پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

SAN34- :بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با استفاده از شبیه سازی سیستمهای صف

کد محصول : SAN34

202 صفحه فایل وورد

20000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب :


فصل اول : كليات طرح 1
مقدمه 2
1-1 بيان مسئله تحقيق 3
1-2 اهداف تحقيق 4
1-3 اهميت موضوع تحقيق و انگيزش انتخاب آن 4
1-4 فرضيه تحقيق 5
1-5 مدل تحقيق 5
1-6 واژه‌هاي كليدي و تعاريف عملياتي متغيرها 6
1-7 روش تحقيق 6
1-8 قلمرو تحقيق 7
1-9 جمع آوري اطلاعات 7
1-10 محدوديتها و مشكلات تحقيق 8
1-11 مراحل انجام تحقيق 8
فصل دوم : مطالعات نظري 10
2-1-1 برنامه ريزي توليد 11
2-1-2 تعادل خط توليد 11
2-1-3 اطلاعاتي كه براي تعادل خط توليد نياز است 12
2-1-4 ذخيره موجوديهاي ميان فرآيند 13
2-1-5 تعادل خط توليد (‌مونتاژ) 14
2-1-6 تعيين تعداد بهينه ايستگاه‌هاي كاري 14
2-1-7 تقدم و تأخر عمليات 15
2-2-1 تئوري صف 16
2-2- 2 تاریخچه 17
2-2-3 برخي از كابردهاي گوناگون تئوري صف 17
2-2-4 مشخصه‌هاي فرآيند صف بندي 18
2-2-4- 1 الگوي ورود متقاضيان 19
2-2-4-2 الگوي خدمت دهي 20
2-2-4-3 تعداد خدمت دهندگان (‌كانالهاي خدمت ) 20
2-2-4-4 ظرفيت صف ( گنجايش سيستم ) 21
2-2-4-5 جمعيت مشتريان بالقوه 21
2-2-4-6 نظم سيستم 21
2-2-4-7 مراحل خدمت 22
2-2-5 نحوه نمايش يك سيستم صف 22
2-2-6 معيارهاي ارزيابي يك سيستم صف 23
2-2-7 فرايند تولد و مرگ 24
2-2-7-1 مدل M/M/1 26
2-2-7-2 مدل M/M/C 26
2-2-7-3 مدل M/M/C/K 27
2-2-7-4 مدل M/M/C/C 27
2-2-7-5 مدل 27
2-2-7-6 مدل M/M/C/K/M 27
2-2-8 مدلهاي ماركوفي صف 28
2-2-8-1 مدل باورود گروهي M(x)/M/1 29
2-2-8-2 مدل با خدمت دهي گروهي 29
2-2-8-3 مدلهاي ارلنگ 30
2-2-8-3-1 مدلهاي M/EK/1 30
2-2-8-3-2 مدل EK/M1 30
2-2-8-4 مدل M/HE2/1 31
2-2-8-5 نظام اولويت 31
2-2-9-1 شبكه‌هاي صف 32
2-2-9-2 شبكه‌هاي جكسون 33
2-2-9-2-1 شبكه‌ صفهاي سيكلي 33
2-2-9-2-2 سيستمهاي سري صف 34
2-2-9-2-3 شبكه‌هاي باز جكسون 35
2-3 مدلهاي آماري سودمند 35
2-3-1 توزيع برنولي 36
2-3-2 توزيع دو جمله‌اي 36
2-3-3 توزيع دو جمله‌اي منفي 36
2-3-4 توزيع هندسي 37
2-3-5 توزيع چند جمله‌اي 37
2-3-6 توزيع پواسون 37
2-3-7 توزيع يكنواخت 38
2-3-8 توزيع نمايي 38
2-3-9 توزيع نرمال 38
2-3-10 توزيع گاما 39
2-3-11 توزيع بتا 40
2-3-12 توزيع لاجستيك 40
2-3-13 توزيع مثلثي 41
2-3-14 توزيع ارلنگ 41
2-3-15 توزيع ویبل
2-4 آزمونهاي برازندگي 43
2-4-1 آزمون مربع كاي 43
2-4-2 آزمون برازندگي كولموگروف – اسميرنف 44
2-5 تصميم گيريهاي چند معياره 45
2-5-1 روش تاپسيس 46
2-6-1 تاريخچه شبيه سازي 48
2-6-2 مقدمه‌اي بر شبيه سازي 48
2-6-3 مزايا و معايب شبيه سازي 49
2-6-4 زمينه كاربرد 50
2-6-5 سيستمها و پيرامون سيستم 51
2-6-6 اجزاي سيستم 51
2-6-7 سيستمهاي گسسته و پيوسته 52
2-6-8 مدل سيستم 53
2-6-9 هنر مدلسازي 53
2-6-10 انواع مدلها 54
2-6-11 شبيه سازي سيستمهاي گسسته – پيشامد 55
2-6-12 جاذبه‌هاي شبيه سازي به عنوان ابزار تجزيه و تحليل مسئله 55
2-6-13 گامهاي اساسي در بررسي مبتني بر شبيه سازي 57
2-6-14 نقل قولهاي مشهور شبيه سازي 61
2-7 تاريخچه شركت شرق جامه 62
2-8 پيشينه تحقيق 64
2-8-1 تخمين ماكزيمم طول صف با استفاده از شبيه سازي 64
2-8-2 مدلسازي و شبيه سازي فرآيند توليد كارخانه روغن نباني گلناز كرمان 64
2-8-3 مديريت صف در درمانگاه با استفاده از شبيه سازي 65
2-8-4 استفاده از شبيه سازي در رستوران 65
2-8-5 استفاده از الگوريتم ژنتيك براي حل مشكلات چيدمان تجهيزات 65
فصل سوم : مدل سازي تحقيق 66
3-1 معرفي كارخانه 67
3-1-1 واحد برش 67
3-1-2 واحد دوخت 67
3-1-3 واحد شست 68
3-2 نمونه‌گيري و توزيعهاي نمونه‌گيري 68
3-2-1تعيين اندازه نمونه 70
3-2-2 تعيين توزيع حاكم بر هر يك از دستگاهها 71
3-3 ايجاد ، آزمايش و تعيين اعتبار مدل 71
3-3-1 تعيين اعتبار مدل و تطبيق با سيستم واقعي 73
3-3-2 تعيين اعتبار تبديلهاي ورودي به خروجي مدل 73
فصل چهارم : تجزيه و تحليل يافته‌هاي تحقيق 75
4-1 بررسي واحد برش 76
4-1-2-1 تعيين چيدمان موجود در واحد دوخت 77
4-1-2-2 آشنايي مختصر با ماشين آلات واحد دوزندگي 80
4-1-3 بررسي فرآيند توليد در واحد شست 83
4-2-1 شبيه سازي خط توليد 84
4-2-2 عناصرمورد استفاده در مدل 85
4-2-3 زمان سنجي 86
4-2-4واحد بازرسي 89
4-2-5 شرايط شروع شبيه سازي 89
4-2-6 تعيين اعتبار مدل 89
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات 92
5-1 انجام آزمايشها و ثبت نتايج 93
5-2 انتخاب شاخصها 93
5-2-1 شاخص هزينه 93
5-2-2 شاخص تعداد توليد 94
5-2-3 شاخص ضريب بهره‌وري 94
5-2-4 شاخص متوسط زمان انتظار 94
5-3 بررسي نتايج مدل واقعي و مدلهاي اصلاحي بعدي 95
5-3-1 مدل شماره 1( مدل واقعي ) 95
5-3-2 مدل شماره 2 98
5-3-3 مدل شماره 3 99
5-3-4 مدل شماره 4 100
5-3-5 مدل شماره 5 101
5-3-6 مدل شماره 6 102
5-3-7 مدل شماره 7 103
5-3-8 مدل شماره 8 104
5-3-9 مدل شماره 9 105
5-4 تجزيه و تحليل نتايج 106
5-5 پيشنهادات 115
5-6 تحقيقات آتي 116
پيوست 117
منابع فارسي 170
منابع لاتين 172

فهرست جداول :

2-1 جدول 22
4-1 جدول 77
4-2 جدول 81
4-3 جدول 88
5-1 جدول 96
5-2 جدول 97
5-3 جدول 97
5-4 جدول 98
5-5 جدول 99
5-6 جدول 100
5-7 جدول 101
5-8 جدول 102
5-9 جدول 103
5-10 جدول 104
5-11 جدول 105
5-12 جدول 107
5-13 جدول 108
5-14 جدول 109
5-15 جدول 109
5-16 جدول 109
5-17 جدول 111

فهرست اشكال:

1-1 شکل 5
1-2 شکل 9
2-1 شکل 19
2-2 شکل 24
2-3 شکل 33
2-4 شکل 34
2-5 شکل 60
2-6 شکل 62
4-1 شکل 77
4-2 شکل 78
4-3 شکل 79
4-4 شکل 79
4-5 شکل 80
4-6 شکل 82
4-7 شکل 84
4-8 شکل 85

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید