اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکت های بورس

این مقاله علمی پژوهشی (isi)  به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۳ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۲ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H534

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Research in International Business and Finance

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۳  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۱ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۴۷۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکت های بورس هند و شورای همکاری خلیج فارس (GCC): یک تحقیق تجربی

عنوان کامل انگلیسی:

The impact of corporate governance on financial performance of Indian and GCC listed firms: An empirical investigation

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل و تخصصی ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

حاکمیت شرکتی در خلق فرهنگ سازمانی هوشیار ، شفافیت و صراحت،  نقش حیاتی دارد. در این زمینه ، این مقاله مرور کلی بر پیشینه سازوکارهای حاکمیت شرکتی در کشورهای هند و شورای همکاری خلیج فارس (GCC) ، سیستم حقوقی شرکت ها و سیاستهای نظارتی تعیین شده توسط دولتهای هند و GCC ارائه می دهد. علاوه بر این ، تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکتهای بورس هندی و GCC را تحلیل می کند. نمونه ی مورد استفاده در این تحقیق شامل ۵۳ شرکت بورسی غیر مالی از هند و ۵۳ شرکت بورسی غیر مالی از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در دوره زمانی ۲۰۰۹-۲۰۱۶ می باشد. نتایج نشان داد که مسئولیت پذیری هیئت مدیره (BA) و کمیته حسابرسی (AC) بر عملکرد شرکتها که از روش ROE و Tobin Q اندازه گیری می شوند، تأثیر اندکی دارد. به طور مشابه ، شفافیت و افشاء (TD) بر عملکرد شرکتها که از روش Tobin Q اندازه گیری می شود، تأثیر منفی اندکی دارد. علاوه بر این ، نتایج متغیرهای ساختگی کشور نشان می دهد که شرکت های هندی از نظر شیوه های حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی عملکرد بهتری نسبت به کشورهای خلیج فارس دارند. مطالعه حاضر به عنوان یک محرک برای تحقیقات و مطالعات بیشتر بویژه در شرکت های بورسی هند و GCC در زمینه حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی عمل می کند.

واژه‌های کلیدی: حاکمیت شرکتی ، عملکرد مالی ، هند ، شورای همکاری خلیج فارس

۱.مقدمه

حاکمیت شرکتی به عنوان داشتن مشروعیت ، مسئولیت پذیری و شایستگی در حوزه سیاست و ارائه خدمات با احترام به قانون و حقوق بشر تعریف می شود (Srivastava، ۲۰۰۹). این مفهوم با گزارش کادبری که در آن ذکر شده است که چگونه حاکمیت شرکتی فعالیت های شرکت ها را کنترل و مدیریت می کنند، به راحتی قابل درک است (کادبری ، ۲۰۰۲). با این حال؛ گفته می شود که حاکمیت می تواند خوب یا بد ، مؤثر یا ناکارآمد باشد ، اما به آنچه در طول حاکمیت در نظر گرفته می شود و همچنین به ویژگی ها یا میزان کیفیت مرتبط با آن، بستگی دارد…

۵.نتیجه گیری

این مقاله با هدف یافتن تأثیر سازوکارهای های حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکتهای بورسی هند و GCC انجام شده است. این بخش از تحقیقات متکی به داده های ثانویه است که از منابع مختلف وب و گزارش های سالانه جمع آوری شده است و دوره ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ را پوشش می دهد. برای دستیابی به اهداف این مطالعه ، ۵۳ شرکت از هند و ۵۳ شرکت از GCC بر اساس ارزش بازار آنها انتخاب شدند. برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی از طریق متغیرهای مختلف حاکمیت از جمله شاخص مسئولیت پذیری هیئت مدیره ، شاخص کمیته حسابرسی و شاخص افشاء و شفافیت مورد توجه قرار گرفته است. در این مرحله از مدلهای رگرسیون استواری و روش تعمیم یافته مومنتوم استفاده شد که در آن متغیرهای کنترل و متغیر ساختگی متعاقبا به مدل اضافه شدند. علاوه بر این ، برای آزمایش اثرات حاشیه ای ، از آزمون t مستقل استفاده شد. آزمون t مستقل نشان داد که بین کشورهای هند و خلیج فارس از نظر عملکرد مالی و شاخص های حاکمیت شرکتی تفاوت معنی داری وجود دارد …

Abstract

Corporate governance plays a vital role in creating a corporate culture of consciousness, transparency, and openness. In this context, this paper provides a brief view about the background of corporate governance mechanisms in India and Gulf Corporation Council (GCC) countries, corporate legal system and monitoring policies laid down by Indian and GCC governments. Furthermore, it analyzes the impact of corporate governance mechanisms on the financial performance of Indian and GCC listed firms. The study uses a sample that consists of 53 non-financial listed companies from India and 53 non-financial listed companies from GCC countries for the period 2009–۲۰۱۶. Results revealed that board accountability (BA) and audit committee (AC) have an insignificant impact on firms’ performance measured by ROE and Tobin’s Q. Similarly, transparency and disclosure (TD) have an insignificant negative impact on firms’ performance measured by Tobin’s Q. Moreover, the country dummy results show that Indian firms are performing better than Gulf countries ones in terms of corporate governance practices and financial performance. The current study is considered as a battery for further research and studies particularly in India & GCC listed firms in the context of corporate governance and financial performance.

Keywords: Corporate governance, Financial performance, India, GCC

۱.Introduction

Corporate governance is described as having legitimacy, accountability, and competence in the realm of policy and delivery of services by simultaneously respecting the law and human rights (Srivastava, 2009). The concept can be easily understandable by the Cadbury report in which it is mentioned how corporate governance manages and control companies working activities (Cadbury, 2002). However; it is said that governance can be good or bad, effective or ineffective but depending on what is incorporated during the governing practices and also based on the characteristic or quality values associated with it…

۵.Conclusion

This paper aimed to find out the impact of corporate governance mechanisms on the financial performance of the companies listed in India and GCC countries. This piece of research relies on secondary data collected from different web sources and annual reports, covering the period from 2009 to 2016. To achieve the objectives of the study, 53 companies from India and 53 companies from GCC were selected by their market capitalization. The focus was paid to some corporate governance mechanisms through different governance variables such as board accountability index, audit committee index, and transparency disclosure index. Stepwise, robust regression models and generalized method of momentum were used in the analysis in which control variables and dummy variable were added into the model sequentially. Moreover, for testing the marginal effects, independent t-test was used. Independent t-test revealed that there is a significant difference between Indian and Gulf countries in terms of financial performance and corporate governance indicators…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی حسابداری با ترجمه

مقالات انگلیسی مدیریت مالی با ترجمه

مقالات انگلیسی رشته مدیریت با ترجمه

مقالات انگلیسی رشته اقتصاد با ترجمه

مقالات انگلیسی درباره حاکمیت شرکتی با ترجمه

مقالات انگلیسی درباره عملکرد مالی با ترجمه

مقاله انگلیسی درباره کشورهای در حال توسعه با ترجمه