پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

SAN34- :بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با استفاده از شبیه سازی سیستمهای صف

کد محصول : SAN34

202 صفحه فایل وورد

20000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب :


فصل اول : كليات طرح 1
مقدمه 2
1-1 بيان مسئله تحقيق 3
1-2 اهداف تحقيق 4
1-3 اهميت موضوع تحقيق و انگيزش انتخاب آن 4
1-4 فرضيه تحقيق 5
1-5 مدل تحقيق 5
1-6 واژه‌هاي كليدي و تعاريف عملياتي متغيرها 6
1-7 روش تحقيق 6
1-8 قلمرو تحقيق 7
1-9 جمع آوري اطلاعات 7
1-10 محدوديتها و مشكلات تحقيق 8
1-11 مراحل انجام تحقيق 8
فصل دوم : مطالعات نظري 10
2-1-1 برنامه ريزي توليد 11
2-1-2 تعادل خط توليد 11
2-1-3 اطلاعاتي كه براي تعادل خط توليد نياز است 12
2-1-4 ذخيره موجوديهاي ميان فرآيند 13
2-1-5 تعادل خط توليد (‌مونتاژ) 14
2-1-6 تعيين تعداد بهينه ايستگاه‌هاي كاري 14
2-1-7 تقدم و تأخر عمليات 15
2-2-1 تئوري صف 16
2-2- 2 تاریخچه 17
2-2-3 برخي از كابردهاي گوناگون تئوري صف 17
2-2-4 مشخصه‌هاي فرآيند صف بندي 18
2-2-4- 1 الگوي ورود متقاضيان 19
2-2-4-2 الگوي خدمت دهي 20
2-2-4-3 تعداد خدمت دهندگان (‌كانالهاي خدمت ) 20
2-2-4-4 ظرفيت صف ( گنجايش سيستم ) 21
2-2-4-5 جمعيت مشتريان بالقوه 21
2-2-4-6 نظم سيستم 21
2-2-4-7 مراحل خدمت 22
2-2-5 نحوه نمايش يك سيستم صف 22
2-2-6 معيارهاي ارزيابي يك سيستم صف 23
2-2-7 فرايند تولد و مرگ 24
2-2-7-1 مدل M/M/1 26
2-2-7-2 مدل M/M/C 26
2-2-7-3 مدل M/M/C/K 27
2-2-7-4 مدل M/M/C/C 27
2-2-7-5 مدل 27
2-2-7-6 مدل M/M/C/K/M 27
2-2-8 مدلهاي ماركوفي صف 28
2-2-8-1 مدل باورود گروهي M(x)/M/1 29
2-2-8-2 مدل با خدمت دهي گروهي 29
2-2-8-3 مدلهاي ارلنگ 30
2-2-8-3-1 مدلهاي M/EK/1 30
2-2-8-3-2 مدل EK/M1 30
2-2-8-4 مدل M/HE2/1 31
2-2-8-5 نظام اولويت 31
2-2-9-1 شبكه‌هاي صف 32
2-2-9-2 شبكه‌هاي جكسون 33
2-2-9-2-1 شبكه‌ صفهاي سيكلي 33
2-2-9-2-2 سيستمهاي سري صف 34
2-2-9-2-3 شبكه‌هاي باز جكسون 35
2-3 مدلهاي آماري سودمند 35
2-3-1 توزيع برنولي 36
2-3-2 توزيع دو جمله‌اي 36
2-3-3 توزيع دو جمله‌اي منفي 36
2-3-4 توزيع هندسي 37
2-3-5 توزيع چند جمله‌اي 37
2-3-6 توزيع پواسون 37
2-3-7 توزيع يكنواخت 38
2-3-8 توزيع نمايي 38
2-3-9 توزيع نرمال 38
2-3-10 توزيع گاما 39
2-3-11 توزيع بتا 40
2-3-12 توزيع لاجستيك 40
2-3-13 توزيع مثلثي 41
2-3-14 توزيع ارلنگ 41
2-3-15 توزيع ویبل
2-4 آزمونهاي برازندگي 43
2-4-1 آزمون مربع كاي 43
2-4-2 آزمون برازندگي كولموگروف – اسميرنف 44
2-5 تصميم گيريهاي چند معياره 45
2-5-1 روش تاپسيس 46
2-6-1 تاريخچه شبيه سازي 48
2-6-2 مقدمه‌اي بر شبيه سازي 48
2-6-3 مزايا و معايب شبيه سازي 49
2-6-4 زمينه كاربرد 50
2-6-5 سيستمها و پيرامون سيستم 51
2-6-6 اجزاي سيستم 51
2-6-7 سيستمهاي گسسته و پيوسته 52
