بررسی و شناسایی نقش انتصاب‌ها و شرایط روانی محیط کار بر بهره‌وری کارشناسان توانیر

کد محصول :mo198

تعداد صفحات: ۱۸۵ صفحه فایل وورد

قیمت: ۱۹۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

پیشگفتار  ۱
چکیده  ۲
فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه . ۳
عنوان تحقیق  . ۵
اهمیت موضوع تحقیق .. ۶
اهداف تحقیق  ۷
پرسشها و فرضیه‌های تحقیق . ۸
قلمرو تحقیق . ۹
متغیرهای تحقیق . . ۱۰
تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق .. ۱۱

فصل دوم : ادبیات و نظریه‌های مرتبط با تحقیق
بخش اول : بهره‌وری و عوامل تأثیرگذاران بر آن   ۱۳
تعاریف بهره‌وری . ۱۳
دیدگاههای بهره‌وری  ۱۷
سطوح بهره‌وری . ۱۸
عوامل مؤثر بر بهره‌وری .. ۲۱
روشهای بهبود بهره‌وری . ۲۵
بهره‌وری منابع انسانی ..  ۲۹
الگو و نظریه‌های مرتبط با عوامل تأثیرگذار بر بهره‌وری منابع انسانی . ۳۰
بخش دوم : انتخاب و انتصاب به‌عنوان یکی از عوامل تأثیر‌گذار در بهره‌وری کارکنان ..  ۴۷
فرایند انتخاب و انتصاب . ۴۸
کارمندیابی داخلی برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز . ۵۰
اتخاذ تصمیمات خدمتی آزمایشی .. ۵۶
انتصاب کارکنان : ترفیع، انتقال، تنزل مقام . ۶۰
بازخور گرفتن و بازخور فرستادن در رابطه با انتصابات .. ۶۴
نحوه ارتقاء و انتصاب در مدیریت ژاپنی و ایرانی .. ۶۶
روش انتصاب در شرکت توانیر . ۶۸
بخش سوم : تعاریف روحیه
تعریف روحیه . ۶۹
عوامل عمده روحیه .. ۷۱
بخش چهارم : شایسته سالاری
شاخص‌های مدیریت شایسته‌ سالار .. ۷۳

فصل سوم : روش تحقیق
نوع و روش تحقیق  ۹۶
روش نمونه گیری و حجم نمونه آماری .. ۹۶
حجم نمونه  ۹۸
روش‌ها و فنون جمع‌آوری اطلاعات . ۱۰۰
بررسی روایی و پایایی داده‌ها ..۱۰۳
طرح پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها  ۱۰۴

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات
مقدمه .. ۱۰۹
اعتباریابی پرسشنامه‌ها . ۱۱۰
تجزیه و تحلیل توصیفی . ۱۱۱
جداول توزیع فراوانی گروه نمونه مورد مطالعه  ۱۱۳
نمودارهای آماری گروه نمونه .. ۱/۱۱۳
تجزیه و تحلیل تبیینی داده‌ها … ۱۱۵
تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش
آزمون فرضیه فرعی شماره ۱  ۱۱۵
آزمون فرضیه فرعی شماره ۲-۱ . ۱۱۹
آزمون فرضیه اصلی شماره ۱  ۱۲۲
آزمون فرضیه شماره ۱-۲ .. ۱۲۵
آزمون فرضیه فرعی شماره ۲-۲ . ۱۲۶
آزمون فرضیه اصلی شماره ۲  ۱۲۷

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه .. ۱۳۴
نتیجه‌گیری . ۱۳۵
محدودیت پژوهش  ۱۴۳
پیشنهادها و توصیه‌ها . ۱۴۴
منابع و مآخذ
پیوستها و ضمائم

فهرست نمودارها:
نمودار شماره ۱ ـ مدل یکپارچه برای عوامل مؤثر در بهره‌وری یک واحد تولیدی ـ اقتصادی ۲۳
نمودار شماره ۲ ـ ارتباط بین فرآیند کارمندیابی و انتخاب ۴۸
نمودار شماره ۳ ـ وسایل و شیوه‌های کارمندیابی از داخل سازمان ۵۰
نمودار شماره ۴ ـ نحوه ورود و خروج کارکنان سازمان در ژاپن ۶۵
نمودار شماره ۵ ـ نحوه ورود و خروج کارکنان سازمان در ایران ۶۶
نمودار شماره ۶ ـ درصد گروه نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت ۱/۱۱۳
نمودار شماره ۷ ـ درصد پراکندگی تحصیلات گروه نمونه مورد مطالعه ۲/۱۱۳
نمودار شماره ۸ ـ درصد پراکندگی سنی در رده‌های مختلف گروه نمونه مورد مطالعه ۳/۱۱۳
نمودار شماره ۹ ـ پراکندگی سابقه کار گروه نمونه مورد مطالعه ۳/۱۱۳
نمودار شماره ۱۰ ـ پراکندگی عناوین شغلی گروه نمونه مورد مطالعه ۵/۱۱۳
نمودار شماره ۱۱ ـ نمودار موجودی مدیریت ۱۴۷

