آزمون های غیر مخرب

کد محصول: me138

تعداد صفحات: ۱۰۵ صفحه فایل word

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
چکیده : ۳
پیشگفتار : ۴
مقدمه : أ‌
آزمون های غیر مخرب أ‌
Non Destructive Tests (NDT) أ‌
ضرورت بازرسی أ‌
انواع سیستمهای بازرسی أ‌
معایب روش : أ‌
تفاوتهای DTوNDT : أ‌
عیوب قابل تشخیص با NDT : أ‌
عیوب ناشی از مواد اولیه : أ‌
عیوب ناشی از روش ساخت : أ‌
عیوب ناشی از مونتاژ قطعات : ب‌
المان های بازرسی غیر مخرب : ب‌
روش های متداول NDT: ب‌
مراحل NDT : ب‌
تعاریف اولیه : ب‌
فصل اول :آشنایی با آزمون های غیر مخرب ۱
۱-۱ مقدمه : ۲
ویژگی ها و مزایای آزمون های غیر مخرب : ۲
مبنای کار در آزمون های غیر مخرب : ۳
آزمون های غیرمخرب : ۴
آزمون بصری و نوری : ۴
آزمون ذرات مغناطیسی : ۵
آزمون مایعات نافذ : ۵
آزمون الکترومغناطیس : ۵
آزمون نشتی : ۵
مقایسه روش ها : ۵
مایعات نافذ ۵
کاربردها : ۵
معایب و محدودیت ها : ۶
ذرات مغناطیسی ۶
کاربردها : ۶
معایب و محدودیت ها : ۶
فراصوت ۶
کاربردها : ۶
معایب و محدودیت ها : ۷
رادیوگرافی نوترونی ۷
کاربردها : ۷
معایب و محدودیت ها : ۷
رادیو گرافی اشعه ایکس ۷
کاربردها : ۷
معایب و محدودیت ها : ۷
رادیوگرافی گاما ۸
کاربردها : ۸
معایب و محدودیت ها : ۸
الکترومغناطیسی ۸
کاربردها : ۸
معایب و محدودیت ها : ۸
فصل دوم :آشنایی با آزمون پرتونگاری و انواع آن ۹
۲-۱ آزمون پرتونگاری : ۱۰
۲-۲ کاربردهای پرتونگاری : ۱۲
۲-۳ برخی از محدودیت های پرتونگاری : ۱۳
۲-۴ اقدامات کنترلی در مواجهه با ریسک پرتوهای یونساز در پرتونگاری ۱۴
الف) کنترلها مهندسی : ۱۴
ب) کنترل های مدیریتی : ۱۴
ج) کنترل های پزشکی : ۱۴
۲-۵ انواع روش پرتونگاری ۱۵
۲-۵-۱ روش رادیوسکوپی (radioscopy method) : 15
۲-۵-۱-۱ مزایای روش رادیوسکوپی در مقایسه با رادیوگرافی عبارتند از : ۱۶
۲-۵-۲ روش رادیوگرافی : ۱۷
۲-۶ فیلم پرتونگاری یا رادیوگراف : ۱۸
۲-۷ پرتونگاری خشک : ۲۱
۲-۸ بررسی و تفسیر فیلم پرتو نگاری یا فیلم خوانی : ۲۱
۲-۹ مزایا و محدودیتهای آزمون پرتونگاری ۲۲
۲-۱۰ انواع رادیوگرافی های جایگزین ۲۲
۲-۱۰-۱ رایوگرافی دیجیتال (DRT) : 22
۳-۱۰-۲ رادیورگرافی با استفاده از کرولر (Crawler) 22
۲-۱۱ نمونه هایی از تصاویر پرتونگاری : ۲۳
فصل سوم : انواع پرتوها و کلیات آزمون پرتونگاری ۳۰
۳- انواع پرتوها : ۳۱
۳-۱ پرتو x : 32
۳-۲ پرتو (گاما) ۳۷
۳- ۲- ۱ مزایا و معایب پرتو نگاری با پرتو گاما در مقایسه با پرتو ایکس : ۴۰
مزایا : ۴۰
معایب : ۴۱
۳-۲-۲ : کاربردهای گاما ۴۱
۳-۲-۳ : محدودیت های گاما : ۴۲
۳-۳ : هم ارز رادیو گرافیک ۴۲
۳-۴ : تشکیل سایه ، بزرگ شده و انحراف تصویر ۴۳
۳ – ۵ – منبع تولید پرتو گاما و تجهیزات مربوط به آن : ۴۵
۲-۶ پرتو نگاری نوترونی : ۴۸
۲-۶- ۱ تولید نوترون : ۴۹
۲-۶-۲ کاربردهای پرتونگاری نوترونی ۵۰
۲-۶ -۳ محدودیت ها : ۵۱
فصل چهارم : پرتونگاری در جوش ها ۵۲
۴- بازرسی های قطعات جوشکاری شده(weldment parts inspeltion) 53
