پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

ME132 -تأثیر پارامترهای دینامیک تماس بر پاسخ دینامیکی اجسام

کد محصول: me132

فایل word

125 صفحه

15000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
فصل اول: طرح مسأله
مقدمه2
1-1- شروع مطالعه‌ی دینامیک تماس3
1-1-1 مکانیک کلاسیک3
1-1-2- انتشار موج الاستیک3
1-1-3- مکانیک تماس4
1-1-4- تغییر شکل پلاستیک4
1-2- روش¬های محاسبه‌ی نیروی تماس4
1-2-1- روش ضربه -اندازه حرکت5
1-2-2- روش ضرایب لاگرانژ7
1-2-3- روش مسئله مکمل خطی8
1-2-4- روش نقطه‌ی مجاور12
1-2-5- روش اجزای محدود12
1-2-6- روش مدل تماس چند ضلعی12
1-2-7- روش تماس ایجابی عمودی14
فصل دوم: پیشینه روش تماس ایجابی عمودی
مقدمه17
2-1- تاریخچه روش تماس ایجابی عمودی17
2-2- مدل¬های نیروی مماسی –اصطکاکی30
فصل سوم: روش انجام پروژه و معرفی نرم افزار ADAMS
مقدمه36
3-1- روش انجام پروژه36
3-2- معرفی تئوری¬های بررسی شده36
3-2-1- تئوری هرتز36
3-2-2- تئوری خولیف و شابانا36
3-2-3- تئوری لنکرانی و نیک¬روش36
3-2-4- تئوری هانت و کراسلی37
3-2-5-تئوری لی و وانگ37
3-2-6- تئوری هربرت و مک¬وانل37
3-3- سیستم¬های شبیه¬سازی شده37
3-4- متغیر¬های مورد بررسی38
3-5- مقادیر بدست آمده در پروژه39
3-5-1- نیروی تماس عمودی39
3-5-2- نیروی تماس مماسی39
3-5-3- زمان اوج نیروی تماس39
3-5-4- انرژی جنبشی39
3-6- آشنایی با نرم¬افزار ADAMS39
3-6-1- کاربردهای ADAMS 40
3-6-2- معرفی محصولات ADAMS40
3-6-3- آشنایی با محیط نرم¬افزارAdams/View42
فصل چهارم: نتایج حاصل از شبیه¬سازی¬ها
مقدمه52
4-1- شبیه¬سازی مسایل مختلف52
4-1-1- قرار¬گرفتن کره روی سطح کروی بدون سرعت¬اولیه52
4-1-2- قرار گرفتن کره روی صفحه تحت بارگذاری دینامیکی54
4-1-3- برخورد دو کره‌ با سرعت یک متر بر ثانیه57
4-1-4- برخورد دو کره با سرعت چهار متر بر ثانیه62
4-1-5- برخورد کره و صفحه با سرعت یک متر بر ثانیه66
4-1-6- برخورد کره و صفحه با سرعت پنج متر بر ثانیه همراه با جاذبه73
4-1-7- برخورد کره و صفحه با سرعت پنج متر عمودی و یک متر افقی بر ثانیه همراه با جاذبه79
4-1-8- غلتش کره‌ بر روی صفحه‌ با سرعت 2π Rad⁄s84
4-1-9- غلتش استوانه بر روی صفحه‌ با سرعت 2π Rad⁄s93
4-1-10- محاسبه‌ی نیروی تماس بادامک- پیرو با استفاده از تئوری لنکرانی و نیک¬روش95
فصل پنجم: بحث، بررسی و نتیجه¬گیری
مقدمه103
5-1- خلاصه پروژه103
5-2- بحث و بررسی104
5-2-1- ضریب سختی اجسام104
5-2-2- میرایی104
5-2-3- توان نیرو104
5-2-4- اصطکاک105
5-3- نتیجه¬گیری106
5-4- پیشنهادات107
5-4-1- پیشنهادات برخاسته از پروژه107
5-4-2- پیشنهادات برگرفته از پروژه برای پروژه¬های آینده107
منابع و مآخذ109
فهرست جداول
جدول 3-1: مقادیر مورد نیاز برای تنظیم تماس دینامیکی در نرم¬افزارAdams/View48
جدول 4-1 مقادیر تئوری هرتز در قرار¬گیری کره روی سطح کروی53
جدول 4-2: مقادیر تئوری هرتز در قرار گرفتن کره روی صفحه55
جدول 4-3: مقادیر تئوری هرتز در برخورد دو کره با سرعت 1 m⁄s57
