پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

NS10- رابطه جهت تاب و مقاومت سایشی در نخ های پنبه ای، ریسیده شده در رینگ و چرخانه

کد محصول : NS10

220 صفحه فایل وورد

25000 تومان

فهرست مطالب
چکیده
فصل اول 1
پدیده‌ی سایش و رفتار نخ‌های رینگ و چرخانه در مواجهه با آن 1
1-1- سایش 2
1-2- مقاومت سایشی 3
1-3- منظور از سطح در سایش 3
1-3-1- بررسی سطوح مواد جامد مختلف 3
1-3-1-1- سطوح هموژن 5
1-3-1-1-1- شکل سطحی فلز و عوامل مؤثر بر آن 5
1-3-1-1-2- شکل سطحی سرامیک‌ها و عوامل مؤثر بر آن 7
1-3-1-2- شکل سطحی نخ‌های ریسیده شده و عوامل مؤثر بر آن 7
1-3-1-2-1- شکل سطحی نخ‌های ریسیده شده‌ی چرخانه 9
1-3-1-2-2- شکل سطحی نخ‌های ریسیده شده‌ی رینگ 10
1-4- اصطکاک و تئوری‌های مرتبط با آن 10
1-4-1- تئوری‌های اساسی اصطکاک 11
1-4-1-1- تئوری چسبندگی 11
1-4-1-2- تئوری تغییر شکل (زبری سطحی یا شیار کردن) 12
1-5- مکانیزم‌ها و فرایندهای سایشی اجسام مختلف (فلزات، سرامیک‌ها، ... و مواد نساجی) 12
1-5-1- فرایندهای سایشی اجسام مختلف 13
1-5-2- مکانیزم‌های کلی سایش در اجسام مختلف 13
1-5-2-1- مکانیزم‌های اصلی سایش در اجسام مختلف 13
1-5-2-1-1- سایش چسبان 13
1-5-2-1-1-1- مکانیزم‌های سایش چسبان 14
1-5-2-1-1-2- تئوری مولکولی- مکانیکی سایش چسبان 15
1-5-2-1-2- سایش تریبو شیمی (خوردگی) 16
1-5-2-1-3- سایش خستگی سطحی 17
1-5-2-1-4- سایش خراشان 19
1-5-2-1-4-1- مکانیزم‌های سایش خراشان 21
1-5-2-2- مکانیزم‌های فرعی سایش در اجسام مختلف 23
1-5-2-2-1- سایش نوسانی 23
1-5-2-2-1-1- مکانیزم سایش نوسانی 24
1-5-2-2-2- سایش به واسطه‌ی ذوب مواد 25
1-5-2-2-3- سایش به واسطه‌ی دشارژ الکتریکی 26
1-5-2-2-4- سایش در اثر ضربه 26
1-5-2-2-5- سایش حاصل از انتشار 26
1-5-2-2-6- سایش بر اثر فرسودگی 26
1-5-2-2-7- سایش بر اثر برخورد مایع به جامد 27
1-5-3- فرایند‌ها و مکانیزم‌های کلی سایش در مواد نساجی (نخ، پارچه و غیره) 27
1-5-3-1- سایش زیستی 27
1-5-3-2- سایش شیمیایی 28
1-5-3-3- سایش فیزیکی 28
1-5-4- مکانیزم سایش فیزیکی نخ و عوامل مؤثر بر آن 28
1-5-5- سایش نخ‌های پنبه ای 32
1-6- عوامل تأثیرگذار بر سایش 37
1-6-1- عوامل داخلی 38
1-6-1-1- مشخصه‌های لیفی 38
1-6-1-1-1- خواص مکانیکی لیف 38
1-6-1-1-1-1- خواص کششی 38
1-6-1-1-1-2- خواص برشی 38
1-6-1-1-1-3- خواص خمشی 39
1-6-1-1-2- شکل و ابعاد الیاف 39
1-6-1-1-2-1- طول الیاف 39
1-6-1-1-2-2- ظرافت الیاف 39
1-6-1-1-2-3- زبری سطح 40
1-6-1-1-2-4- شکل سطح مقطع الیاف 40
1-6-1-1-3- جنس الیاف و مقاومت سایشی ذاتی آن‌ها 40
1-6-1-2- پارامترهای ساختمانی 41
1-6-1-2-1- نحوه‌ی قرارگیری الیاف در ساختار نخ (نوع نخ) 41
1-6-1-2-2- دانسیته‌ی بسته‌بندی الیاف و یکنواختی آن 42
1-6-1-2-3- تاب نخ 43
1-6-1-2-3-1- میزان تاب نخ (ضریب و زاویه‌ی تاب نخ) 43
1-6-1-2-3-2- جهت تاب نخ 44
1-6-1-2-4- مهاجرت الیاف 45
1-6-1-3- تعداد لای نخ 45
1-6-2- عوامل خارجی 45
1-6-2-1- پارامترهای مرتبط با ساینده 45
1-6-2-1-1- طبیعت و جنس ماده‌ی ساینده 45
1-6-2-1-2- فرم کلی ماده‌ی ساینده 46
1-6-2-1-3- اندازه‌ی ذرات ساینده یا تعداد دانه‌های ساینده‌ی در حال کار 46
1-6-2-2- پارامترهای مرتبط با حرکت نمونه یا ساینده 47
1-6-2-2-1- طبیعت حرکت میان نمونه و ساینده 47
1-6-2-2-2- سرعت و شتاب جسم در حال حرکت (ساینده یا نمونه) 47
1-6-2-2-3- جهت عمل ساینده در حین حرکت 48
1-6-2-2-4- مسافت لغزش 48
1-6-2-3- مدت زمان اعمال بار بر نمونه (زمان سایش) 48
1-6-2-4- الکتریسیته ساکن (بار) 48
1-6-2-5- مکانیزم تمیز‌کننده‌ی دستگاه سایش 48
1-6-2-6- شرایط محیطی 49
1-6-2-6-1- درجه حرارت 49
1-6-2-6-2- رطوبت 49
1-6-2-7- کشش نمونه 51
1-6-2-8- فشار ساینده بر نمونه 51
1-6-2-9- تکمیل‌های مورد استفاده و پارامترهای مرتبط به آن‌ها 53
1-6-2-10- آلاینده‌ها 57
1-6-2-11- نخاله‌های تولید شده در طی سایش 57
1-6-2-12- اصطکاک 58
1-6-2-13- خصوصیات سطحی جسم ساینده و نمونه 59
1-6-2-14- روش ارزیابی مقدار خسارت سایش 59
فصل دوم 62
معرفی و افزایش شناخت ساختاری نخ‌های رینگ و چرخانه 62
2-1- نخ 63
2-2- انواع نخ 63
2-3- عوامل تأثیرگذار بر ساختار و خواص نخ 64
2-3-1- سیستم ریسندگی 65
2-3-1-1- اصول ریسندگی در ماشین رینگ و تأثیر آن بر ساختار و خواص نخ حاصل 67
2-3-1-2- اصول ریسندگی در ماشین چرخانه و تأثیر آن بر ساختار و خواص نخ حاصل 71
2-3-1-3- تمایزات سیستم های ریسندگی‌ رینگ و چرخانه و تأثیر آن ها بر ساختار و خواص نخ 73
2-3-1-4- وجوه اشتراک سیستم‌های ریسندگی و تأثیر آن‌ها بر ساختار و خواص نخ حاصل 75
2-3-1-4-1- از لابه‌لای هم کشیدن الیاف 75
2-3-1-4-2- قرار دادن الیاف به فرم رشته 76
2-3-1-4-3- استحکام بخشی 77
2-3-2- خواص الیاف 77
فصل سوم 80
سایش نخ 80
مقدمه 81
3-1- سایش در ماشین ریسندگی رینگ 82
3-1-1- ساییدگی حاصل از اثر متقابل نخ، شیطانک و رینگ 82
3-1-2- ساییدگی حاصل از اثر متقابل نخ، جداکننده و حلقه‌های کنترل‌کننده‌ی بالون 86
3-1-3- ساییدگی حاصل از اثر متقابل نخ و دم‌خوکی (راهنمای عبور نخ) 87
3-2- سایش در ماشین ریسندگی چرخانه ای 87
3-2-1- ساییدگی حاصل از اثر متقابل نخ، دیسک روتور، لوله و نازل برداشت (نافی) 88
3-3- سایش در مراحل پیچش 90
3-3-1- کشش و تأثیر آن بر میزان سایش نخ در راهنماها 92
3-3-2- کشش و تأثیر آن بر سایش نخ در وسایل تأمین‌کننده‌ی کششِ ثابتِ پیچش 93
3-3-3- کشش و تأثیر آن بر میزان سایش نخ به هنگام باز شدن از روی بسته 93
3-3-4- سایش نخ در عملیات بافندگی حلقوی 94
3-3-5- سایش نخ در بافندگی تاری- پودی 97
3-3-6- سایش در طناب 104
3-3-7- سایش در حین دوزندگی 107
3-4- دستگاه‌های سنجش مقاومت سایشی 109
3-4-1- دستگاه‌های سایش نخ به نخ 110
3-4-1-1- دستگاه‌های سایش نخ به نخ متقاطع 110
3-4-1-1-1- دستگاه سایش TTI 110
3-4-1-1-2- دستگاه سایش نخ Oestermann 111
3-4-1-1-3- دستگاه سایش نخ Jansen 112
3-4-1-1-4- دستگاه سایش نخ T.H.Aachen (Technischen Hochschule.Aachen) 113
3-4-1-1-5- دستگاه سایش نخ Walker 113
3-4-1-2- دستگاه سایش نخ به نخ (متقاطع) 115
3-4-1-3- دستگاه‌های سایش نخ به نخ موازی 116
3-4-1-3-1- دستگاه سایش نخ عمل‌کننده مشابه دستگاه بافندگی 116
3-4-2- دستگاه‌های سایش نخ به سطوح دیگر 117
3-4-2-1- دستگاه سایش نخ Hamburger 117
3-4-2-2- دستگاه سایش نخ Taber 117
3-4-2-3- دستگاه سایش نخ Stoll-Quarter Master 121
3-4-2-4- دستگاه سایش نخ YAT-CTT 124
3-4-2-5- دستگاه سایش نخ Crockmeter - Motorized 125
3-4-2-6- دستگاه سایش نخ Crock meter - Hand Operated 125
3-4-2-7- دستگاه سایش نخ Shirley 126
3-4-2-8- دستگاه سایش نخ Hiruta 127
3-4-2-9- دستگاه سایش نخ اصلاح‌شده‌ی Hiruta 127
3-4-2-10- دستگاه سایش نخ Schiefer 128
3-4-2-11- دستگاه سایش نخ Wyzenbeek 129
3-4-2-12- دستگاه سایش نخ Mecheels 129
3-4-2-13- دستگاه سایش تک لیف Zart 130
3-4-2-14- دستگاه اصلاح‌شده‌ی سایش تک لیف Zart 131
فصل چهارم 133
کارهای عملی انجام شده 133
4-1 - مواد اولیه 134
4-2 - دستگاه‌ها و ماشین‌آلات مورد استفاده 134
4-3 - فرایند تولید 135
4-4 – مشخصات محصول 136
4-5- آزمایشات انجام شده 136
4-5-1- آزمایش تعیین نمره‌ی نخ 136
4-5-2- آزمایش تعیین تاب 136
4-5-3- آزمایش تنش - کرنش 137
4-5-4- آزمایش تعیین موئینگی نخ 138
4-5-5- آزمایش بررسی نایکنواختی جرمی cv% و عیوب نخ 139
4-5-6- خصوصیات سطحی نخ‌های ریسیده شده 140
4-5-7- آزمایشات سایش 140
4-5-7-1- سایش نخ به نخ 142
4-5-7-1-1- سایش نخ به نخ (هم راستا) 142
4-5-7-1-2- سایش نخ به نخ (عمودی) 143
4-5-7-1-3- سایش نخ به نخ (متقاطع) 143
4-5-7-1-4- سایش زاویه دار (مشابه سایش صورت گرفته در مرحله ی بافندگی) 144
4-5-7-2- سایش نخ به سنباده ی نرم 145
4-5-7-2-1- سایش در راستای محور نخ 145
4-5-7-2-2- سایش عمود بر محور نخ 145
فصل پنجم 147
تجزیه و تحلیل نتایج 147
مقدمه 148
5-1- موئینگی 150
5-2- شکل ظاهری نخ‌ها 151
5-3- سایش 157
5-3-1- سایش نخ به نخ 157
5-3-1-1- سایش نخ به نخ (هم راستا) 157
5-3-1-2- سایش نخ به نخ (حالت عمودی) 164
5-3-1-3- سایش نخ به نخ (حالت متقاطع) 164
5-3-1-3-1- تأثیر میزان تاب بر مقاومت سایشی نخ 166
5-3-1-3-2- تأثیر جهت تاب بر مقاومت سایشی 167
5-3-1-3-3- تأثیر میزان استحکام نخ بر مقاومت سایشی 168
5-3-1-3-4- تأثیر میزان ازدیاد طول نخ بر مقاومت سایشی 168
5-3-1-3-5- تأثیر سیستم ریسندگی بر مقاومت سایشی (نخ به نخ حالت متقاطع) 168
5-3-1-3- سایش نخ به نخ زاویه دار (مشابه مرحله ی بافندگی) 170
5-3-2- سایش نخ به کاغذ سنباده ی نرم 172
5-3-2-1- سایش نخ به کاغذ سنباده ی نرم (در راستای محور نخ) 172
5-3-2-2- سایش نخ به کاغذ سنباده ی نرم (در راستای عمود برمحور نخ) 174
فصل ششم 176
نتایج کلی و پیشنهادات 176
6-1- نتایج کلی 177
کارهای صورت گرفته در این پروژه: 177
6-1-1- در بخش تئوری 177
6-1-2- در بخش عملی 177
6-1-2-1- تقسیم بندی سایش نخ 177
6-1-2-2- سایش نخ به نخ 177
الف: سایش در راستای محور نخ 177
ب: سایش در راستای عمود بر محور نخ 178
ج: سایش متقاطع 178
د: سایش زاویه دار (مشابه حالت بافندگی) 178
6-1-2-3- سایش نخ به سنباده 179
الف: سایش در راستای محور نخ 179
ب: سایش در راستای عمود بر محور نخ 179
پیشنهادات 180
الف: بررسی فاصله ی نخ به نخ در رفتار و مقدار سایش 180
ب: بررسی آثار تغییر در سهم پرزهای مختلف سطح نخ (انواع نخ) بر خواص سایشی پارچه ی حاصل 180
ج: کمی نمودن رفتار سایشی نخ‌ها به وسیله ی پردازش تصویر 180
پیوست اول 181
پیوست دوم 189
پیوست سوم 193
مراجع 196
فهرست اشکال
شکل (1-1): طبقه‌بندی فرایندهای سایش بر اساس نوع حرکت 2
شکل (1-2): انواع مختلف ناصافی‌های موجود بر هر سطح جامد 5
شکل (1-3): جزئیات شکل سطحی فلز 6
شکل (1-4): ژرف‌نگری در سطح فلز 6
شکل (1-5): نمونه‌ای از نخ‌های ریسیده شده رینگ و چرخانه‌ 10
شکل (1-6): مکانیزم‌های مختلف گسیختگی اتصالات سطحی و سایش چسبان 14
شکل (1-7): مکانیزم‌های عمده‌ی سایش چسبان 15
شکل (1-8): مکانیزم‌ سایش تریبو شیمی 17
شکل (1-9): تشکیل و اشاعه‌ی ترک در مکانیزم خستگی سطحی 18
شکل (1-10): سایش خراشان بوش سیلندر بر اثر ذرات سخت موجود در ماده روانکار 19
شکل (1-11): سایش خراشان الف) سه بعدی، ب) دوبعدی 19
شکل (1-12): سایش خراشان الف- دو جسمی، ب- سه جسمی 20
شکل (1-13): مکانیزم‌های سایش خراشان 21
شکل (1-14): نسبت مکانیزم برش‌ریز به خیش ریز 22
شکل (1-15): مراحل مختلف سایش نوسانی 25
شکل (1-16): خسارت سایش نسبی انواع نخ 41
شکل (1-17): جهات‌ مختلف تاب در نخ 44
شکل (1-18): نمونه‌ای از عناصر خارجی موجود در نخ‌های ریسیده شده 57
شکل (2-1): نمونه‌ای از متداولترین نخ های ریسیده شده از الیاف کوتاه 63
شکل (2-2): نمونه‌ای از نخ‌های ریسیده شده در سیستم های ریسندگی‌های مختلف 64
شکل (2-3): خط سیر الیاف در سیستم ریسندگی رینگ و چرخانه 66
شکل (2-4): نمایی از دستگاه ریسندگی رینگ 67
شکل (2-5): نمایی از مثلث ریسندگی 68
شکل (2-6): نمایش الیاف فراری از گوشه‌های مثلث ریسندگی 68
شکل (2-7): نمایی از دستگاه ریسندگی چرخانه 71
شکل (2-8): تشکیل نخ در ریسندگی چرخانه‌ای 72
شکل (2-9): مراحل تولید نخ در ماشین‌های ریسندگی رینگ (الف) و چرخانه (ب) 75
شکل‌ (2-10): نقش و اهمیت طول الیاف در دو سیستم رینگ و چرخانه‌ 79
شکل (3-1): مسیر نخ در جریان تبدیل شدن به پارچه ی تاری- پودی 81
شکل (3-2): نقاط جوش خوردگی در سطح رینگ 83
شکل (3-3): نمونه‌هایی از شیطانک‌های سائیده شده 84
شکل (3-4): اهمیت هم‌راستایی (هم‌مرکزی) میل‌دوک با دم‌خوکی 85
شکل (3-5): اجزای در تماس با نخ در ریسندگی چرخانه‌ای 88
شکل (3-6): تماس و سایش نخ در مسیر خروج از روتور 88
شکل (3-7): راهنمای نخ 91
شکل (3-8): نمایش سایش دندانه‌های شانه ی دستگاه چله کشی 92
شکل (3-9): محل تجمع ناخالصی در زبانه و قلاب سوزن 95
شکل (3-10): نمایی از قلاب بعد از سایش 96
شکل (3-11): نمایی از قلاب قبل از سایش 96
شکل (3-12): نمایی از زبانه بعد از سایش 96
شکل (3-13): نمایی از زبانه قبل از سایش 96
شکل (3-14): نمایش محل سایش سوزن به واسطه‌ی برخورد زبانه به پایه‌ی آن 96
شکل (3-15): نمایی از پایه زبانه قبل از سایش 97
شکل (3-16): نمایی از پایه زبانه بعد از سایش 97
شکل (3-17): نمایی از زبانه قبل و بعد از سایش 97
شکل (3-18): اصول کار و چگونگی تبدیل نخ به پارچه‌ی تاری- پودی 99
شکل (3-19): نمایش ساییدگی نخ‌های هم جوار 100
شکل (3-20): نمایش محل ساییدگی نخ بر فلانژ اسنو 100
شکل (3-21): مقایسه‌ی لامل تحت سایش با لامل استفاده نشده 101
شکل (3-22): تماس سایشی نخ‌های تار با خود و با شانه‌ی دستگاه بافندگی 102
شکل (3-23): ساییدگی سطح ماکو و محل عبور نخ پود 103
شکل (3-24): نمونه‌ای از کاربرد طناب و موجبات سایش درونی و برونی در آن 106
شکل (3-25): سایش کلی جداره‌های چشم سوزن به هنگام تماس با یک پارچه خیلی ساینده 108
شکل (3-26): توزیع درجه حرارت سوزن 109
شکل (3-27): نمای شماتیکی از دستگاه سایش TTI 111
شکل (3-28): نمای شماتیکی از دستگاه سایش نخ OESTERMANN 112
شکل (3-29): نمای شماتیکی از دستگاه سایش نخ JANSEN 112
شکل (3-30): نمای شماتیکی از دستگاه سایش نخ T.H.AACHEN 113
شکل (3-31): نمایی از دستگاه سایش نخ WALKER 114
شکل (3-32): نحوه‌ی قرارگیری رشته‌های نخ در دستگاه سایش 114
شکل (3-33): نمای سایش نخ به نخ در حالت متقاطع 116
شکل (3-34): شماتیکی از دستگاه سایش نخ عمل کننده مشابه دستگاه بافندگی 117
شکل (3-35): شماتیکی از دستگاه سایش TABER 118
شکل (3-36): ترتیب نمونه‌ها در دستگاه سایش نخ TABER 119
شکل (3-37): نمای دستگاه سایش صنعتی TABER 120
شکل (3-38): نمونه‌هایی از دسته‌های نخ مورد استفاده 121
شکل (3-39): نحوه‌ی قرارگیری دسته نخ در داخل دستگاه 121
شکل (3-40): میله‌ی خم کننده ی نخ ها 122
شکل (3-41): موقعیت دسته‌ی نخ 122
شکل (3-42): سایش نخ در دستگاه STOLL-QUARTER MASTER 122
شکل (3-43): نمایش شماتیک سیکل FLEX 123
شکل (3-44): دستگاه سایش نخ YAT-CTT 124
شکل (3-45): دستگاه سایش نخ CROCKMETER – MOTORIZED 125
شکل (3-46): نمایی کلی از دستگاه سایش CROCKMETER – HAND OPERATED 126
شکل (3-47): دستگاه سایش نخ شرلی 126
شکل (3-48): نمای شماتیکی از دستگاه سایش نخ HIRUTA 127
شکل (3-49): نمای شماتیکی از دستگاه اصلاح‌ شده‌ی HIRUTA 127
شکل (3-50): نمایی از دستگاه سایش نخ SCHIEFER 128
شکل (3-51): نمای دستگاه سایش WYZENBEEK 129
شکل (3-52): نمایی از دستگاه MECHEELS 130
شکل (3-53): دستگاه سایش تک لیف ZART 130
شکل (3-54): نما‌های مختلفی از دستگاه اصلاح‌شده‌ی سایش تک لیف ZART 131
شکل (4-1): فرایند تولید فتیله 135
شکل (4-2): فرایند تبدیل فتیله به نخ در دو سیستم رینگ و چرخانه 135
شکل (4-3): دستگاه‌ سنجش نایکنواختی و موئینگی نخ‌ 139
شکل (4-4): نمونه‌ای از نخ‌های تولیدی 140
شکل (4-5): نمای کلی دستگاه سایش نخ به نخ 143
شکل (4-6): چگونگی مالش نخ به نخ در حالت عمودی 143
شکل (4-7): سایش نخ به نخ (حالت متقاطع) 144
شکل (4-8): وسیله ی بکار برده شده جهت بررسی رفتار سایشی نخ ها در بافندگی 144
شکل (4-9): وسیله ی تهیه شده برای سایش نخ توسط سنباده 145
شکل (4-10): وسیله ی تهیه شده برای سایش عمودی نخ توسط سنباده 146
شکل (5-1): مثلث ریسندگی 148
شکل (5-2): فرم گیری نخ در مثلث ریسندگی رینگ 149
شکل (5-3): لایه‌های مختلف نخ 149
شکل (5-4): مقایسه الیاف سطحی نخ‌های رینگ و چرخانه در ضرایب و جهات تاب گوناگون 152
شکل (5-5): سهم و روند پرزهای سطح نخ متأثر از ضریب تاب در نخ‌های رینگ Z تاب 153
شکل (5-6): سهم پرزهای سطحی نخِ S تاب رینگ 154
شکل (5-7): تفاوت خصوصیات سطحی نخ های رینگ و چرخانه 155
شکل (5-8): افزایش تاب و روند تغییرات پرز‌های سطحی نخ چرخانه‌ای 156
شکل (5-9): حالت سطحی نخ های رینگ و چرخانه بعد از مالش به نخ مشابه 157
شکل (5-10): حالت سطحی نخ رینگ بعد از مالش به نخ مشابه (یکسویه در راستای محور نخ) 158
شکل (5-11): سهم الیاف در گروه های لیفی مختلف، بعد از مالش به نخ مشابه 159
شکل (5-12): میزان الیاف بلند در ضرایب تاب مختلف 160
شکل (5-13): گلوله‌های لیفی ظاهر شده در سطح نخ های رینگ 161
شکل (5-14): گلوله‌های ایجاد شده در سطح نخ چرخانه به دلیل سایش 162
شکل (5-15): نمودارهای گروه‌های لیفی مختلف در نخ‌های رینگ Z تاب و S تاب 162
شکل (5-16): نمودارهای گروه‌های لیفی مختلف در نخ‌های رینگ Z تاب و S تاب 163
شکل (5-17): نمودارهای گروه‌های لیفی مختلف در نخ‌های رینگ Z تاب و S تاب 163
شکل (5-18): حالت‌های تماسی دو گانه دو نخ متقاطع و عمود بر هم 165
شکل (5-19): چگونگی پاره شدن نخ های رینگ در حین سایش 165
شکل (5-20): تأثیر میزان تاب بر مقاومت سایشی نخ‌های رینگ و چرخانه 166
شکل (5-21): سهم الیاف در گروه های لیفی مختلف در نخ های Z تاب و S تاب رینگ با جهت پیچش Z 167
شکل (5-22): سهم الیاف در گروه های لیفی مختلف برای نخ های Z تاب و S تاب رینگ با جهت پیچشS 167
شکل (5-23): تأثیر میزان تاب بر مقدار نیروی پارگی نخ های رینگ و چرخانه 168
شکل (5-24): الیاف زدوده شده در حین سایش متقاطع نخ‌های رینگ و چرخانه‌ 169
شکل (5-25): گروه‌های الیاف در هم رفته در نخ رینگ (بعد از صد رفت و برگشت) 170
شکل (5-26): مقایسه ی اثرات سایش در دو نخ رینگ و چرخانه در بافندگی 170
شکل (5-27): تأثیرات سایش نخ به نخ بر اثر بافندگی (در نخ چرخانه) 171
شکل (5-28): تأثیرات سایش نخ به نخ بر اثر بافندگی (در نخ رینگ) 171
شکل (5-29): تأثیرات سایش سنباده ی نرم به نخ های رینگ و چرخانه 173
شکل (5-30): سایش نخ توسط سنباده ی نرم در راستای عمود بر محور نخ 175
شکل (5-31): تأثیرات سایش نخ به سنباده (در حالت عمود بر محور نخ) 175
فهرست جداول
جدول (4-1): خصوصیات الیاف مصرفی 150
جدول (4-2): مشخصات ماشین‌آلات خط ریسندگی 151
جدول (4-3): اطلاعات مربوط به نمرات نخ تولیدی 152
جدول (4-4): اطلاعات مربوط به میزان تاب در نخ تولیدی 153
جدول (4-5): استحکام و ازدیاد طول نخ‌های رینگ و چرخانه‌ با نمره ی اسمی 1/20 154
جدول (4-6): نایکنواختی نخ‌های تولید شده ی رینگ و چرخانه‌ با نمره ی اسمی 1/20 155
جدول (5-1): موئینگی نخ‌های تولیدی (بلندتر از سه میلی متر) 166
جدول (5-2): سهم انواع الیاف در سطح بیرونی نخ‌های تولید شده (لیف‌های بیرون زده از نخ) 169
جدول (5-3): مقاومت سایشی نخ به نخ در حالت متقاطع 180
جدول (5-4): نتایج آزمایش سایش نخ با سنباده در راستای محور نخ 188
جدول (5-5): نتایج آزمایش سایش نخ با سنباده در راستای عمود بر محور نخ 190

 

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید