خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه (پەڕە 5)

مقاله انگلیسی سیاست های بازاریابی و موجودی در زنجیره تامین محصول فاسد شدنی

مقالات انگلیسی 2020جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 16 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. مقاله انگلیسی 2020 :  سیاست های بازاریابی و موجودی در زنجیره تامین محصول فاسد شدنی عنوان کامل انگلیسی: Inventory and marketing policy in a supply chain of a perishable product

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ترجمه شده افزایش تفکر انتقادی حسابرسان در حسابرسی برآوردهای پیچیده

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2019 دارای 15 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و 44 صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد. مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  افزایش تفکر انتقادی حسابرسان در حسابرسی برآوردهای پیچیده عنوان انگلیسی:Enhancing auditors' critical thinking in audits of complex estimates

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه سیستم مدیریت دانش در شرکت های خدماتی

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2018 دارای 9 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و 14 صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد. مقاله انگلیسی ترجمه شده 2018 :  سیستم مدیریت دانش در شرکت های خدماتی Knowledge Management System in Service Companies

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تبعیض درک شده مشتریان همجنس گرا و مدیریت هویت

مقالات انگلیسی 2020جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 9  صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. مقاله انگلیسی 2020 :  تبعیض درک شده مشتریان همجنس گرا و مدیریت هویت Gay and lesbian customers’ perceived discrimination and identity management

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی منحصر به فرد بودن کارآفرینی در بخش اقامتگاه اشتراکی : توسعه یک بعد از سرمایه کارآفرینانه

مقالات انگلیسی 2020جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 9  صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. مقاله انگلیسی 2020 :  منحصر به فرد بودن کارآفرینی در بخش اقامتگاه اشتراکی : توسعه یک بعد از سرمایه کارآفرینانه The uniqueness of entrepreneurship in the sharing accommodation sector: Developing a scale of entrepreneurial capital

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه اتخاذ IFRS اجباری و پیش بینی های مدیریتی: تاثیر تغییرات اجرایی

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2019 دارای 29 صفحه انگلیسی با فرمت PDF  و 39  صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد. مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019 :  اتخاذ IFRS اجباری و پیش بینی های مدیریتی: تاثیر تغییرات اجرایی Mandatory IFRS adoption and management forecasts: The impact of enforcement changes

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه سیستم کاری با عملکرد بالا و عملکرد سازمانی: نقش مدیریت دانش

دانلود مقالات انگلیسی با ترجمه سال 2017

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2017 دارای 27 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و 38 صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد. مقاله انگلیسی ترجمه شده 2017 :  سیستم کاری با عملکرد بالا و عملکرد سازمانی: نقش مدیریت دانش High performance work system and organisational performance: role of knowledge management

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی سیستم کاری با عملکرد بالا و عملکرد: دوسو توانی سازمانی و انعطاف پذیری منابع انسانی

مقالات بیس سال 2018

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2018 دارای 10 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. مقاله انگلیسی 2018 :  سیستم کاری با عملکرد بالا و عملکرد: باز کردن جعبه سیاه از طریق دوسو توانی سازمانی و انعطاف پذیری منابع انسانی High performance work system and performance: Opening the black box through the organizational ambidexterity and human resource flexibility

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی پیامدهای عملیاتی عدم قطعیت بازده در ادغام و تملک

مقالات انگلیسی 2020جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 11 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. مقاله انگلیسی 2020 :  پیامدهای عملیاتی عدم قطعیت بازده در ادغام و تملک (اکتساب) Operational implications of yield uncertainty in mergers and acquisitions

مشاهده جزییات