ارزیابی رضایتمندی مشتریان شرکت دارو سازی و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن

کد محصول:mo235

تعداد صفحات: ۱۳۵ صفحه فایل وورد

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب:

مقدمه ۲
بیان مسأله یا موضوع تحقیق ۳
ضرورت انجام تحقیق ۳
هدف از مطالعه موضوع ۴
پیشینه تحقیق ۵
فرضیات ۵
تعریف عملیات متغیرها ۶
ابزار گرد آوری داده‌ها ۷
جامعه آماری ۷
مراحل انجام تحقیق ۷
تعریف مفاهیم ۷
محدودیت‌ها- موانع و مشکلات تحقیق ۹
بخش اول: آشنایی با صنعت داروسازی و ساخت محلولهای تزریقی ۱۱
۱- تاریخچه ۱۱
ادویه ی مرکبه و شناخت مفردات طبی ۱۲
دارو شناسی در ایران ۱۴
۲- تکنولوژی ۱۸
۳- روش اجرایی عملیات تولید (مراحل ساخت محلولهای تزریقی) ۱۹
ساخت محلول ۲۵
بخش ۲: مباحثی در مورد مشتری ۲۷
۱- مشتری کیست؟ ۲۷
قبل از اینکه مشتریانتان تغییر رأی بدهند رفتارتان را تغییر دهید ۲۷
مقدمه ۲۷
حقایق مسلم درباره مشتریان ۲۷
یکی از مدیران فورد در مورد مشتری می‌گوید: ۲۸
مشتری سود است و هرچیزدیگر هزینه سربار ۳۰
خودتان را به جای مشتری بگذارید ۳۱
چرا مشتریانمان را از دست می‌دهیم ۳۳
مشتری یعنی کسب و کار، کسب و کار یعنی مردم، مردم یعنی مشتری ۳۴
هنری فورد در این خصوص می‌گوید: ۳۵
هدف سازمان شما ایجاد مشتری است ۳۶
اقدامات اساسی برای جلب مشتری بیشتر ۳۷
با مشتریان خود ارتباط دائم داشته باشید. ۳۹
هر یک از کارکنان شما باید مشتریانتان را ملاقات کنند. ۴۰
۲- «روش اجرایی نحوه ارتباط با مشتری و اندازه‌گیری رضایت مشتری» ۴۳
تعاریف ۴۴
شرح فعالیت‌ها ۴۴
کلیات ۴۴
ارتباط با مشتری ۴۵
نحوه اندازه‌گیری میزان رضایت مشتری ۴۷
۳- «روش اجرایی رسیدگی به شکایت مشتریان» ۴۹
تعاریف ۵۰
مسئولیت و اختیار ۵۰
شرح فعالیت‌ها ۵۰
بخش سوم: بازاریابی ۵۳
تعریف ۵۳
۱- استراتژی های عمده تقسیم بندی بازار ۵۴
۲- ارزشیابی و انتخاب استراتژی تقسیم بندی بازار ۵۷
۳- آمیخته های بازاریابی ۶۱
«روش تحقیق» ۷۱
مصاحبه و اخذ نظرات کتبی بوسیله پرسشنامه: ۷۱
منابع اطلاعات ۷۲
اطلاعاتی راجع به رؤسای بیمارستانها و مسئولین فنی داروخانه‌ها: ۷۳
بررسی فرضیه‌ها: ۷۴
فرضیه ۱: ۷۴
فرضیه ۲: ۷۵
فرضیه ۳. ۷۵
فرضیه ۴. ۷۶
فرضیه ۵. ۷۶
فرضیه ۶. ۷۷
تحلیل یافته‌های پرسشنامه ای ۷۸
تبلیغات برای فروش ۷۸
نتیجه گیری ۸۰
پیشنهادات ۸۰
توصیه به سایر دانشجویان ۸۰
نمونه پرسشنامه ۸۰
منابع: ۸۰