گزارش کارآموزی کارخانه ریسندگی و بافندگی – کارخانه ایران پوپلین

کد محصول: KNS20

تعداد صفحات: ۱۴۴ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۹۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

تاریخچه شرکت ایران پوپلین         ۱
کنترل پارچه های خام          ۴
مشخصات پارچه های تولید شده درکارخانه       ۵
مقدمات تکمیل
پرزسوزی           ۶
سفیدگری بزرگ          ۱۱
سفیدگری کوچک          ۱۶
شستشو            ۱۷
اهارگیری           ۲۰
پخت            ۲۷
سفیدگری           ۲۹
سفیدبرفی           ۳۱
مرسریزاسیون           ۳۶
ماشین مرسریزه           ۴۰
کریشه یا اثر موضعی ( شیر شکری) در سطح پارچه       ۴۲
چاپ
شابلون سازی           ۴۵
ماشینهای چاپ
ماشین چاپ روتاری اشتورک         ۶۰
ماشین چاپ روتاری زیمر         ۶۶
ماشین فیکسه           ۷۱
رنگسازی           ۷۵

ماشینهای رنگرزی موجود درسالن
ماشین رنگرزی ترموزول         ۸۲
پد- استیم           ۸۷
دستگاه شستشوی نهایی         ۹۵
تکمیل نهایی
کندانس           ۹۸
کالندر            ۹۹
ماشین خارزنی            ۱۰۱
ماشین سانفوریزه          ۱۰۶
استنتر            ۱۰۹
نرم کن            ۱۱۹
پرکن            ۱۲۰
ازمایشگاه چاپ
چاپ پیگمنت           ۱۲۲
چاپ راکتیو           ۱۲۶
چاپ دیسپرس- راکتیو          ۱۲۶
چاپ برداشت           ۱۲۷
ازمایشگاه رنگرزی
رنگرزی راکتیو           ۱۲۸
رنگرزی دیسپرس – راکتیو         ۱۳۱
رنگرزی دیسپرس- خمی         ۱۳۳
رنگرزی دیسپرس-گوگردی         ۱۳۴
اسکلت گیری           ۱۳۶
رنگرزی پیگمنت          ۱۳۷
رنگ همانندی (رنگ پیگمنت)        ۱۳۸
ازمایشگاه تکمیل
نرم کن کاتیونی          ۱۴۰
نرم کن سیلیکونی          ۱۴۰
سفیدبرفی           ۱۴۱
ضداب            ۱۴۱
تست ها           ۱۴۳