاومت سایشی در نخ های پنبه ای، ریسیده شده در رینگ و چرخانه

کد محصول : NS10

220 صفحه فایل وورد

25000 تومان

فهرست مطالب
چکیده
فصل اول 1
پدیده‌ی سایش و رفتار نخ‌های رینگ و چرخانه در مواجهه با آن 1
1-1- سایش 2
1-2- مقاومت سایشی 3
1-3- منظور از سطح در سایش 3
1-3-1- بررسی سطوح مواد جامد مختلف 3
1-3-1-1- سطوح هموژن 5
1-3-1-1-1- شکل سطحی فلز و عوامل مؤثر بر آن 5
1-3-1-1-2- شکل سطحی سرامیک‌ها و عوامل مؤثر بر آن 7
1-3-1-2- شکل سطحی نخ‌های ریسیده شده و عوامل مؤثر بر آن 7
1-3-1-2-1- شکل سطحی نخ‌های ریسیده شده‌ی چرخانه 9
1-3-1-2-2- شکل سطحی نخ‌های ریسیده شده‌ی رینگ 10
1-4- اصطکاک و تئوری‌های مرتبط با آن 10
1-4-1- تئوری‌های اساسی اصطکاک 11
1-4-1-1- تئوری چسبندگی 11
1-4-1-2- تئوری تغییر شکل (زبری سطحی یا شیار کردن) 12
1-5- مکانیزم‌ها و فرایندهای سایشی اجسام مختلف (فلزات، سرامیک‌ها، ... و مواد نساجی) 12
1-5-1- فرایندهای سایشی اجسام مختلف 13
1-5-2- مکانیزم‌های کلی سایش در اجسام مختلف 13
1-5-2-1- مکانیزم‌های اصلی سایش در اجسام مختلف 13
1-5-2-1-1- سایش چسبان 13
1-5-2-1-1-1- مکانیزم‌های سایش چسبان 14
1-5-2-1-1-2- تئوری مولکولی- مکانیکی سایش چسبان 15
1-5-2-1-2- سایش تریبو شیمی (خوردگی) 16
1-5-2-1-3- سایش خستگی سطحی 17
1-5-2-1-4- سایش خراشان 19
1-5-2-1-4-1- مکانیزم‌های سایش خراشان 21
1-5-2-2- مکانیزم‌های فرعی سایش در اجسام مختلف 23
1-5-2-2-1- سایش نوسانی 23
1-5-2-2-1-1- مکانیزم سایش نوسانی 24
1-5-2-2-2- سایش به واسطه‌ی ذوب مواد 25
1-5-2-2-3- سایش به واسطه‌ی دشارژ الکتریکی 26
1-5-2-2-4- سایش در اثر ضربه 26
1-5-2-2-5- سایش حاصل از انتشار 26
1-5-2-2-6- سایش بر اثر فرسودگی 26
1-5-2-2-7- سایش بر اثر برخورد مایع به جامد 27
1-5-3- فرایند‌ها و مکانیزم‌های کلی سایش در مواد نساجی (نخ، پارچه و غیره) 27
1-5-3-1- سایش زیستی 27
1-5-3-2- سایش شیمیایی 28
1-5-3-3- سایش فیزیکی 28
1-5-4- مکانیزم سایش فیزیکی نخ و عوامل مؤثر بر آن 28
1-5-5- سایش نخ‌های پنبه ای 32
1-6- عوامل تأثیرگذار بر سایش 37
1-6-1- عوامل داخلی 38
1-6-1-1- مشخصه‌های لیفی 38
1-6-1-1-1- خواص مکانیکی لیف 38
1-6-1-1-1-1- خواص کششی 38
1-6-1-1-1-2- خواص برشی 38
1-6-1-1-1-3- خواص خمشی 39
1-6-1-1-2- شکل و ابعاد الیاف 39
1-6-1-1-2-1- طول الیاف 39
1-6-1-1-2-2- ظرافت الیاف 39
1-6-1-1-2-3- زبری سطح 40
1-6-1-1-2-4- شکل سطح مقطع الیاف 40
1-6-1-1-3- جنس الیاف و مقاومت سایشی ذاتی آن‌ها 40
1-6-1-2- پارامترهای ساختمانی 41
1-6-1-2-1- نحوه‌ی قرارگیری الیاف در ساختار نخ (نوع نخ) 41
