بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی بانک سپه

کد محصول:mo168

تعداد صفحات: ۱۵۰ صفحه فایل word

قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید
فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: معرفی پژوهش
مقدمه : ۱
بیان مسئله : ۳
اهمیت و ضرورت تحقیق :‌ ۴
اهداف تحقیق : ۵
فرضیه های تحقیق : ۵
تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی: ۶
فصل دوم: ادبیات نظری پژوهش
مقدمه : ۹
پیشینه نظری: ۱۰
یادگیری سازمانی: ۱۰
تعریف یادگیری: ۱۰
تعریف یادگیری سازمانی: ۱۱
نظریه یادگیری سازمانی: ۱۲
سازمان یادگیرنده: ۱۴
سازمان های یادگیرنده و یادگیری سازمانی: ۱۵
سطوح یادگیری: ۱۷
فرایند یادگیری سازمانی: ۲۰
انواع یادگیری: ۲۳
ابعاد یادگیری سازمانی: ۲۷
موانع یادگیری: ۳۲
توانمندسازی ۳۶
تعاریف توانمندسازی: ۳۶
رویکردهای توانمندسازی: ۳۹
ابعاد روانشناختی توانمند سازی: ۴۱
سه کلید توانمندسازی: ۴۵
مدل‌های توانمندسازی : ۵۱
تغییرات لازم برای ایجاد توانمند سازی: ۵۵
فنون و ابزارهای خلق توانمندی در سازمان: ۵۷
پیامدهای توانمندسازی: ۵۸
موانع توانمندسازی: ۶۱
پیشینه تحقیق: ۶۱
تحقیقات خارجی: ۶۲
تحقیقات داخلی: ۶۸
چارچوب نظری تحقیق: ۷۳
فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش
مقدمه : ۸۲
روش تحقیق : ۸۲
جامعه آماری : ۸۲
نمونه و روش نمونه گیری : ۸۴
روش جمع آوری اطلاعات : ۸۵
ابزار گردآوری داده ها : ۸۵
پایائی ابزار اندازه گیری : ۸۷
روائی ابزار اندازه گیری : ۸۷
نحوه اجرای پرسشنامه ها : ۸۸
روشهای تجزیه وتحلیل اطلاعات : ۸۸
فصل چهارم: تحلیل یافته‌های پژوهش
مقدمه : ۸۹
متغیرهای جمعیت شناختی: ۸۹
تحلیل توصیفی از یافتههای تحقیق: ۹۲
تحلیل آماری فرضیهها: ۹۷
آزمون فریدمن (رتبه بندی مؤلفه‎های توانمندسازی): ۱۰۴
یافته‌های جانبی پژوهش: ۱۰۵
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
مقدمه : ۱۰۸
خلاصه تحقیق: ۱۰۸
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات: ۱۰۹
خلاصه یافته‌های جنبی پژوهش: ۱۱۱
پیوند یافته‎‌های پژوهش با مبانی نظری و تجربی: ۱۱۲
نتیجه‌گیری کلی: ۱۲۰
محدودیتهای تحقیق: ۱۲۱
پیشنهادات: ۱۲۱
پیشنهادات برخاسته از تحقیق: ۱۲۱
پیشنهادات برای تحقیقات آتی: ۱۲۲
فهرست منابع ۱۲۴
منابع فارسی ۱۲۴
منابع انگلیسی ۱۲۶
فهرست شکل‌ها و نمودارها
نمودار ۲-۱) چرخه یادگیری فردی و تیمی ۱۹
نمودار ۲-۲) فرآیند یادگیری سازمانی ۲۱
نمودار ۲-۳) چهار فرایند فرعی یادگیری سازمانی ۲۲
نمودار ۲-۴) چرخه یادگیری انطباقی ۲۴
نمودار ۲-۵) یادگیری یک حلقه ای ۲۶
نمودار ۲-۶) یادگیری دو حلقه ای ۲۷
نمودار ۲-۷) یادگیری سه حلقه‌ای ۲۷
نمودار ۲-۸) مدل توانمندسازی اسپریتزر ۵۳
نمودار ۲-۹) فرآیند توانمند‌سازی ۵۵
نمودار ۲- ۱۰) مدل ارتباطی بین عوامل روانشناختی توانمند سازی و سلامت روانی و فیزیکی ۶۵
نمودار ۲- ۱۱)مدل ارائه شده توسط هیتر ۶۷
نمودار ۲-۱۲) چارچوب نظری تحقیق ۷۸
نمودار ۴-۱) توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت ۸۹
نمودار ۴-۲) توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک میزان تحصیلات ۹۰
نمودار ۴-۳) توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک سنوات خدمت ۹۱
نمودار ۴-۴) توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک سن ۹۲
نمودار ۴-۵) نمودار پراکنش فرضیه اصلی ۹۸
نمودار ۴-۶) نمودار پراکنش فرضیه اول ۹۹
نمودار ۴-۷) نمودار پراکنش فرضیه دوم ۱۰۰
نمودار ۴-۸) نمودار پراکنش فرضیه سوم ۱۰۱
نمودار ۴-۹) نمودار پراکنش فرضیه چهارم ۱۰۲
نمودار ۴-۱۰) نمودار پراکنش فرضیه پنجم ۱۰۳
فهرست جداول:
جدول ۲-۱) سیر تاریخی مفاهیم یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده ۱۳
جدول ۲-۲)تفاوت بین سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی ۱۷
جدول ۲-۳) نتایج یادگیری فردی،‌گروهی و سازمانی ۲۰
جدول ۲-۴) دیدگاه دانشمندان درباره مراحل یادگیری سازمانی ۲۲
جدول ۲-۵) مراحل اصلی فرایند یادگیری سازمانی ۲۳
جدول ۲-۶) مدل سه بخشی توانمندسازی ۵۴
جدول ۲-۷) مقایسه کارکنان توانمند شده و کارکنان توانمند نشده ۶۰
جدول ۳-۱) توزیع فراوانی مدیریت ها وادارات در جامعه آماری ۸۳
جدول ۳-۲) توزیع فراوانی ادارات وکارکنان آها در نمونه آماری ۸۴
جدول ۳-۳) متغیرهای پژوهش ۸۶
جدول ۴-۱) توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت ۸۹
جدول ۴-۲) توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک میزان تحصیلات ۹۰
جدول ۴-۳) توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک سابقه خدمت ۹۰
جدول ۴-۴) توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک سن ۹۱
جدول ۴-۵) یافتههای توصیفی مربوط به متغیر احساس معناداری ۹۳
جدول ۴-۶) توزیع وضعیت میزان احساس معنادار بودن در بین نمونه آماری ۹۳
جدول ۴-۷) یافتههای توصیفی مربوط به متغیر احساس شایستگی ۹۳
جدول ۴-۸) توزیع وضعیت میزان احساس شایستگی در بین نمونه آماری ۹۴
جدول ۴-۹) یافتههای توصیفی مربوط به متغیر احساس خودتصمیم‌گیری ۹۴
جدول ۴-۱۰) توزیع وضعیت میزان احساس استقلال در بین نمونه آماری ۹۵
جدول ۴-۱۱) یافتههای توصیفی مربوط به متغیر احساس موثر بودن ۹۵
جدول ۴-۱۲) توزیع وضعیت میزان احساس موثر بودن در بین نمونه آماری ۹۵
جدول ۴-۱۳) یافتههای توصیفی مربوط به متغیر احساس اعتماد ۹۶
جدول ۴-۱۴) توزیع وضعیت میزان احساس اعتماد در بین نمونه آماری ۹۶
جدول ۴-۱۵) آزمون تحلیل همبستگی پیرسون برای فرضیه اصلی ۹۷
جدول ۴-۱۶) آزمون تحلیل همبستگی پیرسون برای فرضیه اول ۹۸
جدول ۴-۱۷) آزمون تحلیل همبستگی پیرسون برای فرضیه دوم ۹۹
جدول ۴-۱۸) آزمون تحلیل همبستگی پیرسون برای فرضیه سوم ۱۰۰
جدول ۴-۱۹) آزمون تحلیل همبستگی پیرسون برای فرضیه چهارم ۱۰۱
جدول ۴-۲۰) آزمون تحلیل همبستگی پیرسون برای فرضیه پنجم ۱۰۲
جدول ۴-۲۱) تجزیه و تحلیل آزمون فریدمن ۱۰۴
جدول ۴-۲۲) میانگین متغیرهای حاصل از آزمون فریدمن ۱۰۴
جدول ۴-۲۳) تجزیه و تحلیل آزمون u من- ویتنی برای یافته جانبی اول ۱۰۵
جدول ۴-۲۴) آزمون کروسکال والیس برای یافته جانبی دوم ۱۰۶
جدول ۴-۲۵) آزمون کروسکال والیس برای یافته جانبی سوم ۱۰۶
جدول ۴-۲۶) آزمون کروسکال والیس برای یافته جانبی چهارم ۱۰۷

چکیده
تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه بین عوامل توانمندسازی نیروی انسانی با یادگیری سازمانی کارکنان بانک سپه، به روش همبستگی در این سازمان انجام شد. جامعه آماری تحقیق را کارمندان سازمان مرکزی بانک سپه(شامل ۱۶۴۸ نفر) تشکیل می‌دهند ، که از بین آنان با استفاده از جدول کرچسی و مورگان تعداد ۳۱۳ نفر، طی دو مرحله نمونه‌گیری به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و طبقه‌ای، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده جهت جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه‌ای شامل سه بخش: اطلاعات جمعیت‌شناختی، پرسش‌نامه توانمندسازی اسپریتزر، پرسش‌نامه یادگیری سازمانی نیفه می باشد.روائی پرسش‌نامه‌ها توسط اساتید محترم مورد تأیید قرار گرفت و پایائی آن‌ها نیز با اجرای اولیه در نمونه‌ای به تعداد ۴۰ نفر تأیید شد. نتایج در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی ( ضریب همبستگی پیرسون، آزمون فریدمن و …) مورد بررسی قرار گرفتند..
در نهایت نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که: بین هر یک از مؤلفه‌های پنج‌گانه توانمندسازی با یادگیری سازمانی ارتباط قوی و مثبت وجود دارد. این رابطه بین احساس معناداری شغل با یادگیری سازمانی (r=0/39)، بین احساس شایستگی و یادگیری سازمانی (r=0/27)، بین احساس داشتن حق انتخاب با یادگیری سازمانی (r=0/52)، بین احساس مؤثر بودن در شغل با یادگیری سازمانی (r=0/45)،بین احساس اعتماد به همکاران و یادگیری سازمانی (r=0/48)،به دست آمد.
واژگان کلیدی: یادگیری سازمانی، توانمندسازی، احساس معناداری شغل، احساس شایستگی، احساس استقلال، احساس مؤثر بودن، احساس اعتماد.