رابطه جهت تاب و مقاومت سایشی در نخ های پنبه ای، ریسیده شده در رینگ و چرخانه

کد محصول : NS10

تعداد صفحات: ۲۲۰ صفحه فایل وورد

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب
چکیده
فصل اول ۱
پدیده‌ی سایش و رفتار نخ‌های رینگ و چرخانه در مواجهه با آن ۱
۱-۱- سایش ۲
۱-۲- مقاومت سایشی ۳
۱-۳- منظور از سطح در سایش ۳
۱-۳-۱- بررسی سطوح مواد جامد مختلف ۳
۱-۳-۱-۱- سطوح هموژن ۵
۱-۳-۱-۱-۱- شکل سطحی فلز و عوامل مؤثر بر آن ۵
۱-۳-۱-۱-۲- شکل سطحی سرامیک‌ها و عوامل مؤثر بر آن ۷
۱-۳-۱-۲- شکل سطحی نخ‌های ریسیده شده و عوامل مؤثر بر آن ۷
۱-۳-۱-۲-۱- شکل سطحی نخ‌های ریسیده شده‌ی چرخانه ۹
۱-۳-۱-۲-۲- شکل سطحی نخ‌های ریسیده شده‌ی رینگ ۱۰
۱-۴- اصطکاک و تئوری‌های مرتبط با آن ۱۰
۱-۴-۱- تئوری‌های اساسی اصطکاک ۱۱
۱-۴-۱-۱- تئوری چسبندگی ۱۱
۱-۴-۱-۲- تئوری تغییر شکل (زبری سطحی یا شیار کردن) ۱۲
۱-۵- مکانیزم‌ها و فرایندهای سایشی اجسام مختلف (فلزات، سرامیک‌ها، … و مواد نساجی) ۱۲
۱-۵-۱- فرایندهای سایشی اجسام مختلف ۱۳
۱-۵-۲- مکانیزم‌های کلی سایش در اجسام مختلف ۱۳
۱-۵-۲-۱- مکانیزم‌های اصلی سایش در اجسام مختلف ۱۳
۱-۵-۲-۱-۱- سایش چسبان ۱۳
۱-۵-۲-۱-۱-۱- مکانیزم‌های سایش چسبان ۱۴
۱-۵-۲-۱-۱-۲- تئوری مولکولی- مکانیکی سایش چسبان ۱۵
۱-۵-۲-۱-۲- سایش تریبو شیمی (خوردگی) ۱۶
۱-۵-۲-۱-۳- سایش خستگی سطحی ۱۷
۱-۵-۲-۱-۴- سایش خراشان ۱۹
۱-۵-۲-۱-۴-۱- مکانیزم‌های سایش خراشان ۲۱
۱-۵-۲-۲- مکانیزم‌های فرعی سایش در اجسام مختلف ۲۳
۱-۵-۲-۲-۱- سایش نوسانی ۲۳
۱-۵-۲-۲-۱-۱- مکانیزم سایش نوسانی ۲۴
۱-۵-۲-۲-۲- سایش به واسطه‌ی ذوب مواد ۲۵
۱-۵-۲-۲-۳- سایش به واسطه‌ی دشارژ الکتریکی ۲۶
۱-۵-۲-۲-۴- سایش در اثر ضربه ۲۶
۱-۵-۲-۲-۵- سایش حاصل از انتشار ۲۶
۱-۵-۲-۲-۶- سایش بر اثر فرسودگی ۲۶
۱-۵-۲-۲-۷- سایش بر اثر برخورد مایع به جامد ۲۷
۱-۵-۳- فرایند‌ها و مکانیزم‌های کلی سایش در مواد نساجی (نخ، پارچه و غیره) ۲۷
۱-۵-۳-۱- سایش زیستی ۲۷
۱-۵-۳-۲- سایش شیمیایی ۲۸
۱-۵-۳-۳- سایش فیزیکی ۲۸
۱-۵-۴- مکانیزم سایش فیزیکی نخ و عوامل مؤثر بر آن ۲۸
۱-۵-۵- سایش نخ‌های پنبه ای ۳۲
۱-۶- عوامل تأثیرگذار بر سایش ۳۷
۱-۶-۱- عوامل داخلی ۳۸
۱-۶-۱-۱- مشخصه‌های لیفی ۳۸
۱-۶-۱-۱-۱- خواص مکانیکی لیف ۳۸
۱-۶-۱-۱-۱-۱- خواص کششی ۳۸
۱-۶-۱-۱-۱-۲- خواص برشی ۳۸
۱-۶-۱-۱-۱-۳- خواص خمشی ۳۹
۱-۶-۱-۱-۲- شکل و ابعاد الیاف ۳۹
۱-۶-۱-۱-۲-۱- طول الیاف ۳۹
۱-۶-۱-۱-۲-۲- ظرافت الیاف ۳۹
۱-۶-۱-۱-۲-۳- زبری سطح ۴۰
۱-۶-۱-۱-۲-۴- شکل سطح مقطع الیاف ۴۰
۱-۶-۱-۱-۳- جنس الیاف و مقاومت سایشی ذاتی آن‌ها ۴۰
۱-۶-۱-۲- پارامترهای ساختمانی ۴۱
۱-۶-۱-۲-۱- نحوه‌ی قرارگیری الیاف در ساختار نخ (نوع نخ) ۴۱
۱-۶-۱-۲-۲- دانسیته‌ی بسته‌بندی الیاف و یکنواختی آن ۴۲
۱-۶-۱-۲-۳- تاب نخ ۴۳
۱-۶-۱-۲-۳-۱- میزان تاب نخ (ضریب و زاویه‌ی تاب نخ) ۴۳
۱-۶-۱-۲-۳-۲- جهت تاب نخ ۴۴
۱-۶-۱-۲-۴- مهاجرت الیاف ۴۵
۱-۶-۱-۳- تعداد لای نخ ۴۵
۱-۶-۲- عوامل خارجی ۴۵
۱-۶-۲-۱- پارامترهای مرتبط با ساینده ۴۵
۱-۶-۲-۱-۱- طبیعت و جنس ماده‌ی ساینده ۴۵
۱-۶-۲-۱-۲- فرم کلی ماده‌ی ساینده ۴۶
۱-۶-۲-۱-۳- اندازه‌ی ذرات ساینده یا تعداد دانه‌های ساینده‌ی در حال کار ۴۶
۱-۶-۲-۲- پارامترهای مرتبط با حرکت نمونه یا ساینده ۴۷
۱-۶-۲-۲-۱- طبیعت حرکت میان نمونه و ساینده ۴۷
۱-۶-۲-۲-۲- سرعت و شتاب جسم در حال حرکت (ساینده یا نمونه) ۴۷
۱-۶-۲-۲-۳- جهت عمل ساینده در حین حرکت ۴۸
۱-۶-۲-۲-۴- مسافت لغزش ۴۸
۱-۶-۲-۳- مدت زمان اعمال بار بر نمونه (زمان سایش) ۴۸
۱-۶-۲-۴- الکتریسیته ساکن (بار) ۴۸
۱-۶-۲-۵- مکانیزم تمیز‌کننده‌ی دستگاه سایش ۴۸
۱-۶-۲-۶- شرایط محیطی ۴۹
۱-۶-۲-۶-۱- درجه حرارت ۴۹
۱-۶-۲-۶-۲- رطوبت ۴۹
۱-۶-۲-۷- کشش نمونه ۵۱
۱-۶-۲-۸- فشار ساینده بر نمونه ۵۱
۱-۶-۲-۹- تکمیل‌های مورد استفاده و پارامترهای مرتبط به آن‌ها ۵۳
۱-۶-۲-۱۰- آلاینده‌ها ۵۷
۱-۶-۲-۱۱- نخاله‌های تولید شده در طی سایش ۵۷
۱-۶-۲-۱۲- اصطکاک ۵۸
۱-۶-۲-۱۳- خصوصیات سطحی جسم ساینده و نمونه ۵۹
۱-۶-۲-۱۴- روش ارزیابی مقدار خسارت سایش ۵۹
فصل دوم ۶۲
معرفی و افزایش شناخت ساختاری نخ‌های رینگ و چرخانه ۶۲
۲-۱- نخ ۶۳
۲-۲- انواع نخ ۶۳
۲-۳- عوامل تأثیرگذار بر ساختار و خواص نخ ۶۴
۲-۳-۱- سیستم ریسندگی ۶۵
۲-۳-۱-۱- اصول ریسندگی در ماشین رینگ و تأثیر آن بر ساختار و خواص نخ حاصل ۶۷
۲-۳-۱-۲- اصول ریسندگی در ماشین چرخانه و تأثیر آن بر ساختار و خواص نخ حاصل ۷۱
۲-۳-۱-۳- تمایزات سیستم های ریسندگی‌ رینگ و چرخانه و تأثیر آن ها بر ساختار و خواص نخ ۷۳
۲-۳-۱-۴- وجوه اشتراک سیستم‌های ریسندگی و تأثیر آن‌ها بر ساختار و خواص نخ حاصل ۷۵
۲-۳-۱-۴-۱- از لابه‌لای هم کشیدن الیاف ۷۵
۲-۳-۱-۴-۲- قرار دادن الیاف به فرم رشته ۷۶
۲-۳-۱-۴-۳- استحکام بخشی ۷۷
۲-۳-۲- خواص الیاف ۷۷
فصل سوم ۸۰
سایش نخ ۸۰
مقدمه ۸۱
۳-۱- سایش در ماشین ریسندگی رینگ ۸۲
۳-۱-۱- ساییدگی حاصل از اثر متقابل نخ، شیطانک و رینگ ۸۲
۳-۱-۲- ساییدگی حاصل از اثر متقابل نخ، جداکننده و حلقه‌های کنترل‌کننده‌ی بالون ۸۶
۳-۱-۳- ساییدگی حاصل از اثر متقابل نخ و دم‌خوکی (راهنمای عبور نخ) ۸۷
۳-۲- سایش در ماشین ریسندگی چرخانه ای ۸۷
۳-۲-۱- ساییدگی حاصل از اثر متقابل نخ، دیسک روتور، لوله و نازل برداشت (نافی) ۸۸
۳-۳- سایش در مراحل پیچش ۹۰
۳-۳-۱- کشش و تأثیر آن بر میزان سایش نخ در راهنماها ۹۲
۳-۳-۲- کشش و تأثیر آن بر سایش نخ در وسایل تأمین‌کننده‌ی کششِ ثابتِ پیچش ۹۳
۳-۳-۳- کشش و تأثیر آن بر میزان سایش نخ به هنگام باز شدن از روی بسته ۹۳
۳-۳-۴- سایش نخ در عملیات بافندگی حلقوی ۹۴
۳-۳-۵- سایش نخ در بافندگی تاری- پودی ۹۷
۳-۳-۶- سایش در طناب ۱۰۴
۳-۳-۷- سایش در حین دوزندگی ۱۰۷
۳-۴- دستگاه‌های سنجش مقاومت سایشی ۱۰۹
۳-۴-۱- دستگاه‌های سایش نخ به نخ ۱۱۰
۳-۴-۱-۱- دستگاه‌های سایش نخ به نخ متقاطع ۱۱۰
۳-۴-۱-۱-۱- دستگاه سایش TTI 110
۳-۴-۱-۱-۲- دستگاه سایش نخ Oestermann 111
۳-۴-۱-۱-۳- دستگاه سایش نخ Jansen 112
۳-۴-۱-۱-۴- دستگاه سایش نخ T.H.Aachen (Technischen Hochschule.Aachen) 113
۳-۴-۱-۱-۵- دستگاه سایش نخ Walker 113
۳-۴-۱-۲- دستگاه سایش نخ به نخ (متقاطع) ۱۱۵
۳-۴-۱-۳- دستگاه‌های سایش نخ به نخ موازی ۱۱۶
۳-۴-۱-۳-۱- دستگاه سایش نخ عمل‌کننده مشابه دستگاه بافندگی ۱۱۶
۳-۴-۲- دستگاه‌های سایش نخ به سطوح دیگر ۱۱۷
۳-۴-۲-۱- دستگاه سایش نخ Hamburger 117
۳-۴-۲-۲- دستگاه سایش نخ Taber 117
۳-۴-۲-۳- دستگاه سایش نخ Stoll-Quarter Master 121
۳-۴-۲-۴- دستگاه سایش نخ YAT-CTT 124
۳-۴-۲-۵- دستگاه سایش نخ Crockmeter – Motorized 125
۳-۴-۲-۶- دستگاه سایش نخ Crock meter – Hand Operated 125
۳-۴-۲-۷- دستگاه سایش نخ Shirley 126
۳-۴-۲-۸- دستگاه سایش نخ Hiruta 127
۳-۴-۲-۹- دستگاه سایش نخ اصلاح‌شده‌ی Hiruta 127
۳-۴-۲-۱۰- دستگاه سایش نخ Schiefer 128
۳-۴-۲-۱۱- دستگاه سایش نخ Wyzenbeek 129
۳-۴-۲-۱۲- دستگاه سایش نخ Mecheels 129
۳-۴-۲-۱۳- دستگاه سایش تک لیف Zart 130
۳-۴-۲-۱۴- دستگاه اصلاح‌شده‌ی سایش تک لیف Zart 131
فصل چهارم ۱۳۳
کارهای عملی انجام شده ۱۳۳
۴-۱ – مواد اولیه ۱۳۴
۴-۲ – دستگاه‌ها و ماشین‌آلات مورد استفاده ۱۳۴
۴-۳ – فرایند تولید ۱۳۵
۴-۴ – مشخصات محصول ۱۳۶
۴-۵- آزمایشات انجام شده ۱۳۶
۴-۵-۱- آزمایش تعیین نمره‌ی نخ ۱۳۶
۴-۵-۲- آزمایش تعیین تاب ۱۳۶
۴-۵-۳- آزمایش تنش – کرنش ۱۳۷
۴-۵-۴- آزمایش تعیین موئینگی نخ ۱۳۸
۴-۵-۵- آزمایش بررسی نایکنواختی جرمی cv% و عیوب نخ ۱۳۹
۴-۵-۶- خصوصیات سطحی نخ‌های ریسیده شده ۱۴۰
۴-۵-۷- آزمایشات سایش ۱۴۰
۴-۵-۷-۱- سایش نخ به نخ ۱۴۲
۴-۵-۷-۱-۱- سایش نخ به نخ (هم راستا) ۱۴۲
۴-۵-۷-۱-۲- سایش نخ به نخ (عمودی) ۱۴۳
۴-۵-۷-۱-۳- سایش نخ به نخ (متقاطع) ۱۴۳
۴-۵-۷-۱-۴- سایش زاویه دار (مشابه سایش صورت گرفته در مرحله ی بافندگی) ۱۴۴
۴-۵-۷-۲- سایش نخ به سنباده ی نرم ۱۴۵
۴-۵-۷-۲-۱- سایش در راستای محور نخ ۱۴۵
۴-۵-۷-۲-۲- سایش عمود بر محور نخ ۱۴۵
فصل پنجم ۱۴۷
تجزیه و تحلیل نتایج ۱۴۷
مقدمه ۱۴۸
۵-۱- موئینگی ۱۵۰
۵-۲- شکل ظاهری نخ‌ها ۱۵۱
۵-۳- سایش ۱۵۷
۵-۳-۱- سایش نخ به نخ ۱۵۷
۵-۳-۱-۱- سایش نخ به نخ (هم راستا) ۱۵۷
۵-۳-۱-۲- سایش نخ به نخ (حالت عمودی) ۱۶۴
۵-۳-۱-۳- سایش نخ به نخ (حالت متقاطع) ۱۶۴
۵-۳-۱-۳-۱- تأثیر میزان تاب بر مقاومت سایشی نخ ۱۶۶
۵-۳-۱-۳-۲- تأثیر جهت تاب بر مقاومت سایشی ۱۶۷
۵-۳-۱-۳-۳- تأثیر میزان استحکام نخ بر مقاومت سایشی ۱۶۸
۵-۳-۱-۳-۴- تأثیر میزان ازدیاد طول نخ بر مقاومت سایشی ۱۶۸
۵-۳-۱-۳-۵- تأثیر سیستم ریسندگی بر مقاومت سایشی (نخ به نخ حالت متقاطع) ۱۶۸
۵-۳-۱-۳- سایش نخ به نخ زاویه دار (مشابه مرحله ی بافندگی) ۱۷۰
۵-۳-۲- سایش نخ به کاغذ سنباده ی نرم ۱۷۲
۵-۳-۲-۱- سایش نخ به کاغذ سنباده ی نرم (در راستای محور نخ) ۱۷۲
۵-۳-۲-۲- سایش نخ به کاغذ سنباده ی نرم (در راستای عمود برمحور نخ) ۱۷۴
فصل ششم ۱۷۶
نتایج کلی و پیشنهادات ۱۷۶
۶-۱- نتایج کلی ۱۷۷
کارهای صورت گرفته در این پروژه: ۱۷۷
۶-۱-۱- در بخش تئوری ۱۷۷
۶-۱-۲- در بخش عملی ۱۷۷
۶-۱-۲-۱- تقسیم بندی سایش نخ ۱۷۷
۶-۱-۲-۲- سایش نخ به نخ ۱۷۷
الف: سایش در راستای محور نخ ۱۷۷
ب: سایش در راستای عمود بر محور نخ ۱۷۸
ج: سایش متقاطع ۱۷۸
د: سایش زاویه دار (مشابه حالت بافندگی) ۱۷۸
۶-۱-۲-۳- سایش نخ به سنباده ۱۷۹
الف: سایش در راستای محور نخ ۱۷۹
ب: سایش در راستای عمود بر محور نخ ۱۷۹
پیشنهادات ۱۸۰
الف: بررسی فاصله ی نخ به نخ در رفتار و مقدار سایش ۱۸۰
ب: بررسی آثار تغییر در سهم پرزهای مختلف سطح نخ (انواع نخ) بر خواص سایشی پارچه ی حاصل ۱۸۰
ج: کمی نمودن رفتار سایشی نخ‌ها به وسیله ی پردازش تصویر ۱۸۰
پیوست اول ۱۸۱
پیوست دوم ۱۸۹
پیوست سوم ۱۹۳
مراجع ۱۹۶
فهرست اشکال
شکل (۱-۱): طبقه‌بندی فرایندهای سایش بر اساس نوع حرکت ۲
شکل (۱-۲): انواع مختلف ناصافی‌های موجود بر هر سطح جامد ۵
شکل (۱-۳): جزئیات شکل سطحی فلز ۶
شکل (۱-۴): ژرف‌نگری در سطح فلز ۶
شکل (۱-۵): نمونه‌ای از نخ‌های ریسیده شده رینگ و چرخانه‌ ۱۰
شکل (۱-۶): مکانیزم‌های مختلف گسیختگی اتصالات سطحی و سایش چسبان ۱۴
شکل (۱-۷): مکانیزم‌های عمده‌ی سایش چسبان ۱۵
شکل (۱-۸): مکانیزم‌ سایش تریبو شیمی ۱۷
شکل (۱-۹): تشکیل و اشاعه‌ی ترک در مکانیزم خستگی سطحی ۱۸
شکل (۱-۱۰): سایش خراشان بوش سیلندر بر اثر ذرات سخت موجود در ماده روانکار ۱۹
شکل (۱-۱۱): سایش خراشان الف) سه بعدی، ب) دوبعدی ۱۹
شکل (۱-۱۲): سایش خراشان الف- دو جسمی، ب- سه جسمی ۲۰
شکل (۱-۱۳): مکانیزم‌های سایش خراشان ۲۱
شکل (۱-۱۴): نسبت مکانیزم برش‌ریز به خیش ریز ۲۲
شکل (۱-۱۵): مراحل مختلف سایش نوسانی ۲۵
شکل (۱-۱۶): خسارت سایش نسبی انواع نخ ۴۱
شکل (۱-۱۷): جهات‌ مختلف تاب در نخ ۴۴
شکل (۱-۱۸): نمونه‌ای از عناصر خارجی موجود در نخ‌های ریسیده شده ۵۷
شکل (۲-۱): نمونه‌ای از متداولترین نخ های ریسیده شده از الیاف کوتاه ۶۳
شکل (۲-۲): نمونه‌ای از نخ‌های ریسیده شده در سیستم های ریسندگی‌های مختلف ۶۴
شکل (۲-۳): خط سیر الیاف در سیستم ریسندگی رینگ و چرخانه ۶۶
شکل (۲-۴): نمایی از دستگاه ریسندگی رینگ ۶۷
شکل (۲-۵): نمایی از مثلث ریسندگی ۶۸
شکل (۲-۶): نمایش الیاف فراری از گوشه‌های مثلث ریسندگی ۶۸
شکل (۲-۷): نمایی از دستگاه ریسندگی چرخانه ۷۱
شکل (۲-۸): تشکیل نخ در ریسندگی چرخانه‌ای ۷۲
شکل (۲-۹): مراحل تولید نخ در ماشین‌های ریسندگی رینگ (الف) و چرخانه (ب) ۷۵
شکل‌ (۲-۱۰): نقش و اهمیت طول الیاف در دو سیستم رینگ و چرخانه‌ ۷۹
شکل (۳-۱): مسیر نخ در جریان تبدیل شدن به پارچه ی تاری- پودی ۸۱
شکل (۳-۲): نقاط جوش خوردگی در سطح رینگ ۸۳
شکل (۳-۳): نمونه‌هایی از شیطانک‌های سائیده شده ۸۴
شکل (۳-۴): اهمیت هم‌راستایی (هم‌مرکزی) میل‌دوک با دم‌خوکی ۸۵
شکل (۳-۵): اجزای در تماس با نخ در ریسندگی چرخانه‌ای ۸۸
شکل (۳-۶): تماس و سایش نخ در مسیر خروج از روتور ۸۸
شکل (۳-۷): راهنمای نخ ۹۱
شکل (۳-۸): نمایش سایش دندانه‌های شانه ی دستگاه چله کشی ۹۲
شکل (۳-۹): محل تجمع ناخالصی در زبانه و قلاب سوزن ۹۵
شکل (۳-۱۰): نمایی از قلاب بعد از سایش ۹۶
شکل (۳-۱۱): نمایی از قلاب قبل از سایش ۹۶
شکل (۳-۱۲): نمایی از زبانه بعد از سایش ۹۶
شکل (۳-۱۳): نمایی از زبانه قبل از سایش ۹۶
شکل (۳-۱۴): نمایش محل سایش سوزن به واسطه‌ی برخورد زبانه به پایه‌ی آن ۹۶
شکل (۳-۱۵): نمایی از پایه زبانه قبل از سایش ۹۷
شکل (۳-۱۶): نمایی از پایه زبانه بعد از سایش ۹۷
شکل (۳-۱۷): نمایی از زبانه قبل و بعد از سایش ۹۷
شکل (۳-۱۸): اصول کار و چگونگی تبدیل نخ به پارچه‌ی تاری- پودی ۹۹
شکل (۳-۱۹): نمایش ساییدگی نخ‌های هم جوار ۱۰۰
شکل (۳-۲۰): نمایش محل ساییدگی نخ بر فلانژ اسنو ۱۰۰
شکل (۳-۲۱): مقایسه‌ی لامل تحت سایش با لامل استفاده نشده ۱۰۱
شکل (۳-۲۲): تماس سایشی نخ‌های تار با خود و با شانه‌ی دستگاه بافندگی ۱۰۲
شکل (۳-۲۳): ساییدگی سطح ماکو و محل عبور نخ پود ۱۰۳
شکل (۳-۲۴): نمونه‌ای از کاربرد طناب و موجبات سایش درونی و برونی در آن ۱۰۶
شکل (۳-۲۵): سایش کلی جداره‌های چشم سوزن به هنگام تماس با یک پارچه خیلی ساینده ۱۰۸
شکل (۳-۲۶): توزیع درجه حرارت سوزن ۱۰۹
شکل (۳-۲۷): نمای شماتیکی از دستگاه سایش TTI 111
شکل (۳-۲۸): نمای شماتیکی از دستگاه سایش نخ OESTERMANN 112
شکل (۳-۲۹): نمای شماتیکی از دستگاه سایش نخ JANSEN 112
شکل (۳-۳۰): نمای شماتیکی از دستگاه سایش نخ T.H.AACHEN 113
شکل (۳-۳۱): نمایی از دستگاه سایش نخ WALKER 114
شکل (۳-۳۲): نحوه‌ی قرارگیری رشته‌های نخ در دستگاه سایش ۱۱۴
شکل (۳-۳۳): نمای سایش نخ به نخ در حالت متقاطع ۱۱۶
شکل (۳-۳۴): شماتیکی از دستگاه سایش نخ عمل کننده مشابه دستگاه بافندگی ۱۱۷
شکل (۳-۳۵): شماتیکی از دستگاه سایش TABER 118
شکل (۳-۳۶): ترتیب نمونه‌ها در دستگاه سایش نخ TABER 119
شکل (۳-۳۷): نمای دستگاه سایش صنعتی TABER 120
شکل (۳-۳۸): نمونه‌هایی از دسته‌های نخ مورد استفاده ۱۲۱
شکل (۳-۳۹): نحوه‌ی قرارگیری دسته نخ در داخل دستگاه ۱۲۱
شکل (۳-۴۰): میله‌ی خم کننده ی نخ ها ۱۲۲
شکل (۳-۴۱): موقعیت دسته‌ی نخ ۱۲۲
شکل (۳-۴۲): سایش نخ در دستگاه STOLL-QUARTER MASTER 122
شکل (۳-۴۳): نمایش شماتیک سیکل FLEX 123
شکل (۳-۴۴): دستگاه سایش نخ YAT-CTT 124
شکل (۳-۴۵): دستگاه سایش نخ CROCKMETER – MOTORIZED 125
شکل (۳-۴۶): نمایی کلی از دستگاه سایش CROCKMETER – HAND OPERATED 126
شکل (۳-۴۷): دستگاه سایش نخ شرلی ۱۲۶
شکل (۳-۴۸): نمای شماتیکی از دستگاه سایش نخ HIRUTA 127
شکل (۳-۴۹): نمای شماتیکی از دستگاه اصلاح‌ شده‌ی HIRUTA 127
شکل (۳-۵۰): نمایی از دستگاه سایش نخ SCHIEFER 128
شکل (۳-۵۱): نمای دستگاه سایش WYZENBEEK 129
شکل (۳-۵۲): نمایی از دستگاه MECHEELS 130
شکل (۳-۵۳): دستگاه سایش تک لیف ZART 130
شکل (۳-۵۴): نما‌های مختلفی از دستگاه اصلاح‌شده‌ی سایش تک لیف ZART 131
شکل (۴-۱): فرایند تولید فتیله ۱۳۵
شکل (۴-۲): فرایند تبدیل فتیله به نخ در دو سیستم رینگ و چرخانه ۱۳۵
شکل (۴-۳): دستگاه‌ سنجش نایکنواختی و موئینگی نخ‌ ۱۳۹
شکل (۴-۴): نمونه‌ای از نخ‌های تولیدی ۱۴۰
شکل (۴-۵): نمای کلی دستگاه سایش نخ به نخ ۱۴۳
شکل (۴-۶): چگونگی مالش نخ به نخ در حالت عمودی ۱۴۳
شکل (۴-۷): سایش نخ به نخ (حالت متقاطع) ۱۴۴
شکل (۴-۸): وسیله ی بکار برده شده جهت بررسی رفتار سایشی نخ ها در بافندگی ۱۴۴
شکل (۴-۹): وسیله ی تهیه شده برای سایش نخ توسط سنباده ۱۴۵
شکل (۴-۱۰): وسیله ی تهیه شده برای سایش عمودی نخ توسط سنباده ۱۴۶
شکل (۵-۱): مثلث ریسندگی ۱۴۸
شکل (۵-۲): فرم گیری نخ در مثلث ریسندگی رینگ ۱۴۹
شکل (۵-۳): لایه‌های مختلف نخ ۱۴۹
شکل (۵-۴): مقایسه الیاف سطحی نخ‌های رینگ و چرخانه در ضرایب و جهات تاب گوناگون ۱۵۲
شکل (۵-۵): سهم و روند پرزهای سطح نخ متأثر از ضریب تاب در نخ‌های رینگ Z تاب ۱۵۳
شکل (۵-۶): سهم پرزهای سطحی نخِ S تاب رینگ ۱۵۴
شکل (۵-۷): تفاوت خصوصیات سطحی نخ های رینگ و چرخانه ۱۵۵
شکل (۵-۸): افزایش تاب و روند تغییرات پرز‌های سطحی نخ چرخانه‌ای ۱۵۶
شکل (۵-۹): حالت سطحی نخ های رینگ و چرخانه بعد از مالش به نخ مشابه ۱۵۷
شکل (۵-۱۰): حالت سطحی نخ رینگ بعد از مالش به نخ مشابه (یکسویه در راستای محور نخ) ۱۵۸
شکل (۵-۱۱): سهم الیاف در گروه های لیفی مختلف، بعد از مالش به نخ مشابه ۱۵۹
شکل (۵-۱۲): میزان الیاف بلند در ضرایب تاب مختلف ۱۶۰
شکل (۵-۱۳): گلوله‌های لیفی ظاهر شده در سطح نخ های رینگ ۱۶۱
شکل (۵-۱۴): گلوله‌های ایجاد شده در سطح نخ چرخانه به دلیل سایش ۱۶۲
شکل (۵-۱۵): نمودارهای گروه‌های لیفی مختلف در نخ‌های رینگ Z تاب و S تاب ۱۶۲
شکل (۵-۱۶): نمودارهای گروه‌های لیفی مختلف در نخ‌های رینگ Z تاب و S تاب ۱۶۳
شکل (۵-۱۷): نمودارهای گروه‌های لیفی مختلف در نخ‌های رینگ Z تاب و S تاب ۱۶۳
شکل (۵-۱۸): حالت‌های تماسی دو گانه دو نخ متقاطع و عمود بر هم ۱۶۵
شکل (۵-۱۹): چگونگی پاره شدن نخ های رینگ در حین سایش ۱۶۵
شکل (۵-۲۰): تأثیر میزان تاب بر مقاومت سایشی نخ‌های رینگ و چرخانه ۱۶۶
شکل (۵-۲۱): سهم الیاف در گروه های لیفی مختلف در نخ های Z تاب و S تاب رینگ با جهت پیچش Z 167
شکل (۵-۲۲): سهم الیاف در گروه های لیفی مختلف برای نخ های Z تاب و S تاب رینگ با جهت پیچشS 167
شکل (۵-۲۳): تأثیر میزان تاب بر مقدار نیروی پارگی نخ های رینگ و چرخانه ۱۶۸
شکل (۵-۲۴): الیاف زدوده شده در حین سایش متقاطع نخ‌های رینگ و چرخانه‌ ۱۶۹
شکل (۵-۲۵): گروه‌های الیاف در هم رفته در نخ رینگ (بعد از صد رفت و برگشت) ۱۷۰
شکل (۵-۲۶): مقایسه ی اثرات سایش در دو نخ رینگ و چرخانه در بافندگی ۱۷۰
شکل (۵-۲۷): تأثیرات سایش نخ به نخ بر اثر بافندگی (در نخ چرخانه) ۱۷۱
شکل (۵-۲۸): تأثیرات سایش نخ به نخ بر اثر بافندگی (در نخ رینگ) ۱۷۱
شکل (۵-۲۹): تأثیرات سایش سنباده ی نرم به نخ های رینگ و چرخانه ۱۷۳
شکل (۵-۳۰): سایش نخ توسط سنباده ی نرم در راستای عمود بر محور نخ ۱۷۵
شکل (۵-۳۱): تأثیرات سایش نخ به سنباده (در حالت عمود بر محور نخ) ۱۷۵
فهرست جداول
جدول (۴-۱): خصوصیات الیاف مصرفی ۱۵۰
جدول (۴-۲): مشخصات ماشین‌آلات خط ریسندگی ۱۵۱
جدول (۴-۳): اطلاعات مربوط به نمرات نخ تولیدی ۱۵۲
جدول (۴-۴): اطلاعات مربوط به میزان تاب در نخ تولیدی ۱۵۳
جدول (۴-۵): استحکام و ازدیاد طول نخ‌های رینگ و چرخانه‌ با نمره ی اسمی ۱/۲۰ ۱۵۴
جدول (۴-۶): نایکنواختی نخ‌های تولید شده ی رینگ و چرخانه‌ با نمره ی اسمی ۱/۲۰ ۱۵۵
جدول (۵-۱): موئینگی نخ‌های تولیدی (بلندتر از سه میلی متر) ۱۶۶
جدول (۵-۲): سهم انواع الیاف در سطح بیرونی نخ‌های تولید شده (لیف‌های بیرون زده از نخ) ۱۶۹
جدول (۵-۳): مقاومت سایشی نخ به نخ در حالت متقاطع ۱۸۰
جدول (۵-۴): نتایج آزمایش سایش نخ با سنباده در راستای محور نخ ۱۸۸
جدول (۵-۵): نتایج آزمایش سایش نخ با سنباده در راستای عمود بر محور نخ ۱۹۰