نحوه عملکرد سیستم ترمز در واگن های مسافری و باری

کد محصول: me170

تعداد صفحات: ۵۰ صفحه وورد+ ۲۳ اسلاید

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست

مقدمه ..۱
فصل اول : معرفی انواع سیستم های ریلی
۱-۱ انواع سیستم ریلی  ۳
۱-۲ وظایف سیتم های ترمز  ۶

فصل دوم : سیستم ترمز واگن ها
۲-۱ اجزای سیستم ترمز واگن های باری: سیستم روسی ۸
۲-۲ اهرم بندی ترمز  ۹
۲-۳ خودکار ترمز ۱۰

فصل سوم : سوپاپ سه قلو
۳- سوپاپ سه قلو ۱۳
۳-۱قسمت آزاد سازی دستی .۱۳
۳-۲ قسمت جلگه – کوهستان .۱۴
۳-۳ قسمت باردار – متوسط- خالی  ۱۵
۳-۴ اتومات باردار- خالی ۱۶
۵-۳ معایب دستگاه های بابار – خالی  ۱۸
۶-۳ انواع سوپاپ سه قلو ۲۰
۳-۶-۱- سوپاپ سه قلو های سری KE3 20
۳-۶-۲- سوپاپ سه قلوهای DB60 20
۳-۶-۳- تجهیزات سوپاپ سه قلوی KE 20
۳-۶-۴- شیر قطع و وصل یا شیر ترمز هوا ۲۰
۳-۷- شیرباری – مسافری  .۲۱
۳-۷-۱-  تجهیزات ترسیع کننده و کنترل .۲۱
۳-۷-۲- سوپاپ های محدود کننده ی فشار زیاد و فشار کم  ۲۲
۳-۷-۳- طرز کار شیر باری – مسافری .۲۲
۳-۸- طرز کار سوپاپ سه قلوی KE1 به صورت غیر تشریحی ۲۳
۳-۸-۱- هواگیری .۲۳
۳-۸-۲- ترمزگیری  .۲۳
۳-۸-۳- تخلیه (آزاد سازی ) .۲۴
۳-۹- تشریح کامل طرز کار سوپاپ سه قلوی KE1CSL 25
۳-۹-۱- حالت اول هواگیری .۲۵
۳-۹-۲- سوپاپ تخلیه دستی ۲۵
۳-۱۰- طرز کار سوپاپ تخلیه اتوماتیک سوپاپ تخلیه سریع (ALV9A) 26
۳-۱۰-۱- سیلندر ترمز و اهرم بندی  .۲۶

فصل چهارم : سیستم ترمز واگن های مسافری
۴- معرفی  ترمزهای قطارهای مسافری  .۳۱
۴-۱- سیستم ترمز واگن های مسافری ۳۲
۴-۲- تجهیزات سیستم ترمز دیسکی .۳۲
۴-۳- شیر باری ، مسافری ، سریع السیر .۳۳
۴-۴- سوپاپ تسریع کننده .۳۵
۴-۵- سوپاپ تبدیل فشار  ۳۵
۴-۶- سیستم ضد لغزش .۳۶
۴-۶-۱- انواع سوپاپ ضد لغزش موجود در راه آهن  .۳۷
۴-۷- ترمز دستی واگن های مسافری  ۳۹
۴-۷-۱- مکانیزم انتقال نیرو  .۳۹
۴-۸- حال و آینده قطارهای شناور مغناطیسی .۴۰
نتیجه گیری  ۴۲
منابع و مأخذ ۴۳