روانشناسی ، علوم تربیتی ،علوم اجتماعی

مقالات انگلیسی روانشناسی ، علوم تربیتی ،علوم اجتماعی

مقاله ترجمه شده مدل انگیزه فردی و بافتی در خلاقیت: چگونه ساختارهای هدف کلاس درس بر خلاقیت از طریق انگیزه های خود مختار تاثیر می گذارد؟

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

 • سال نشر: 2013 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 18  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  48  صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده:  21000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده گزارشات والدین دربارۀ کیفیت زندگی مرتبط با سلامت فرزند مبتلا به صرع و خواهر برادر سالم او

مقاله بیس انگلیسی 2010

 • سال نشر: 2010
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  9 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   20 صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده:  55000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده درمان شناختی- رفتاری در ارتباط با بی خوابی اولیه

مقالات انگلیسی ترجمه شده 2005

 • سال نشر: 2005 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  20 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:30    صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده:   16000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده وابستگی به موسیقی برای داشتن احساس بهتر، آگاهی از مسئولیت خود، در قبال قدرت موسیقی

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2014

 • سال نشر: 2014 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 9  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   23 صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده:  18000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده نقش نوروتروفین ها در اختلال افسردگی اساسی

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

 • سال نشر: 2013 از نشریه اسپرینگر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  13 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   36 صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده:  18000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده خودکشی مرتبط با کار : تحلیلی از گزارش های دولت امریکا و پیشنهاداتی برای منابع انسانی

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2014

 • سال نشر: 2014 از نشریه امرالد
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  17 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 20   صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده:   19000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده نظارت والدین و تاثیر آن روی احساسات و عواطف منفی و انگیزه پیشرفت و ترقی نوجوانان در معرض خطر

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2014

 • سال نشر: 2014 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 4  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   6 صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده:  12000  تومان

مشاهده جزییات