اطلاعیه

نقش اجرای سیستم مدیریت منابع انسانی در ارزشیابی عملکرد کارکنان کارخانه سهامی ( عام) لبنیات پاستوریزه پاک

کد محصول:mo179

تعداد صفحات: ۱۵۰ صفحه فایل word

قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول- کلیات تحقیق
۱-۱- بیان مسئله
۱-۲- ضرورت تحقیق
۱-۳- اهداف تحقیق
۱-۴- فرضیه تحقیق
۱-۵- متغیرهای تحقیق
۱-۵-۱- برنامه ریزی نیروی انسانی
۱-۱-۵-۱- تعیین موجودی نیروی انسانی
۲-۱-۵-۱- بررسی اهداف آتی سازمان
۳-۱-۵-۱- برآورد نیروی انسانی مورد نیاز ( تقاضا برای نیرو)
۴-۱-۵-۱- بر آورد عرضه نیروی انسانی
۵-۱-۵-۱- مقایسه عرضه و تقاضا
۱-۵-۱-۵-۱- تقاضا با عرضه مساوی است
۲-۵-۱-۵-۱- تقاضا بیش تر از عرضه است
۳-۵-۱-۵-۱- تقاضا کمتر از عرضه است
۲-۵-۱- کارمندیابی
۳-۵-۱- انتخاب
۱-۳-۵-۱- مراحل مختلف فرایند انتخاب
۶-۱- مواد، روشها، ابزار و تکنیک های جمع آوری وتجزیه وتحلیل آماری داده ها
۷-۱- موانع و مشکلات
۱-۷-۱- عوامل اقتصادی
۲-۷-۱- عوامل اجتماع
۳-۷-۱- عوامل تکنولوژیک
۳-۷-۱- قوانین و مقررات
فصل دوم: تئوری ومبانی نظری تحقیق
۱-۲- معرفی ساختار جغرافیایی، طبیعی و صنعتی شهر محل تحقیق
۲-۴-۱-۲- غار یخ مراد
۳-۴-۱-۲- پارک دکتر چمران
۴-۴-۱-۲- ارتفاعات وپیست بین المللی اسکی دیزین
۵-۴-۱-۲- جاده کوهستانی کرج به چالوس
۶-۴-۱-۲- منطقه سرسبز کردان
۵-۱-۲- حمل ونقل
۱-۵-۱-۲- حمل و نقل و شبکه ارتباطی
۲-۵-۱-۲- فرودگاه بین المللی پیام
۲-۲- تاریخچه موضوع
۳-۲- بسترها وزمینه ها
۴-۲- ادبیات موضوع تحقیق
۱-۴-۲- مراحل تجزیه و تحلیل شغل
۱-۱-۴-۲- مراحل تجزیه وتحلیل شغل
۲-۴-۲- میزان کارمندیابی
۱-۱-۲-۴-۲- مراحل و فرایند کارمندیابی
۲-۱-۲-۴-۲- کارمند یابی وظیفه ی کیست؟
۳-۴-۲- برخی از روش های آزمون
۱-۳-۴-۲- فرآیند کلی انتخاب و استخدام
۱-۱-۳-۴-۲- پیش نهادهایی برای اثر بخشی مصاحبه
۴-۴-۲- شاخص های ارزیابی
۱-۴-۴-۲- مراحل ارزیابی
۲-۴-۴-۲- عوامل موثر در تعیین نوع سیستم ارزیابی
۵-۴-۲- فرایند انضباط
۱-۵-۴-۲- انواع اقدامات انضباطی
۲-۵-۴-۲- انضباط مثبت
۳-۵-۴-۲- ویژگی های سیستم انضباطی موثر
۶-۴-۲- انواع تخلفات
۱-۶-۴-۲- بررسی و ارزیابی تخلفات
۱-۱-۶-۴-۲- اعمال مجازات
۷-۴-۲- سیستم پاداش
۱-۷-۴-۲- انواع پاداش
۱-۱-۷-۴-۲- پاداش درونی
۲-۱-۷-۴-۲- پاداش بیرونی
۲-۷-۴-۲- مبانی اعطای پاداش
۳-۷-۴-۲- ویژگی های سیستم پاداش موثر
۴-۷-۴-۲- طرح های جدید اعطای پاداش
۱-۴-۷-۴-۲- سلف سرویس
۱-۵-۲- مدیریت
۵-۲- تعریف واژه ها
۲-۵-۲- مدیریت منابع انسانی
۳-۵-۲- ارزیابی عملکرد
۴-۵-۲- تجزیه و تحلیل شغل
۵-۵-۲- انضباط
۶-۵-۲- سازمان
۷-۵-۲- سیستم
۸-۵-۲- تلاش
۹-۵-۲- عملکرد
۱۰-۵-۲- رضایت
۱۱-۵-۲- برنامه ریزی
۱۲-۵-۲- نیازها
۱۳-۵-۲- هدف
۱۴-۵-۲- سیاست ( خط مشی)
۱۵-۵-۲- مقررات
۱۶-۵-۲- روش
۱۷-۵-۲- دستور
۱۸-۵-۲- داده
۱۹-۵-۲- پردازش
۲۰-۵-۲- اطلاعات
فصل سوم روش تحقیق
الف- روش میدانی
۱-۳- معرفی جامعه آماری محل تحقیق
۱-۱-۳- اجرای ارزیابی
۲-۳- فرم ثبت نتایج
۱-۲-۳- فرم های ارزشیابی پیشنهادی مورد نظر الگوی ارائه شده
۳-۳- جداول و نمودار یافته ها
۱-۳-۳- مدیران و سرپرستان
۲-۳-۳- کارکنان
۳-۳-۳- کارشناسان
ب- روش کتابخانه ای
۴-۳- تعریف مدیریت از دیدگاه مدیریت منابع انسانی
۱-۴-۳- مراحل فرایند استخدام
۲-۴-۳- تعیین وظایف و مسئولیت ها
۳-۴-۳- ارزیابی
۴-۴-۳- روش اجرایی
۵-۴-۳- تفاوت بین مدیریت منابع انسانی و روش اجرائی
۶-۴-۳- ضرورتهای برنامه ریزی منابع انسانی
۷-۴-۳- نمودار ضرورتهای برنامه نویسی منابع انسانی
۸-۴-۳- نتایج کاهش تعداد کارکنان
۹-۴-۳- مراحل پیش بینی نیازهای منابع انسانی
۱۰-۴-۳- PESTEL
۱۱-۴-۳- اجرای روش تجزیه وتحلیل PESTEL
۱۲-۴-۳- عناوین برنامه ریزی
۱۳-۴-۳- چرخه فرآیند ارزیابی
۱۴-۴-۳- عوامل پیشرفت کارکنان
۱۵-۴-۳- زمینه های اصلی مدیریت منابع انسانی
۱۶-۴-۳- مراحل اطمینان از زمینه های مهم کار
۱۷-۴-۳- مراحل تهیه اهداف معقول واستانداردهای مناسب
۱۸-۴-۳- شناخت استانداردها و اهداف
۱۹-۴-۳- زمان مطرح کردن باز خور ( کارهائی که نباید انجام داد)
۲۰-۴-۳- وظائف کارکنان
۲۱-۴-۳- علائم جلوگیری از ادامه مشکل یا بروز مجدد آن
۲۲-۴-۳- خلاصه بحث منابع نیروی انسانی
فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته ها و پیشنهادات کاربردی
۱-۴- جدول کلی ونمودار
۱-۱-۴- مدیران و سرپرستان
۲-۱-۴- کارکنان
۳-۱-۴- کارشناسان
۴-۱-۴- جایگاه نظر سنجی
۱-۴-۱-۴- وزن معیارهای رفتار شغلی واخلاقی
۲-۴-۱-۴- زمان بندی های ارزشیابی
۱-۲-۴-۱-۴- عوامل متاثر از ارزشیابی
۲-۴- تجزیه و تحلیل یافته ها
۳-۴- نتیجه گیری
۴-۴- پیشنهادات کاربردی
فهرست منابع ومواخذ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.