اطلاعیه

بررسی و مطالعه سیستم کنترل موتورهای انژکتوری

کد محصول: me176

تعداد صفحات ۱۰۹ صفحه فایل word

قیمت: ۳۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

-۱-مقدمه

      با توجه به پیشرفت صنعت و اینکه کاربراتور به خوبی نمی تواند سوخت را به ذرات ریز در آورد و سوخت هر چه بیشتر به ذرات ریز تبدیل شود بهتر می تواند در مجاورت هوا قرار گیرد و کامل تر بسوزد اهمیت انژکتوری کردن موتورها برای کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا و افزایش راندمان موتور آشکار می گردد.

هدف از سوخت رسانی موتورهای بنزینی این است که مخلوطی جهت احتراق تهیه گردد که با وضعیت کاری موتور منطبق باشد تا بهترین نتیجه در تمامی حالات کارکرد بدست آید و در صورت تغییر در کارکرد (هنگام شتاب گیری، ترمز کردن ….) عمل انطباق با شرایط کارکرد با حداقل زمان ممکن انجام گردد. یک سیستم سوخت رسانی مناسب بایستی شرایط زیر را فراهم نماید تا عمل احتراق به خوبی صورت گیرد.

۱- مخلوط قابل احتراق باشد.

۲- در هنگام احتراق مخلوط گازی شکل باشد، تا عمل احتراق سریعتر صورت گیرد.

۳- نسبت هوا به سوخت مناسب باشد.

۴- مخلوط به لحاظ نسبت هوا به سوخت در تمامی نقاط یکنواخت باشد.

۵- توزیع مخلوط در سیلندرها برابر باشد .

از لحاظ تئوری سوخت در کاربراتور بایستی کاملا ً تبخیر شده و سپس در داخل سیلندر پس از بسته شدن سوپاپ در طی مرحله تراکم برای احتراق آماده گردد.

برای تسهیل در تبخیر سوخت مجبور به گرم کردن مجاری تنفسی می باشیم که جرم حجمی مخلوط را کاهش داده و بازده تنفسی را کاهش می دهد که در نهایت توان ماکزیمم موتور را با کاهش قابل توجهی مواجه می سازد. متعادل کردن شارژ ورودی به تمام سیلندرها و توزیع یکسان مخلوط بین سیلندرها از مشکلات دیگری است که سیستمهای کاربراتوری به همراه دارد. بدلیل نا مساوی بودن مسیر عبور مخلوط سوخت و هوا از محل کاربراتور تا محل ورود به سیلندرهای مختلف، همراه در مقدار و کیفیت شارژ ورودی به سیلندرها تفاوت وجود دارد که موجب نا هماهنگی در تنفس و توان آنها شده و کارکرد موتور را تحت تأثیر قرار می¬¬¬¬¬¬¬¬ ¬¬¬¬دهد.

کاربراتور، یک سیستم مکانیکی تنظیم نسبت هوا به سوخت می باشدکه تعداد معدودی از کمیتها را مورد سنجش قرار داده و در تنظیم دبی سوخت مورد استفاده قرار می دهد، در حالیکه عوامل متعددی در کارکرد موتور تأثیر داشته و در تعیین نسبت هوا به سوخت بهینه مؤثر می باشد و کاربراتور قادر به در نظر گرفتن تمامی این عوامل نمی باشد. از جمله این عوامل شرایط محیطی و آب و هوایی است که در صورت انتقال اتومبیل از یک منطقه جغرافیایی به منطقه دیگر تنظیم موتور آن از جمله کاربراتور دچار اشکال شده و نیاز به تنظیم مجدد پیدا می کند. یا به عبارت دیگر کاربراتور پیکان به سادگی تحت شرایط محیط، دما، ارتفاع و زمان از تنظیم خارج می شود و این بزرگترین ضعف آن است. برای نظر به این موارد استفاده از سیستم های پیشرفته تر و گران قیمت تر را ایجاب می نماید. همچنین با توجه به متفاوت بودن شرایط کارکرد موتور، لازم است سیستم سوخت رسانی، بطور خودکار عمل انطباق را با وضعیت موجود انجام دهدکه کاربراتور ساده فاقد این توانایی است. هنگام راه اندازی اتومبیل (وقتی موتور سرد می باشد) کاربراتور ساده نمی تواند مخلوط مافوق غنی تهیه نماید، در شرایط بار متوسط نیز که دریچه گاز باز می شود، مخلوط بجای اینکه از لحاظ هوا غنی شود از نظر سوخت غنی می شود که در این حالت مصرف سوخت در حد مطلوب نیست. لذا برای اینکه بسته به کار موتور مخلوط را به لحاظ مقدار مصرف سوخت تغییر دهد، در ساختار کاربراتور چند مدار رسانی به نامهای مدار دور آرام، کم و دور زیاد با بار کم، و مدار قدرت ساخته می شود که هر مدار تأثیر مستقیمی بر کارکرد موتور در شرایط مختلف می گذارد، به این ترتیب ساخت وسیله ای بعنوان کاربراتور برای موتورهای امروزی نیازمند تکنولوژی پیشرفته و صرف هزینه های زایدی است بدون آنکه جوابگوی نیازهای کنونی صنعت اتومبیل باشد. محدود شدن مقدار مجاز آلودگی اگزوز اتومبیلها، ضرورت اعمال کنترل دقیق بر مصرف سوخت و نسبت هوا به سوخت را ایجاب می نماید .

۱-۲-  محاسن سیستم تزریق سوخت

۱- تقسیم ماده سوختی بطور یکنواخت در کلیه سیلندرها در موتورهای چند سیلندری.

۲- کاهش مصرف سوخت که این به علت اندازه گیری دقیق سوخت می باشد.

۳- بهینه شدن نسبت به هوا در شرایط رانندگی مختلف.

۴- افزایش ورودی به موتور در زمان کاهش سرعت.

۵- بالا رفتن بازدهی و افزایش قدرت خروجی در واحد حجم.

۶- شتاب گیری موتور زیاد است(بدون تأخیر).

۷- کنترل دقیق وضعیت دور آرام موتور.

۸- گشتاور بالا در دورهای پایین.

۹- در هوای سرد بهتر روشن شده و سریعتر گرم می شود.

۱۰- بالا رفتن بازدهی و افزایش قدرت خروجی در واحد حجم.

۱۱- تصحیح میزان آوانس برای جلوگیری از ایجاد نوسانات در عملکرد موتور.

۱۲- نداشتن سطح مقطع باریک(گلوگاه) در لوله مکش.

۱۳- کاهش گازهای آلاینده خروجی از اگزوز.

ب

فهرست

              عنوان                                                                                                                       صفحه

فصل اول

            ۱-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………..               ۱

۱-۲-       محاسن سیستم تزریق سوخت……………………………….                              ۲

                فصل دوم: کنترل موتور

۲-۱-       مقدمه………………………………………………………………………………………………………..               ۴

۲-۲-       EG چیست………………………………………………………………………………………………. ۵

۲-۳-       مقایسه کلی بین سیستم EGI و سیستم کاربراتوری……………………………………………                 ۵

۲-۴-       اجزای سیستم EGI و دیاگرام کلی سیستم  ……………………………………………………. ۶

۲-۵-       معرفی سیستم ورودی و اجزای آن………………………………………………………………….               ۷

۲-۶-       معرفی سیستم سوخت رسانی و اجزای آن………………………………………………………..               ۱۱

۲-۷-       سیستمهای سوخت رسانی……………………………………………………………………………..                ۱۳

۲-۸-       معرفی سنسورهای سیستم کنترلی……………………………………………………………………                ۲۲

۲-۹-       توابع کنترلی موتور………………………………………………………………………………………                ۲۵

۲-۱۰       مودهای کنترلی موتور………………………………………………………………………………….               ۳۱

۲-۱۱       عیب یابی کنترلی موتور……………………………………………………………………………….                ۳۵

                ج

فصل سوم: سیستم کنترلی K-jetronic

۳-۱-       اجزای این سیستم………………………………………………………………………………………..                ۳۸

۳-۲-       سیستم سوخت رسانی…………………………………………………………………………………..                ۳۸

۳-۳-       واحد اندازه گیری سوخت……………………………………………………………………………                ۴۱

۳-۴-       متعادل کردن شرایط کاری……………………………………………………………………………                ۴۵

۳-۵-       توابع مکمل (اضافی)……………………………………………………………………………………               ۵۰

                فصل چهارم: سیستم کنترلی L-jetronic

۴-۱-       مروری بر سیستم………………………………………………………………………………………… ۵۲

۴-۲-       فواید سیستم L-jetronic……………………………………………………………………………   ۵۳

۴-۳-       سیستم تغذیه سوخت……………………………………………………………………………………                ۵۵

۴-۴-       سیستم حس گرداده های کاری……………………………………………………………………..                ۵۸

۴-۵-       واحد اندازه گیری سوخت……………………………………………………………………………                ۶۱

۴-۶-       تطبیق با شرایط کاری………………………………………………………………………………….. ۶۶

۴-۷-       توابع اضافی………………………………………………………………………………………………..               ۶۸

۴-۸-       L3-jetronic…………………………………………………………………………………………..              ۶۸

۴-۹-       LH-jetronic………………………………………………………………………………………….               ۷۰

                فصل پنجم: سیستم کنترلی M-METRONIC

۵-۱-       مروری بر سیستم……………………………………………………………………………………..     ۷۴

۵-۲-       شرح ویژه M-METRONIC……………………………………………………………………         ۷۴

۵-۳-       د

سیستم تغذیه سوخت………………………………………………………………………………….. ۷۵

۵-۴-       اکتساب داده های کاری……………………………………………………………………………….               ۷۶

                فصل ششم: سیستم کنترلی ME-METRONIC

۶-۱-       مروری کلی بر سیستم MOTRONIC…………………………………………………..      ۸۰

۶-۲-       نسخه (ورژن) ME…………………………………………………………………………………..    ۸۰

۶-۳-       سیستمهای کنترل شارژ سیلندر……………………………………………………………………… ۸۱

۶-۴-       کنترل مبادله گاز…………………………………………………………………………………..       ۸۲

۶-۵-       سیستم سوخت رسانی…………………………………………………………………………………..                ۸۴

۶-۶-       به دست آوردن داده های کاری………………………………………………………………       ۸۶

                فصل هفتم: آلاینده ها و روش کاهش آنها

۷-۱-       مقدمه……………………………………………………………………………………………………….                ۸۹

۷-۲-       آلاینده های موتورهای احتراق جرقه ای…………………………………………………………                ۸۹

۷-۳-       روش کاهش آلاینده های حاصل از احتراق……………………………………………………..               ۹۰

                فصل هشتم: مقایسه عملکرد موتور کاربراتوری و انژکتوری پیکان

۸-۱-       مقدمه………………………………………………………………………………………………………..               ۹۵

۸-۲-       نمودارها…………………………………………………………………………………………………   ۹۵

                بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………….    ۹۹

                منابع و مراجع……………………………………………………………………………………………  ۱۰۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.