نگاه‌ و معنا در هنر عکاسی‌ (ماکروفتوگرافی چشم ها)

کد محصول HN45

تعداد صفحات: ۹۵ صفحه فایلWORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب :

پیشگفتار
مقدمه
فصل‌ اول‌ – دستگاه‌ بینایی‌ :
دستگاه‌ بینایی‌
ژاک‌ لکان
۱-۱- لحظه‌ی‌ رویت‌ – چگونگی‌ دیدن‌ از دیدگاه‌ ژاک‌ لکان‌
چشم روشنایی
رولان بارت
۲-۱- روئت عکاسی از دیدگاه رولان بارت
فصل‌ دو‌م – دیدن در عکاسی – خواستگاه عکاس :
دیدن در عکاسی – خواستگاه عکاس
فصل‌ سو‌م – گزینش کادر :
۱-۳- گزینش‌ کادر
۲-۳- ثبت‌ عکس‌ – فنون‌ عکاسی‌
فصل‌ چهارم – زیبایی شناسی در عکس :
زیبایی‌شناسی‌ در عکس‌ (نگاه‌ – معنا)
فهرست اعلام
فهرست‌ منابع‌ و مآخذ
گزارش کار عملی