خانه / کتاب جزوه مقاله / کتب حقوق فقه علوم سیاسی / افراز حقوق تجزیه و تفکیک اراضی ( کار تحقیقی

افراز حقوق تجزیه و تفکیک اراضی ( کار تحقیقی

کد محصول ho377

تعداد صفحات: ۵۴ صفحه فایلword

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

مقدمه
بخش اول: مفهوم تفکیک
قسمت اول: افراز ــ تقسیم
۱ ــ مالکین متعدد:
۲ ــ قابلیت تجزیه ملک:
۳ ــ تمیز حق یا معامله؟
۴ ــ مرجع صلاحیتدار:
الف) اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک:
ب) محاکم دادگستری:
۵ ــ عدم اختصاص آن به املاک:
قسمت دوم: تفکیک
۱ ــ اختصاص آن فقط برای اموال غیرمنقول.
۲ ــ عدم نیاز به تعدد مالکین:
۳ ــ فقدان عنصر تمیز حق:
۴ ــ مرجع اداری تنها مرجع صلاحیت دار برای تفکیک:
بخش دوم: تحلیل مقررات ناظر به تفکیک
قسمت اول: اراضی شهری
قسمت دوم: اراضی غیر شهری
بخش سوم: قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص
حقیقی و حقوقی
آخرین اراده قانونگذار در زمینه تفکیک اراضی
ب) جامعیت نسبی قانون نسبت به کلیه اراضی:
ماده ۱۵ این قانون بیان میدارد:
انتقاد از قانون منع فروش مصوب ۱۳۸۱
بخش چهارم: موقعیت مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت در نظام ثبتی
نتیجه گیری
منابع