مبانی نظری روانشناسی علوم اجتماعی علوم تربیتی

بسته های آموزشی مبانی و چارچوب نظری روان شناسی علوم تربیتی و علوم اجتماعی

سلامت روانی-مبانی و چارچوب نظری پژوهش، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR40 تعداد صفحات :   ۲۲   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۶۰۰۰    تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد  سلامت روانی  فهرست مطالب سلامت روانی ۲ تعریف سلامت روان ۲ ۲-۱۶- سلامت و بیماری در گذشته و حال ۴ ۲-۱۷- الگوهای تبیین کننده بیماری …

مشاهده جزییات

یادگیری خودتنظیمی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR39 تعداد صفحات :  ۳۰    صفحه فرمت فایل WORD قیمت:  ۹۰۰۰      تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد یادگیری خودتنظیمی  فهرست مطالب یادگیری خودتنظیمی ۳ ۲-۲-۱-  مولفه های خودتنظیمی     ۴ ۲-۲-۲- ویژگی های یادگیرنده خود تنظیم  ۶ ۲-۲-۳- ریشه های خود تنظیمی و …

مشاهده جزییات

سرسختی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR38 تعداد صفحات :   ۱۵   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۶۰۰۰    تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد سرسختی  فهرست مطالب سرسختی       ۳ تاریخچه  سرسختی    ۳ ۲-۲-۲ تعاریف  سرسختی     ۳ ۲-۲-۳ ابعاد و نظریه های سرسختی  ۴ ۲-۲-۳-۱ ابعاد سرسختی      ۴ ۲-۲-۳-۲ نظریه …

مشاهده جزییات

رضایت زناشویی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR37 تعداد صفحات :   ۱۴   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۵۰۰۰    تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد رضایت زناشویی  فهرست مطالب رضایت زناشویی        ۲ تاریخچه  رضایت زناشویی     ۲ ۲-۲-۲ تعاریف رضایت زناشویی       ۳ ۲-۲-۳ ابعاد و نظریه های رضایت زناشویی   ۵ ۲-۲-۳-۱ …

مشاهده جزییات

هویت و اختلال هویت جنسی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR36 تعداد صفحات :  ۱۹    صفحه فرمت فایل WORD قیمت:      ۶۰۰۰  تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد هویت و اختلال هویت جنسی  فهرست مطالب مبانی نظری هویت و اختلال هویت جنسی   ۲ نقش جنسی   ۳ نقش آموزی جنسی    ۳ عوامل اجتماعی و …

مشاهده جزییات

طرح واره های ناسازگار اولیّه-مبانی و چارچوب نظری

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR35 تعداد صفحات :   ۳۹ صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۱۲۰۰۰    تومان مبانی و چارچوب نظری، در مورد طرح واره های ناسازگار اولیّه  فهرست مطالب طرح واره های ناسازگار اولیّه  ۳ تعریف یانگ از طرح واره       ۴ ویژگی های طرح واره های ناسازگار اولیه     ۵ ریشه های تحولی …

مشاهده جزییات

شیوه های فرزند پروری-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR34 تعداد صفحات :   ۲۴   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:   ۷۰۰۰     تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد شیوه های فرزند پروری  فهرست مطالب شیوه های فرزند پروری        ۳ تعاریف شیوه های فرزند پروری        ۳ ۲-۱-۲ نظریه ها و دیدگاههایی درباره شیوه ها       …

مشاهده جزییات

شخصیت،سرشت و منش-مبانی و چارچوب نظری، مفاهیم و نظریه ها

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR33 تعداد صفحات :   ۲۸   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:     ۹۰۰۰   تومان مبانی و چارچوب نظری، مفاهیم و نظریه ها در مورد شخصیت ، سرشت و منش  فهرست مطالب شخصیت ، سرشت و منش    ۳ شخصیت       ۳ عوامل به وجود آورنده شخصیت       ۴ وراثت  ۴ محیط  ۷ محیط فیزیکی …

مشاهده جزییات

کیفیت زندگی-مبانی و چارچوب نظری پژوهش، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR32 تعداد صفحات :   ۱۹   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:   ۶۰۰۰ تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد کیفیت زندگی  فهرست مطالب کیفیت زندگی ۲ دیدگاه صاحب نظران در ارتباط با کیفیت زندگی     ۲ ابعاد کیفیت زندگی    ۹ عوامل مؤثر بر کیفیت …

مشاهده جزییات

اهمال کاری-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR31 تعداد صفحات :   ۱۲   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۵۰۰۰   تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد اهمال کاری   فهرست مطالب تعریف اهمال کاری ۲ انواع اهمال کاران و مراتب آن ۳ ویژگی های اهمال کار : ۴ آثار اهمال کاری : …

مشاهده جزییات