2-6-8 مدل سيستم 53
2-6-9 هنر مدلسازي 53
2-6-10 انواع مدلها 54
2-6-11 شبيه سازي سيستمهاي گسسته – پيشامد 55
2-6-12 جاذبه‌هاي شبيه سازي به عنوان ابزار تجزيه و تحليل مسئله 55
2-6-13 گامهاي اساسي در بررسي مبتني بر شبيه سازي 57
2-6-14 نقل قولهاي مشهور شبيه سازي 61
2-7 تاريخچه شركت شرق جامه 62
2-8 پيشينه تحقيق 64
2-8-1 تخمين ماكزيمم طول صف با استفاده از شبيه سازي 64
2-8-2 مدلسازي و شبيه سازي فرآيند توليد كارخانه روغن نباني گلناز كرمان 64
2-8-3 مديريت صف در درمانگاه با استفاده از شبيه سازي 65
2-8-4 استفاده از شبيه سازي در رستوران 65
2-8-5 استفاده از الگوريتم ژنتيك براي حل مشكلات چيدمان تجهيزات 65
فصل سوم : مدل سازي تحقيق 66
3-1 معرفي كارخانه 67
3-1-1 واحد برش 67
3-1-2 واحد دوخت 67
3-1-3 واحد شست 68
3-2 نمونه‌گيري و توزيعهاي نمونه‌گيري 68
3-2-1تعيين اندازه نمونه 70
3-2-2 تعيين توزيع حاكم بر هر يك از دستگاهها 71
3-3 ايجاد ، آزمايش و تعيين اعتبار مدل 71
3-3-1 تعيين اعتبار مدل و تطبيق با سيستم واقعي 73
3-3-2 تعيين اعتبار تبديلهاي ورودي به خروجي مدل 73
فصل چهارم : تجزيه و تحليل يافته‌هاي تحقيق 75
4-1 بررسي واحد برش 76
4-1-2-1 تعيين چيدمان موجود در واحد دوخت 77
4-1-2-2 آشنايي مختصر با ماشين آلات واحد دوزندگي 80
4-1-3 بررسي فرآيند توليد در واحد شست 83
4-2-1 شبيه سازي خط توليد 84
4-2-2 عناصرمورد استفاده در مدل 85
4-2-3 زمان سنجي 86
4-2-4واحد بازرسي 89
4-2-5 شرايط شروع شبيه سازي 89
4-2-6 تعيين اعتبار مدل 89
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات 92
5-1 انجام آزمايشها و ثبت نتايج 93
5-2 انتخاب شاخصها 93
5-2-1 شاخص هزينه 93
5-2-2 شاخص تعداد توليد 94
5-2-3 شاخص ضريب بهره‌وري 94
5-2-4 شاخص متوسط زمان انتظار 94
5-3 بررسي نتايج مدل واقعي و مدلهاي اصلاحي بعدي 95
5-3-1 مدل شماره 1( مدل واقعي ) 95
5-3-2 مدل شماره 2 98
5-3-3 مدل شماره 3 99
5-3-4 مدل شماره 4 100
5-3-5 مدل شماره 5 101
5-3-6 مدل شماره 6 102
5-3-7 مدل شماره 7 103
5-3-8 مدل شماره 8 104
5-3-9 مدل شماره 9 105
5-4 تجزيه و تحليل نتايج 106
5-5 پيشنهادات 115
5-6 تحقيقات آتي 116
پيوست 117
منابع فارسي 170
منابع لاتين 172

فهرست جداول :

2-1 جدول 22
4-1 جدول 77
4-2 جدول 81
4-3 جدول 88
5-1 جدول 96
5-2 جدول 97
5-3 جدول 97
5-4 جدول 98
5-5 جدول 99
5-6 جدول 100
5-7 جدول 101
5-8 جدول 102
5-9 جدول 103
5-10 جدول 104
5-11 جدول 105
5-12 جدول 107
5-13 جدول 108
5-14 جدول 109
5-15 جدول 109
5-16 جدول 109
5-17 جدول 111

فهرست اشكال:

1-1 شکل 5
1-2 شکل 9
2-1 شکل 19
2-2 شکل 24
2-3 شکل 33
2-4 شکل 34
2-5 شکل 60
2-6 شکل 62
4-1 شکل 77
4-2 شکل 78
4-3 شکل 79
4-4 شکل 79
4-5 شکل 80
4-6 شکل 82
4-7 شکل 84
4-8 شکل 85

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید