بررسی رابطه سبک مدیریتی مشارکتی مدیران با عملکرد شورای معلمان در مدارس

کد محصول:mo138

تعداد صفحات: ۱۸۴ صفحه فایل word

قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده  …. ۱
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه  … ۳
بیان مسأله  . ۷
اهمیت و ضرورت پژوهش  ….. ۱۰
اهداف پژوهش  …. ۱۳
سؤالهای پژوهش  . ۱۴
متغیرهای پژوهش  ….. ۱۵
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها  . ۱۵

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه  …. ۱۹
۱- تعریف مدیریت  … ۲۰
۲- مدیریت و سبکهای آن  .. ۲۲
۱-۲ سبکهای شبکه مدیریت. ۲۳
۲-۲ نظامهای مدیریت رنسیس لیکرت ….. ۲۵
۳- مدیریت آمرانه  … ۲۷
۴- مفهوم مشارکت  … ۲۸
۱-۴ فلسفه مشارکت  . ۲۹
۲-۴ سیرتکوینی مشارکت  … ۳۰
۳-۴ دیدگاه های فلسفه مشارکت  … ۳۱
۴-۴ قلمرو مشارکت  . ۳۲
۵-۴ سطوح مشارکت  ….. ۳۳
۶-۴ اهمیت و فوائد مشارکت  .. ۳۳
۷-۴ مدیریت مشارکتی  .. ۳۶
۸-۴ ویژگی های مدیریت مشارکتی  .. ۳۸
۹-۴ فوائد مشارکت برای مدیران ….. ۳۸
۱۰-۴ جایگاه مشارکت در نظریه های مدیریت علمی … ۴۰
۱۱-۴ اهمیت و ضرورت نظام مدیریت مشارکتی  … ۴۶
۱۲-۴ اهمیت مشارکت وشورا از دیدگاه اسلام  …. ۴۶
۱۳-۴ ابعاد مشارکت در تصمیم گیری … ۴۸
۵- مشارکت در مدرسه   . ۵۲
۱-۵-مدرسه محوری بسترمدیریت مشارکتی  ۵۲
۲-۵- برنامه ریزی مشارکتی یا  مدرسه محوری …. ۵۴
۳-۵-ابعاد و ارکان مدرسه محوری  ۵۴
۴-۵-اهداف مدرسه محوری . ۵۵
۵-۵- مزایای مدرسه محوری ….. ۵۶
۶-۵-پیش نیازهای مدرسه محوری . ۵۶
۷-۵-اهداف مدیریت مشارکتی در مدرسه  ۵۹
۶- نقش وتعریف شورای معلمان ….. ۶۰
۱-۶-اهداف وفواید شورای معلمان در مدارس … ۶۱
۲-۶- وظایف رئیس شورای معلمان از دیدگاه کیمبل …. ۶۵
۳-۶- وظیفه اعضای شورای معلمان در نشست شورا چیست  ۶۵
۴-۶- موضوعات ومحورهای مورد بحث در شورای معلمان  ۶۷
۵-۶- نقش شورای معلمان در مدرسه محوری …. ۶۸
۶-۶- فواید مشارکت برای معلمان … ۶۹
۷-۶- روشهای تصمیم گیری مشارکتی در مدرسه … ۷۱
۷- موانع ایجاد مشارکت و چگونگی رفع آن .. ۷۲
۸- یافته های تحقیقات انجام شده در ایران و خارج درزمینه پژوهش ….. ۷۵
الف – پژوهش های مرتبط با آموزش و پرورش در ایران  ۷۵
ب- پژوهش های مرتبط با آموزش و پرورش در خارج ….. ۸۰
ج- پژوهش های سایر بخش ها در ایران و خارج …. ۸۳
۹- جمع بندی پیشینه و چارچوب نظری پژوهش . ۸۵

فصل سوم:  روش تحقیق
مقدمه … ۸۹
روش تحقیق .. ۹۰
جامعه ونمونه آماری ….. ۹۱
ابزاراندازه گیری ….. ۹۲
روشهای تجزیه وتحلیل داده ها … ۹۴

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
مقدمه .. ۹۶
۱- ویژگی های آزمودنی ها .. ۹۷
۲- توصیف داده ها  ۱۰۰
۳- یافته ها برحسب سؤالات . ۱۰۲

فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری
مقدمه … ۱۱۴
۱-۵خلاصه تحقیق . ۱۱۵
۲-۵بحث ونتیجه گیری ….. ۱۱۸
۱-۲-۵ نتایج توصیفی … ۱۱۸
۲-۲-۵ نتایج استنباطی .. ۱۱۸
۳-۵محدودیت ها و مشکلات تحقیق …. ۱۲۳
۴-۵پیشنهادها  ۱۲۳
منابع و مأخذ
منابع فارسی .. ۱۲۶
منابع لاتین .. ۱۳۳
پیوست ها .. ۱۳۶
پیوست شماره (۱): معرفی نامه اداری  ۱۳۷
پیوست شماره (۲) : نمونه پرسشنامه تحقیق . ۱۳۸
پیوست شماره (۳): نحوه پاسخ معلمان به سؤالات  ۱۴۰
چکیده لاتین .. ۱۴۳

فهرست جداول
جدول ۱-۲: ویژگی های نظام استبدادگرایانه و مشارکتی  … ۳۶
جدول ۲-۲: موضوع های مورد بحث در شورای معلمان  …. ۶۷
جدول ۱-۳: آمار معلمان زن به تفکیک منطقه آموزش  … ۹۱
جدول ۲-۳: طبقه بندی حوزه های مختلف مناطق ۱۹ گانه آموزش وپرورش  .. ۹۲
جدول ۳-۳: تعداد گویه های چهار سطح (اطلاع رسانی واداری،آموزشی،پرورشی،توسعه حرفه ای   ۹۳
جدول ۱-۴: توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس میزان تحصیلات …. ۹۷
جدول۲-۴: توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس سابقه خدمت  ۹۸
جدول۳-۴: توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس منطقه محل خدمت . ۹۹
جدول۴-۴:میزان عملکرد شورای معلمان و فعالیت های مدیر … ۱۰۰
جدول۵-۴:توزیع مدیران مدارس مورد مطالعه براساس سبک مدیریت ….. ۱۰۱
جدول۶-۴: عملکرد شورای معلمان براساس دو نوع سبک مدیریتی …. ۱۰۱
جدول۷-۴: نتایج آزمون تعیین رابطه سبک مدیریت با عملکرد شوراها در بُعد اطلاع رسانی واداری ….. ۱۰۲
جدول۸-۴:استفاده ازآزمونt مستقل به منظور مقایسه سبک مدیریت برپرداختن به امور
اطلاع رسانی و اداری در شورای معلمان …. ۱۰۳
جدول۹-۴: نتایج آزمون تعیین رابطه سبک مدیریت با عملکرد شوراها در بُعد آموزشی … ۱۰۴
جدول۱۰-۴:استفاده ازآرمون t مستقل به منظور مقایسه سبک مدیریت برپرداختن به امور آموزشی در شورای معلمان . ۱۰۵
جدول۱۱-۴: نتایج آزمون تعیین رابطه سبک مدیریت با عملکرد شوراها در بُعد پرورشی….. ۱۰۶
جدول۱۲-۴: استفاده ازآزمونt مستقل به منظور مقایسه سبک مدیریت برپرداختن به امور پرورشی در شورای معلمان  ۱۰۷
جدول۱۳-۴: نتایج آزمون تعیین رابطه سبک مدیریت با عملکرد شوراها در بُعد توسعه حرفه ای معلمان ..  ۱۰۸
جدول۱۴-۴: آزمونt مستقل به منظور مقایسه سبک مدیریت برپرداختن به امور توسعه حرفه‌ای معلمان .. ۱۰۹
جدول۱۵-۴: نحوه فعالیت های مدیران و رابطه آن با عملکرد شورای معلمان  ۱۱۰

فهرست جداول
جدول ۱۶-۴: استفاده ازآزمونt مستقل به منظور مقایسه سبک مدیریت برپرداختن به
عملکرد شورای معلمان . ۱۱۱
جدول ۱۷-۴: آزمونt به منظور مقایسه عملکرد شورای معلمان براساس دوسبک
مدیریت . ۱۱۲

فهرست نمودارها
نمودار ۱-۲: سبک های شبکه مدیریت  . ۲۳
نمودار ۲-۲: رابطه میان شرایط تصمیم گیری (درجه عدم اطمینان)با قاطعیت
درتصمیم  … ۳۹
نمودار ۳-۲: سبک های تصمیم گیری مشارکت  … ۵۱
نمودار ۱-۴: فراوانی نمونه براساس میزان تحصیلات  ….. ۹۷
نمودار ۲-۴: فراوانی نمونه براساس سابقه خدمت  ….. ۹۸
نمودار ۳-۴:فراوانی نمونه براساس منطقه محل خدمت … ۹۹