جدول 4-4: مقادیر تئوری خولیف و شابانا در برخورد دو کره با سرعت 1 m⁄s59
جدول 4-5: مقادیر تئوری هانت و کراسلی در برخورد دو کره با سرعت 1 m⁄s59
جدول 4-6: مقادیر تئوری هربرت و مک¬وانل در برخورد دو کره با سرعت 1 m⁄s60
جدول 4-7: مقادیر تئوری لی و وانگ در برخورد دو کره با سرعت 1 m⁄s61
جدول 4-8: مقادیر تئوری لنکرانی و نیک¬روش در برخورد دو کره با سرعت 1 m⁄s62
جدول 4-9: مقادیر تئوری هرتز در برخورد دو کره با سرعت 4 m⁄s63
جدول 4-10: مقادیر تئوری خولیف و شابانا در برخورد دو کره با سرعت 4 m⁄s63
جدول 4-11: مقادیر تئوری تئوری هانت و کراسلی در برخورد دو کره با سرعت 4 m⁄s64
جدول 4-12: مقادیر تئوری هربرت و مک¬وانل در برخورد دو کره با سرعت 4 m⁄s64
جدول4-13: مقادیر تئوری لی و وانگ در برخورد دو کره با سرعت 4 m⁄s65
جدول 4-14: مقادیر تئوری لنکرانی و نیک¬روش در برخورد دو کره با سرعت 4 m⁄s66
جدول4- 15: مقادیر تئوری هرتز در برخورد کره و صفحه با سرعت 1 m⁄s66
جدول 4-16: مقادیر تئوری خولیف و شابانا در برخورد کره و صفحه با سرعت 1 m⁄s68
جدول 4-17: مقادیر تئوری هانت و کراسلی در برخورد کره و صفحه با سرعت 1 m⁄s69
جدول 4-18: مقادیر تئوری هربرت و مک¬وانل در برخورد کره و صفحه با سرعت 1 m⁄s70
جدول 4-19: مقادیر تئوری لی و وانگ در برخورد کره و صفحه با سرعت 1 m⁄s71
جدول 4-20: مقادیر تئوری لنکرانی و نیک¬روش در برخورد کره و صفحه با سرعت 1 m⁄s71
جدول 4-21: مقادیر تئوری هرتز در برخورد کره و صفحه با سرعت 5 m⁄s74
جدول 4-22: مقادیر تئوری خولیف و شابانا در برخورد کره و صفحه با سرعت 5 m⁄s74
جدول 4-23: مقادیر تئوری هانت و کراسلی در برخورد کره و صفحه با سرعت 5 m⁄s75
جدول 4-24: مقادیر تئوری هربرت و مک¬وانل در برخورد کره و صفحه با سرعت 5 m⁄s75
جدول 4-25: مقادیر تئوری لی و وانگ در برخورد کره و صفحه با سرعت 5 m⁄s76
جدول 4-26: مقادیر تئوری لنکرانی و نیک¬روش در برخورد کره و صفحه با سرعت 5 m⁄s77
جدول 4-27: مقادیر تئوری هرتز در برخورد مایل کره و صفحه80
جدول 4-28: مقادیر تئوری خولیف و شابانا در برخورد مایل کره و صفحه80
جدول 4-29: مقادیر تئوری هانت و کراسلی در برخورد مایل کره و صفحه81
جدول 4-30: مقادیر تئوری هربرت و مک¬وانل در برخورد مایل کره و صفحه81
جدول 4-31: مقادیر تئوری لی و وانگ در برخورد مایل کره و صفحه82
جدول 4-32: مقادیر تئوری لنکرانی و نیک¬روش در برخورد مایل کره و صفحه82
جدول 4-33: داده¬های مدل غلتش کره‌ روی صفحه5
جدول 4-34: مقادیر تئوری هرتز در غلتش کره روی صفحه85
جدول 4-35: مقادیر تئوری هانت و کراسلی در غلتش کره‌ روی صفحه87
جدول 4-36: مقادیر تئوری هربرت و مک¬وانل در غلتش کره‌ روی صفحه87
جدول 4-37: مقادیر تئوری لی و وانگ در غلتش کره‌ روی صفحه89
جدول 4-38: مقادیر تئوری لنکرانی و نیک¬روش در غلتش کره‌ روی صفحه91
جدول 4-39: مقادیر تئوری لنکرانی و نیک¬روش در غلتش استوانه‌ روی صفحه93
جدول 4-40: ویژگی اجزای بادامک و پیرو طراحی شده96
