بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی معلمان

کد محصول SA113

تعداد صفحات: ۱۶۰ صفحه فایلWORD

قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین سبک رهبری  تحول آفرین با تعهد سازمانی معلمان  مقطع متوسطه آموزش و پرورزش  شهرستان شوش دانیال (ع) در سال تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۰ می باشد. حجم جامعه آماری  کلیه معلمان متوسطه به تعداد ۴۰۰ نفر است که نمونه آماری به روش کوکران ۱۹۶ نفر تعیین گردید که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه چند عاملی رهبری بس و اولیو و پرسشنامه تعهد سازمانی  پورتر که از روایی و پایایی بالایی برخوردار بودند استفاده شد. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی بوده که به روش  همبستگی  انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از  ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه به روش گام به گام استفاده گردید. پس از جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین سبک رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی معلمان رابطه  معنا داری  وجود دارد. همچنین  تحلیل رگرسیون چند گانه به روش گام به گام نشان داد که از میان مولفه های رهبری تحول آفرین ، نفوذ آرمانی بیشترین تاثیر در تعهد سازمانی معلمان دارد.

کلمات کلیدی:

رهبری تحول آفرین تعهد سازمانی-  معلمان – متوسطه

 فهرست مطالب

فصـل اول – کلیـات پژوهـش

چکیده

۱-۱ مقدمه

۱-۲ بیان مسئله

۱-۳  اهمیت و ضرورت تحقیق

۱-۴ پیشینه تحقیقات

۱-۴-۱  پیشینه تحقیقات داخل کشور

۱-۴-۲ پیشینه تحقیقات خارج کشور

۱-۵ جنبه جدید ونوآوری درتحقیق

۱-۶  اهداف تحقیق

۱-۶-۱ هدف آرمانی

۱-۶-۲ هدف کلی

۱-۶-۳ هدف ویژه

۱-۶-۴ هدف کاربردی

۱-۷ فرضیه های تحقیق

۱-۷-۱  فرضیه اصلی

۱-۷-۲  فرضیه های فرعی

۱-۸  تعاریف نظری و عملیاتی

۱-۸-۱  تعریف مفهومی رهبری تحول آفرین

۱-۸-۱-۱  تعریف عملیاتی رهبری تحول آفرین

نفوذ آرمانی

انگیزش الهام بخش

ترغیب ذهنی

۱-۸-۲  تعریف مفهومی تعهد سازمانی

۱-۸-۲-۱  تعریف عملیاتی تعهد سازمانی

۱-۹ روش شناسی تحقیق

۱-۱۰ مدل مفهومی تحقیق

۱-۱۱ روش وابزارگردآوری داده ها

۱-۱۲ جامعه آماری وروش نمونه گیری

۱-۱۳ روش ها وابزار تجزیه وتحلیل داده ها

۱-۱۴ قلمرو زمانی تحقیق

۱-۱۵ قلمرو مکانی تحقیق

فصـل دوم – مبانـی نظـری

۲-۱  مقدمه

۲-۲ مبانی نظری

۲-۲-۱  رهبری

۲-۲-۲  تفاوتهای رهبری با  مدیر

۲-۲-۳  تکامل نظریه های رهبری

۲-۲-۴  سیر تکامل نظریه رهبری تحول آفرین

۲-۲-۵  دیدگاههای مختلف رهبری  تحول آفرین

۲-۲-۵-۱   ۱. نظریه رهبری تحول آفرین برنز(۱۹۷۸)

۲-۲-۵- ۲   ۲. نظریه رهبری تحول آفرین بنیس و نانوس (۱۹۸۵)

۲-۲-۵-۳  ۳ .نظریه رهبری تحول آفرین شاین

۲-۲-۵-۴   ۴. نظریه رهبری  تحول آفرین تیچی و دیوانا(۱۹۹۰)

۲-۲-۵-۵  ۵.نظریه رهبری تحول آفرین شرمرهورن

۲-۲-۵-۶   ۶ .نظریه  رهبری تحول آفرین بس(۱۹۹۹-۱۹۸۵)

۲-۲-۵-۷  ۷. نظریه رهبری تحول آفرین بس و آوولیو

۲-۲-۶ مولفه های رهبری تحول آفرین

۲-۲-۷  پارامترهای موثر بر سبک رهبری تحول آفرین

۲-۲-۷-۱  ۱.هوش عاطفی (هیجانی)EQ

۲-۲-۸  اشکال رهبری تحول آفرین

۲-۲-۹  اثربخشی رهبری تحول آفرین

۲-۲-۱۰  رهبری تبادلی

۲-۲-۱۰-۱   پاداش های مشروط

۲-۲-۱۰-۲  مدیریت بر مبنای استثناء

۲-۲-۱۱  تفاوتهای رهبری تحول آفرین و تبادلی

۲-۲-۱۲  الگوی رهبری تحول آفرین

۲-۲-۱۲-۱  ایجاد بینش و بصیرت و ترسیم چشم انداز

۲-۲-۱۲-۲   ۲  چهار چوب دهی

۲-۲-۱۲-۳     ۳.مدیریت اثر گذاری

۲-۲-۱۳  تئوری جاذبه های رهبری هاوس

۲-۲-۱۴  کاریزما و رهبری کاریزماتیک

۲-۲-۱۵  عوامل ظهور رهبری کاریزماتیک

۲-۲-۱۵-۱   الف) شرایط اجتماعی و تاریخی

۲-۲-۱۵-۲  ب.پویایی های بین رهبر و پیرو

۲-۲-۱۶  مولفه های رهبری کاریزماتیک

۲-۲-۱۷ ویژگی فردی رهبران کاریزماتیک

۲-۲-۱۸  رهبری خدمتگزار

۲-۲-۱۹ مقایسه رهبری خدمتگزار و رهبری تحول آفرین

۲-۲-۲۰  نقش سبک رهبری تحولی در رفتار شهروندی سازمانی معلمان

۲-۲-۲۱  اهمیت رهبری تحول آفرین در مدارس

۲-۲-۲۲  اهداف رهبری تحول آفرین در مدارس

۲-۲-۳-۱  اهمیت تعهد سازمانی

۲-۲-۳-۲  عوامل موثر بر تعهد سازمانی

۲-۲-۳-۲-۱ عوامل موثر بر تعهد سازمانی بر اساس  مدل مودی و همکاران

۲-۲-۳-۲-۲  عوامل موثر بر  تعهد سازمانی بر اساس مدل ماتیو  و زاچاک

الف)  ویژگیهای شخصی موثر بر تعهد سازمانی

ب)خصوصیات شغلی و تعهد سازمانی

ج)تاثیر روابط گروهی و رابطه با رهبر بر تعهد سازمانی

۲-۲-۳-۲-۳  عوامل ایجاد کننده تعهد سازمانی از دیدگاه سالانسیک

۲-۲-۳-۳  انواع تعهد

۲-۲-۳-۴  نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی

۲-۲-۳-۵  ابعاد تعهد سازمانی

۲-۲-۳-۶  کانون تعهد

۲-۲-۳-۷  دیدگاههای در مورد کانون های تعهد

۲-۲-۳-۷-۱   ۱.دیدگاه ریچرز

۲-۲-۳-۷-۲  ۲.دیدگاه بکر و بیلینیگس

۲-۲-۳-۸  تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی

۲-۲-۳-۸-۱  الگوی یک بعدی

۲-۲-۳-۹  الگوهای چند بعدی

۲-۲-۳-۹-۱  ۱ .مدل اریلی و چتمن

۲-۲-۳-۹-۲    ۲.مدل می یرو آلن

۲-۲-۳-۹-۳  ۳. مدل آنجل وپری

۲-۲-۳-۹-۴    ۴.مدل  مایر و شورمن

۲-۲-۳-۹-۵   ۵.مدل پنلی و گولد

۲-۲-۳-۱۰ انواع دیدگاه درباره تعهد سازمانی

الف) تعهد سازمانی در دنیای امروز چیز بی ربطی است

ب) تعهد سازمانی واقعاً مهم است

۲-۲-۳-۱۱  راهکارهای افزایش تعهد سازمانی

۲-۲-۳-۱۲  اجزای تعهد

۲-۲-۳-۱۳ رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی

۲-۲-۳-۱۴  اهمیت تعهد سازمانی در آموزش وپرورش

فصل  سوم – روش شناسی تحقیق

۳-۱  روش تحقیق

۳-۲ جامعه آماری تحقیق

۳-۳ نمونه آماری

۳-۴ متغیرهای تحقیق

۳-۵  ابزارهای اندازه گیری تحقیق

۳-۵-۱ پرسشنامه چند عاملی رهبری

۳-۵-۲ پرسشنامه تعهد سازمانی

۳-۶ روایی و پایایی پرسشنامه

۳-۶-۱ روایی

۳-۶-۲: پایایی

۳-۷ روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهار – تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه

۴-۲ یافته های جمعیت شناختی

۴-۲-۱  توزیع پراکندگی سن پاسخگویان

۴-۲-۲ وضعیت جنسی پاسخگویان

۴-۲-۳  وضعیت تأهل پاسخگویان

۴-۲-۴   وضعیت تحصیلی پاسخگویان

۴-۲-۵   پست سازمانی پاسخگویان

۴-۲-۶   سابقه معلمان پاسخگو

۴-۲-۷   وضعیت استخدامی پاسخگویان

۴-۲-۸   رشته­ی تحصیلی پاسخگویان

۴-۳  یافته های توصیفی

وضعیت ترغیب ذهنی پاسخگویان

وضعیت انگیزش الهام بخش

وضعیت ملاحظات شخصی

۴-۴   وضعیت رهبرتحول آفرین

وضعیت اعتقاد راسخ به اهداف سازمان و پذیرش آنها

وضعیت تمایل به تلاش بیشتردر راه تحقق اهداف سازمانی

وضعیت باقی ماندن درسازمان و حفظ عضویت خویش

۴-۵  وضعیت تعهدسازمانی پاسخگویان

۴-۶   یافته های استنباطی

آزمون فرضیه اصلی

آزمون فرضیه فرعی شماره ۱

آزمون فرضیه فرعی شماره۲

آزمون فرضیه فرعی شماره۳

آزمون فرضیه فرعی شماره۴

۴-۷   یافته­‏های جانبی پژوهش

فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری

۵-۱  بحث و نتیجه گیری

۵-۲  ارزیابی  فرضیه ها

آزمون فرضیه اصلی

آزمون فرضیه فرعی۱

آزمون فرضیه فرعی۲

آزمون فرضیه فرعی۳

آزمون فرضیه فرعی۴

۵-۳  پیشنهادات کاربردی

ب)پیشنهادهایی برای فرضیه فرعی ۲

ج)پیشنهادهایی برای فرضیه فرعی ۳

د) پیشنهادهایی برای فرضیه فرعی ۴

۵-۴  محدودیت های تحقیق

۵-۵  پیشنهادات برای تحقیقات آینده

پیوست

پرسشنامه رهبر تحول آفرین (MLQ)

پرسشنامه تههد سازمانی

منابع فارسی

منابع انگلیسی