۴-۱ جوشکاری قوس (arcwelding) 53
۴-۲ جوشکاری مقاومتی cresistanc , welding 55
۴-۳ بازرسی سطح مقطع های لوله ای : (pipe . cross section inspection) 56
سه روش اصلی برای بازرسی مقاطع لوله ای وجود دارد: ۵۷
۴-۳-۱ روش دو دیواره –دو تصویر : ۵۷
۴-۳-۲ روش دو دیواره ، تک تصویر: ۶۰
۴-۳-۳ روش تک دیواره ، تک تصویر : ۶۱
۴-۴- روش رادیوگرافی متحرک (white radioq raphic) 63
۴-۵ کندی حرکت ۶۵
۴-۶ نمونه تصاویر پرتونگاری در جوش ۶۶
فصل پنجم : بهبود کیفیت تصاویر رادیوگرافی جوش به کمک روشهای پردازش تصاویر و بینایی ماشین ۷۴
۵-۱ مقدمه : ۷۵
۵-۲ پردازش دیجیتال تصاویر رادیوگرافی ۷۶
۵-۳ بینایی ماشین جهت جداسازی تصویر جوش ۷۷
۵-۴ بهبود کیفیت تصاویر دیجیتال ۷۸
۵-۵ کلیات الگوریتم پیشنهادی در بهبود کیفیت تصاویر رادیوگرافی جوش ۸۰
فصل ششم : نتیجه گیری : ۸۳
منابع و مآخذ : ۸۷
فهرست شکل ها و جداول
شکل ۱-۲ تشکیل نقاط تیره و روشن بر روی فیلم بر اثر ضریب جذب متفاوت نقاط گوناگون ۱۹
شکل ۲-۲ نمودار تصویری نشان دهنده سیستم رادیوگرافی ۲۰
شکل ۳-۲ نمونه هایی از تجهیزات حفاظت فردی در پرتونگاری ۲۳
شکل ۴-۲ سیستم رادیوسکوپی ساده با استفاده از صفحه نورانی به صورت شماتیکی ، سیستم مجهز به دوربین و کامپیوتر ۲۵
شکل ۵-۲ نوعی سیستم رادیوسکپی و آرایش تجهیزات مربوط به آن به صورت شماتیک . ۲۵
شکل ۶-۲ نوعی سیستم رادیوسکپی با به کارگیری سیستم چرخان قطعه و کسب تصویر سه بعدی به صورت شماتیک ۲۶
شکل ۷-۲ ۱) لایه پوشش ژلاتینی سخت شده به منظور نگهداری لایه حاوی ماده حساس به پرتوهای ایکس و گاما ، ۲) لایه ماده امولسیون از یکی از کریستالهای برومورنقره در ژلاتین ، ۳) لایه نازکی از چسب به منظور اتصال کامل به ماده پلیمری پایه ، ۴) ماده پلیمری پلی استر ، ۲۸
شکل ۸-۲ ۳۲
شکل۹-۲ ۳۲
شکل ۱۰-۲ مناطق حفره های اسنفجی در یک فولاد ریختگی ، عکسبرداری در ۶۰ ثانیه با ma5 و kv200 فاصله چشمه تا فیلم ۱ متر ، فیلم صنعتی AX با استفاده از صفحات ۱۲۵/۰ میلیمتری سربی . (با امتنان از Kodak Ltd) 33
شکل ۱۱-۲ فولاد ریختگی که (a) حفره های انقباضی و (b) ترک های انقباضی را نشان می دهد. عکسبرداری در ۴۵ ثانیه با mA5 و KV250 – فاصله چشمه تا فیلم ۱ متر ، با استفاده از صافی ۲۵/۰ میلیمتری سربی (با امتنان از . Kodak Ltd) 34
شکل ۱۲-۲ تصویر رادیوگرافی مکانیزم آزاد شدن صندلی جهنده هواپیمای مارتین بکر که صحیح بودن مونتاژ را نشان می دهد. عکسبرداری در ۳۰ ثانیه با mA5 و kV250 ، با استفاده از یک صافی ۲۵/۰ میلیمتری سربی ، فاصله چشمه تا فیلم ۱ متر – فیلم MX با استفاده از صفحات سربی ۱۲۵/۰ میلیمتری (با امتنان از . Kodak Ltd) 35
شکل ۱۳-۲ تصویر رادیوگرافی بخشی از سطح کنترل هواپیما ، عکسبرداری در ۳۰ ثانیه با Ma4 و KV60 ، فیلم کداک AX بدون صفحه (با امتنان از . Kodak Ltd). 36
شکل ۱۴-۲ تصویر رادیوگرافی لوله های اگزوز یک موتور ، حفره های انقباضی با دایره نشان داده شده اند . عکسبرداری در ۳۰ ثانیه با mA 10 و KV80 با استفاده از فیلم MX (با امتنان از . Kodak Ltd). 37
شکل ۱۵-۲ سیستم بازرسی فلوئوروسکپی : (الف) چرخهای در حالت ورود به اتاقک حفاظ دار پرتو X ؛ (ب) اتاق مشاهده از راه دور ، که تصویر چرخ را بر روی صفحه TV و میز کنترل را نشان می دهد. ۳۸
شکل ۳-۱ تصویری لوله اشعه X 40
شکل ۳-۲ نمودار نشان دهنده نقطه کانونی واقعی روی صفحه متمایلند و نقطه کانونی موثر عمود بر اشعه ۴۱
شکل ۳-۳ طیف تشعشع X نشان دهنده بسامدهای ویژه و تشعشع سفید ۴۱
شکل ۳-۴ تاثیر ولتاژ لامپ بر روی تغییرات شدت تشعشع با طول موج : (a) لامپ با ولتاژ پایین ؛ (b) لامپ با ولتاژ بالا ۴۲
شکل ۳-۵ تاثیر جریان لامپ بر روی تغییرات شدت اشعه x با طول موج : (a) با جریان پایین لامپ ؛ (b) با جریان بالای لامپ ۴۳
شکل ۳-۶ تاثیر ولتاژ لامپ روی قدرت نفوذ تشعشع x 43
شکل ۳-۷ واحد پرتو X320 کیلو واتی (اقتباس از Pamtak Ltd) 44
جدول ۳-۱ ۴۶
جدول ۳-۲ ۴۷
شکل ۳-۸ تغییرات ضریب پراکنش با ولتاژ لامپ . ۴۸
شکل ۳-۹ اشکال هندسی : (a) بزرگتر شدن تصویر ؛ (b) اعوجاج تصویر ؛ (c) تشکیل تصاویر روی هم ؛ (d) عدم وضوح تصویر که بوسیله یک چشمه با اندازه محدود تولید می شود. ۵۲
شکل ۳-۱۰ نمونه ای از دستگاه حاوی منبع پرتو گاما با تجهیزات مربوط به آن ۵۴
شکل ۳-۱۱ نمونه هایی از دستگاههای مولد پرتو گاما ۵۵
جدول ۴-۳ مشخصات پرتو گاما حاصل از دو ماده رادیواکتیو طبیعی و چهار ماده رادیواکتیو مصنوعی ۵۵
شکل۳-۱۲ کند کردن نوترون ها و پرتوافشانی آنها در پرتونگاری نوترونی و موفعیت صفحه کمکی در آن دسته پرتو نوترونی می تواند به صورت :الف) موازی و یا ب ) واگرا باشد . ۵۷
شکل ۱-۴ جهات مرجع دید برای بازرسی رادیوگرافی چندین نوع از اتصالات جوش گرده ای (a)تک گرده با اتصال T شکل (b) تک گرده با گوه ی معال سازی (c) دو تک گرده مجاور هم که به طور همزمان رادیوگرافی شده اند. (d) دو گرده ای با اتصال T شکل (e) اتصال نبشی به همراه فیلمی که در درون آن قرار گرفته است (F) اتصال نبشی به همراه فیلم قرار گرفته درخارج آن (g) و (h) دیدهای متناوب از اتصال روی هم یا دو خط جوش می باشد. ۶۱
شکل ۲-۴ دیاگرام نشان دهنده ی رابطه ی بین پرتو تابش و قطعه و فیلم برای روش دو دیواره دو تصویر که برای بازرسی مقاطع استوانه ای تو خالی یا لوله های جوشکاری شده به کار می روند ابعاد برحسب اینچ داده شده است. ۶۵
شکل ۴-۴ شماتیکی از تکنیک های مختلفی که آرایش های مختلف منبع پرتو ، استوانه و فیلم برای تک دیواره ، تک تصویر رادیوگرافی از مقاطع استوانه ای که از منابع تشعشع داخلی و خارجی استفاده می کند ، نشان می دهد . مطالبی برای بحث را می بینید. ۶۸
شکل ۵-۴-آرایش مربوط به استفاده از روش رادیوگرافی متحرک به روش تک دیواره ، تک تصویر از طول جوش خطوط لوله ، کاربرد (a)سیستم رایج قابل حمل پرتو x ، (b)میله ی آندی لامپ پرتو x 71
شکل ۶-۴ نمونه ای از بریدگی کنار داخلی یا ریشه جوش (Internal or root undercut) 73
