مبانی نظری روانشناسی علوم اجتماعی علوم تربیتی

بسته های آموزشی مبانی و چارچوب نظری روان شناسی علوم تربیتی و علوم اجتماعی

اختلالات خوردن-مبانی و چارچوب نظری

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR90 تعداد صفحات :    ۲۰  صفحه فرمت فایل WORD قیمت:     ۷۰۰۰   تومان مبانی و چارچوب نظری، در مورد اختلالات خوردن  فهرست مطالب اختلالات خوردن       ۲ بی اشتهایی روانی      ۲ ملاک های تشخیصی  ۴ همه گیر شناسی       ۶ سبب شناسی بی اشتهایی روانی       ۷ عوامل زیست شناختی ۷ عوامل …

مشاهده جزییات

اختلال یادگیری-مبانی و چارچوب نظری

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR89 تعداد صفحات :   ۱۶   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۶۰۰۰    تومان مبانی و چارچوب نظری، در مورد اختلال یادگیری  فهرست مطالب اختلال یادگیری        ۱ ۳- ۲- تعاریف اختلال یادگیری        ۲ ۳- ۲- اختلالات یادگیری چگونه تشخیص داده می شود ؟  ۴ همه‌گیرشناسی و سیر ۵ ۷-۳-۲- انواع …

مشاهده جزییات

بهزیستی روانشناختی-مبانی و چارچوب نظری

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR88 تعداد صفحات :   ۱۳   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:     ۵۰۰۰   تومان مبانی و چارچوب نظری، در مورد بهزیستی روانشناختی  بهزیستی روانشناختی  ۱ ۱-۳-۲-۲-تعریف بهزیستی روانشناختی       ۱ ۲-۳-۲-۲-مولفه های بهزیستی روانی ۳ ۳-۳-۲-۲-نظریات در خصوص بهزیستی روانی        ۵ ۱-۳-۳-۲-۲-نظریه ریف      ۵ ۲-۳-۳-۲-۲-نظریه فرانکل    ۹ ۳-۳-۳-۲-۲- نظریه ویسینگ و …

مشاهده جزییات

لکنت زبان-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR87 تعداد صفحات :   ۱۸   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:     ۶۰۰۰   تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد لکنت زبان  فهرست مطالب لکنت زبان     ۱ توصیف و تعریف لکنت         ۱ ۲-۲) علت شناسی لکنت      ۱ ۲-۲-۱ ) لکنت به عنوان یک اختلال سازماندهی …

مشاهده جزییات

ذهن آگاهی-مبانی و چارچوب نظری

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR86 تعداد صفحات :  ۳۳    صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۱۰۰۰۰    تومان مبانی و چارچوب نظری، در مورد ذهن آگاهی  فهرست مطالب ذهن آگاهی    ۲ ۱-۵-۲-۲-تعریف ذهن آگاهی         ۱۵ درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی(MBCT)      ۱۹ تکنیک های ذهن آگاهی      ۲۰ مواجهه ۲۰ تغییر شناختی ۲۱ اداره- خود     …

مشاهده جزییات

جراحی زیبایی-مبانی و چارچوب نظری

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR85 تعداد صفحات :  ۸    صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۴۰۰۰    تومان مبانی و چارچوب نظری، در مورد جراحی زیبایی  فهرست مطالب جراحی زیبایی ۱ عوامل موثر بر جراحی زیبایی ۲ دیدگاه های نظری درباره بدن و جراحی زیبایی        ۴ الف‌) رویـکرد انـسان‌شناسانه  ۴ ب) رویـکرد جـامعه‌شناسانه   ۴ …

مشاهده جزییات

تصویر بدنی-مبانی و چارچوب نظری

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR84 تعداد صفحات :   ۱۱   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:     ۵۰۰۰   تومان مبانی و چارچوب نظری، در مورد تصویر بدنی  فهرست مطالب تصویر بدنی    ۱ مفهوم تصویر بدن      ۱ مولفه های تصویر بدنی         ۲ عوامل موثر بر تصویر بدنی     ۳ مراحل رشد تصویر بدن براساس دیدگاه پیاژه ۵ …

مشاهده جزییات

تصور از خود یا خودپنداره-مبانی و چارچوب نظری

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول:PSR83 تعداد صفحات :    ۲۰  صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۶۰۰۰    تومان مبانی و چارچوب نظری، در مورد تصور از خود یا خودپنداره  فهرست مطالب تصور از خود یا خودپنداره     ۱ تعاریف خود و خودپنداره      ۱ ۲-۱-۲ ویژگی های خود       ۵ الف)خودسازمان یافته ۶ ب)خودپویا     ۶ ۲-۱-۳  انواع “خود”  …

مشاهده جزییات

تاب آوری-مبانی و چارچوب نظری

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR82 تعداد صفحات :    ۲۱  صفحه فرمت فایل WORD قیمت:   ۶۵۰۰     تومان مبانی و چارچوب نظری، در مورد تاب آوری  فهرست مطالب تاب آوری      ۲ تاریخچه مطالعه تاب آوری    ۲ تعاریف تاب آوری      ۳ مدل‌های تاب آوری    ۵ مدل‌های گارمزی و همکاران  ۶ چارچوب تاب آوری کامپفر    ۹ …

مشاهده جزییات

پیمان شکنی و خیانت زناشویی-مبانی و چارچوب نظری

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR81 تعداد صفحات :   ۹   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۵۰۰۰    تومان مبانی و چارچوب نظری، در مورد پیمان شکنی زناشویی  فهرست مطالب پیمان شکنی زناشویی ۱ عوامل پیش‌بینی‌کننده‌ی خیانت       ۳ عوامل شخصیتی‌و فردی‌        ۳ عوامل موقعیتی‌         ۴ عوامل اجتماعی‌        ۵ عوامل مربوط به ارتـباط زناشویی‌      ۵ پول‌ …

مشاهده جزییات