بررسی و ارزیابی روش های واگذاری بهره برداری و نگهداری از خط انتقال آب زاینده رود

کد محصول:mo206

تعداد صفحات: ۸۵ صفحه فایل وورد

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست

فصل اول، کلیات تحقیق
۱ ـ ۱ مقدمه ۱
۲ ـ ۱ عنوان تحقیق : ۲
۳ ـ ۱ تعریف موضوع تحقیق (بیان مسئله پژوهش) ۲
۴ـ ۱  محدوده زمانی ومکانی تحقیق ۳
۵ ـ ۱ اهمیت وضرورت تحقیق ۳
۶ ـ ۱ اهداف تحقیق ۳
۷ ـ ۱  سوالات تحقیق ۴
۸ ـ ۱ فرضیه های تحقیق ۴
۹ـ ۱ تعریف مفهومی واژه ها ۵
۱۰ـ ۱ شاخص های مقایسه ۶

 فصل دوم، ادبیات تحقیق
۱ ـ ۲ مقد مه ۱
۲ ـ ۲ تنگناهای مدیریت اب در کشور ۲
۱ ـ ۲ – ۲ ـ  محدودیت منابع اب ۲
۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ رشد سریع جمعیت ۲
۳ ـ ۲ ـ ۲ ـ کاهش سریع سهم منابع اب تجدید شونده ۳
۴ ـ ۲ ـ ۲ ـ توزیع نامتناسب بارندگی ۳
۵ ـ ۲ ـ ۲ ـ افت سریع کیفیت منابع اب ۳
۶ ـ ۲ـ ۲ ـ کاهش حجم مخازن ابهای زیر زیر زمینی ناشی ازبهره برداری بیش از ظرفیت ۳
۷ ـ ۲ ـ ۲ ـ افزایش مصرف ۳
۸ ـ ۲ ـ ۲ – افزایش چشمگیر هزینه ها وبروز تاخیر در اجرای طرح ها ۳
۳ ـ ۲  خصوصی سازی ۴
۴ ـ ۲ علل گرایش به خصوصی سازی ۴
۵ ـ ۲ اهداف خصوصی سازی ۶
۱ ـ ۵ ـ ۲ –  کاهش اندازه بخش دولتی ۶
۲ – ۵ – ۲ –  انتقال مالکیت وکنترل اقتصادی ۶
۳ ـ ۵ ـ ۲ ـ افزایش کارایی ۶
۴ ـ ۵ ـ ۲ ـ  کاهش کسر بودجه و بدهی های ملی ۷
۵ ـ ۵ ـ ۲ ـ  تعدیل سوبسیدها  واختلال قیمت ها ۷
۶ ـ ۵ ـ ۲ ـ  تعدیل مقررات ۷
۷ـ ۵ ـ ۲ ـ  افزایش رقابت ۸
۸ـ ۵ ـ ۲ ـ ایجاد دلبستگی وعلاقه درشاغلین شرکتها ۸
۹ ـ ۵ ـ ۲ ـ  گسترش بازار سرمایه ۹
۱۰ ـ ۵ ـ ۲ ـ  تامین منافع مصرف کنندگان ۹
۱۱ـ ۵ ـ ۲ ـ .توزیع مناسب درامدها ۹
۶ ـ ۲ نقش دولت درفعالیت های تولیدی واقتصادی ۹
۷ ـ ۲ روش های خصوصی سازی ۱۰
۱  ـ ۷ ـ ۲ ـ حراج شرکت های کوچک ۱۰
۲ ـ ۷ ـ ۲ ـ انحلال بنگاه های دولتی بزرگ ۱۱
۳ ـ ۷ ـ ۲ ـ فروش مستقیم وارائه سهام ۱۱
۴ ـ ۷ ـ ۲ ـ تصفیه ۱۱
۵ ـ ۷ ـ ۲ ـ خرید سهام توسط مدیریت یا کارکنان ۱۱
۶ ـ ۷ ـ ۲ ـ توزیع مجانی یا ارزان سهام ۱۲
۷ ـ ۷ ـ ۲ ـ تجاری کردن یا انحصارزدایی بنگاه های دولتی ۱۲
۸ ـ ۷ ـ ۲ ـ قرارداد خدماتی ۱۲
۹ ـ ۷ ـ ۲ ـ پیمان مدیریت ۱۳
۱۰ ـ ۷ ـ ۲ ـ قرارداد اجاره ۱۳
۱۱ ـ ۷ ـ ۲ ـ توافقات ساخت –عملیات-انتقال(BOT) ۱۵
۱۲ ـ ۷ ـ ۲ ـ سرمایه گذاریهای مشترک در توسعه تسهیلات ۱۵
۱۳ ـ ۷ ـ ۲ ـ انتقال خدمات به سازمان ها غیردولتی یا خصوصی ۱۵
۱۴ ـ ۷ ـ ۲ ـ سیستم وچر ۱۶
۸ـ ۲ خصوصی سازی عرضه وتوزیع اب ۱۶
۹ ـ ۲ مطالعه تطبیقی ۱۸
۱ ـ ۹ ـ ۲ ـ تجربه خصوصی سازی آب و فاضلاب در اندونزی ۱۸
۱ ـ ۱ ـ ۹ ـ ۲ ـ مقدمه ۱۸
۲ ـ ۱ ـ ۹ ـ ۲ ـ اهداف دولت از خصوصی سازی ۱۹
۳ ـ ۱ ـ ۹ ـ ۲ ـ فرصتهای ایجاد شده برای بخش خصوصی ۲۰
۴ ـ ۱ ـ ۹ ـ ۲ ـ روشهای مختلف خصوصی سازی در اندونزی ۲۰
۵ ـ ۱ ـ ۹ ـ ۲ ـ محدودیتهای خصوصی سازی در اندونزی ۲۱
۶ ـ ۱ ـ ۹ ـ ۲ ـ جمع بندی ۲۱
۲ ـ ۹ ـ ۲ تجربه خصوصی سازی صنعت آبرسانی در مالزی ۲۲
۱ ـ ۲ ـ ۹ ـ ۲ ـ مقدمه ۲۲
۲ ـ ۲ ـ ۹ ـ ۲ ـ اهداف خصوصی سازی ۲۲
۳ ـ ۲ ـ ۹ ـ ۲ ـ روشهای مختلف خصوصی سازی در مالزی ۲۴
۴ ـ ۲ ـ ۹ ـ ۲ ـ موفقیت و منافع خصوصی سازی در مالزی ۲۵
۵ ـ ۲ ـ ۹ ـ ۲ ـ مشکلات خصوصی سازی در مالزی ۲۷
۶ ـ ۲ ـ ۹ ـ ۲ ـ نتیجه گیری ۲۷
۳ ـ ۹ ـ ۲ ـ خصوصی سازی آب و فاضلاب در ایالات متحده امریکا ۲۸
۱ ـ ۳ ـ ۹ ـ ۲ ـ مقدمه ۲۸
۲ ـ ۳ ـ ۹ ـ ۲ ـ خصوصی سازی خدمات آب و فاضلاب ۲۹
۳ ـ ۳ ـ ۹ ـ ۲ ـ روش های خصوصی سازی در صنعت آب و فاضلاب ۲۹
۴ ـ ۳ ـ ۹ ـ ۲ ـ سود ومیزان ریسک خصوصی در خدمات آبرسانی ۳۰
۵ ـ ۳ ـ ۹ ـ ۲ ـ خصوصی سازی خدمات آبرسانی در تگزاس ۳۱
۶ ـ ۳ ـ ۹ ـ ۲ ـ مالکیت تجهیزات آبرسانی در تگزاس ۳۲
۷ ـ ۳ ـ ۹ ـ ۲ ـ طرح های آب و خصوصی سازی آبرسانی در تگزاس ۳۲
۱۰ ـ ۲ طرح های انتقال آب در سطح کشور ۳۲
۱ ـ ۱۰ ـ ۲ ـ طرح انتقال اب از زاینده رود به یزد ۳۲
۱ ـ ۱ ـ ۱۰ ـ ۲ ـ موقعیت شهر یزد ۳۳
۲ ـ ۱ ـ ۱۰ ـ ۲ ـ مطالعات طرح ۳۳
۳ ـ ۱ ـ ۱۰ ـ ۲ ـ اجرای سیستم انتقال اب زاینده رود به یزد ۳۴
۴ ـ ۱ ـ ۱۰ ـ ۲ ـ مشخصات کلی طرح ۳۴
۵ ـ ۱ ـ ۱۰ ـ ۲ ـ نحوه بهره برداری از خط انتقال آب زاینده رود به یزد ۳۵
ـ ۱۰ ـ ۲ ـ  طرح آبرسانی تبریز از زرینه رود ۳۶
۱ ـ ۲ ـ ۱۰ ـ ۲ ـ مقدمه ۳۷
۲ ـ ۲ ـ ۱۰ ـ ۲ ـ مشخصات اصلی طرح ۳۷
۳ ـ ۲ ـ ۱۰ ـ ۲ ـ بهره برداری ونگهداری از خط ابرسانی از زرینه رود به تبریز ۳۸
۳ ـ ۱۰ ـ ۲ ـ طرح آبرسانی از میناب به بندر عباس ۳۸
۱ ـ ۳ ـ ۱۰ ـ ۲ ـ مقدمه ۳۹
۲ ـ ۳ ـ ۱۰ ـ ۲ ـ اهداف طرح ۳۹
۳ ـ ۳ ـ ۱۰ ـ ۲ ـ اطلاعات طرح ۳۹
۴ ـ ۳ ـ ۱۰ ـ ۲ ـ خط انتقال ۴۰
۵ ـ ۳ ـ ۱۰ ـ ۲ ـ روش بهره برداری از خط انتقال اب به بندر عباس ۴۰
۴ ـ ۱۰ ـ ۲ ـ خصوصی سازی تولید وتوزیع آب شرب شهر تبریز ۴۱
۱ ـ ۴ ـ ۱۰ ـ ۲ ـ مقدمه ۴۱
۲ ـ ۴ ـ ۱۰ ـ ۲ ـ تاسیسات تحویلی به پیمانکار ۴۱
۳ ـ ۴ ـ ۱۰ ـ ۲ ـ شرایط و نحوه واگذاری پیمان ۴۱
۱۱ـ ۲ چگونگی انتخاب روش خصوصی سازی ۴۳
۱۲ـ ۲  نتیجه گیری ۴۵