فهرست جداول
جدول الف ـ مقایسه ارقام مهم عملکرد صنعت برق در وزارت نیرواز پایان سال ۱۳۵۷ تا پایان سال ۱۳۶۷ ۸۴
جدول ب ـ مقایسه ارقام مهم عملکرد صنعت برق در وزارت نیرو از پایان سال ۱۳۶۷ تا پایان سال ۱۳۷۶ ۸۶
جدول شماره ۱ ـ توزیع فراوانی و درصد جنسیت گروه نمونه مورد مطالعه ۱۱۲
جدول شماره ۲ ـ توزیع فراوانی و درصد میزان تحصیلات گروه نمونه مورد مطالعه ۱۱۲
جدول شماره ۳ ـ توزیع فراوانی و درصد سن گروه نمونه مورد مطالعه ۱۱۲
جدول شماره ۴ ـ توزیع فراوانی سابقه کار گروه نمونه مورد مطالعه ۱۱۳
جدول شماره ۵ ـ توزیع فراوانی عناوین شغلی گروه نمونه مورد مطالعه ۱۱۳
جدول شماره ۶ ـ توزیع فراوانی پاسخ‌های داده شده در رابطه با فرضیه فرعی شماره ۱-۱ ۱۱۶
جدول شماره ۷ ـ توزیع فراوانی پاسخ‌های داده شده در رابطه با فرضیه فرعی شماره ۲-۱ ۱۱۹
جدول شماره ۸ ـ توزیع فراوانی پاسخ‌های داده شده در گروه سئوالات ب و ج پرسش‌نامه در رابطه با فرضیه اصلی شماره ۱ ۱۲۲
جدول شماره ۹ ـ توزیع فراوانی پاسخ‌های داده شده به سئوالات گروه ج پرسشنامه جهت فرضیه فرعی شماره ۱-۲ ۱۲۵
جدول شماره ۱۰ ـ توزیع فراوانی پاسخ‌های داده شده در رابطه با فرضیه شماره ۲-۲ ۱۲۸
جدول شماره ۱۱ ـ توزیع فراوانی پاسخ‌های داده شده در گروه سئوالات د و هـ پرسشنامه در رابطه با فرضیه اصلی شماره ۲

فهرست پیوست‌ها :
پیوست شماره ۱- پیش تحقیق شناخت وضع موجود در خصوص انتصابات و شرایط روحی، روانی حاکم در محیط کار در شرکت توانیر ۱۸-۱
پیوست شماره ۲- جدول مربوط به پیش آزمون ضریب آلفای کرونباخ ۲۳-۱۹
پیوست شماره ۳ – توزیع فراوانی پاسخ‌های مربوط به شناخت گروه نمونه مورد مطالعه ۲۵-۲۴
پیوست شماره ۴ – توزیع فراوانی پاسخ‌های داده شده به سئوالات مربوط به فرضیه شماره ۱-۱ ۲۸-۲۶
پیوست شماره ۵ – جدول توزیع فراوانی پاسخ‌های داده شده در خصوص فرضیه شماره ۲-۱ ۳۱-۲۹
پیوست شماره ۶ – جدول توزیع فراوانی پاسخ‌های داده شده در خصوص فرضیه فرعی شماره ۱-۲ ۳۴-۳۲
پیوست شماره ۷ –  جدول توزیع فراوانی پاسخ‌های داده شده در خصوص فرضیه فرعی شماره ۲-۲ ۳۹-۳۵
پیوست شماره ۸ – برگ انتصاب کارمندی ۴۱-۴۰
پیوست شماره ۹ – پرسش‌‌نامه تحقیق ۴۷-۴۲

چکیده :
کلمات کلیدی : بهره‌وری، انتصابات، شرایط روانی محیط کار، رضایت شغلی نیروی انسانی بعنوان سرمایه اصلی هر سازمان محسوب می‌شود و بهره‌وری سازمانها نیز بستگی به کارآیی و اثربخشی نیروی انسانی آن سازمان دارد، بنابراین تعیین عوامل مؤثر بر بهره‌وری گامی موثر جهت ارتقاء بهره‌وری در آن سازمان می‌باشد به این منظور می‌بایست انگیزه و علاقه نیروی انسانی در انجام کار و رضایت و عدم رضایت آنها از شغل و تمایلات و محرکات درونی افراد که موجب آغاز فعالیت و تلاش بیشتر و با کیفیت میباشد بررسی و مشخص گردد.
در این پژوهش عوامل مؤثر بر بهره‌وری در دو معیار انتصابات و شرایط روانی محیط کار که هر یک دارای فاکتورهای مربوط به خود می‌باشند از دیدگاه کارشناسان شرکت توانیر مورد بررسی قرار گرفته، و با توجه به وضعیت موجود شرکت پیشنهاداتی جهت رفع نواقص، در راستای ارتقاء  بهره‌‌وری ارائه گردیده است.