شکل ۷-۴ نمونه ای از بریدگی کنار خارجی یا برآمدگی ریشه جوش (External or crown undercut) 73
شکل ۸-۴ نمونه ای از جا به جای یا جفت نشدگی (Offset or mismatch) 74
شکل ۹-۴ یک دستگاه اشعه x دورانی شعاعی KV300 فیلیپس برای آزمایش جوشکاری محیطی یک لوله بزرگ ، فیلم بصورت پیوسته دور محیط خارجی لوله پیچانده شده و بوسیله گیره های مغناطیسی نگه داشته می شود (با امتنان از . Wells-Krautkramer Ltd) 74
شکل ۱۰-۴ نمونه ای از حفره های گازی در قطعه ریخته گری شده . ۷۴
شکل ۱۱-۴ نمونه ای از آخال غیرفلزی یا سرباره ای در قطعه ریخته گری شده ۷۵
شکل ۱۲-۴ نمونه ای از عیب روی هم افتادگی در جوش (Cold lap) 75
شکل ۱۳-۴ نمونه ای از حفره یامک در جوش (Porosity) 75
شکل ۱۴-۴ نمونه از از حفره یا مک های خوشه ای (Cluster prosity) 75
شکل ۱۵-۴ نمونه از آخال های سرباره ای (Slag inclusion) 76
شکل ۱۶-۴ نمونه از نفوذ ناقص یا کمبود ماده در ریشه (Incomplete penetration) 76
شکل ۱۷-۴ نمونه ای از ذوب ناقص (Incomplete Fusion) 76
شکل ۱۸-۴ نمونه ای از تقعر داخلی یا فرورفتگی در پشت جوش (Internal concavity or suck back) 76
شکل ۱۹-۴ نمونه ای از کمبود فلز پر کننده (Inadequate weld reinforcement) 77
شکل ۲۰-۴ نمونه از عیب اضافه جوش موضعی به صورت گرده ای شکل (Excess w.r.) 77
شکل ۲۱-۴ نمونه از آخال های تنگستن (Tungsten inclusions) 77
شکل ۲۲-۴ نمونه ای از آخال های اکسیدی (Oxide inclusions) 77
شکل ۲۳-۴ نمونه ای از ترک های طولی و عرضی در جوش (Cracks) 78
شکل ۲۴-۴ بیرون زدگی فلز جوش در نقاطی از ناحیه جوش و تورفتگی در کنار آن نقاط در اثر حرارت بالا (Burn-Through) 78
شکل ۲۵-۴ تصویر رادیو گرافی جوش لب به لب در یک صفحه فولاد ضد زنگ به ضخامت ۱۳ میلیمتر که حفه های گازی آرگون و نفوذسنج نوع ۶۲DIN را نشان می دهد. عکسبرداری در ۶۰ ثانیه با Ma10 و kV140 با صفحات ۱۲۵/۰ میلی متری سربی (با امتنان از Kodak Ltd) 78
شکل ۲۶-۴ رادیوگرافی در بجوش های متصل ۷۹
شکل ۲۷-۴ ۸۰
شکل ۱-۵ نمونه هایی از تصاویر اسکن شده رادیوگرافی جوشکاری . تصویر سمت راست ترک های عرضی و تصاویر وسط و چپ ، ترک های طولی دارند . ۸۴
شکل ۲-۵ محدوده آشکار شده از محل تصویر جوش در تصاویر سمت راست و وسط در شکل ۱ ، با توجه به آستانه محاسبه شده ازرابطه (۲) و بدست آوردن محدوده ای از سیگنال افکنش عمودی که بزرگتر از آستانه می باشد . اثر نویز تصویر برداری کاملا مشخص و مشهود است. ۸۵
شکل ۳-۵ فلوچارت الگوریتم پیشنهادی در بهبود کیفیت تصاویر رادیوگرافی جوش ۸۸
شکل ۴-۵ سمت چپ تصویر ورودی شامل عیب ترک عرضی ، سمت راست تصویر بهبود یافته ۸۸
شکل ۵-۵ سمت چپ تصویر ورودی شامل عیب ترک طولی ، سمت راست تصویر بهبود یافته ۸۹
شکل ۶-۵ سمت چپ تصویر ورودی شامل عیب ترک طولی ، سمت راست تصویر بهبود یافته ۸۹
چکیده 
در فرآیند رادیوگرافی ، یک اشعه از منبع انرژی قابل کنترل ساطع می شود و پس از عبور از قطعه مورد آزمایش ، بر روی فیلمی که در پشت جسم قرار دارد ، تأیید می گذارد