1-6-1-2-2- دانسیته‌ی بسته‌بندی الیاف و یکنواختی آن 42
1-6-1-2-3- تاب نخ 43
1-6-1-2-3-1- میزان تاب نخ (ضریب و زاویه‌ی تاب نخ) 43
1-6-1-2-3-2- جهت تاب نخ 44
1-6-1-2-4- مهاجرت الیاف 45
1-6-1-3- تعداد لای نخ 45
1-6-2- عوامل خارجی 45
1-6-2-1- پارامترهای مرتبط با ساینده 45
1-6-2-1-1- طبیعت و جنس ماده‌ی ساینده 45
1-6-2-1-2- فرم کلی ماده‌ی ساینده 46
1-6-2-1-3- اندازه‌ی ذرات ساینده یا تعداد دانه‌های ساینده‌ی در حال کار 46
1-6-2-2- پارامترهای مرتبط با حرکت نمونه یا ساینده 47
1-6-2-2-1- طبیعت حرکت میان نمونه و ساینده 47
1-6-2-2-2- سرعت و شتاب جسم در حال حرکت (ساینده یا نمونه) 47
1-6-2-2-3- جهت عمل ساینده در حین حرکت 48
1-6-2-2-4- مسافت لغزش 48
1-6-2-3- مدت زمان اعمال بار بر نمونه (زمان سایش) 48
1-6-2-4- الکتریسیته ساکن (بار) 48
1-6-2-5- مکانیزم تمیز‌کننده‌ی دستگاه سایش 48
1-6-2-6- شرایط محیطی 49
1-6-2-6-1- درجه حرارت 49
1-6-2-6-2- رطوبت 49
1-6-2-7- کشش نمونه 51
1-6-2-8- فشار ساینده بر نمونه 51
1-6-2-9- تکمیل‌های مورد استفاده و پارامترهای مرتبط به آن‌ها 53
1-6-2-10- آلاینده‌ها 57
1-6-2-11- نخاله‌های تولید شده در طی سایش 57
1-6-2-12- اصطکاک 58
1-6-2-13- خصوصیات سطحی جسم ساینده و نمونه 59
1-6-2-14- روش ارزیابی مقدار خسارت سایش 59
فصل دوم 62
معرفی و افزایش شناخت ساختاری نخ‌های رینگ و چرخانه 62
2-1- نخ 63
2-2- انواع نخ 63
2-3- عوامل تأثیرگذار بر ساختار و خواص نخ 64
2-3-1- سیستم ریسندگی 65
2-3-1-1- اصول ریسندگی در ماشین رینگ و تأثیر آن بر ساختار و خواص نخ حاصل 67
2-3-1-2- اصول ریسندگی در ماشین چرخانه و تأثیر آن بر ساختار و خواص نخ حاصل 71
2-3-1-3- تمایزات سیستم های ریسندگی‌ رینگ و چرخانه و تأثیر آن ها بر ساختار و خواص نخ 73
2-3-1-4- وجوه اشتراک سیستم‌های ریسندگی و تأثیر آن‌ها بر ساختار و خواص نخ حاصل 75
2-3-1-4-1- از لابه‌لای هم کشیدن الیاف 75
2-3-1-4-2- قرار دادن الیاف به فرم رشته 76
2-3-1-4-3- استحکام بخشی 77
2-3-2- خواص الیاف 77
فصل سوم 80
سایش نخ 80
مقدمه 81
3-1- سایش در ماشین ریسندگی رینگ 82
3-1-1- ساییدگی حاصل از اثر متقابل نخ، شیطانک و رینگ 82
3-1-2- ساییدگی حاصل از اثر متقابل نخ، جداکننده و حلقه‌های کنترل‌کننده‌ی بالون 86
3-1-3- ساییدگی حاصل از اثر متقابل نخ و دم‌خوکی (راهنمای عبور نخ) 87
3-2- سایش در ماشین ریسندگی چرخانه ای 87
3-2-1- ساییدگی حاصل از اثر متقابل نخ، دیسک روتور، لوله و نازل برداشت (نافی) 88
3-3- سایش در مراحل پیچش 90
3-3-1- کشش و تأثیر آن بر میزان سایش نخ در راهنماها 92
3-3-2- کشش و تأثیر آن بر سایش نخ در وسایل تأمین‌کننده‌ی کششِ ثابتِ پیچش 93
3-3-3- کشش و تأثیر آن بر میزان سایش نخ به هنگام باز شدن از روی بسته 93
3-3-4- سایش نخ در عملیات بافندگی حلقوی 94
3-3-5- سایش نخ در بافندگی تاری- پودی 97
3-3-6- سایش در طناب 104
3-3-7- سایش در حین دوزندگی 107
3-4- دستگاه‌های سنجش مقاومت سایشی 109
3-4-1- دستگاه‌های سایش نخ به نخ 110
3-4-1-1- دستگاه‌های سایش نخ به نخ متقاطع 110
3-4-1-1-1- دستگاه سایش TTI 110
3-4-1-1-2- دستگاه سایش نخ Oestermann 111
3-4-1-1-3- دستگاه سایش نخ Jansen 112
3-4-1-1-4- دستگاه سایش نخ T.H.Aachen (Technischen Hochschule.Aachen) 113
3-4-1-1-5- دستگاه سایش نخ Walker 113
3-4-1-2- دستگاه سایش نخ به نخ (متقاطع) 115
3-4-1-3- دستگاه‌های سایش نخ به نخ موازی 116
3-4-1-3-1- دستگاه سایش نخ عمل‌کننده مشابه دستگاه بافندگی 116
3-4-2- دستگاه‌های سایش نخ به سطوح دیگر 117
3-4-2-1- دستگاه سایش نخ Hamburger 117
3-4-2-2- دستگاه سایش نخ Taber 117
3-4-2-3- دستگاه سایش نخ Stoll-Quarter Master 121
3-4-2-4- دستگاه سایش نخ YAT-CTT 124
3-4-2-5- دستگاه سایش نخ Crockmeter - Motorized 125
3-4-2-6- دستگاه سایش نخ Crock meter - Hand Operated 125
3-4-2-7- دستگاه سایش نخ Shirley 126
3-4-2-8- دستگاه سایش نخ Hiruta 127
3-4-2-9- دستگاه سایش نخ اصلاح‌شده‌ی Hiruta 127
3-4-2-10- دستگاه سایش نخ Schiefer 128
3-4-2-11- دستگاه سایش نخ Wyzenbeek 129
3-4-2-12- دستگاه سایش نخ Mecheels 129
3-4-2-13- دستگاه سایش تک لیف Zart 130
3-4-2-14- دستگاه اصلاح‌شده‌ی سایش تک لیف Zart 131
فصل چهارم 133
کارهای عملی انجام شده 133
4-1 - مواد اولیه 134
4-2 - دستگاه‌ها و ماشین‌آلات مورد استفاده 134
4-3 - فرایند تولید 135
4-4 – مشخصات محصول 136
4-5- آزمایشات انجام شده 136
4-5-1- آزمایش تعیین نمره‌ی نخ 136
4-5-2- آزمایش تعیین تاب 136
4-5-3- آزمایش تنش - کرنش 137
4-5-4- آزمایش تعیین موئینگی نخ 138
4-5-5- آزمایش بررسی نایکنواختی جرمی cv% و عیوب نخ 139
4-5-6- خصوصیات سطحی نخ‌های ریسیده شده 140
4-5-7- آزمایشات سایش 140
4-5-7-1- سایش نخ به نخ 142
4-5-7-1-1- سایش نخ به نخ (هم راستا) 142
4-5-7-1-2- سایش نخ به نخ (عمودی) 143
4-5-7-1-3- سایش نخ به نخ (متقاطع) 143
4-5-7-1-4- سایش زاویه دار (مشابه سایش صورت گرفته در مرحله ی بافندگی) 144
4-5-7-2- سایش نخ به سنباده ی نرم 145
4-5-7-2-1- سایش در راستای محور نخ 145
4-5-7-2-2- سایش عمود بر محور نخ 145
فصل پنجم 147
تجزیه و تحلیل نتایج 147
مقدمه 148
5-1- موئینگی 150
5-2- شکل ظاهری نخ‌ها 151
5-3- سایش 157
5-3-1- سایش نخ به نخ 157
5-3-1-1- سایش نخ به نخ (هم راستا) 157
5-3-1-2- سایش نخ به نخ (حالت عمودی) 164
5-3-1-3- سایش نخ به نخ (حالت متقاطع) 164
5-3-1-3-1- تأثیر میزان تاب بر مقاومت سایشی نخ 166
5-3-1-3-2- تأثیر جهت تاب بر مقاومت سایشی 167
5-3-1-3-3- تأثیر میزان استحکام نخ بر مقاومت سایشی 168
5-3-1-3-4- تأثیر میزان ازدیاد طول نخ بر مقاومت سایشی 168
5-3-1-3-5- تأثیر سیستم ریسندگی بر مقاومت سایشی (نخ به نخ حالت متقاطع) 168
5-3-1-3- سایش نخ به نخ زاویه دار (مشابه مرحله ی بافندگی) 170
5-3-2- سایش نخ به کاغذ سنباده ی نرم 172
5-3-2-1- سایش نخ به کاغذ سنباده ی نرم (در راستای محور نخ) 172
5-3-2-2- سایش نخ به کاغذ سنباده ی نرم (در راستای عمود برمحور نخ) 174
فصل ششم 176
نتایج کلی و پیشنهادات 176
6-1- نتایج کلی 177
کارهای صورت گرفته در این پروژه: 177
6-1-1- در بخش تئوری 177
6-1-2- در بخش عملی 177
6-1-2-1- تقسیم بندی سایش نخ 177
6-1-2-2- سایش نخ به نخ 177
الف: سایش در راستای محور نخ 177
ب: سایش در راستای عمود بر محور نخ 178
ج: سایش متقاطع 178
د: سایش زاویه دار (مشابه حالت بافندگی) 178
6-1-2-3- سایش نخ به سنباده 179
الف: سایش در راستای محور نخ 179
ب: سایش در راستای عمود بر محور نخ 179
پیشنهادات 180
الف: بررسی فاصله ی نخ به نخ در رفتار و مقدار سایش 180
ب: بررسی آثار تغییر در سهم پرزهای مختلف سطح نخ (انواع نخ) بر خواص سایشی پارچه ی حاصل 180
ج: کمی نمودن رفتار سایشی نخ‌ها به وسیله ی پردازش تصویر 180
پیوست اول 181
پیوست دوم 189
پیوست سوم 193
مراجع 196
فهرست اشکال
شکل (1-1): طبقه‌بندی فرایندهای سایش بر اساس نوع حرکت 2
شکل (1-2): انواع مختلف ناصافی‌های موجود بر هر سطح جامد 5
شکل (1-3): جزئیات شکل سطحی فلز 6
شکل (1-4): ژرف‌نگری در سطح فلز 6
شکل (1-5): نمونه‌ای از نخ‌های ریسیده شده رینگ و چرخانه‌ 10
شکل (1-6): مکانیزم‌های مختلف گسیختگی اتصالات سطحی و سایش چسبان 14
شکل (1-7): مکانیزم‌های عمده‌ی سایش چسبان 15
شکل (1-8): مکانیزم‌ سایش تریبو شیمی 17
شکل (1-9): تشکیل و اشاعه‌ی ترک در مکانیزم خستگی سطحی 18
شکل (1-10): سایش خراشان بوش سیلندر بر اثر ذرات سخت موجود در ماده روانکار 19
شکل (1-11): سایش خراشان الف) سه بعدی، ب) دوبعدی 19
شکل (1-12): سایش خراشان الف- دو جسمی، ب- سه جسمی 20
شکل (1-13): مکانیزم‌های سایش خراشان 21
شکل (1-14): نسبت مکانیزم برش‌ریز به خیش ریز 22
شکل (1-15): مراحل مختلف سایش نوسانی 25
شکل (1-16): خسارت سایش نسبی انواع نخ 41
شکل (1-17): جهات‌ مختلف تاب در نخ 44
شکل (1-18): نمونه‌ای از عناصر خارجی موجود در نخ‌های ریسیده شده 57
شکل (2-1): نمونه‌ای از متداولترین نخ های ریسیده شده از الیاف کوتاه 63
شکل (2-2): نمونه‌ای از نخ‌های ریسیده شده در سیستم های ریسندگی‌های مختلف 64
شکل (2-3): خط سیر الیاف در سیستم ریسندگی رینگ و چرخانه 66
شکل (2-4): نمایی از دستگاه ریسندگی رینگ 67
شکل (2-5): نمایی از مثلث ریسندگی 68
شکل (2-6): نمایش الیاف فراری از گوشه‌های مثلث ریسندگی 68
شکل (2-7): نمایی از دستگاه ریسندگی چرخانه 71
شکل (2-8): تشکیل نخ در ریسندگی چرخانه‌ای 72
شکل (2-9): مراحل تولید نخ در ماشین‌های ریسندگی رینگ (الف) و چرخانه (ب) 75
شکل‌ (2-10): نقش و اهمیت طول الیاف در دو سیستم رینگ و چرخانه‌ 79
شکل (3-1): مسیر نخ در جریان تبدیل شدن به پارچه ی تاری- پودی 81
شکل (3-2): نقاط جوش خوردگی در سطح رینگ 83
شکل (3-3): نمونه‌هایی از شیطانک‌های سائیده شده 84
شکل (3-4): اهمیت هم‌راستایی (هم‌مرکزی) میل‌دوک با دم‌خوکی 85
شکل (3-5): اجزای در تماس با نخ در ریسندگی چرخانه‌ای 88
شکل (3-6): تماس و سایش نخ در مسیر خروج از روتور 88
شکل (3-7): راهنمای نخ 91
شکل (3-8): نمایش سایش دندانه‌های شانه ی دستگاه چله کشی 92
شکل (3-9): محل تجمع ناخالصی در زبانه و قلاب سوزن 95
شکل (3-10): نمایی از قلاب بعد از سایش 96
شکل (3-11): نمایی از قلاب قبل از سایش 96
شکل (3-12): نمایی از زبانه بعد از سایش 96
شکل (3-13): نمایی از زبانه قبل از سایش 96
شکل (3-14): نمایش محل سایش سوزن به واسطه‌ی برخورد زبانه به پایه‌ی آن 96
شکل (3-15): نمایی از پایه زبانه قبل از سایش 97
شکل (3-16): نمایی از پایه زبانه بعد از سایش 97
شکل (3-17): نمایی از زبانه قبل و بعد از سایش 97
شکل (3-18): اصول کار و چگونگی تبدیل نخ به پارچه‌ی تاری- پودی 99
شکل (3-19): نمایش ساییدگی نخ‌های هم جوار 100
شکل (3-20): نمایش محل ساییدگی نخ بر فلانژ اسنو 100
شکل (3-21): مقایسه‌ی لامل تحت سایش با لامل استفاده نشده 101
شکل (3-22): تماس سایشی نخ‌های تار با خود و با شانه‌ی دستگاه بافندگی 102
شکل (3-23): ساییدگی سطح ماکو و محل عبور نخ پود 103
شکل (3-24): نمونه‌ای از کاربرد طناب و موجبات سایش درونی و برونی در آن 106
شکل (3-25): سایش کلی جداره‌های چشم سوزن به هنگام تماس با یک پارچه خیلی ساینده 108
شکل (3-26): توزیع درجه حرارت سوزن 109
شکل (3-27): نمای شماتیکی از دستگاه سایش TTI 111
شکل (3-28): نمای شماتیکی از دستگاه سایش نخ OESTERMANN 112
شکل (3-29): نمای شماتیکی از دستگاه سایش نخ JANSEN 112
شکل (3-30): نمای شماتیکی از دستگاه سایش نخ T.H.AACHEN 113
شکل (3-31): نمایی از دستگاه سایش نخ WALKER 114
شکل (3-32): نحوه‌ی قرارگیری رشته‌های نخ در دستگاه سایش 114
شکل (3-33): نمای سایش نخ به نخ در حالت متقاطع 116
شکل (3-34): شماتیکی از دستگاه سایش نخ عمل کننده مشابه دستگاه بافندگی 117
شکل (3-35): شماتیکی از دستگاه سایش TABER 118
شکل (3-36): ترتیب نمونه‌ها در دستگاه سایش نخ TABER 119
شکل (3-37): نمای دستگاه سایش صنعتی TABER 120
شکل (3-38): نمونه‌هایی از دسته‌های نخ مورد استفاده 121
شکل (3-39): نحوه‌ی قرارگیری دسته نخ در داخل دستگاه 121
شکل (3-40): میله‌ی خم کننده ی نخ ها 122
شکل (3-41): موقعیت دسته‌ی نخ 122
شکل (3-42): سایش نخ در دستگاه STOLL-QUARTER MASTER 122
شکل (3-43): نمایش شماتیک سیکل FLEX 123
شکل (3-44): دستگاه سایش نخ YAT-CTT 124
شکل (3-45): دستگاه سایش نخ CROCKMETER – MOTORIZED 125
شکل (3-46): نمایی کلی از دستگاه سایش CROCKMETER – HAND OPERATED 126
شکل (3-47): دستگاه سایش نخ شرلی 126
شکل (3-48): نمای شماتیکی از دستگاه سایش نخ HIRUTA 127
شکل (3-49): نمای شماتیکی از دستگاه اصلاح‌ شده‌ی HIRUTA 127
شکل (3-50): نمایی از دستگاه سایش نخ SCHIEFER 128
شکل (3-51): نمای دستگاه سایش WYZENBEEK 129
شکل (3-52): نمایی از دستگاه MECHEELS 130
شکل (3-53): دستگاه سایش تک لیف ZART 130
شکل (3-54): نما‌های مختلفی از دستگاه اصلاح‌شده‌ی سایش تک لیف ZART 131
شکل (4-1): فرایند تولید فتیله 135
شکل (4-2): فرایند تبدیل فتیله به نخ در دو سیستم رینگ و چرخانه 135
شکل (4-3): دستگاه‌ سنجش نایکنواختی و موئینگی نخ‌ 139
شکل (4-4): نمونه‌ای از نخ‌های تولیدی 140
شکل (4-5): نمای کلی دستگاه سایش نخ به نخ 143
شکل (4-6): چگونگی مالش نخ به نخ در حالت عمودی 143
شکل (4-7): سایش نخ به نخ (حالت متقاطع) 144
شکل (4-8): وسیله ی بکار برده شده جهت بررسی رفتار سایشی نخ ها در بافندگی 144
شکل (4-9): وسیله ی تهیه شده برای سایش نخ توسط سنباده 145
شکل (4-10): وسیله ی تهیه شده برای سایش عمودی نخ توسط سنباده 146
شکل (5-1): مثلث ریسندگی 148
شکل (5-2): فرم گیری نخ در مثلث ریسندگی رینگ 149
شکل (5-3): لایه‌های مختلف نخ 149
شکل (5-4): مقایسه الیاف سطحی نخ‌های رینگ و چرخانه در ضرایب و جهات تاب گوناگون 152
شکل (5-5): سهم و روند پرزهای سطح نخ متأثر از ضریب تاب در نخ‌های رینگ Z تاب 153
شکل (5-6): سهم پرزهای سطحی نخِ S تاب رینگ 154
شکل (5-7): تفاوت خصوصیات سطحی نخ های رینگ و چرخانه 155
شکل (5-8): افزایش تاب و روند تغییرات پرز‌های سطحی نخ چرخانه‌ای 156
شکل (5-9): حالت سطحی نخ های رینگ و چرخانه بعد از مالش به نخ مشابه 157
شکل (5-10): حالت سطحی نخ رینگ بعد از مالش به نخ مشابه (یکسویه در راستای محور نخ) 158
شکل (5-11): سهم الیاف در گروه های لیفی مختلف، بعد از مالش به نخ مشابه 159
شکل (5-12): میزان الیاف بلند در ضرایب تاب مختلف 160
شکل (5-13): گلوله‌های لیفی ظاهر شده در سطح نخ های رینگ 161
شکل (5-14): گلوله‌های ایجاد شده در سطح نخ چرخانه به دلیل سایش 162
شکل (5-15): نمودارهای گروه‌های لیفی مختلف در نخ‌های رینگ Z تاب و S تاب 162
شکل (5-16): نمودارهای گروه‌های لیفی مختلف در نخ‌های رینگ Z تاب و S تاب 163
شکل (5-17): نمودارهای گروه‌های لیفی مختلف در نخ‌های رینگ Z تاب و S تاب 163
شکل (5-18): حالت‌های تماسی دو گانه دو نخ متقاطع و عمود بر هم 165
شکل (5-19): چگونگی پاره شدن نخ های رینگ در حین سایش 165
شکل (5-20): تأثیر میزان تاب بر مقاومت سایشی نخ‌های رینگ و چرخانه 166
شکل (5-21): سهم الیاف در گروه های لیفی مختلف در نخ های Z تاب و S تاب رینگ با جهت پیچش Z 167
شکل (5-22): سهم الیاف در گروه های لیفی مختلف برای نخ های Z تاب و S تاب رینگ با جهت پیچشS 167
شکل (5-23): تأثیر میزان تاب بر مقدار نیروی پارگی نخ های رینگ و چرخانه 168
شکل (5-24): الیاف زدوده شده در حین سایش متقاطع نخ‌های رینگ و چرخانه‌ 169
شکل (5-25): گروه‌های الیاف در هم رفته در نخ رینگ (بعد از صد رفت و برگشت) 170
شکل (5-26): مقایسه ی اثرات سایش در دو نخ رینگ و چرخانه در بافندگی 170
شکل (5-27): تأثیرات سایش نخ به نخ بر اثر بافندگی (در نخ چرخانه) 171
شکل (5-28): تأثیرات سایش نخ به نخ بر اثر بافندگی (در نخ رینگ) 171
شکل (5-29): تأثیرات سایش سنباده ی نرم به نخ های رینگ و چرخانه 173
شکل (5-30): سایش نخ توسط سنباده ی نرم در راستای عمود بر محور نخ 175
شکل (5-31): تأثیرات سایش نخ به سنباده (در حالت عمود بر محور نخ) 175
فهرست جداول
جدول (4-1): خصوصیات الیاف مصرفی 150
جدول (4-2): مشخصات ماشین‌آلات خط ریسندگی 151
جدول (4-3): اطلاعات مربوط به نمرات نخ تولیدی 152
جدول (4-4): اطلاعات مربوط به میزان تاب در نخ تولیدی 153
جدول (4-5): استحکام و ازدیاد طول نخ‌های رینگ و چرخانه‌ با نمره ی اسمی 1/20 154
جدول (4-6): نایکنواختی نخ‌های تولید شده ی رینگ و چرخانه‌ با نمره ی اسمی 1/20 155
جدول (5-1): موئینگی نخ‌های تولیدی (بلندتر از سه میلی متر) 166
جدول (5-2): سهم انواع الیاف در سطح بیرونی نخ‌های تولید شده (لیف‌های بیرون زده از نخ) 169
جدول (5-3): مقاومت سایشی نخ به نخ در حالت متقاطع 180
جدول (5-4): نتایج آزمایش سایش نخ با سنباده در راستای محور نخ 188
جدول (5-5): نتایج آزمایش سایش نخ با سنباده در راستای عمود بر محور نخ 190

 

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید