روانشناسی ، علوم تربیتی ،علوم اجتماعی

مقالات انگلیسی روانشناسی ، علوم تربیتی ،علوم اجتماعی

مقاله انگلیسی با ترجمه بررسی پارادایم فلسفی نظریه سیستم های خاکستری به عنوان یک نظریه پست مدرن

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

 • سال نشر: 2019 از نشریه اسپرینگر
 • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 21  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  30  صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده37000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه اخلاق کمی سازی یا کمی سازی اخلاق؟

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2020 از نشریه الزویر
 • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  11 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 27   صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده: 37000   تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیرات فرهنگی بر مذاکرات بین چینی ها و انگلیسی ها در زمینه آموزش عالی در انگلستان

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

 • سال نشر: 2018 از نشریه JuniPer
 • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 6  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  12  صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده19000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیر هوش هیجانی و کیفیت رابطه بر اثر بهبود خدمات اکوسیستم های پلتفرم آنلاین

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2021 از نشریه اسپرینگر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 13 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  32 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده43000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه ضعف سیستم بیمه درمانی در تأمین حمایت اقتصادی از شهروندان آسیب پذیر در چین

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2021 از نشریه  الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 6 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  18  صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده: 32000   تومان

مشاهده جزییات