پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

TF8- جایگاه گیلان از لحاظ سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ، اداری در دوره صفویه

کد محصول:TF8

فایل word

210 صفحه

21000 تومان

فهرست مطالب

چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول : 3
کلیات 3
1 . 1 ) هدف و کلیلت تحقیق 3
1 . 2 ) بیان مسأله 4
1 . 3 ) سوالهای تحقیق 4
1 . 4 ) فرضیه های تحقیق 4
1 . 5 ) پیشینه تحقیق 5
1 . 6 ) جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق 5
1 . 7 ) روش کار و تحقیق 5
1 . 8 ) نقد و بررسی منابع 5
1 ) عالم آرای عباسی، اثر اسکندر سبک منشی ترکمان، که در سال 1025 هـ . ق تألیف شده و در سه جلد نوشته شده است. جلد اول آن دربر گیرنده حوادث پیش از شاه عباس اول است و جلد دوم در خصوص حوادث سی سال اول سلطنت شاه عباس اول و جلد سوم نیز سالهای پس از 1025 هـ . ق می باشد که با مرگ شاه عباس اول در سال 1037 به پایان می رسد. 6
2 ) نقاوه الاثار فی ذکر الاخیار 7
3 ) احسن التواریخ 8
4 ) حبیب السیر 8
5 ) جهان آرا یا نسخ جهان آرا 9
6 ) تاریخ خانی 9
7 ) عالم آرای صفوی 9
8 ) خلدبرین 10
9 ) تاریخ ایلچی نظام شاه 10
10 ) خلاصه السیر 10
11 ) سفرنامه پیترو دلاواله، سفرنامه سیاحی ایتالیایی 11
12 ) سفرنامه شاردن 12
13 ) سفرنامه برادران شرلی 13
14 ) سفرنامه سانسون 15
15 ) سفرنامه اولئاریوس 15
16 ) سفرنامه کمپفر 16
17 ) سفرنامه کارری 16
18 ) سفرنامه کروسینسکی 17
19 ) سفرنامه تاورنیه 18

فصل دوم : 19
سیری در تاریخ سیاسی ایران در دوره صفویه 19
سلطنت شاه اسماعیل اول 19
( 930 – 907 ه.ق ) 19
سلطنت شاه طهماسب اول ( 984 – 930 هـ . ق) 28
سلطنت شاه اسماعیل دوم ( 985 – 984 هـ . ق ) 32
سلطنت سلطان محمد خدابنده ( 996 – 985 هـ . ق) 34
به نوشته ی افوشته ای نطنزی : 34
سلطنت شاه عباس اول ( 1038 – 996 هـ . ق ) 36
لارنس لکهارت در این مورد می نویسد : 40
سلطنت شاه صفی ( 1052 – 1038 هـ . ق ) 40
سلطنت شاه عباس ثانی (1077 – 1052 هـ . ق ) 42
-سلطنت شاه طهماسب دوم 49
( 1145 – 1135 هـ . ق ) 49
سلطنت شاه عباس سوم 53
( 1148 – 1145 هـ . ق) 53

فصل سوم 56
- مروری بر تاریخ سیاسی گیلان بعد از اسلام 56
بخش اول 56
3 – 1 – گیلان در دوره فرمانروایی آل کیا 56
3 – 1 – 1 -گیلان در دوره اولیه اسلامی 56
بخش دوم 81
3 – 2 - الحاق گیلان به حکومت مرکزی صفوی 81
3 – 2 – 1 - انقلاب گیلان (1002 هـ . ق) 81
3 – 2 – 2 - خروج سلطان حمزه گیلانی (1003 هـ . ق ) و شورش مردم لشت نشاء (1005 هـ . ق) 81
3 – 2 – 3 - شورش مردم رشت بعد از قتل صفی میرزا (1022 هـ . ق) 81
3 – 2 – 4 - قیام مردم شیخاوند (1029 هـ . ق ) 81
3 – 2 – 5 - قیام غریب شاه گیلانی (1038 هـ . ق) 81
3 – 2 – 6 - گیلان در اشغال روسها (1135 هـ . ق) 81
3 – 2 – 1 -انقلاب گیلان (1002 هـ . ق) 81
3 – 2 – 3 -شورش مردم رشت بعد از قتل صفی میرزا (1022 هـ . ق) 84
3 – 2 – 4 - قیام سید محمد شیخاوند (1029 هـ . ق) : 85
گیلان در اشغال روسها (1135 هـ . ق) 89

فصل چهارم 91
اداره ایالت گیلان در دوره صفویه 91
4 . 1 ) حدود ایران در دوره صفویه 91
4 . 2 ) وجه تسمیه گیلان 93
4 . 3 ) حدود گیلان در دوره صفویه 95
4 . 4) جغرافیای طبیعی گیلان 95
1 . 4 . 4) آب و هوا 95
2 . 4 . 4 ) راهها 97
4 . 6 ) اداره ایالت گیلان قبل از دوره صفویه 110
4. 7 ) اداره ایالت میگدن در دوره صفویه 113

فصل پنجم 118
جایگاه فرهنگی گیلان در دوره صفویه 118
5 . 1 ) نژاد 118
5 . 2 ) زبان 123
مذهب 126
1 ) تاریخچه مذهب در گیلان 126
3 ) گیلان و نهضت شیعی صفویان 130
گیلان و نهضت شیعی صفویان 130
3 ) آداب و اعتقادات مذهبی 141
5 . 4 ) پوشاک 146
کارری در مورد لباس ایرانیان می نویسد : 146
کارری در مورد لباس زنان می نویسد : 149
5 . 5 ) خوراک 151
5 . 6 ) مسکن 153
5 . 7 ) اعیاد ملی و مراسم مذهبی 154
* جشن تیرگان  158
* جشن مهرگان158

فصل ششم 161
وضعیت اقتصادی گیلان در دوره صفویه 161
6 . 1 ) مالکیت زمین در عصر صفوی 161
1 ) تاریخچه برنج 163
2 ) نقش و جایگاه برنج در گیلان 163
3 ) نحوه برنجکاری 165
4 ) نقش آب در برنج کاری 169
6 . 3 ) جایگاه ابریشم و پنبه در ایران و گیلان 170
1 ) جایگاه تجاری ابریشم در دوره صفویه 171
2 ) عایدات ابریشم به دربار صفوی 174
3 ) نحوه نگهداری کرم ابریشم و تولید آن 175
4 ) انواع ابریشم 177
5 ) محصولات ابریشمی 177
6 ) پنبه 178
6 . 4 ) سایر محصولات کشاورزی 179
1 ) میوه ها 179
2 ) درختان و گلها 182
6 . 5 ) ماهیگیری 183
1 ) اهمیت دریای خزر 183
2 ) ماهیها 184
6 ـ 6 دامداری 185
1ـ حیوانات     اهلی 185
2ـ حیوانات وحشی 186
6 ـ 7 ضرب سکه 187
6 ـ 8 عایدانی که نصیب دربار می شد 188
1ـ عوارض گمرکی و راهداری 188
2ـ ابریشم 189
3ـ ماهیگیری 190
4ـ رسوم 190
5 ـ سایر عایدات شاه 190

فصل هفتم نتیجه گیری  وپیشنهادات 191
نتیجه گیری 191
پیشنهادات 192
منابع و مآخذ : 193


چکیده  
 گیلان دره ای است به هم پیوسته و در آن ابریشم و برنج به حد وفور به عمل می آید و پارچه های ابریشمی نه تنها در ایران بلکه در اروپا نیز شهرت دارد. در گیلان هر قدر به دریا نزدیک شویم طوری جنگلهای انبوه پوشیده شده که نمی توان راهی به داخل ایالت باز کرد. ورود به گیلان در دوره صفوی از چهار طریق بسیار دشوار انجام می گرفت اما این عیب با شاهرایی که به دستور شاه عباس از استرآباد به آستارا کشیده شد از میان رفت. مردم گیلان پیش از اسلام مستقل زندگی کرده، و پادشاهی های کوچک داشتند. در قرن سوم هجری حکومت علویان زیدیه گیلان پایه گذاری شد. اولجایتو نیز نتوانست این سرزمین را تحت فرمان خود درآورد. در سال 883 هـ . ق با فرمانروایی کارکیا میرزاعلی گامهای موفقیت آمیز برای پادشاهی صفویه برداشته شد. در ابتدای این دوران با سیاست مذهبی شاه اسماعیل اول و ایجاد وحدتی سیاسی مردم ایران تحت فرمان وی بودند ولی پس از شکست چالدران و مرگ وی اوضاع ایران آشفته شد. با سلطنت شاه عباس اول اوضاع ایران رو به پیشرفت نهاد. در زمان تشکیل دوره صفوی خان احمد گیلانی بر این سرزمین فرمانروایی می کرد. شاه طهماسب به دلایلی خان احمد را زندانی کرد. او در زمان سلطنت محمد خدابنده آزاد گردید. در زمان سلطنت شاه عباس اول با به تصرف درآمدن گیلان، استقلال آن از بین رفت ولی مردم روحیه آزادی خواهی خود را از دست ندادند. گیلان در این دوره دارای مذهب شیعه اثنی عشری بوده و اقلیتی مذهبی نیز در آن زندگی می کردند. مردم گیلان حتی پایین ترین افرادش از تواضع وادب برخوردارند. از اعیاد ملی آنان جشن نوروز، جشن تیرگان، جشن مهرگان، جشن فروردگان را می توان نام برد.
 از اهداف نگارش این تحقیق بررسی دیدگاههای جهانگردان غربی در مورد اوضاع جغرافیایی، سیاسی، اداری، اقتصادی و فرهنگی گیلان و جایگاه این سرزمین در این دوره می باشد که از طریق مطالعات وفیش برداری از کتب مختلف به خصوص سفرنامه ها و منابع اصلی و با تطابق و تحلیل مطالب صورت گرفته است. گیلان در دوره صفویه از اهمیت خاصی برخودار بوده و مرکز نفوذ و تبلیغات موفقیت آمیز آنها به حساب می آمده است. 

 واژگان کلیدی : میرزا علی کارکیا، گیلان، جهانگردان، صفویه، خان احمد خان، اسماعیل میرزا، شاه عباس کبیر.

 

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید