بررسی انواع سیستم های تعلیق و نقش آنها در پایداری خودرو

کد محصول: me183

تعداد صفحات: ۱۷۰ صفحه فایل word

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده

درمقاله ای که پیش رو دارید ابتدا اجزاء سیستم تعلیق نام برده شده و تعایف و توضیحاتی درباره هر یک از اجزاء ارائه شده است و سپس به بررسی انواع سیستم های تعلیق با توجه به مستقل و غیر مستقل بودن ، و معایب و مزایای آنها پرداخته شده است  و در فصل دوم این پروژه سینماتیک و الاستو سینماتیک اکسل بررسی شده است  و تأثیر فاکتورهایی چون  Wheelbase  ، Tread(Track) ، مرکز غلتش و محور غلتش ، زویای چرخ از قبیل کمبر و کستر و سرکجی(toe-in) ، انحراف و آفست کینگ پین و تغییرات این فاکتورها بر قابلیت سیستم تعلیق و بر پایداری خودرو مورد بررسی قرار گرفته است

یک جاده هر چقدر هم صاف و مسطح باشد، محل مناسبی برای به حرکت درآوردن یک یا چند تن فلز با سرعت بالا نیست پس به سیستمی نیاز داریم که توانایی کاهش ضربات ، تکانها و لرزش ها را داشته باشد علاوه بر این ، یک خودرو باید در مقابل تغییرات بار وارده و تغییر مرکز ثقل ، انعطاف پذیر بوده و توانایی مواجه با آنها را داشته باشد مثلا در سر پیچ ها با توجه به شکل زیر مرکز ثقل خودرو تغییر می کند و به طرف خارج پیچ حرکت می کند، در صورت نبود سیستمی برای تغییر وضعیت تعادل، خودرو از مسیر خارج شده و واژگون می شود

وظایف و عملکرد اصلی سیستم تعلیق عبارتند از :

–  شرایطی را فراهم کند که چرخ ها با حرکت عمودی خود، مانع ازانتقال ارتعاشات ناشی از پستی و بلندی جاده به شاسی خودرو  شود

–   از پیچش شاسی حول محور طولی خودرو، جلوگیری کند

–   تماس چرخها را با جاده با کمترین تغییرات نیرو حفظ کند

–   چرخ ها رادر حالت درست راندن و زوایای کمبر مناسب، نسبت به سطح جاده نگه دارد

–   برای کنترل نیرو های تولید شده توسط چرخ ها به نیرو های طولی ( شتاب و ترمز)، نیرو های جانبی ( دور زدن )، و گشتاور های ترمز و سیستم محرکه، عکس العمل نشان دهد

   خواص سیستم تعلیق در دینامیک اتومبیل بسیار اهمیت دارد و پاسخ این سیستم بر نیروها و گشتاورهایی که از چرخ ها به شاسی منتقل می شود، تأثیر زیادی داردعلاوه بر مطالب مزبور که در طراحی سیستم تعلیق اهمیت داشتند ، می توان به پارامترهایی چون قیمت، وزن، فضا و ابعاد مورد نظر،قابل

فهرست

۱۱  فصل اول اجزاء سیستم تعلیق  ۹

۱۱۲فنر(spring)  ۹

۱۱۳کمک فنر (Damper or Shock absorber)  ۹

۱۱۴انواع فنرها  ۱۰

۱۱۴aفنر مارپیچ (Coil Spring)  ۱۰

۱۱۴bفنر تخت ( Leaf Spring)  ۱۱

۱۱۴cمیله پیچشی (Torsion Bar)  ۱۲

۱۱۴dفنرهای هوایی ( Air Spring )  ۱۳

۱۱۴eفنر لاستیکی ( Rubber Spring )  ۱۳

۱۱۵ بوشها (‌ Bushes)  ۱۴

۱۱۶طَبَق (‌ Control Arm )  ۱۵

۱۱۷سیبک (‌ Ball Joint )  ۱۵

۱۱۸میل تعادل (‌ Stabilizer ، Sway Bar ، Anti Roll Bar)  ۱۶

 Strut 119  ۱۷

Strut Braces 1110   ۱۷

۱۲ انواع سیستم های تعلیق  ۱۸

۱۲۱ سیستم های تعلیق یکپارچه   ۱۸

۱۲۱۱سیستم تعلیق هاچکیس  ۲۷

۱۲۱۲سیستم تعلیق دودیون  ۲۸

  ۱۲۱۳سیستم تعلیق میله پیچشی (Twist Beam Torsion Beam)  ۲۹

۲۱۲سیستم های تعلیق مستقل  ۳۰

۲۱۲aنیازمندیهای سیستم تعلیق  ۳۰

۲۱۲۱سیستم تعلیق محور آونگی (Swing Arm )  ۳۲

۲۱۲۲سیستم تعلیق طبق دار دوبل(A-Arm or Double Wishbone )  ۳۳

۲۱۲۳سیستم تعلیق مک فرسون استرات واسترات دمپر  ۳۵

۲۱۲۴سیستم تعلیق بازوی کشنده اکسل عقب (Trailing Arm Rear Axle)  ۳۹

۲۱۲۵ سیستم تعلیق شبه بازوی کشنده اکسل عقب (Semi Trailing Arm Rear Axle)  ۴۲

فصل دوم: سینماتیک والاستوسینماتیک اکسل  ۴۴

۲۱ اهداف تنظیمات اکسل  ۴۴

۲۲ فاصله بین محور عقب ومحور جلو ( wheel base)  ۴۵

۲۳ فاصله بین دو چرخ یک محور ( پهنای tread)  ۴۶

۲۴  مرکز غلتش و محور غلتش  ۵۳

۲۴۱ تعاریف   ۵۴

۲۴۲  محور غلتش بدنه  ۵۷

۲۴۳  مرکز غلتش بدنه در سیستم های تعلیق مستقل   ۵۹

۲۴۴  مرکز غلتش بدنه در اکسلهای لنگی مرکب  ۶۶

۲۴۵  مرکز غلتش بدنه در اکسل های یکپارچه  ۶۶

۲۵  کمبر  ۷۰

۲۵۱  مقادیر داده های کمبر  ۷۰

۲۵۲  تغییرات سینماتیکی کمبر  ۷۲

۲۵۳  محاسبه تغییرات کمبر توسط طراحی  ۷۳

۲۵۴  کمبر غلتشی هنگام دور زدن  ۷۶

۲۵۵  کمبر الاستیکی  ۷۹

۲۶  زاویه سرکجی ( Toe-in ) و خود فرمانی  ۸۰

۲۶۱  زاویه Toe-in و زاویه حرکت عرضی، داده ها وتلرانس ها  ۸۰

۲۶۲  تغییرات سینماتیکی toe-in  ۸۵

۲۶۳  تغییرات Toe-in توسط فرمان دهی غلتشی  ۸۸

۲۶۴  تغییرات Toe-in توسط نیروهای جانبی  ۹۳

۲۶۵  تغییرات Toe-in توسط نیروهای طولی   ۹۴

۲۶۵۱  Toe-in هنگام ترمز گیری   ۹۴

۲۶۵۲  جذب سختی غلتش دینامیکی تایر رادیال بدون تغییرات Toe-in  ۹۶

۲۶۵۳  عمل نیروهای کشنده چرخ جلو  ۹۸

۲۷  نسبت فرمان پذیری و زاویه فرمان پذیری  ۹۹

۲۷۱  زاویه فرمان پذیری  ۹۹

۲۷۲  Trackو دایره های گردش  ۱۰۴

۲۷۳  نسبت سینماتیکی فرمان  ۱۰۷

۲۷۴  نسبت دینامیکی فرمان  ۱۱۰

۲۸ : راست کننده فرمان  ۱۱۳

۲۹  انحراف و آفست کینگ پین روی زمین  ۱۱۵

۲۹۱  رابطه بین انحراف و آفست کینگ پین روی زمین ( شعاع دوران)  ۱۱۵

۲۹۲  اهرم نیروی ترمزی  ۱۲۱

۲۹۳  اهرم نیروی طولی  ۱۲۴

۲۹۴  تغییرات در آفست کینگ پین   ۱۲۶

۲۱۰  کستر  ۱۲۷

۲۱۰۱  زاویه و کشش کستر  ۱۲۷

۲۱۰۲  کستر و حرکت مستقیم   ۱۳۱

۲۱۰۳  گشتاورهای راست گر هنگام دور زدن  ۱۳۳

۲۱۰۴  انحراف کینگ پین، تغییرات کمبر و کستر در ورودی فرمان   ۱۳۷

۲۱۰۵  تغییرات کستر در مسیر حرکت چرخ جلو  ۱۴۱

۲۱۰۶  مسیر حرکت چرخ وابسته به چرخش شغال دست فرمان عقب  ۱۴۸

۲۱۰۷  تجزیه نیروی عمودی چرخ روی کستر  ۱۴۹

۲۱۰۸  تنظیمات و تلرانس ها  ۱۵۴

۲۱۰۹  اندازه گیری کستر، انحراف کینگ پین، کمبر و تغییرات toe-in  ۱۵۴

۲۱۰۹۱  شرایط اندازه گیری    ۱۵۴

۲۱۰۹۲  اندازه گیری زاویه کمبر  ۱۵۵

۲۱۰۹۳  اندازه گیری زاویه کستر  ۱۵۵

۲۱۰۹۴  اندازه گیری تغییرات کستر  ۱۵۶

۲۱۰۹۵  اندازه گیری زاویه کینگ پین   ۱۵۶

۲۱۰۹۶  چک کردن انحراف کینگ پین و کمبر  ۱۵۶

۲۱۰۹۷ اندازه گیری انحراف کینگ پین و تغییرات کمبر  ۱۵۷

۲۱۰۹۸ اندازه گیری تغییرات Toe-in  ۱۵۷

۲۱۱ مکانیزم ضد شیرجه و ضد سقوط  ۱۵۷

۲۱۱۱ توضیح مفهوم   ۱۵۷

۲۱۱۲قطب pitch جلوی خودرو  ۱۵۹

۲۱۱۳ قطب pitch عقب خودرو