 فصل سوم، روش تحقیق
۱ ـ ۳    مقدمه ۱
۲ ـ ۳ روش تحقیق  در این پژوهش ۲
۳ـ ۳ جامعه آماری ۲
۴ـ ۳ ابزار جمع آوری اطلاعات ۳
۵ ـ ۳ مروری برفرضیات پژوهش ۳
۶ ـ ۳ روایی پرسشنامه ۴
۷ ـ ۳ پایایی پرسشنامه ۴
۸ ـ ۳ تشریح پرسشنامه ۵
۹ـ ۳ روش های تجزیه وتحلیل آماری ۶

 فصل چهارم، تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
۱ ـ ۴ مشخصات فردی پاسخ دهندگان ۱
۲ ـ ۴ ـ پاسخ به سوالات تحقیق ۵
۱ ـ ۲ ـ ۴ ـ آیا مطلوبیت روشهای مختلف بهره برداری ونگهداری از خط انتقال آب زاینده رود به یزد متفاوت میباشد؟ ۵
۲ ـ ۲ ـ ۴ ـ روش بهینه در بهره برداری ونگهداری از خط انتقال آب زاینده رود به یزد چیست ؟ ۶
۳ ـ۴ ـ بررسی پاسخ های مربوط به فرضیه اول پژوهش ۹
۴ـ ۴ ـ بررسی پاسخ های مربوط به فرضیه دوم پژوهش ۱۶
۵ ـ۴ ـ نتیجه گیری ۲۴

 فصل پنجم، نتایج و پیشنهادات تحقیق
۱ ـ ۵ ـ مقدمه ۱
۲ ـ ۵ ـ نتایج پژوهش ۱
۳- ۵ ـ پیشنهادات پژوهش ۲
۴- ۵  -پیشنهادات بمنظور پژوهش های آتی ۳
۵ ـ ۵ ـ محدودیت ها ۴
پاورقی دارد

چکیده:
گسترش روز افزون شهر نشینی و توسعه صنعتی در مناطق مختلف کشور دسترسی به منابع آب جهت تامین نیاز های شرب , صنعت وکشاوورزی این مناطق را  با توجه به خشک بودن بخش وسیعی از کشوربا مشکل مواجه میکند
به منظور حل این معضل روش های مختلفی از سوی متخصصین و سیاست گذاران اتخاذ میگردد که یکی از این روش ها انتقال آب از مناطق دور دست به مراکز مصرف جهت رفع این نیاز ها میباشد اجرای خطوط انتقال آب وسایر تاسیسات آبرسانی هزینه های نسبتا زیاد و بار مالی سنگینی را بر دولت تحمیل میکند لذا بهره برداری صحیح ازاینگونه تاسیسات از اهمیت زیادی برخوردار می باشد استفاده مناسب از طرح های یاد شده می تواند علا وه بر کاهش هزینه های بهره برداری , افزایش رضایت پرسنل بهره بردار , کاهش میزان تعمیرات و بهبود بهره وری را بدنبال داشته باشد
در این ارتباط پارامتر های نیروی انسانی وهزینه های بهره برداری ونگهداری به منظور انتخاب روش بهینه مورد توجه قرار گرفته است مطالعه تطبیقی در خصوص شیوه های مختلف بهره برداری ونگهداری در کشور های پیشرفته ودر حال توسعه وهمجنین نحوه بهره برداری از خطوط انتقال آب بزرگ در سطح کشور صورت گرفته و از میان روشهای مختلف خصوصی سازی چند روش که به لحاظ کاربردی در این صنعت بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند انتخاب ومورد تحلیل وارزیابی قرار گرفته است که این روش ها شامل روش قرار دادهای اجاره , روش پیمان مدیریت , روش قرار دادهای خدماتی و روش بهره برداری دولتی می باشند
در این تحقیق به منظور ارزیابی روش های مختلف از نظرات کارشناسان ومتخصصین امر بهره برداری ونگهداری از خطوط انتقال اب بزرگ و سایر تاسیسات آبرسانی استفاده شده است که اطلاعات مورد نیاز ازطریق توزیع پرسشنامه به صورت مکاتبه ای و حضوری انجام و پس از جمع آوری از طریق تحلیل های آماری توصیفی واستنباطی مورد ارزیابی قرار گرفته است و در نهایت پس از اتمام این مرحله به این نتیجه رسیدیم که روش پیمان مدیریت و روش اجاره می توانند به عنوان روش های مطلوب نسبت به روش های قرار دادهای خدماتی و روش بهره برداری دولتی بکار گرفته شوند هرجند با تحقیق انجام شده نمی توان بین بکار گیری دو روش مذکور تفاوت قابل ملاحظه ای قائل شد.