اطلاعیه

پروژه کارآفرینی تولید شیشه های نسوز

متن کامل موجود نیست

 

فهرست مطالب

فصل اول
معرفی شیشه های نسوز
مقدمه
نام محصول
توضیح موارد کاربرد، اهمیت استراتژیکی
طبقه بندی شیشه های نسوز
مشخصات فنی
بسته بندی محصول
کالای جایگزین
بررسی و ارائه استاندارد های ملی و بین المللی
ویژگی های ظاهری
عیوب لبه
عیوب بدنه
عیوب کف
سایر موارد
بسته بندی و نشانه گذاری
بررسی بازار و قیمت فروش
بررسی روند مصرف
بررسی قیمت فروش محصول مشابه
نتیجه گیری
بررس و برآورد های فنی

فصل دوم
روشهای تولید محصول
ارائه روشهای مختلف تولید
مرحله شکل گیری
الف) روش پرس
ب) روش پرس و دمش
ج) روش دمش و دمش
مرحله تصفیه
تشریح جامع فرآیند تولید منتخب
نمودار جامع فرآیند تولید شیشه نسوز
اختلات مواد اولیه
تولید شیشه
مرحله ذوب
مرحله تصفیه
الف) مرحله هموژنه و یکنواخت کردن
ب) شرایط حرارتی
شکل گیری
عملیات حرارتی
بررسی ایستگاهها و شیوه های کنترل کیفیت
الف) کنترل کیفیت مواد اولیه
ب) کنترل کیفیت تولید
ج) کنترل کیفیت محصول
تعیین و محاسبه ظرفیت تولید
برآورد میزان مصرف مواد اولیه
جدول نام ماده اولیه، مشخصات فنی، منابع تأمین، میزان مصرف و برآورد مصرف سالانه مواد اولیه
دستگاه های و تجهیزات خط تولید
معرفی دستگاه ها و تجهیزات خط تولید
۱- بخش آماده سازی مواد اولیه
۲- بخش کوره و ذوب
۳- بخش دستگاه شکل دهنده ( پرس )
۴- بخش گرم خانه
جدول نام ماشین آلات و تجهیزات، مشخصات و تعداد مورد نیاز پروژه
نقشه استقرار ماشین آلات در کارخانه
نقشه جریان مواد در کارخانه

فصل سوم
ارزیابی های اقتصادی
تجهیزات و تأسیسات عمومی
آزمایشگاه
تعمیرگاه
تأسیسات برق
برق مورد نیاز خط تولید
جدول برآورد برق مورد نیاز ( نام دستگاه ، برق مصرفی ، تعدا دستگاه و مجموع )
برق مورد نیاز تأسیات
جدول نوع تأسیسات و برق مصرفی تأسیسات
برق روشنایی ساختمان ها و محوطه ها
جدول جمع کل برق مورد نیاز پروژه ( نام بخش ، برق مصرفی و ملاحضات )
برق مصرفی سالیانه
تأسیسات آب
جدول برآود آب روزانه واحد ( نام ایستگاه و مورد استفاده ، حجم آب مصرفی و ملاحظات )
تجهیزات حمل و نقل
تأسیاست سوخت رسانی
الف) سوخت فرآیند تولید
جدول برآورد مصرف سوخت فرآیند تولید و تأسیسات ( نام ماشین آلات و تجهیزات ، نوع سوخت و مقدار ( هزار متر مکعب ))
ب) سوخت مورد نیاز تأسیسات گرمایش
ج) سوخت مورد نیاز وسایل نقلیه
جدول سوخت مورد نیاز وسایل نقلیه
سایر تأسیسات
الف) تأسیسات اطفاء حریق
ب) تأسیسات گرمایش و سرمایش
جدول تأسیسات گرمایش ( نوع و تعداد مورد نیاز )
ج) تأسیسات برق اضطراری
د) هوای فشرده
محاسبه نیروی انسانی
برآورد پرسنل تولیدی
جدول پرسنل مورد نیاز کارخانه ( بخش مورد نیاز ، تعداد مهندسین، تکنیسین ها، کارگرهای ماهر ، کارگر های ساده و جمع پرسنل مورد نیاز )
برآورد پرسنل غیر تولیدی
الف) مدیریت
ب) پرسنل اداری، مالی و خدماتی
ج) پرسنل تأسیسات و تعمیر گاه
جدول نیروی انسانی غیر تولیدی
محاسبه سطح زیربنا و زمین مورد نیاز
مساحت سالن تولید
جدول برآورد مساحت تولید / کارگاه و … ( ماشین آلات و تجهیزات ، مساحت مورد نیاز ، فضای لازم مانور اپارتور ، تعداد و جمع کل )
جدول مساحت ماشین آلات بخش آماده سازی و انبار ( ماشین آلات/تجهیزات ، مساحت مورد نیاز ، فضای لازم مانور اپراتور، تعداد و جمع کل )
مساحت انبارها
الف) انبار مواد اولیه
ب) انبار محصول
محاسبه مساحت انبار محصول
الف) محاسبه فضای لازم جهت ظروف پیرکس با سطح مقطعه دایره ای
ب) محاسبه فضای لازم جهت ظروف پیرکس با سطح مقطع مستطیل
جدول مساحت کل انبارها ( نام انبار ، مساحت مورد نیاز ، ملاحظات )
مساحت تأسیسات و تعمیر گاه
جدول برآورد مساحت تأسیاست و تعمیر گاه ( نوع تأسیسات ، مساحت مورد نیاز ، ملاحظات )
مساحت آزمایشگاه
مساحت ساختمانهای اداری، رفاهی و خدماتی
جدول برآورد ساختمانهای اداری ، رفاهی و خدماتی
مساحت زمین، ساختمان و محوطه سازی
جدول مساحت ساختمانها
جدول مساحت اجزای محوطه سازی
زمان بندی اجرای پروژه
نقشه جانمایی ساختمان های واحد
جدول زمان بندی انجام پروژه

فصل چهارم
اطلاعات مربوط به سرمایه در گردش و برآورد آن
برنامه تولید سالیانه
جدول شرایط عملکرد واحد ( تولیدات ، واحد، ظرفیت سالیانه، قیمت عمده فروشی هر واحد ، کل ارزش تولیدات سالیانه بر اساس ظرفیت اسمی )
مقدار و ارزش مواد اولیه مصرفی
هزینه های تأمین انواع انرژی مورد نیاز
جدول برآورد هزینه تأمین مواد اولیه مصرفی ( نام مواد مصرفی، ارزش و ارزش سالیانه )
جدول هزینه های تأمین انواع انرژی مورد نیاز ( نوع انرژی ، واحد ، مصرف سالیانه، بهای واحد و هزینه کل )
هزینه خدمات نیروی انسانی
جدول هزینه های خدمات نیروی انسانی ( سمت، تعداد ، متوسط حقوق ماهانه ، حقوق و و مزایای سالیانه )
جمع بندی اجزاء و برآورد سرمایه در گردش
الف) مواد اولیه و قطعات مورد نیاز
ب) حقوق و دستمزد کارکنان
ج) انرژی مورد نیاز
د) هزینه های فروش
ه) سایر هزینه های
جدول جمع اقلام سرمایه در گردش ( نوع ، تعداد روزهای کاری ، ارزش کل )
اطلاعات مربوط به سرمایه در گردش و برآورد آن
هزینه ماشین آلات و تجهیزات خط تولید
جدول هزینه های تأمین ماشین آلات و تجهیزات خط تولید
هزینه تجهیزات و تأسیاست عمومی
جدول هزینه تجهیزات و تأسیاست عمومی ( عنوان تأسیسات ، واحد ، ارزش کل )
هزینه زمین، ساختمان و محوطه سازی
جدول برآورد هزینه های زمین، محوطه سازی ، ساختمان سازی )
هزینه وسایط نقلیه عمومی و وسایل حمل و نقل
جدول مجموع مربوط به کل وسایط نقلیه عمومی و حمل و نقل
هزینه لوازم و اثاثیه اداری
هزینه های قبل از بهره برداری
الف) هزینه های مطالعات اولیه
ب) هزینه ثبت قرارداد های و تسهیلات مالی
ج) هزینه های مربوط به آموزش مقدماتی، راه اندازی و بهره برداری آزمایشی
د) هزینه های جاری دوره اجرای پروژه
ه) هزینه های پیش بینی نشده
جدول هزینه های قبل از بهره برداری
جمع بندی اجزاء و برآورد سرمایه ثابت
جدول جمع بندی اجزاء برآورد سرمایه ثابت
کل سرمایه گذاری
جدول برآورد سرمایه گذارب ( نوع سرمایه ، ارزش کل )
هزینه های تولیدی
هزینه های ثابت
جدول برآورد هزینه های ثابت
هزینه های متغیر
جدول برآورد هزینه های متغیر
قیمت تمام شده محصول
جدول برآورد کل هزینه های سالیانه
صورت های مالی و شاخص های اقتصادی پروژه
ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه
جدول شاخص های مالی و اقتصادی پروژه
نتایج محاسبات فنی، مالی و اقتصادی
درصد تولید نسبت به ظرفیت اسمی در ۵ سال اولی راه اندازی
جدول نام ، مقدار و ارزش مواد مصرفی ( نام مواد مصرفی ، مصرف سالیانه ، ارزش ، ارزش سالیانه )
جدول منابع انسانی مورد نیاز و هزینه حقوق و مزایای سالیانه
جدول برآورد انرژی مورد نیاز
جدول مقدار و هزینه انواع انرژی مصرفی
پیش بینی اجزاء و برآورد سرمایه ثابت و در گردش
جدول نام، تعداد و ارزش کل ماشین آلات و تجهیزات اصلی
جدول مقدار و بهای زمین مورد نیاز ( مساحت و هزینه )
جدول عنوان و ارزش تأسیسات عمومی
جدول وسایط نقلیه مورد نیاز ( نوع وسیله ، تعداد ، بهای واحد )
برآورد مساحت و هزینه های ساختمانی و محوطه سازی ( شرح ، مساحت ، هزینه واحد )
جدول اجزاء ارقام مربوط به ساختمان سازی
هزینه تأمین اثاثیه و لوازم اداری
جدول هزینه های قبل از بهره برداری ( شرح ، هزینه )
جدول جمع بندی اجزاء و برآورد سرمایه ثابت ( شرح ، ارزش کل )
جدول خلاصه اجزاء و برآورد سرمایه در گردش ( شرح ، تعداد روزهای کاری ، ارزش کل )
جدول سرمایه گذاری کل ( شرح ، ارزش کل )
اخذ وام بانکی
وام بلند مدت
الف) بدون اخذ وام
ب) با اخذ وام بانکی
هزینه های تولید
جدول برآورد هزینه های استهلاک سالیانه ( نوع استهلاک ، درصد ، هزینه استهلاک )
جدول برآورد هزینه تعمیرات و نگهداری ( نوع نگهداری ، درصد ، هزینه تعمیرات و نگهداری ) – Maintenance
جدول هزینه های عملیاتی ( نوع هزینه ، مجموع )
قیمت تمام شده محصول
جدول برآورد هزینه های ثابت ( شرح ، درصد ، هزینه های ثابت )
جدول برآورد هزینه های سالیانه – بر اساس ظرفیت اسمی پروژه ( شرح – هزینه های سالیانه )
جدول برآورد هزینه های متغیر ( بر اساس ظرفیت اسمی )
جداول مالی
دول پیش بینی عملکرد سود و زیان ویژه پروژه ( سالهای بهره برداری ، اول ، دوم ، سوم ، چهارم ، پنجم )
جدول پیش بینی گردش وجوه نقدی پروژه ( سالهای اول ، دوم ، سوم ، چهارم، پنجم )
جدول هزینه ها ( سالهای اول تا پنجم )
ترازنامه پیش بینی شده
جدول دارائی ها ( سالهای اول تا پنجم )
جدول بدهی ها ( سالهای اول تا پنجم)
جدول محاسبه خالص گردش وجوه نقدی ( سالهای اول تا پنجم )
جدول مصارف ( سالهای اول تا پنجم )
جدول محاسبه ارزش افزوده ( شرح ، مبلغ )
جدول محاسبه سهم منابع داخلی ( نوع ، مبلغ )
درصد سهم منابع داخلی
محاسبه نقطه سر به سر نرخ و سالهای برگشت سرمایه
سایر شاخص های مالی و اقتصادی
نتیجه گیری