جدول 4-41: مقادیر تئوری لنکرانی و نیک روش در تماس بادامک-پیرو با سرعت 2π Rad⁄s96
جدول 4-42: مقادیر تئوری لنکرانی و نیک روش در تماس بادامک-پیرو با سرعت 10π Rad⁄s99
فهرست شکل¬ها
شکل 1-1: نمونه¬های تماس2
شکل 1-2 حالات مختلف ضریب بازگشت7
شکل 1-3: سینماتیک تماس9
شکل 1-4 قوانین تماس در جهت مماس و عمود10
شکل1-5 تجزیه قانون اصطکاک11
شکل 1-6 نواحی در مدلPCM 14
شکل 1-7: نمایش نفوذ دو جسم در یک¬دیگر و عمق نفوذ δ15
شکل 2-1: برخورد دو کره در مدل هرتز18
شکل 2-2: مدلسازی فنر- دمپر در اجسام18
شکل 2-3: تماس چند نقطه¬ای20
شکل 2-4: الگوریتم محاسبه‌ی پارامترهای تماس21
شکل 2-5: برخورد دو کره در مدل کلوین- ویت22
شکل 2-6: نیروی تماس حاصل از برخورد یک کره‌ی فولادی بر روی یک صفحه‌ی فولادی22
شکل 2-7: نیروی ضربه‌ی حاصل از برخورد یک آونگ با یک ستون بتنی23
شکل 2-8: مدل ویسکوالاستیک غیر خطی در برخورد سرعت پایین25
شکل 2-9: مدل ویسکوالاستیک غیر خطی در برخورد سرعت بالا25
شکل 2-10: ضریب میرایی بر حسب ضریب بازگشت26
شکل 2-11: نیروی تماس برای مقادیر مختلف e_eff27
شکل 2-12: مدل نمودارهای مربوط به حل دوبوسکی و فرانشتین29
شکل 2-13: نمودار نیرو- عمق نفوذ برای تماس های کروی و استوانه ای29
شکل 2-14 تغییرات نیروی اصطکاک بر حسب سرعت نسبی مدل کولومب و رونی- دراوی31
شکل 2-15: تغییرات نیروی اصطکاک بر حسب سرعت نسبی مدل ترلفال و آمبرسیو32
شکل 2-16 المان های موی مانند34
شکل 3-1: پنجره‌ی ابتدایی در نرم افزار Adams/View43
شکل 3-2: پنجره‌ی اصلی نرم افزار Adams/View44
شکل 3-3: پنجره‌ی تغییر اندازه ها و ابعاد44
شکل 3-4: پنجره‌ی تنظیمات نیروی جاذبه45
شکل 3-5: پنجره‌ی فرمان46
شکل3-6: پنجره‌ی Main Toolbox46
شکل 3-7: محیط گرافیکی Adams/Postproccessor47
شکل 3-8: پنجره‌ی ایجاد تماس دینامیکی48
شکل 4-1: قرار گرفتن کره¬ی فولادی روی سطح کروی ساکن52
شکل 4-2: نیروی تماس در قرار گرفتن کره بر سطح کروی در سختی هرتز53
شکل 4-3 نیروی تماس در قرار گرفتن کره بر سطح کروی در حالت کاهش ضریب سختی54
شکل 4-4: نیروی تماس در قرار گرفتن کره بر سطح کروی در حالت افزایش ضریب سختی54
شکل 4-5: قرار گرفتن یک کره بر روی یک صفحه54
شکل 4-6: نیروی تماس تئوری هرتز در قرار گرفتن کره بر صفحه55
شکل 4-7 نیروی تماس در قرار گرفتن کره بر صفحه همراه با کاهش ضریب سختی56
شکل 4-8: نیروی تماس در قرار گرفتن کره بر صفحه همراه با افزایش ضریب سختی56
شکل 4-9: برخورد دو کره‌ی فولادی با سرعت یک متربر ثانیه57
شکل 4-10: نیروی تماس برخورد دو کره با سرعت 1 m⁄s در تئوری هرتز58
شکل 4-11: فرو رفتن کره ها در برخورد با کاهش سختی58
شکل 4-12: برخورد کره و صفحه با سرعت یک متر بر ثانیه66
شکل 4-13: انرژی جنبشی تئوری هرتز در برخورد کره و صفحه با سرعت 1 m⁄s67
شکل 4-14: انرژی جنبشی در برخورد کره و صفحه با سرعت 1 m⁄s با کاهش ضریب سختی68
شکل 4-15: نمودار انرژی جنبشی سختی هرتز در حالت افزایش گام¬ها68
شکل 4-16: نیروی عمودی تماس در تئوری لنکرانی و نیک¬روش در عمق میرایی 5E-5m72
شکل 4-17: انرژی جنبشی در تئوری لنکرانی و نیک¬روش در عمق میرایی 5E-5m72
شکل 4-18: سرعت نسبی در تئوری لنکرانی و نیک¬روش در عمق میرایی 5E-5m73
شکل 4-19: برخورد کره و صفحه با سرعت پنج متر بر ثانیه همراه با جاذبه73
شکل 4-20: نیروی تماس در راستای غیر عمود بر نقطه تماس (z) در تئوری لی و وانگ77
شکل 4-21: نیروی عمودی تئوری لنکرانی و نیک¬روش برخورد کره و صفحه با سرعت 5 m⁄s78
شکل 4-22: انرژی جنبشی تئوری لنکرانی و نیک¬روش برخورد کره و صفحه با سرعت 5 m⁄s78
شکل 4-23: سرعت عمودی تئوری لنکرانی ونیک¬روش برخورد کره و صفحه با سرعت 5 m⁄s79
شکل 4-24: نیرو راستای z تئوری لنکرانی ونیک¬روش برخورد کره و صفحه با سرعت 5 m⁄s79 شکل 4-25: نیروی اصطکاک تئوری لنکرانی و نیک¬روش در برخورد مایل کره و صفحه83
شکل 4-26: نیروی عمودی تماس تئوری لنکرانی و نیک¬روش در برخورد مایل کره و صفحه84
شکل4-27: انرژی جنبشی تئوری لنکرانی و نیک¬روش در برخورد مایل کره و صفحه84
شکل 4-28: نمودار نیروی مماسی تئوری هرتز در غلتش کره‌ بر روی صفحه85
شکل 4-29: نمودار سرعت عمودی تئوری هرتز در غلتش کره‌ بر روی صفحه86
شکل 4-30: نمودار سرعت عمودی غلتش کره‌ بر روی صفحه‌ با افزایش سختی86
شکل 4-31: افزایش انرژی جنبشی در غلتش کره‌ بر روی صفحه‌ با افزایش ضریب سختی88
شکل 4-32: نمودار انرژی جنبشی در غلتش کره‌ بر روی صفحه‌ با ضریب سختی اصلی89
شکل 4-33: نمودار نیروی مماسی تئوری لی و وانگ در غلتش کره‌ بر روی صفحه90
شکل 4-34: نمودار نیروی عمودی تماس تئوری لی و وانگ در غلتش کره‌ بر روی صفحه90
شکل 4-35: نمودار سرعت عمودی تئوری لی و وانگ در غلتش کره‌ بر روی صفحه91
شکل 4-36: نیروی مماسی تئوری لنکرانی و نیک¬روش در غلتش کره‌ بر روی صفحه92
شکل 4-37: نیروی عمودی تئوری لنکرانی و نیک¬روش در غلتش کره‌ بر روی صفحه92
شکل 4-38: سرعت عمودی تئوری لنکرانی و نیک¬روش در غلتش کره‌ بر روی صفحه93
شکل 4-39: نیرو در راستای مماس بر غلتش استوانه (F_x) در تئوری لنکرانی و نیک-روش94
شکل 4-40: نیرو در راستای عمود بر غلتش استوانه (F_y) در تئوری لنکرانی و نیک-روش94
شکل 4-41: نیرو در راستای مماس بر غلتش استوانه (F_z) در تئوری لنکرانی و نیک-روش95
شکل 4-42: انرژی جنبشی غلتش استوانه در تئوری لنکرانی و نیک¬روش95
شکل 4-43: مکانیزم بادامک و پیرو96
شکل 4-44: نیروی عمودی تماس بین بادامک و پیرو97
شکل 4-45: نیروی مماسی بین بادامک و پیرو98
شکل 4-46: نیروی مماسی بین بادامک و پیرو با سرعت 10π Rad⁄s99
شکل 4-47: نیروی عمودی بین بادامک و پیرو با سرعت 10π Rad⁄s99
شکل 4-48: نیروی عمودی تماس بین بادامک و پیرو با افزایش ضریب سختی فنر100
شکل 4-49: نیروی مماسی بین بادامک و پیرو با افزایش ضریب سختی فنر101
شکل 4-50: فرو رفتن پیرو در بادامک101

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

ثبت سفارش ترجمه ی تخصصی در تمامی رشته ها

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi